Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-22-147-sn

Rīgā 2022. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 64, 13. §)

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma 22.1 panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu" 28. un 45. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 3, Nr. 113; 2015, Nr. 41, Nr. 159; 2016, Nr. 2, Nr. 206; 2020, Nr. 4; 2021, Nr. 123) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.1. apakšpunktu.

2. Aizstāt 3. punktā vārdus "Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" ar vārdiem "Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) administratīvajā teritorijā".

3. Aizstāt 9. punktā vārdus "Rīgas pilsētas" ar vārdu "pašvaldības".

4. Svītrot 17. punktā vārdus "Rīgas pilsētas".

5. Izteikt 41.-46. punktu šādā redakcijā:

"41. Uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem atļauts eksponēt tikai plakātus un paziņojumus (turpmāk - afišas), kas satur šādu informāciju:

41.1. sociālo reklāmu;

41.2. svētku vizuālo identitāti;

41.3. mākslas darbus un mākslas reprodukcijas;

41.4. par labdarības pasākumiem, ko organizē Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, kā arī citu informāciju, kas veicina minēto organizāciju mērķu sasniegšanu;

41.5. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

41.6. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

41.7. par valsts un pašvaldības organizētajiem pasākumiem (valsts un pilsētas svētki, Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, sporta svētki un citi līdzīgi pasākumi), starptautiskajiem pasākumiem, kā arī pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros;

41.8. kas nepieciešama valsts un pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai;

41.9. kas nepieciešama Rīgas pilsētai - norādes, informatīvās kartes, shēmas u. c.;

41.10. par Rīgas pilsētā sporta jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, veicina fizisko un garīgo spēju attīstīšanu un izkopšanu, kā arī veicina veselīgu dzīvesveidu Rīgas pilsētā;

41.11. par Rīgas pilsētā kultūras un izglītības jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu un radošās darbības kultūras un mākslas nozarēs, kā arī profesionālo un interešu izglītību.

42. Afišas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem izvieto bez saskaņošanas Departamentā, iesniedzot iesniegumu kopā ar izvietošanas grafiku Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plānotās afišas izvietošanas. Ja nav iespējams ievērot trīs mēnešu termiņu, afišas izvietošana atbalstāma tikai tad, ja ir brīva vieta uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem vai informācijas izvietošana ir saistīta ar valsts vai pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju, deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu vai pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros.

43. Uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem izvieto afišas:

43.1. vertikālā formātā, nepārsniedzot A1 (0,594 m x 0,841 m) izmēru;

43.2. nestandarta horizontālā formātā, pielāgojot afišas izmēru konkrētam afišu stabam vai afišu stendam un nodrošinot tās iederību pilsētvidē;

43.3. kas izgatavotas no papīra materiāla, kura svars nav mazāks par 115 g/m2, kurš ir mitrumizturīgs, ārpustelpu apstākļiem piemērots plakāts un ir speciāli tam paredzēts;

43.4. kurās ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) aizņem ne vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības, to izvietojot afišas apakšējā malā.

44. Ja ir nepieciešams, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pirms afišas izvietošanas apstiprināšanas ir tiesīgs:

44.1. pieprasīt kompetentas iestādes saskaņojumu par afišas vizuālo noformējumu un atbilstību Valsts valodas likumam un Reklāmas likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

44.2. pieprasīt papildu informāciju iesniedzējam, lai pārliecinātos par afišas atbilstību šo saistošo noteikumu 41. punktam;

44.3. informējot iesniedzēju, veikt korekcijas attiecībā uz iesniegumā par afišu izvietošanu norādīto izvietošanas datumu līdz piecām darba dienām, kā arī koriģēt afišu izvietošanas vietas, termiņu un skaitu, ja trūkst vietu afišu izvietošanai.

45. Minimālais afišas eksponēšanas termiņš ir septiņas dienas. Minimālais izvietojamais afišu skaits - 50 gabali.

46. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nodrošina afišu izvietošanu un pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšanu pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un reizi trijos mēnešos sagatavo afišu izvietošanas grafiku, prioritāri iekļaujot tajā šo saistošo noteikumu 41.2., 41.7., 41.8, 41.9. apakšpunktā norādīto informāciju, un publicē to tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd."

