Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65., 196. nr.; 2019, 67., 75., 118., 240. nr.; 2020, 102., 174.B, 224., 240.A nr.; 2021, 73.A, 75., 144., 187. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 9. panta otrās daļas 2. punktu.

2. Papildināt 14. pantu ar 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"47) nosaka mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijas;

48) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas un mācību līdzekļu iegādes finansēšanā."

3. 30. pantā:

papildināt pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(42) Par izglītības iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kura prot un lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā, izņemot citā likumā noteiktajā gadījumā.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja Valsts valodas centrs konstatē, ka izglītības iestādes vadītāja valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai, nekavējoties tiek izdarīts ieraksts Pedagogu reģistrā. Izglītības iestādes vadītāja darba devējs nodrošina, ka attiecīgais izglītības iestādes vadītājs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad tiek nokārtota valsts valodas prasmes pārbaude tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Ja izglītības iestādes vadītājs triju mēnešu laikā nav nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ar viņu tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Valsts valodas centra konstatējuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(8) Šā panta septītajā daļā minētais ieraksts Pedagogu reģistrā nekavējoties tiek dzēsts, ja tiek atcelts Valsts valodas centra konstatētais par nepietiekamu valsts valodas prasmes līmeni vai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā tiek aktualizēta informācija par attiecīgā izglītības iestādes vadītāja valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai."

4. Izteikt 35.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā ieraksta ziņas par šādiem valsts pārbaudījumiem:

1) valsts pārbaudījumiem vispārējās izglītības programmās;

2) valsts pārbaudījumiem profesionālās izglītības programmās, izņemot augstākās izglītības programmas;

3) diagnosticējošajiem (monitoringa) darbiem;

4) mācību priekšmetu olimpiādēm;

5) valsts valodas prasmes pārbaudījumiem;

6) starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumiem svešvalodā."

5. Izslēgt 38. panta otrās daļas 1. punktu.

6. Izslēgt 41. pantu.

7. Papildināt V nodaļu ar 47.3 pantu šādā redakcijā:

"47.3 pants. Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas

Pašvaldība nodrošina iespēju mazākumtautību izglītojamiem, kuri tās administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs apgūst pirmsskolas izglītības programmu vai pamatizglītības programmu, bez maksas apgūt arī mazākumtautību izglītības saturu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmās. Lai nodrošinātu mazākumtautību izglītojamiem iespēju apgūt šīs programmas, pašvaldība var deleģēt šādu programmu īstenošanu privātpersonai."

8. 48. pantā:

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kura prot un lieto valsts valodu normatīvajos aktos noteiktajā profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 9. panta otrajā un 3.1 daļā minēto.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja Valsts valodas centrs konstatē, ka pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai, nekavējoties tiek izdarīts ieraksts Pedagogu reģistrā. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka attiecīgais pedagogs tiek atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad tiek nokārtota valsts valodas prasmes pārbaude tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Ja pedagogs triju mēnešu laikā nav nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ar viņu tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Valsts valodas centra konstatējuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(8) Šā panta septītajā daļā minētais ieraksts Pedagogu reģistrā nekavējoties tiek dzēsts, ja tiek atcelts Valsts valodas centra konstatētais par nepietiekamu valsts valodas prasmes līmeni vai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā tiek aktualizēta informācija par attiecīgā pedagoga valsts valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai."

9. Izteikt 50. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) persona, kura pēc Valsts valodas centra konstatējuma par tās valsts valodas zināšanu neatbilstību Ministru kabineta noteiktajam valsts valodas prasmes līmenim, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, nav nokārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudījumu. Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 9. panta otrajā un 3.1 daļā minēto;".

10. Papildināt 55. pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā saņemt individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei, ja tas nepieciešams;".

11. 59. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "īsteno mazākumtautību izglītības programmas, kurās mazākumtautību izglītojamo skaits nepārsniedz sešus procentus no kopējā izglītojamo skaita, kuri apgūst mazākumtautību izglītības programmas" ar vārdiem "īsteno mazākumtautību izglītības saturu";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts piedalās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanas izmaksu (pedagogu darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, mācību līdzekļu iegāde) finansēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107. un 108. punktu šādā redakcijā:

"101. Šā likuma 35.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētās ziņas attiecībā uz mācību priekšmetu olimpiādēm Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā ievada, sākot ar 2023. gada 1. septembri.

102. Grozījumi, kas paredz izslēgt šā likuma 41. pantu, stājas spēkā:

1) 2023. gada 1. septembrī - attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 1., 4. un 7. klasē;

2) 2024. gada 1. septembrī - attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 2., 5. un 8. klasē;

3) 2025. gada 1. septembrī - attiecībā uz vispārējās izglītības pamatizglītības programmas īstenošanu 3., 6. un 9. klasē.

103. Šā likuma 47.3 pantā noteiktās mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguves iespēju nodrošina:

1) pirmsskolas izglītības programmas un vispārējās izglītības pamatizglītības programmas 1., 4. un 7. klases izglītojamiem - ar 2023. gada 1. septembri;

2) vispārējās izglītības pamatizglītības programmas 2., 5. un 8. klases izglītojamiem - ar 2024. gada 1. septembri;

3) vispārējās izglītības pamatizglītības programmas 3., 6. un 9. klases izglītojamiem - ar 2025. gada 1. septembri.

104. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" atbilstoši šā likuma grozījumiem, ar kuriem izslēdz 9. panta otrās daļas 2. punktu, 38. panta otrās daļas 1. punktu un 41. pantu.

105. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdod šā likuma 14. panta 47. un 48. punktā minētos noteikumus.

106. Izglītības iestādes nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu atbilstību valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un valsts pamatizglītības standartam, ja nepieciešams, licencējot jaunas izglītības programmas, līdz 2025. gada 31. augustam.

107. Ministru kabinets līdz 2022. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" atbilstoši grozījumiem šā likuma 30. pantā par tā papildināšanu ar septīto un astoto daļu un 48. pantā par tā papildināšanu ar septīto un astoto daļu.

108. Šā likuma 30. panta septītajā un astotajā daļā un 48. panta septītajā un astotajā daļā minētos ierakstus Pedagogu reģistrā sāk izdarīt no 2023. gada 1. janvāra. Līdz 2022. gada 31. decembrim Valsts valodas centrs par šā likuma 30. panta septītajā daļā un 48. panta septītajā daļā minēto konstatējumu nekavējoties informē attiecīgi izglītības iestādes vadītāja darba devēju vai izglītības iestādes vadītāju."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 29. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 11. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.09.2022.Stājas spēkā: 25.10.2022.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 11.10.2022. OP numurs: 2022/197.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
336247
25.10.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)