Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 68

Rīgā 2023. gada 14. februārī (prot. Nr. 8 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
9. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 143. nr.; 2010, 167. nr.; 2012, 136. nr.; 2013, 189. nr.; 2018, 106. nr.; 2020, 86A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2. punktu;

1.2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas, sniedzot pakalpo­jumus darba aizsardzības jomā, sadarbojas ar uzņēmuma norīkoto kontaktpersonu sadarbībai ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu, kā arī uzticības personām un iesaista uzņēmuma nodarbinātos.";

1.3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja kompetentais speciālists vai kompetentā institūcija uzņēmumā atklāj apstākļus, kas apdraud nodarbināto drošību un veselību, viņu pienākums ir par to nekavējoties ziņot uzņēmuma darba devējam, darba aizsardzības speciālistam vai kontaktpersonai, kas norīkota sadarbībai ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu, kā arī attiecīgajiem nodarbi­nātajiem.";

1.4. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, kompetentam speciālistam nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris".";

1.5. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Persona, kura ieguvusi šo noteikumu 9. punktā minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināma kompetentam speciālistam un ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.";

1.6. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā termiņa beigām persona, kura ieguvusi šo noteikumu 9. punktā minēto izglītību (turpmāk - kandidāts), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk - kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas personāla sertificēšanas institūcijā, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk - personāla sertifikācijas institūcija), un iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un šādus dokumentus:

11.1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);

11.2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina kandidāta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);

11.3. dokumentus, kas apliecina kandidāta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas). Apmācībās var būt iekļauti jautājumi par ugunsdrošību, elektrodrošību, civilo aizsardzību, personas datu aizsardzību vai citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, nepārsniedzot 10 % no kopējā apmācību apjoma.

11.4. (svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576).";

1.7. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas organizē kandidāta zināšanu un spēju pārbaudi (turpmāk - sertifikācijas eksāmens) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā, ņemot vērā profesijas standartā "Darba aizsardzības vecākais speciālists" un "Darba aizsardzības inženieris" un šajos noteikumos noteiktās prasības.";

1.8. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir personāla sertifikācijas institūcijas pārstāvis (komisijas priekšsēdētājs), kuram ir vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā, Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas vai Drošības profesionāļu asociācijas pārstāvis, kurš ir ieguvis augstāko izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists", kā arī arodslimību ārsts, arodveselības ārsts vai arodveselības un arodslimību ārsts (turpmāk - arodveselības un arodslimību ārsts).";

1.9. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ierodoties uz sertifikācijas eksāmenu, kandidāts uzrāda sertifikācijas komisijai personu apliecinošu dokumentu.";

1.10. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcija izmanto Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" testa jautājumus (katram jautājumam ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā pieci atbilžu varianti) un ievēro šādu jautājumu sadalījumu:

25.1. darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti - pieci jautājumi;

25.2. apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti - viens jautājums;

25.3. ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība - trīs jautājumi;

25.4. darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību - trīs jautājumi;

25.5. darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana - četri jautājumi;

25.6. darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi - divi jautājumi;

25.7. darba ergonomikas pamati - divi jautājumi;

25.8. bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām - divi jautājumi;

25.9. pedagoģija - viens jautājums;

25.10. nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu noteikšanas pamatprincipi - trīs jautājumi;

25.11. arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana - trīs jautājumi;

25.12. darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā - viens jautājums.";

1.11. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 25 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.";

1.12. izteikt 46.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā.";

1.13. izteikt 47.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.3. kompetentā institūcija sadarbojas ar akreditētām laboratorijām, lai veiktu darba vides faktoru mērījumus.";

1.14. izteikt 54.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.2. kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu.";

1.15. izteikt 59.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.4. pierādījumus par institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu;";

1.16. izteikt 69.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.1. speciālists, kurš ieguvis augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris";";

1.17. izteikt 69.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.2. arodveselības un arodslimību ārsts vai sabiedrības veselības speciālists.";