6. Svītrot 46.1 punktu.

7. Aizstāt 52. punktā vārdus "Rīgas pilsētas" ar vārdu "pašvaldības".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 6. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība, kādā izvieto informāciju uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem, nosakot, ka uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu un tirdzniecības centru reklāma. Uz afišu stabiem un afišu stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus un paziņojumus, kas satur informāciju par sociālo reklāmu; informāciju par labdarības pasākumiem, ko organizē atbalsta nodrošināšanai Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu; informāciju par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums); informāciju par valsts un pašvaldības organizētiem pasākumiem (valsts un pilsētas svētki, Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, sporta svētki un citi līdzīgi pasākumi), starptautiskiem pasākumiem, pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros, kā arī citu informāciju, kas veicina minēto mērķu sasniegšanu; informāciju, kas nepieciešama valsts un pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai, kā arī citu informāciju, kas nav saistīta ar komerciālo darbību un kura noteikta minētajos saistošajos noteikumos.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka afišas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem izvieto bez saskaņošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, iesniedzot iesniegumu kopā ar izvietošanas grafiku Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam. Ir noteiktas prasības afišām, kuras izvietojamas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem, minimālais izvietojamo afišu skaits un izvietošanas ilgums. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam jānodrošina afišu izvietošana un pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšana atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem, reizi trijos mēnešos jāsagatavo afišu izvietošanas grafiks un tas jāpublicē tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd.

Veikti citi redakcionāli grozījumi saistībā ar Rīgas valstspilsētas pašvadības nosaukumu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir uzlabot afišu laukumu administrēšanas procesus, izvairīties no funkciju dublēšanās, novērst pastāvošās pretrunas afišu saskaņošanas kārtībā, kā arī veicināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizēto pasākumu un kampaņu savlaicīgu plānošanu un komunikāciju vienota pasākumu plāna ietvaros.

Šobrīd afišu laukumi atrodas divu iestāžu pārziņā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā ir 160 afišu stabi un stendi, bet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atbild vēl par 34 lielformāta afišu stendiem. Abās iestādēs par afišu saskaņošanu atbild vairāki darbinieki, paralēli veicot arī citus pienākumus.

Administrēšanas un saskaņošanas funkcijas pārklājas, kas rada būtisku birokrātisko slogu. Liela daļa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošo afišu stabu un stendu jau šobrīd tiek izmantota Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta veidotā satura izvietošanai. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 2020. gadā izvietojis 3630 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta afišu, kas veido 53,45 % no kopējā izvietoto afišu daudzuma. 2021. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvietojis 6541 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta afišu, kas veido 57,73 % no kopējā izvietoto afišu daudzuma. Tātad notiek nepamatota resursu izmantošana.

Tāpat līdz šim nav bijusi vienota kārtība afišu satura un noslodzes plānošanā. Līdzšinējā prakse paredz visu pieteikumu izskatīšanu un afišu satura plānošanu pēc "pirmās rokas" principa, primāri rezervējot afišas plānotajām pašvaldības kampaņām, bet pārējās afišas tiek piedāvātas komersantiem reklāmas izvietošanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Apkopojot un analizējot pieejamos datus, secināms, ka finansiālais pienesums budžetam no afišu laukumu iznomāšanas komercinformācijas izvietošanai bijis vidēji līdz 50 000 euro gadā pirms Covid-19 pandēmijas (neatskaitot personāla un ar to saistītās izmaksas), bet pēdējos gados ievērojami samazinājies, un šobrīd vērā ņemamus ieņēmumus nenodrošina.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras tiek atvieglotas, jo Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošie afišu stabi un stendi tika izmantoti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta veidotā satura izvietošanai, tos pēc saistošo noteikumu izdošanas varēs izmantot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 "Par reklāmu, izkārtņu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: RD-22-147-snPieņemts: 06.07.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Zaudē spēku: 11.05.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.32
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334098
20.07.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"