Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26/2022

2022. gada 12. oktobrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2022. gada 12. oktobra sēdes lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 33)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo
un otro daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 49 765 938 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 60 739 613 euro apmērā, tajā skaitā. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 162 400 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 728 193 apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu komunālā saimniecība" euro 50 000 saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 6 469 455 apmērā, 2022. gada aizņēmumu summu euro 4 504 220 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 2 196 790, PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai euro 72 989, Titurgas PII projektēšanai euro 76 500, Pump-truck būvniecībai euro 613 470, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai euro 68 659, gājēju ceļa būvniecībai gar V6-Ziemeļu iela (posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) euro 228 513, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) euro 417 057, veloceļa izbūvei gar autoceļu A7 Ķekavā euro 724 058, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5, Baložos euro 106 184. Apstiprināt saistību apjomu 2022. gadā euro 2 845 144 apmērā saskaņā ar 5. pielikumu".

4. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus ieņēmumos euro 6000, naudas līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri euro 51 158 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu".

5. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2022. gadam izdevumos euro 57 158 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu."

6. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā Nr. 1);

7. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā Nr. 2);

8. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā Nr. 3);

9. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā Nr. 4);

10. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā Nr. 5).

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

1.-4. pielikums

5. pielikums

 

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 26/2022 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022. gada 1. septembri, ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

• dabas resursu un akcīzes nodoklis;

• valsts/pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas;

• naudas sodi;

• pārējie nenodokļu ieņēmumi

• valsts un pašvaldību budžeta transferti;

• pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 118 743 euro, t.sk. palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 16 000 euro, dabas resursu nodoklis par 60 000 euro, azartspēļu nodoklis par 450 euro, valsts/pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas par 4645 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 15 000 euro, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 15 000 euro, pašu ieņēmumi par 290 879 euro, samazināti ieņēmumi par naudas sodiem un sankcijām par -2 500 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas par -15 000 euro, valsts budžeta transferti par -225 731 euro, pašvaldības budžeta transferti no citām pašvaldībām par - 40 000 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa, dabas resursu un azartspēļu nodokļa, valsts/pašvaldību nodevu un kancelejas nodevu, naudas sodu, pārējo nenodokļu ieņēmumu prognoze palielināta, pamatojoties uz faktisko izpildi.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:

• precizētas jeb samazinātas plānotās valsts mērķdotācijas augstas gatavības investīciju projektiem par - 1 185 006 euro;

• precizēts plānotais fiansējums Vēlēšanu komisijas darbam par -79 044 euro;

• palielināts plānotais finansējums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 785 608 euro;

• palielināts finansējums Sociālā dienesta Covid-19 krīzes pabalstu izmaksai par 108 000 euro;

Pašvaldības saņemtie Eiropas Savienības transferti līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem):

• precizēts plānotais finansējums PII Ieviņa, ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā, Ķekavas Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem kopā par 234 975 euro.

Precizēts plānoto aizņēmumu apjoms 2022. gadā, tas sastāda 4 504 220 euro, kas pamatā ir aizņēmumi izglītības, aktīvās atpūtas, energoefektivitātes projektu līdzfinansēšanai un ceļu infrastruktūras attīstībai. Tiek precizēti aizņēmumi:

• PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai par -12 701 euro;

• Aktīvās atpūtas parka ar asfaltētu multifunkcionālu velotrasi Baložos un Baldonē par - 331 530 euro;

• Gājēju ceļa būvniecībai gar V6 - Ziemeļu ielu (posmā no Sporta kluba līdz Ziemeļu ielai) par 16 013 euro;

• Papildus līdzekļi gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7, lai segtu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā par 127 775 euro;

• Uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai Baložos par -50 000 euro;

• Stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5 Baložos par -1 341 euro.

Paredzēti jauni aizņēmumi:

• Titurgas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanai - 76 500 euro;

• Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) - 417 057 euro.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām. Grozījumi pamatā koncentrēti uz finansējuma novirzīšanu plānotajam provizoriskajam Pašvaldības iestāžu siltumenerģijas izmaksu pieaugumam.

01.000 Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek palielināti par 152 274 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

• Izpildvaras darbības nodrošināšanai par -33 776 euro;

• Deputātu un komisiju darba nodrošināšanai par 6 500 euro;

• Vēlēšanu komisijai par -79 044 euro;

• Iekšējā parāda procentu un apkalpošnaas nomaksai par 48 594 euro;

• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 110 000 euro;

• Norēķiniem par izglītības pakalpojumiem par 100 000 euro.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - līdzekļi palielināti Reģionālās pašvaldības polcijas darba nodrošināšanai par 43 279 euro pamatā siltumenerģijas tarifa pieaugumam un atlīdzībai.

04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par - 1 996 220 euro:

• ir precizētas attīstības un ceļu infrastruktūras projektu izmaksas, izdalīti atsevišķās uzskaites tāmēs Eiropas Savienības līdzfinansētie energoefektivitātes projekti, pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo kategoriju - 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;

• palielinātas izmaksas ielu un ceļu apsaimniekošanai un remontam par 30 000 euro;

• precizēts plānotais finansējums projektam "Pārrobežu sadarbība kapacitātes stirpināšanai energoefektivitātes jomā" par -36 337 euro.

