Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 21. nr.; 2009, 1., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 189. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 2014, 75. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 210. nr.; 2020, 67.A, 240.A nr.; 2021, 22., 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "riska kapitāla tirgū" ar vārdiem "iespējkapitāla tirgū".

2. 10. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"12) katra ceturkšņa pirmajā darba dienā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodod fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem informāciju par tiem fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, kuru līdzekļus tie pārvalda, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, personas kodu, kontaktinformāciju, ko Aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fondēto pensiju shēmas darbību izmanto informācijas nosūtīšanai dalībniekam, un dalībnieka izvēlēto plānu, kā arī izmaiņas šajā informācijā, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs identificētu attiecīgo fondēto pensiju shēmas dalībnieku, saskaņā ar šā likuma 11.4 pantu izvērtētu viņa izvēlēto ieguldījumu plānu un informētu attiecīgo dalībnieku par to, vai viņš ir izvēlējies savam vecumam un vajadzībām atbilstošāko ieguldījumu plānu;

13) reizi ceturksnī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodod fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem informāciju par to fondēto pensiju shēmas dalībnieku uzkrāto līdzekļu kopējo apmēru, kuru līdzekļus tie pārvalda, sadalījumā pa šo dalībnieku dzimšanas gadiem (neatklājot personas datus), lai līdzekļu pārvaldītājs varētu veikt ieguldījumu portfeļa pārvaldību;";

papildināt pirmo daļu ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

"22) nodrošina iespēju, ka fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts papildus valsts pārvaldes pakalpojumu portālam www.latvija.lv var tikt nodots šā punkta "b" apakšpunktā minētajam subjektam atspoguļošanai citā drošā tiešsaistes risinājumā fondēto pensiju shēmas dalībniekam, ja ievēroti visi šādi nosacījumi:

a) ir ikreizēja attiecīgā fondēto pensiju shēmas dalībnieka elektroniski sniegta piekrišana piekļuvei konta izrakstam,

b) datu apstrādi nodrošina fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs vai persona, kas ir tiesīga sniegt maksājumu pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu,

c) nodoto konta izrakstu izmanto atspoguļošanai tikai fondēto pensiju shēmas dalībniekam, un datu atspoguļotājs datus savām vajadzībām neiegūst un neuzglabā, kā arī pēc atspoguļošanas tos dzēš,

d) attēlojot attiecīgo konta izrakstu fondēto pensiju shēmas dalībniekam, netiek attēlota reklāma un cita informācija vai uzdoti jautājumi, kas tieši vai netieši aicinātu izvēlēties fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju;";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Aģentūra nodod fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam šā panta pirmās daļas 1.2 un 1.3 punktā minēto informāciju;

2) kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs sniedz attiecīgajam fondēto pensiju shēmas dalībniekam šā panta pirmās daļas 1.2 punktā minēto informāciju;

3) prasības fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam, apstrādājot šīs daļas 2. punktā minēto informāciju;

4) kārtību, kādā Aģentūra nodrošina šā panta pirmās daļas 2.2 punktā noteikto prasību izpildi;

5) šā panta pirmās daļas 2.2 punktā minētā konta izraksta saturu un sniegšanas formu.

(22) Latvijas Banka pēc Aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju par to, kuras personas ir tiesīgas sniegt maksājumu pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, kā arī nekavējoties informē Aģentūru par personām, kuru darbība maksājumu pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu sniegšanas jomā ir apturēta vai izbeigta."

3. 11. pantā:

aizstāt 4.1 daļā vārdus "ne agrāk kā sešus mēnešus" ar vārdiem "ne agrāk kā trīs mēnešus";

izteikt 5.5 daļas 2. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) informācijas sniegšanu par fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecumam un vajadzībām atbilstošāko ieguldījumu plānu, ieguldījumu plānu darbību un par ieguldījumiem ieguldījumu plānos, par pensiju sistēmas darbību, lai uzlabotu fondēto pensiju shēmas dalībnieka finanšu pratības līmeni, kā arī dalībnieka informēšanu par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem,".

4. Papildināt likumu ar 11.4 pantu šādā redakcijā:

"11.4 pants. Fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēlētā ieguldījumu plāna izvērtēšana 

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam attiecībā uz fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, kuru līdzekļus tas pārvalda, ir pienākums atbilstoši tam pieejamai informācijai identificēt fondēto pensiju shēmas dalībnieku un veikt šādas darbības:

1) izvērtēt, vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēlētais ieguldījumu plāns atbilst viņa vecumam, un ne retāk kā reizi gadā informēt dalībnieku par izvēlētā ieguldījumu plāna neatbilstību, kā arī par dalībnieka vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu;

2) noskaidrot fondēto pensiju shēmas dalībnieka vajadzības:

a) nosūtot fondēto pensiju shēmas dalībniekam uzaicinājumu izvēlēties viņam nozīmīgos kritērijus uzkrāto līdzekļu ieguldīšanai no tiem kritērijiem, kas noteikti saskaņā ar šā panta trešo daļu, lai fondēto pensiju shēmas dalībnieks varētu izvēlēties sev atbilstošāko ieguldījumu plānu, tai skaitā izmantojot tiešsaistes risinājumus;

b) sniedzot fondēto pensiju shēmas dalībniekam pēc viņa pieprasījuma individuālu konsultāciju par ieguldījumu plāna atbilstību viņa vajadzībām labākās izvēles izdarīšanai.

