Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu shēmu

1. pants. 2022. gada 11. oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgums par darba un brīvdienu shēmu (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 7. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 31. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 11. februārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN JAPĀNAS VALDĪBAS NOLĪGUMS PAR DARBA UN BRĪVDIENU SHĒMU

Latvijas Republikas valdība un Japānas valdība (turpmāk tekstā kopā sauktas par "Pusēm" un katra atsevišķi - par "Pusi"),

veicinot ciešāku sadarbību starp abām valstīm un

vēloties saviem pilsoņiem, jo īpaši jauniešiem, sniegt plašākas iespējas novērtēt otras valsts kultūru un vispārējo dzīvesveidu, lai veicinātu abu valstu savstarpēju sapratni,

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

1. Japānas valdība Latvijas Republikas pilsonim, kas dzīvo Latvijas Republikā, bez maksas izsniedz darba un brīvdienu vīzu, ja šis pilsonis atbilst visām turpmāk nosauktajām prasībām:

a) viņš plāno ieceļot Japānā galvenokārt, lai pavadītu brīvdienas;

b) iesniedzot darba un vīzas pieteikumu, viņš ir vecumā no astoņpadsmit (ieskaitot) līdz trīsdesmit gadiem (ieskaitot);

c) viņu nepavada apgādājamie, izņemot, ja šiem apgādājamajiem ir darba un brīvdienu vīzas vai citas Japānas valdības izsniegtas vīzas;

d) viņam ir derīga pase un biļete atpakaļceļam vai pietiekami līdzekļi, lai iegādātos šādu biļeti;

e) viņa rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai segtu uzturēšanās Japānā izdevumus uzturēšanās sākumposmā;

f) viņš plāno pamest Japānu uzturēšanās laika beigās un uzturēšanās laikā nemaina savas uzturēšanās statusu;

g) Japānas valdība viņam iepriekš nav izsniegusi darba un brīvdienu vīzu;

h) viņam ir pietiekama medicīniskā apdrošināšana, kas atbilst Japānā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

i) viņam nav sodāmības; un

j) uzturēšanās laikā Japānā viņš plāno ievērot tur spēkā esošos normatīvos aktus.

2. Neatkarīgi no 1. punkta Japānas valdība patur tiesības neapstiprināt jebkuru atsevišķu vīzas pieteikumu, ko tā saņem.

2. pants

1. Latvijas Republikas valdība Japānas pilsonim, kas dzīvo Japānā, bez maksas izsniedz ilgtermiņa vīzu saskaņā ar darba un brīvdienu shēmu, ja šis pilsonis atbilst visām turpmāk nosauktajām prasībām:

a) viņš plāno ieceļot Latvijas Republikā galvenokārt, lai pavadītu brīvdienas;

b) iesniedzot ilgtermiņa vīzas pieteikumu, viņš ir vecumā no astoņpadsmit (ieskaitot) līdz trīsdesmit gadiem (ieskaitot);

c) viņu nepavada apgādājamie;

d) viņam ir derīga pase un biļete atpakaļceļam vai pietiekami līdzekļi, lai iegādātos šādu biļeti;

e) viņa rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai segtu uzturēšanās Latvijas Republikā izdevumus uzturēšanās sākumposmā;

f) viņš plāno pamest Latvijas Republiku uzturēšanās laika beigās un uzturēšanās laikā nemaina savas uzturēšanās statusu;

g) Latvijas Republika viņam iepriekš nav izsniegusi ilgtermiņa vīzu saskaņā ar darba un brīvdienu shēmu;

h) viņam ir pietiekama medicīniskā apdrošināšana, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

i) viņam nav sodāmības; un

j) uzturēšanās laikā Latvijas Republikā viņš plāno ievērot tur spēkā esošos normatīvos aktus.

2. Neatkarīgi no 1. punkta Latvijas Republikas valdība patur tiesības neapstiprināt jebkuru atsevišķu vīzas pieteikumu, ko tā saņem.

3. pants

1. Japānas valdība atļauj Latvijas Republikas pilsonim pieteikties 1. pantā minētās darba un brīvdienu vīzas saņemšanai Japānas vēstniecībā Latvijas Republikā. Vajadzības gadījumā, lai noteiktu pieteikuma iesniedzēja atbilstību kritērijiem, viņu intervēs Japānas vēstniecības pārstāvji.

2. Latvijas Republikas valdība atļauj Japānas pilsonim pieteikties 2. pantā minētās ilgtermiņa vīzas saņemšanai Latvijas Republikas vēstniecībā Japānā. Vajadzības gadījumā, lai noteiktu pieteikuma iesniedzēja atbilstību kritērijiem, viņu intervēs Latvijas Republikas vēstniecības pārstāvji.