1.18. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Kompetentā institūcija var nodarbināt vienu speciālistu, ja viņam ir gan šo noteikumu 69.1., gan 69.2. apakšpunktā minētā speciālista izglītība un kvalifikācija.";

1.19. izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Kompetentās institūcijas darbiniekus, kuri ieguvuši augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris", sertificē atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.";

1.20. izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Kompetentajā institūcijā nodarbinātā arodveselības un arodslimību ārsta profesionālā kvalifikācija atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un kvalifikācijas atzīšanu" un Ārstniecības likumā noteiktajām prasībām. Kompetentajā institūcijā nodarbinātais sabiedrības veselības speciālists ir ieguvis pirmā cikla augstāko izglītību un sabiedrības veselības speciālista profesionālo kvalifikāciju.";

1.21. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodarbojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komercdarbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetentā institūcija, un kurā ir vairāk nekā pieci nodarbinātie, darba vides risku novērtēšanu uzņēmumā veic šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minētais kompetentās institūcijas speciālists, iesaistot šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto kompetentās institūcijas speciālistu. Šie speciālisti ar parakstu apstiprina darba vides riska novērtējumu un sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu .";

1.22. izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Kompetentā institūcija sniedz pakalpojumus un pilda noteiktās saistības atbilstoši kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas apliecinātai kvalitātes sistēmai, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti.";

1.23. papildināt ar 79.2 punktu šādā redakcijā:

"79.2 Kompetento speciālistu un kompetento institūciju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi, kas noslēgti līdz 2023. gada 31. martam, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.";

1.24. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

2. Šo noteikumu 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.

3. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre E. Siliņa

 

Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 14. februāra
noteikumiem Nr. 68

"Pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 723

Iesniegums kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršanai

Labklājības ministrijai

Lūdzu piešķirt kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu šādam komersantam vai komersanta struktūrvienībai:

Komersanta vai komersanta struktūrvienības nosaukums
 
Komersanta vai komersanta struktūrvienības vadītājs
 
Juridiskā adrese un oficiālā elektroniskā adrese
 
Ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai, ziņas par piederību attiecīgajam komersantam (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā)
 
Kontaktinformācija, kas iekļaujama kompetento institūciju sarakstā (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
 

Pievienotie dokumenti:

1) kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegts kvalitātes sistēmas sertifikāts (kopija) uz ____ lp.

2) komersanta apstiprināts apliecinājums par speciālistu nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu, uz ____ lp.

3) kompetentās institūcijas nodarbināto speciālistu zināšanas un kompetenci apliecinoši dokumenti (kopijas) (piemēram, universitātes diploms, sertifikāti) uz ____ lp.

4) pierādījumi par institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu (piemēram, apdrošināšanas polise un bankas maksājuma uzdevums, kas apliecina samaksu par apdrošināšanas polisi), uz ___ lp.

5) ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai, - komersanta struktūrshēma uz ____ lp.

6) plānoto darba aizsardzības pakalpojumu apraksts uz ___ lp.

Atbildīgās amatpersonas apliecinājums

Esmu informēts, ka kompetentās institūcijas statuss tiek piešķirts 15 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja nav saņemts lēmums par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu vai lūgums iesniegt papildu informāciju. Uzskatāms, ka kompetentās institūcijas statuss minētajā termiņā tiek piešķirts arī tad, ja informācija par kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā.

Pēc kompetentās institūcijas statusa piešķiršanas un iekļaušanas kompetento institūciju sarakstā interneta vietnē (www.lm.gov.lv) lūdzu nosūtīt uz komersanta oficiālo elektronisko adresi lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu (atzīmē, ja nepieciešams).

Apliecinu, ka iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem un iesniegumā norādītā informācija, pievienotie dokumenti un tajos norādītā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds  
Amats  
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

 

_____._____.__________.

   

(datums*)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 68Pieņemts: 14.02.2023.Stājas spēkā: 01.04.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 16.02.2023. OP numurs: 2023/34.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
339501
01.04.2023
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"