Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A nr.; 2021, 73.A, 75. nr.; 2022, 144., 187., 197. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar jaunu 16.1 punktu šādā redakcijā:

"161) pašvaldības izglītības ekosistēma - sistēma, kuru pašvaldība veido, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Pašvaldība attīsta tās vadībā un pārraudzībā mērķtiecīgi strādājošu institūciju kopu, izglītības jomā sadarbojoties ar pašvaldības, privātajām un valsts izglītības iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, citām pašvaldībām un to teritorijās esošām izglītības iestādēm, koordinējot izglītības īstenošanu visās izglītības programmās un pakāpēs;";

uzskatīt līdzšinējo 16.1 punktu par 16.2 punktu.

2. Izteikt 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. Tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšana izglītības procesā

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko, estētisko, intelektuālo un fizisko attīstību, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts.

(2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un tādu mācību līdzekļu un materiālu, kā arī tādu metožu izmantošanas izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās, estētiskās, intelektuālās un fiziskās attīstības nodrošināšanai, lai sekmētu zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos."

3. 14. pantā:

papildināt 8.1 punktu ar vārdiem "kā arī pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes pārskata par izglītības kvalitāti attiecīgajā pašvaldībā struktūru un iesniegšanas kārtību";

izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21) nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība, kā arī izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos;".

4. 17. pantā:

izteikt trešās daļas 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) apstiprina šā likuma 18. panta otrās daļas 1. punktā minēto pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju;";

izslēgt trešās daļas 1.3 punktu;

aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdu "speciālo" ar vārdu "speciālās";

izslēgt trešās daļas 8. punktu;

izteikt trešās daļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadali un apstiprināšanu;";

izteikt trešās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) rūpējas par izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un nodrošina pirmo palīdzību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas tā sedz;";

izslēgt trešās daļas 15. punktu;

izteikt trešās daļas 16. punktu šādā redakcijā:

"16) izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai;";

izteikt trešās daļas 18. punktu šādā redakcijā:

"18) sniedz konsultatīvu palīdzību bērnu audzināšanā, kā arī nodrošina atbalsta pasākumus izglītojamiem un viņu ģimenēm;";

izteikt trešās daļas 22. punktu šādā redakcijā:

"22) veido un īsteno politiku pieaugušo izglītībā, nodrošina pieaugušo izglītībai paredzētā finansējuma sadali;";

izslēgt trešās daļas 24. punktu;

izteikt trešās daļas 25. punktu šādā redakcijā:

"25) ir tiesīga vienoties ar izglītības iestādi par mācību un studiju vietu apmaksāšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem;";

izslēgt trešās daļas 26. un 27. punktu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta trešajā daļā minētās funkcijas vai to daļas var veikt pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, cita pašvaldības iestāde vai struktūrvienība, kā arī privātais pakalpojumu sniedzējs, ja pašvaldība ir noteikusi minēto funkciju īstenošanu."

5. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde

(1) Lai īstenotu savas funkcijas izglītības pārvaldes un izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā, pašvaldība izveido izglītības pārvaldes iestādi.

(2) Izglītības pārvaldes iestāde:

1) saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajās izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktajiem mērķiem izstrādā pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju turpmākajiem četriem gadiem, sniedz atbalstu izglītības iestāžu darbības kvalitātes nodrošināšanai, īsteno pasākumus izglītības kvalitātes pilnveidei, regulāri analizē izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) darbības rezultātus, reizi četros gados sagatavo pārskatu par izglītības kvalitāti attiecīgajā pašvaldībā un minēto pārskatu iesniedz pašvaldībai un Izglītības kvalitātes valsts dienestam;

2) organizē metodisko, zinātnisko, informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm (izņemot augstskolas un koledžas) izglītības kvalitātes nodrošināšanai;

3) koordinē pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu sadarbību;

4) sekmē sabiedrības līdzdalību izglītībā, tai skaitā izglītības iestāžu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, informē sabiedrību par pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstību, sasniegumiem, izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti;

5) veido pašvaldības pedagoģiskā personāla politiku, sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem īsteno personāla plānošanu, piesaisti un veicina karjeras attīstību pašvaldības padotībā esošajās izglītības iestādēs;

6) nodrošina izglītības iestāžu finanšu vadību un datu analīzi, pārrauga pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu darbību;

7) nodrošina atbalstu pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu akreditācijā un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai attiecīgajās izglītības iestādēs;

8) nodrošina uzraudzību pār finanšu līdzekļu izlietojumu pieaugušo izglītībā;

9) plāno pašvaldības padotībā esošo izglītības iestāžu vides, infrastruktūras un tehnoloģisko attīstību, kā arī rūpējas par izglītības iestāžu nodrošināšanu ar materiāltehniskajiem resursiem;

10) plāno pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

11) nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās;

13) nodrošina bērnu un jauniešu audzināšanas un karjeras izglītības darbu, interešu izglītību;

14) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veido atbalsta pasākumu sistēmu pašvaldības izglītojamiem un viņu ģimenēm;

15) veic citas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas izglītības jomā, ja pašvaldība ir uzdevusi izglītības pārvaldes iestādei veikt attiecīgās funkcijas.

