Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Bauskā 2022. gada 22. decembrī (prot. Nr. 18, 8. p.)
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu privātpersonai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. pretendents – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopīpašnieki;

2.2. pieslēgums – ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai pakalpojuma lietotāja īpašumā esošai ārējās kanalizācijas sistēmai vai ēkas fasādei;

2.3. nekustamais īpašums – pašvaldības teritorijā esoša, zemesgrāmatā reģistrēta, ekspluatācijā nodota dzīvojamā ēka vai daudzdzīvokļu ēka.

3. Līdzfinansējums tiek piešķirts tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējumu atbilstoši kārtējā gada apstiprinātā budžeta finansējuma apmērā piešķir:

4.1. ja pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam, un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota;

4.2. ja pieslēguma izmaksas neietver ēkas iekšējās kanalizācijas izbūves izmaksas un lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas izmaksas;

4.3. ja nekustamajā īpašumā ir deklarētas personas vismaz sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;

4.4. ja pretendentam nav parādu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un nekustamā īpašuma parādi vai ir spēkā esoša vienošanās par parāda atmaksu un atbilstoši maksājuma grafikam tā tiek pildīta.

5. Pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei ir 20 EUR par kanalizācijas pieslēguma izbūves metru, un 100 EUR par skataku, bet ne vairāk 1500 EUR par pieslēgumu.

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts 100 % apmērā, ja pretendents (dzīvojamās mājas īpašnieks) ir deklarēts īpašumā, kuram plānots pieslēgums, un uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai no pazīmēm:

6.1. pretendenta mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

6.2. pretendentam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;

6.3. pretendenta apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un vismaz trīs bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novadā;

6.4. pretendents ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai pretendenta apgādībā ir persona ar šajā punktā minēto invaliditāti;

6.5. pretendents ir politiski represēta persona;

6.6. pretendents ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.

7. Ja nekustamais īpašums pieder privātpersonai uz kopīpašuma tiesību pamata, līdzfinansējuma apmēru aprēķina proporcionāli zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo domājamo daļu skaitam.

III. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

8. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pašvaldība, pēc budžeta apstiprināšanas vietējā laikrakstā "Bauskas novada vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv ievieto paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību kanalizācijas pieslēguma izmaksu segšanai, paziņojumā norādot pieteikumu iesniegšanas termiņu un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

9. Noteikumu 5. punktā norādīto pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt pretendents, kurš ir pabeidzis pieslēguma izbūvi un kuram:

9.1. izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;

9.2. ir noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

10. Lai pieteiktos noteikumu 5. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pretendents pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 1), pievienojot sertificēta mērnieka veiktu izpildmērījumu, kurš ir reģistrēts topogrāfiskās informācijas datu bāzē.

11. Lai pieteiktos noteikumu 6. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pretendents iesniedz pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 2).

12. Pieteikumu, un tam pievienojamos dokumentus pretendents iesniedz personīgi Bauskas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi pasts@bauska.lv.

IV. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

13. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta pastāvīga pieteikumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) vismaz 3 cilvēku sastāvā.

14. Komisija 30 darba dienu laikā izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā.

15. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt pretendentam papildus informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

16. Ja iesniegtie dokumenti un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un rakstveidā paziņo pretendentam.

17. Noteikumu 5. punktā noteikto līdzfinansējumu pašvaldība samaksā pretendentam ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu pieteikumā norādītajā pretendenta norēķinu kontā.

18. Ja gadskārtējā budžeta šim mērķim paredzētais līdzekļu apjoms nav pietiekams, lai līdzfinansētu visus iesniegtos pieteikumus, tie tiek finansēti no nākamā gadā šim mērķim paredzētā budžeta (ja tāds tiek paredzēts), vai piešķirot papildu finansējumu konkrētajā budžeta gadā ar atsevišķu domes lēmumu.

19. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par noteikumu 6. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, visus ar pieslēguma izveidi saistītos darbus organizē pašvaldība.

V. Komisijas lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtība

20. Komisijas pieņemto lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Bauskas novada domē.

21. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājumi

22. Līdz 2023. gada 31. decembrim uz pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumam kanalizācijas tīkliem ir tiesīgi pretendēt iedzīvotāji, nodrošinot pieslēgšanos Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem.

23. Pēc 22. punktā noteiktā termiņa uz pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai var pieteikties pārējie Bauskas novada iedzīvotāji, ja pieslēgums izbūvēts pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
1. pielikums
Bauskas novada domes
2022. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33
"Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai"

Pieteikums

Informācija par pretendentu:
Vārds, Uzvārds 
Deklarētā dzīvesvieta 
Elektroniskā pasta adrese 
Tālrunis 
Norēķinu konts 

Lūdzu kompensēt izbūvētā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma un izpildmērījuma izmaksas īpašumā

 
(īpašuma adrese – pilsēta/ pagasts, iela, mājas Nr./nosaukums, kadastra Nr.)

Saskaņā ar veikto izpildmērījumu izbūvētā kanalizācijas tīkla garums ir ______ metri, skataku skaits ________. Izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datu bāzē.

Ir noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju 
  
par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
 .
(līguma Nr., noslēgšanas datums) 

Pielikumā:

1) sertificēta mērnieka veikts izpildmērījums;

2) Pilnvara (ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona).

20 ________ . gada _______ . _____________ .

  
 (pretendenta paraksts)
2. pielikums
Bauskas novada domes
2022. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33
"Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai"

Pieteikums

Informācija par pretendentu:
Vārds, Uzvārds 
Personas kods 
Deklarētā dzīvesvieta 
Elektroniskā pasta adrese 
Tālrunis 

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvei un tā izpildmērījuma izmaksu segšanai īpašumā:

 
(īpašuma adrese – pilsēta/ pagasts, iela, mājas Nr./nosaukums, kadastra Nr.)

Atbilstība saistošo noteikumu 6. punktam (atzīmēt atbilstošo):

 pretendentam ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja pieteicējs ir deklarēts nekustamajā īpašumā;
 pretendents ir persona ar maznodrošinātas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un pretendents ir deklarēts nekustamajā īpašumā;
 pretendenta apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un vismaz trīs bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novadā;
 pretendents ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai pretendenta apgādībā ir persona ar šajā punktā minēto invaliditāti;
 pretendents ir politiski represēta persona;
 pretendents ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks

20 ________ . gada _______ . _____________ .

  
 (pretendenta paraksts)
Saistošo noteikumu Nr. 33 "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punkts un 43. panta trešā daļa nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa pilnvaro domi izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas kārtību.

Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku, veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī palīdzēs sasniegt Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektos noteiktos galvenos iznākuma rādītājus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.

Apzinātais un prognozētais līdzfinansējuma apjoms, nodrošinot pieslēgšanos Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu  ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir aptuveni 150000 euro, pārējos gadījumos – aptuveni 105000 euro.

4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošajiem noteikumiem nav tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrāmPieteikumus izvērtē komisija, kuras lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumi piešķirt līdzfinansējumu var tikt apstrīdēti Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Bauskas novada domē.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Bauskas novada pašvaldībā, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai rakstot elektroniskā pasta adresi: pasts@bauska.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts 2022. gada 8. decembrī ievietots Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv sadaļā Saistošo noteikumu projekti.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 22.12.2022.Stājas spēkā: 26.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 25.01.2023. OP numurs: 2023/18.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
338985
26.01.2023
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"