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus veic, balstoties uz informāciju, ko saņēmis no Aģentūras saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmās daļas 1.2 punktu, kā arī ar trešās personas starpniecību, ja fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs papildus informācijai, ko tas saņem no Aģentūras, ir izvēlējies sadarboties ar trešo personu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku identifikācijai vai informēšanai un trešajai personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu apstrādes jomā ir tiesisks pamats apstrādāt personas datus.

(3) Latvijas Banka izdod noteikumus, kuros nosaka fondēto pensiju shēmas dalībniekam sniedzamo informāciju, tās sniegšanas regularitāti, kā arī kritērijus, kurus pārvaldītāji izmanto dalībnieka vajadzību noskaidrošanai saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu.

(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nosūta fondēto pensiju shēmas dalībniekam paziņojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv atbilstoši tajā izveidotajām informācijas nosūtīšanas iespējām un papildus ir tiesīgs izmantot arī citus saziņas līdzekļus, tai skaitā dalībnieka kontaktinformāciju, ko tas saņēmis saskaņā ar šā likuma 10. panta pirmās daļas 1.2 punktu vai no trešās personas, ciktāl personas datu apstrādei ir tiesisks pamats saskaņā ar normatīvajiem aktiem datu apstrādes jomā. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs informāciju fondēto pensiju shēmas dalībniekam sniedz pats vai ar minētās trešās personas starpniecību.

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, izmantojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos informācijas nosūtīšanas veidus, ir tiesīgs fondēto pensiju shēmas dalībniekam:

1) 45 dienu laikā no iepriekšējā ceturkšņa beigām nosūtīt ziņojumu par ieguldījumu plāna ceturkšņa rezultātiem;

2) ne biežāk kā divas reizes gadā nosūtīt citu informāciju par ieguldījumiem pensiju plānos un pensiju sistēmas darbību."

5. 12. pantā:

papildināt pirmās daļas 3. punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ir komercsabiedrību parāda vērtspapīri, kuri neatbilst šā punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā noteiktajām prasībām, bet citi šo emitentu vērtspapīri ir iekļauti šā punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajā tirdzniecības vietā;";

aizstāt otrās daļas 4. punkta "d" apakšpunktā vārdus un skaitļus "saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (turpmāk - Regula Nr. 2019/2088) 2. panta 17. punktu" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar Regulas Nr. 2019/2088 2. panta 17. punktu";

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) ieguldījumu kopsumma šā panta pirmās daļas 3. punkta "c" apakšpunktā minētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem un "d" apakšpunktā minētajos vērtspapīros - piecus procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieguldījumu plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā - 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, izņemot šīs daļas 2. punktā noteikto;

2) atsevišķā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts valūtā, kura nav euro, - 50 procentus no ieguldījumu plānā paredzētā maksimāli pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēra attiecībā uz ieguldījumu plāniem, kuriem maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;

3) kopumā visās ārvalstu valūtās - 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem, izņemot šīs daļas 4. punktā noteikto;

4) kopumā visās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valūtās, kuras nav euro, - 100 procentus no ieguldījumu plānā paredzētā maksimāli pieļaujamā kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmēra attiecībā uz ieguldījumu plāniem, kuriem maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru vai tiem pielīdzināmu finanšu instrumentu apmērs pārsniedz 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem."

6. Papildināt likumu ar 12.3 pantu šādā redakcijā:

"12.3 pants. Īpaši pienākumi attiecībā uz ieguldījumiem Latvijā

Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina, ka attiecībā uz katru ieguldījumu plānu:

1) ieguldījumu plāna prospektā un fondēto pensiju shēmas dalībniekam paredzētās pamatinformācijas dokumentā tiek publiskota finanšu instrumentos Latvijā veicamo ieguldījumu politika;

2) gada pārskatā tiek norādīti plānotie mērķi un sasniegtie rezultāti par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu Latvijā."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 36., 37., 38. un 39. punktu šādā redakcijā: 

"36. Šā likuma 10. panta pirmās daļas 1.2, 1.3, 2.2 punkts, 2.1 un 2.2 daļa, 11. panta 5.5 daļas 2. punkta "b" apakšpunkta jaunā redakcija, 11.4 pants un grozījums šā likuma 12. panta otrās daļas 4. punkta "d" apakšpunktā stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

37. Ministru kabinets izdod šā likuma 10. panta 2.1 daļā minētos noteikumus un Latvijas Banka izdod šā likuma 11.4 panta trešajā daļā minētos noteikumus līdz 2023. gada 30. oktobrim. 

38. Aģentūra šā likuma 10. panta pirmās daļas 1.2 un 1.3 punktā minēto informāciju fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam pirmo reizi nodod 2024. gada jūlijā.

39. Šā likuma 12.3 pants stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, bet attiecībā uz šā panta 2. punktā minētajiem gada pārskatiem tā piemērošanu uzsāk ar pārskata sagatavošanu par 2023. gadu."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 25. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.10.2022.Stājas spēkā: 08.11.2022.Tēma: Covid-19; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 25.10.2022. OP numurs: 2022/207.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
336677
08.11.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"