Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022

Mārupē 2022. gada 29. jūnijā
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā
Apstiprināti ar
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 16
(sēdes prot. Nr. 12)

Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un samaksāta līdzfinansējuma maksa par izglītības apguvi Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde):

1.1. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā;

1.2. Babītes Mūzikas skolā.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Izglītības iestāžu izglītojamo likumisko pārstāvju līdzfinansējuma maksājumu veikšanu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi, tajā skaitā sagatavošanas klasē, Izglītības iestādēs.

3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Pašvaldības budžetā. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi Izglītības iestādēs veido daļu no katras Izglītības iestādes finansējuma.

II. Līdzfinansējuma apmērs un noteikšanas kārtība

4. Līdzfinansējuma apmērs ir 15 euro (piecpadsmit euro) par katru Izglītības iestādes īstenoto profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas apguvi, tajā skaitā sagatavošanas klasē, vienam izglītojamam mēnesī.

5. Izglītības iestāde un izglītojamā likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību. Ja Saistošo noteikumu šajā punktā minētais līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no izglītojamā uzņemšanas Izglītības iestādē, izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes.

6. No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, kā arī sagatavošanās klasi, pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu atbrīvo:

6.1. izglītojamo ar invaliditāti;

6.2. izglītojamo, kurš ir bez vecāku gādības palicis bērns;

6.3. izglītojamo, kurš ir daudzbērnu ģimenes bērns, un attiecīgajai ģimenei piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta 3+ Ģimenes karte, ar nosacījumu, ka izglītojamā sekmes ir labas un/vai teicamas un nav neattaisnotu kavējumu;

6.4. izglītojamo, kurš ir no ģimenes, kurai ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

6.5. pašvaldības izglītības iestāžu darbinieka bērnu, ar nosacījumu, ka viņa sekmes ir labas un/vai teicamas, un nav neattaisnotu kavējumu.

7. No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmu, pamatojoties uz Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu, atbrīvo izglītojamo, kuram ir teicamas sekmes, vai kurš pārstāvējis Izglītības iestādi un Pašvaldību valsts un starptautiskajos konkursos.

8. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst profesionālās izglītības ievirzes programmu, līdzfinansējuma maksa katram izglītojamam tiek samazināta par 50%.

9. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumu vai tās samazinājumu piemēro ar mēnesi, kurā Izglītības iestādē saņemts:

9.1. izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina līdzfinansējuma maksas atvieglojuma vai tās samazinājuma piešķiršanas tiesisko pamatojumu, ja šāda informācija nav Pašvaldības rīcībā;

9.2. pedagoģiskās padomes sniegtais atzinums.

10. Izglītības iestāde, lai izvērtētu Saistošo noteikumu 9. punktā minēto iesniegumu vai atzinumu, pārbauda datus, kas nepieciešami Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot Izglītības iestādes un Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.

11. Lēmumu par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas vai tās samazinājumu, atteikumu to piešķirt vai atcelšanu, pieņem Izglītības iestādes direktors un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņo izglītojamā likumiskajam pārstāvim.

12. Lēmumu par atteikumu piešķirt atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas vai tās samazinājumu, Izglītības iestādes direktors pieņem, ja izglītojamais neatbilst Saistošo noteikumu 6., 7. vai 8. punktā noteiktajām personu kategorijām vai prasībām.

13. Lēmumu par atbrīvojuma no līdzfinansējuma maksas vai tās samazinājuma atcelšanu, Izglītības iestādes direktors pieņem, ja zudis atbrīvojuma no līdzmaksājuma maksas vai tās samazinājuma, piešķiršanas pamats. Lēmumu par līdzfinansējuma maksas atcelšanu piemēro ar dienu, kad izglītojamam zudis tiesisks pamats saņemt atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas vai tās samazinājumu.

14. Ja izglītojamais attaisnoti nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par divām nedēļām pēc kārtas, un izglītojamā likumiskais pārstāvis ir iesniedzis Izglītības iestādē ārsta izziņu, Pašvaldība desmit darbadienu laikā no ārsta izziņas saņemšanas dienas, pārrēķina līdzfinansējuma maksas apmēru par kavēto laika periodu.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

15. Izglītības iestādes izglītojamā likumiskais pārstāvis līdzfinansējumu maksā par deviņiem kalendārajiem mēnešiem (periodā no 1. septembra līdz 31. maijam).

16. Līdzfinansējuma maksu izglītojamā likumiskie pārstāvji samaksā Saistošo noteikumu 5. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, pamatojoties uz Pašvaldības izrakstītu rēķinu. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir tiesības izvēlēties līdzfinansējuma maksu maksāt par vienu mēnesi, semestri vai mācību gadu kopumā.

17. Līdzfinansējuma maksa par kārtējo mēnesi, atbilstoši Pašvaldības izrakstītam rēķinam, veicama līdz nākošā kalendāra mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.

18. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Izglītības iestādes direktors.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

19. Izglītības iestādes direktora lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē.

20. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

21. Saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

22. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2013. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 18/2013 "Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIzglītības likuma 12. panta otro prim daļa noteic, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus [..].

Ņemot vērā iepriekš minēto, izstrādāti Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā ".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības apguvi Mārupes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un Babītes Mūzikas skolā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPēc Saistošo noteikumu pieņemšanas tiks samazināta līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās Babītes Mūzikas skolā. Ietekme uz pašvaldības budžetu ir nebūtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmIzglītības iestādes direktors slēdz līgumu ar izglītojamā likumisko pārstāvi par līdzfinansējuma samaksas kārtību.

Izglītības iestādes direktors pieņem lēmumu par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas vai tās samazinājumu, atteikumu to piešķirt vai atcelšanu.

Izglītības iestādes pieņemtos lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada pašvaldības domē.

Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzētas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35/2022Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 01.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 25.07.2022. OP numurs: 2022/141.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334232
01.09.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)