05.000 Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 60 000 euro atbilstoši ieņēmumu prognozes palielinājumam saskaņā ar faktisko izpildi. Papildus līdzekļi novirzīti atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 1 857 552 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 118 625 euro;

• palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 9 539 euro;

• samazināti izdevumi ielu apgaismojuma nodrošināšanai par 20 000 euro;

• izdalītas atsevišķas uzskaites plānotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:

o ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā - 277 881 euro;

o Ķekavas kultūras namam - 337 625 euro;

o Baldones pilsētas pārvaldes ēkai - 546 849 euro;

o PII Ieviņa - 582 383 euro;

• palielināti izdevumi kapu apsaimniekošanai par 4650 euro.

07.000 Veselība - kopumā izdevumi palielināti par 19 618 euro P/A Ķekavas anbulance, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta un pašu ieņēmumu palielinājumu saskaņā ar faktisko izpildi.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - izdevumi samazināti par -4 191 euro, ievērojot taupības pasākumus un pamatā pārvirzot nepieciešamo finansējumu siltumenerģijas izmaksu pieaugumam, kas Pašvaldības iestādēm nepieciešams papildus.

Papildus finansējums nepieciešams: Ķekavas pagasta kultūras centram 29 351 euro apmērā, Ķekavas novada Sporta aģentūrai 14 840 euro apmērā.

Izdevumi samazināti Baložu pilsētas kultūras centram -23 604 euro un Daugmales kultūras centram -315 euro.

09.000 Izglītība - izdevumi samazināti par -482 710 euro, tajā skaitā:

palielināti izdevumi:

• Ķekavas vidusskolai par 220 845 euro, lielāko daļu novirzot siltumenerģijas izmaksu pieaugumam skolas ēku un sporta kompleksa, t.sk., baseina uzturēšanai;

• Baložu vidusskolai par 50 400 euro - siltumenerģijas izmaksu pieaugumam;

• Daugmales pamatskolai par 124 572 euro - lielāko daļu novirzot siltumenerģijas izmaksu pieaugumam skolas ēkas un multifunkcionālā centra, t.sk., baseina uzturēšanai;

• līdzekļi papildus pamatā siltumenerģijas pieagumam nepieciešami: PII Zvaigznīte par 8 562 euro, Ķekavas mākslas skolai par 5 457 euro, Baldones sākumskolai par 9 281 euro;

• Pārcelts atlikušais plānotais valsts un pašvaldības finansējums 59 201 euro apmērā skolēnu brīvpusdienu segšanai no Baložu vidusskolas un Baldones sākumskolas budžeta uz vienotām uzskaites tāmēm centralizētai izdevumu apmaksai uz budžeta tāmi "Brīvpusdienas";

• Skolēnu pārvadājumiem par 21 000 euro saskaņā ar ārpakalpojuma līguma par regulāro transporta pārvadājumu nodrošināšanu cenas pieaugumu.

Samazināti izdevumi:

• Baldones mākslas skolai par -14 110 euro;

• Ķekavas mūzikas skolai - par -11 967 euro;

• Ķekavas novada sporta skolai par -22 000 euro;

• Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai par -906 300 euro - izcelti plānotie izdevumi atsevišķā uzskaites tāmē Eiropas Savienības līdzfinansētajam PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanas projektam un koriģēts plānotais finansējums Pļavniekkalna sākumskolas piebūves projektēšanas darbiem saskaņā ar darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku, kas paredz izmaksas 2023. gadā.

10.000 Sociālā aizsardzība - kopumā palielināti izdevumi par 710 914 euro, tajā skaitā:

palielināti izdevumi:

• Sociālajam dienestam par 56 800 euro, pamatojoties uz ieņēmumu palielinājumu - valsts dotāciju Covid-19 krīzes pabalstiem;

• Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 740 558 euro, pamatojoties uz plānoto valsts un ieguldīto pašvaldības finansējumu;

• Izveidota jauna izdevumu uzskaites tāme Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu izglītojošas nometnes "Vienoti atbalstam" organizēšanai 14 682 euro apmērā, paredzot papildus pašvaldības finansējumam valsts finansējumu 7885 euro apmērā;

• Deinstitucionalizācijas pakalpojumiem par 20 000 euro saskaņā ar palielināto ieņēmumu prognozi un izdevumu faktisko izpildi.

Samazināti izdevumi

• P/A Sociālās aprūpes centram par -21 126 euro, samazinot transfertu ieņēmumus no citām pašvaldībām, kā arī atgriežot pašvaldības finansējumu par ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē uzturēšanu un pārvirzot to uz Īpašumu pārvaldes budžetu;

• Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām PII par -100 000 euro, novirzot tos izglītības norēķiniem saskaņā ar faktisko izpildi.

ZIEDOJUMI

Pašvaldības ziedojumu kontā no privātpersonām ir ieskaitīti 3 500 euro ar mērķi ziedot līdzekļus Baldones Trimdas kapu apsaimniekošanai un Rožu ielas Pļavniekkalnā dubultās virsmas apstrādei.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26/2022Pieņemts: 12.10.2022.Stājas spēkā: 19.10.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 20.10.2022. OP numurs: 2022/204.59
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
336489
19.10.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"