Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 48

Tukumā 2022. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 10, 6. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
29.06.2022. lēmumu (prot. Nr. 10, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 4. un 5. punktu un piekto daļu

Izdarīt Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" šādus grozījumus:

1. izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei - 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 2000,00 euro;";

2. svītrot 10.4. apakšpunktu;

3. izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei - 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 euro;";

4. svītrot 11.2. apakšpunktu;

5. svītrot 11.3. apakšpunktu;

6. izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu vai būvatļauju no būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk - BIS) ar eZīmogu ar Tukuma novada būvvaldes (turpmāk - Būvvalde) atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu;";

7. svītrot 21.2. apakšpunktu;

8. izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un darba izpildītāja rēķinu;";

9. izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā un darba izpildītāja rēķinu.";

10. izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu vai būvatļauju no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un darba izpildītāja rēķinu;";

11. svītrot 23.2. apakšpunktu;

12. izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. būvniecības ieceres dokumenta izrakstu no BIS ar eZīmogu ar Būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un darba izpildītāja rēķinu;";

13. izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. akta izrakstu no BIS ar eZīmogu par pieņemšanu ekspluatācijā un darba izpildītāja rēķinu.";

14. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Tukuma novada pašvaldībai

 

Dzīvojamās mājas

  Tukuma novadā
   

(adrese)

 
 

pārvaldnieka

   
   

(juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)

       
   

(juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)

       
   

(adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)

     

20__. gada ________._______________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

  , Tukuma novadā, LV-

(adrese)

 

energosertifikāta izstrādei,

 tehniskajai apsekošanai,

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei (paskaidrojuma raksts, būvprojekts),

 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai,

 teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai

……………… euro ( ………………………….)  

(cipariem, euro)

Pielikumā:

1.

 

Vispārēja informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (Noteikumu 2. pielikums)

_________ lp.

2.

 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija

_________ lp.

3.

 

Pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)

_________ lp.

4.

 

Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanu un/vai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un/vai mājas atjaunošanu, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu

_________ lp.

5.

 

Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk kā vienu mēnesi pirms līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegšanas un kura apliecina, ka pārvaldniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

_________ lp.

6.

 

Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka pārvaldniekam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (juridiskām personām)

_________ lp.

7.

 

Pārvaldnieka izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu maksājumiem un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas

_________ lp.

8.

Iepirkuma procedūras dokumentu kopija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai dokumenti, kas pierāda projektā plānoto preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai

_________ lp.

Pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai:

1.

 

Ēkas energosertifikāts un/vai tehniskās apsekošanas atzinums

_________ lp.

2.

 

Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru _____________________

_________ lp.

Pielikumi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1.

 

Zemes robežu plāna kopija

_________ lp.

2.

 

Tukuma novada būvvaldē akceptēta būvniecības ieceres dokumentācija vai norādīt Būvniecības informācijas sistēmā esošās būvniecības lietas numuru ______________________

_________ lp.

3.

 

Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki)

_________ lp.

       
         

(amata nosaukums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

15. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

3. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1

ATSKAITE
par izlietoto līdzfinansējumu

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas adrese: ____________________________________

Saskaņā ar Līgumu Nr. TND/______

 par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai,

 par līdzfinansējuma piešķiršanu labiekārtošanas darbu veikšanai,

kas noslēgts starp Tukuma novada pašvaldību (turpmāk - Pašvaldība) un

 

(Finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, e-pasts) (turpmāk - Finansējuma saņēmējs)

 

tika īstenoti pasākumi (nosaukt aktivitātes, kuras tika īstenotas)

 

 

 

1. Pasākumu kopējās izmaksas: _______ euro, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums: ______ euro.

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Izmaksu apliecinošo dokumentu nosaukums (piedāvājums, rēķins) un izmaksas saņēmējs

Izmaksas summa (euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā euro

 

2. Īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti

 

 

 

 

3. Pievienotie dokumenti

 

_________ lp.

 

_________ lp.

 

_________ lp.

Finansējuma saņēmējs:

 

 

 

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____ . gada ____.__________________

Atskaiti pieņēma un pārbaudīja (aktivitāte ir īstenota, atskaite atbilst Līguma nosacījumiem, maksājumu apliecinošie dokumenti ir pārbaudīti) Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas darbinieks:

 

 

 

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

(amats)

20____. gada ____._______

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 48 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības

pamatojums

Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"" paredz, ka ar 2022. gada 1. martu būvniecības ieceres dokumenta - apliecinājuma kartes nav, tā vietā ir būvniecības ieceres dokuments - paskaidrojuma raksts.

Pamatojoties uz minēto, nepieciešams Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" svītrot 10.4. apakšpunktu, 11.2. apakšpunktu, 11.3. apakšpunktu, 21.2. apakšpunktu, 23.2. apakšpunktu un precizēt 10.3. apakšpunktu, 11.1. apakšpunktu, 21.1. apakšpunktu, 22.1. apakšpunktu, 22.2. apakšpunktu, 23.1. apakšpunktu, 24.1. apakšpunktu, 24.2. apakšpunktu, 1. pielikumu un 3. pielikumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 6 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"", no 2022. gada 1. marta būvniecības ieceres dokumenta - apliecinājuma kartes nav, tā vietā ir būvniecības ieceres dokuments - paskaidrojuma raksts.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz pašvaldības budžetu atkarīga no pieprasījuma.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Veicina būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbu veicēju saimniecisko darbību, ja palielinās pieprasījums pēc ēku energoefektivitātes darbiem vai labiekārtošanas darbiem. Saistošo noteikumu mērķis ir šādu pieprasījumu veicināt.

Sakārtotai un labiekārtotai dzīves videi ir pozitīva ietekme uz darbaspēka saglabāšanu un piesaistīšanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents Tukuma novada pašvaldībai iesniedz pieteikumu (saistošo noteikumu 1. pielikums). Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Tukuma novada dome.

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos personas var vērsties Tukuma novada būvvaldē, Tukuma novada pašvaldības Komunālajā nodaļā vai Attīstības nodaļā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.37
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334116
20.07.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)