4. pants

1. Japānas valdība atļauj tiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kam ir derīgas 1. pantā minētās darba un brīvdienu vīzas, uzturēties Japānā uz laiku līdz vienam gadam no ieceļošanas dienas un atļauj viņiem bez darba atļaujas iesaistīties nodarbinātībā, brīvdienu laikā veicot gadījuma darbus ar mērķi iegūt papildu līdzekļus ceļošanai saskaņā ar Japānā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Latvijas Republikas valdība atļauj tiem Japānas pilsoņiem, kam ir derīgas 2. pantā minētās ilgtermiņa vīzas, uzturēties Latvijas Republikā uz laiku līdz vienam gadam no ieceļošanas dienas un piešķir viņiem neierobežotas tiesības iesaistīties nodarbinātībā, brīvdienu laikā veicot gadījuma darbus ar mērķi iegūt papildu līdzekļus ceļošanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Neatkarīgi no šā panta 1. un 2. punkta katra Puse patur tiesības atteikt ieceļošanu savas valsts teritorijā jebkurai personai, kurai izsniegta vīza saskaņā ar šo nolīgumu, vai izraidīt jebkuru personu, kas ieguvusi ieceļošanas tiesības saskaņā ar šo nolīgumu.

5. pants

Katra Puse, pamatojoties uz savstarpējās atbilstības principu, nosaka 1. pantā minēto darba un brīvdienu vīzu un 2. pantā minēto ilgtermiņa vīzu skaitu, ko tā katru gadu var izsniegt otras valsts pilsoņiem, un šo skaitu paziņo otrai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus.

6. pants

Šā nolīguma noteikumus īsteno saskaņā ar attiecīgajās valstīs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. pants

1. Puses rakstveidā paziņo viena otrai par to iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis nolīgums stātos spēkā. Šis nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc dienas, kurā saņemts pēdējais paziņojums.

2. Visus strīdus saistībā ar šā nolīguma interpretāciju Puses izšķir, izmantojot diplomātiskos kanālus.

3. Puses jebkurā laikā var vienoties par šā nolīguma grozījumiem. Par jebkādiem grozījumiem vienojas rakstveidā.

4. Jebkura Puse sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ var uz laiku pilnībā vai daļēji apturēt šā nolīguma noteikumu īstenošanu. Par šādu apturēšanu nekavējoties paziņo otrai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus.

5. Šis nolīgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jebkura Puse var izbeigt šo nolīgumu, par to trīs mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus.

6. Neatkarīgi no šā nolīguma izbeigšanas vai kāda šā nolīguma noteikuma īstenošanas apturēšanas, ja vien Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, nav nolēmušas citādi, katra Puse labvēlīgi izskata ieceļošanas vai uzturēšanās pieprasījumus, ko iesniedz tie otras valsts pilsoņi, kuriem šādas izbeigšanas vai apturēšanas dienā ir izsniegta derīga darba un brīvdienu vīza, kas minēta 1. pantā, vai derīga ilgtermiņa vīza, kas minēta 2. pantā, vai arī kuriem ir atļauts uzturēties tās Puses valsts teritorijā saskaņā ar 4. pantu.

TO APLIECINOT, šo nolīgumu ir parakstījušas attiecīgo valdību pienācīgi pilnvarotas personas.

PARAKSTĪTS divos eksemplāros Rīgā, 2022. gada 11. oktobrī latviešu, japāņu un angļu valodā; visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

Kristaps Eklons

________________________

JAPĀNAS VALDĪBAS VĀRDĀ

Jošikava Jūmi

________________________

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN REGARDING A WORKING HOLIDAY SCHEME

The Government of the Republic of Latvia and the Government of Japan (hereinafter referred to collectively as the "Parties" and individually as the "Party"),

In a spirit of promoting closer co-operative relationship between the two countries, and

Desirous of providing wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Government of Japan shall issue, free of charge, to a national of the Republic of Latvia residing in the Republic of Latvia a working holiday visa, if such national meets all of the following requirements:

(a) intending to enter Japan primarily for the purpose of spending holidays;

(b) being between eighteen and thirty years of age, both inclusive, at the time of application for the working holiday visa;

(c) not being accompanied by dependants except for those in possession of working holiday visas or other visas issued by the Government of Japan;

(d) possessing a valid passport, and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such ticket;

(e) possessing reasonable funds for the maintenance of his or her stay in Japan during the initial period of the stay;

(f) intending to leave Japan at the end of his or her stay and not altering his or her status of residence during the stay;

(g) not having previously been issued a working holiday visa by the Government of Japan;

(h) having sufficient medical insurance as required by laws and regulations in force in Japan;

(i) having no criminal record; and

(j) intending to comply with the laws and regulations in force in Japan during his or her stay in Japan.