(3) Lai nodrošinātu šā panta otrajā daļā minēto funkciju veikšanu, kā arī īstenotu atbalsta pasākumus izglītības iestādēs, izglītības pārvalde var nodarbināt atbalsta personālu (piemēram, psihologs, logopēds). Šā atbalsta personāla darbības finansēšanai pašvaldība ir tiesīga izmantot Ministru kabineta noteikto valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto funkciju un to daļu izpildē pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde ir tiesīga sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.

(5) Pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde var sadarboties ar citām izglītības pārvaldes iestādēm un citām iesaistītajām pusēm.

(6) Izglītības pārvaldes iestādi finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta.

(7) Vairākas pašvaldības ir tiesīgas veidot kopēju izglītības pārvaldes iestādi, savstarpēji vienojoties par tās darbību un finansēšanas kārtību."

6. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma

(1) Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību dibināto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) vienotu elektronisko vidi valsts un pašvaldību dibināto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu rīcībā esošo tehnoloģisko resursu administratīvajai pārvaldībai.

(2) Izglītības resursu uzskaites un monitoringa informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, sistēmas pārzini, personas datu apstrādes noteikumus, datu pieejamību un apriti, tehnoloģisko resursu aprites kārtību, kā arī finansēšanas noteikumus nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt 20. panta trešo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) analizē pašvaldību pārskatus par izglītības kvalitāti un sniedz ieteikumus tās uzlabošanai."

8. 29. pantā:

papildināt 1. punktu ar vārdiem "kā arī sekmē izglītības iestādes darbību pašvaldības izglītības ekosistēmā";

papildināt pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pēc tam, kad no izglītības iestādes vadītāja saņemta informācija par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, nodrošina šīs informācijas izvērtēšanu un, ja nepieciešams, iesniegšanu tiesībaizsardzības institūcijām, kā arī sniedz atbalstu situācijas risināšanai izglītības iestādē."

9. 30. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestādes vadītājs nodrošina izglītības iestādes darbību pašvaldības izglītības ekosistēmā.";

papildināt pantu ar 3.6 daļu šādā redakcijā:

"(36) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums izvērtēt saņemto informāciju par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistīto personu, informēt izglītības iestādes dibinātāju un risināt situāciju izglītības iestādē."

10. Papildināt 52. panta pirmo daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8) vardarbības gadījumā saņemt izglītības iestādes vadītāja un dibinātāja atbalstu;

9) sadarbojoties ar izglītojamiem un vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), rīkoties atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai."

11. Papildināt 57. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) iepazīties ar izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, un pieprasīt ievērot tos, sadarbojoties ar izglītības iestādi, pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī uzturoties izglītības iestādes teritorijā un piedaloties izglītības iestādes organizētajos pasākumos."

12. 58. pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, tai skaitā ar pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī bērna izglītības nodrošināšanas jautājumos - ar pašvaldību, ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, vispārējās uzvedības un ētikas normas;";

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītās personas.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību, par sadarbību ar izglītības iestādi, tās pedagogiem un citām izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām, ar pašvaldību bērna izglītības nodrošināšanas jautājumos, kā arī par savlaicīgas informācijas sniegšanu par bērna veselības stāvokli un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības programmas apguvi un tajā iesaistītās personas."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 109., 110., 111., 112., 113. un 114. punktu šādā redakcijā:

"109. Grozījumi šā likuma 17. panta trešajā daļā attiecībā uz tās 1.1 punkta izteikšanu jaunā redakcijā un 18. panta otrās daļas 1. punkts stājas spēkā 2024. gada 1. septembrī.

110. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju izstrādā informatīvo ziņojumu par emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādē, kā arī par valsts un pašvaldību institūciju sadarbību, lai izveidotu attiecīgu atbalsta pasākumu sistēmu izglītojamiem, viņu ģimenēm un pedagogiem, un līdz 2023. gada 14. februārim iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetam.

111. Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju izstrādā informatīvo ziņojumu par šā likuma 3. pantā minēto iekļaujošās izglītības attīstību visās izglītības pakāpēs līdz 2023. gada 14. aprīlim un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetam.

112. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdara grozījumus normatīvajos aktos atbilstoši grozījumiem šā likuma 18. panta trešajā daļā.

113. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. janvārim izdod šā likuma 18.1 panta otrajā daļā minētos noteikumus.

114. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par nepieciešamajiem grozījumiem attiecībā uz vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādē un iekļaujošas izglītības īstenošanu."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 20. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 31. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.10.2022.Stājas spēkā: 14.11.2022.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 211A, 31.10.2022. OP numurs: 2022/211A.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
336844
14.11.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"