2. Notwithstanding paragraph 1 above, the Government of Japan reserves the right not to approve any particular visa application it receives.

Article 2

1. The Government of the Republic of Latvia shall issue, free of charge, to a national of Japan residing in Japan a long-term visa under the Working Holiday Scheme, if such national meets all of the following requirements:

(a) intending to enter the Republic of Latvia primarily for the purpose of spending holidays;

(b) being between eighteen and thirty years of age, both inclusive, at the time of application for the long-term visa;

(c) not being accompanied by dependants;

(d) possessing a valid passport, and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such ticket;

(e) possessing reasonable funds for the maintenance of his or her stay in the Republic of Latvia during the initial period of the stay;

(f) intending to leave the Republic of Latvia at the end of his or her stay and not altering his or her status of residence during the stay;

(g) not having previously been issued a long-term visa under the Working Holiday Scheme by the Republic of Latvia;

(h) having sufficient medical insurance as required by laws and regulations in force in the Republic of Latvia;

(i) having no criminal record; and

(j) intending to comply with the laws and regulations in force in the Republic of Latvia during his or her stay in the Republic of Latvia.

2. Notwithstanding paragraph 1 above, the Government of the Republic of Latvia reserves the right not to approve any particular visa application it receives.

Article 3

1. The Government of Japan shall permit a national of the Republic of Latvia to apply for the working holiday visa mentioned in Article 1 at the Embassy of Japan located in the Republic of Latvia. When necessary, the applicant will be interviewed by the representatives of the Embassy of Japan to determine his or her eligibility.

2. The Government of the Republic of Latvia shall permit a national of Japan to apply for a long-term visa mentioned in Article 2 at the Embassy of the Republic of Latvia located in Japan. When necessary, the applicant will be interviewed by the representatives of the Embassy of the Republic of Latvia to determine his or her eligibility.

Article 4

1. The Government of Japan shall permit the nationals of the Republic of Latvia who possess valid working holiday visas mentioned in Article 1 to stay in Japan for a period of up to one year from the date of entry and allow them to engage in employment without work permit as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in Japan.

2. The Government of the Republic of Latvia shall permit the nationals of Japan who possess valid long-term visas mentioned in Article 2 to stay in the Republic of Latvia for a period of up to one year from the date of entry and grant them unrestricted right to engage in employment as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Latvia.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, each Party reserves the right to refuse entry into the territory of its country to any person who has been issued a visa under this Agreement, or remove any person who has obtained entry under this Agreement.

Article 5

Each Party, on the basis of reciprocity, shall determine the number of the working holiday visas mentioned in Article 1 and long-term visas mentioned in Article 2 it may issue annually for nationals of the other country and shall notify the other Party of such number through diplomatic channels.

Article 6

The provisions of this Agreement shall be implemented in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.

Article 7

1. The Parties shall notify each other, in writing, of the completion of their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates of receipt of the notifications.

2. Any dispute regarding the interpretation of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic channels.

3. Amendments to this Agreement may be negotiated between the Parties at any time. Any amendment shall be concluded in a written form.

4. Either Party may suspend the implementation of the provisions of this Agreement, in whole or in part, temporarily for reasons of public policy. Any such suspension shall be notified immediately to the other Party through diplomatic channels.

5. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Party may terminate this Agreement by giving three months' written notice to the other Party through diplomatic channels.

6. Notwithstanding the termination of this Agreement or suspension of the implementation of any provision of this Agreement, unless otherwise decided by the Parties through diplomatic channels, each Party shall afford favorable consideration to the request for entry or stay of any national of the other country who, at the date of such termination or suspension, has been issued a valid working holiday visa mentioned in Article 1 or a valid long-term visa mentioned in Article 2 or has been permitted to stay in the territory of the country of that Party in accordance with Article 4.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Riga on the 11th day of October 2022, in Latvian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Kristaps Eklons

________________________

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN

Yoshikawa Yuumi

________________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības nolīgumu par darba un brīvdienu shēmu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.01.2023.Stājas spēkā: 25.02.2023.Tēma: Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30A, 11.02.2023. OP numurs: 2023/30A.4
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
339447
25.02.2023
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"