Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Tukuma novada domes lēmums

Tukumā 2022. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 10, 17. §)

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu

Tukuma novada pašvaldībā ir iesniegts apstiprināšanai SIA "METRUM", reģ. Nr. 40003388748, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, izstrādātais detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 90840030094" (prot. Nr. 5, 23. §) un apstiprināto darba uzdevumu. Detālplānojuma izstrādes mērķis bija detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, paredzēt zemes vienības sadalīšanu vairākās apbūves vienībās, risināt nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t. sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai.

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" (prot. Nr. 3, 14. §) detālplānojums tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 11. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2022. gada 28. martā plkst. 17.30 tiešsaistes platformā zoom. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti atzinumi no visām darba uzdevumā noteiktajām institūcijām, un visi atzinumi bija pozitīvi. Iesniegumi no fiziskām vai juridiskām personām netika saņemti.

Izskatot iesniegto detālplānojuma projektu, detālplānojuma izstrādes vadītājs informē, ka detālplānojums izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam un saņemto institūciju nosacījumiem, kā arī tas atbilst izstrādes laikā spēkā esošajam Tukuma novada teritorijas plānojumam (apstiprināts ar Tukuma novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu" (prot. Nr. 10, 19. §) izdotajos saistošajos noteikumos Nr. 22 "Grozījumi Tukuma novada Domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"").

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 29., 30. un 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, 124. un 125. punktu, Tukuma novada dome nolemj:

1. apstiprināt detālplānojumu "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 90840030094,

2. noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām,

3. lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Tukuma Novada Vēstis" un pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv,

4. detālplānojumu un lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā,

5. Ar detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20168

6. par lēmuma izpildi atbild Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha,

7. uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņam.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS
Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90840030094, īstenošanas kārtību

Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Tukuma novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 (turpmāk - Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums" rīkojas pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, no vienas puses, un

…………………… (turpmāk - Detālplānojuma īstenotājs), kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes locekle Irina Iļjuka, no otras puses,

abi kopā saukti "Puses", vai katrs atsevišķi "Puse", no brīvas gribas, bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta 1. daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119., 119.1. un 121. punktu un Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu" (protokols Nr. 10, 17. §., turpmāk - Lēmums), ar kuru apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā (turpmāk - Detālplānojums), noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk - Līgums) par Detālplānojuma īstenošanu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Līgums nosaka Detālplānojuma, kas apstiprināts ar Tukuma novada domes 2022. gada 29. jūnija lēmumu "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu" (protokols Nr. 10, 17. §.), īstenošanas kārtību. Detālplānojuma īstenošana ietver secīgi šādus pasākumus (turpmāk visi pasākumi kopā - Detālplānojuma pasākumi):

1.1.1. zemes ierīcības veikšana;

1.1.2. plānotās ielas, piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi un plānoto inženiertīklu (elektroapgādes, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas, apgaismojuma, elektroniskie sakari un drenāžas sistēmas) izbūve atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem, nodošana ekspluatācijā.

2. Pušu saistības un atbildība

2.1. Detālplānojuma īstenotājs šī Līguma ietvaros apņemas:

2.1.1. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem - apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. transporta un inženiertīklu un to pieslēgumu izbūvi) saistītos izdevumus;

2.1.2. īstenot apstiprināto Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu.

2.2. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas ietvaros Detālplānojuma īstenotājs:

2.2.1. veic teritorijas zemes ierīcības darbus - detālplānojumā noteikto apbūves zemes vienību izveidi. Veic zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā, zemes vienības reģistrējot atsevišķu nekustamo īpašumu sastāvos;

2.2.2. veic Detālplānojumā paredzēto (plānoto) inženiertīklu (elektroapgādes, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas, apgaismojuma, un drenāžas sistēmas) un ielu/ceļu un piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi būvniecību atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un to nodošanu ekspluatācijā.

2.3. Detālplānojuma 1.1.1. pasākuma uzsākšanas datums ir 2022. gada 1. septembris.

2.4. Detālplānojuma 1.1.2. pasākuma realizācijas datums ir ne vēlāk kā 2030. gada 1. septembris.

2.5. Līguma 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos minēto Detālplānojuma pasākumu realizāciju Detālplānojuma īstenotājs ir tiesīgs veikt pa kārtām:

2.5.1. pirmajā kārtā:

- nodala apbūves teritoriju jaunveidojamās zemes vienības saskaņā ar grafiskās daļas kartē "Zemes ierīcības projekts" ietverto sadales risinājumu un reģistrē Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā;

- nodala plānoto ielu/ceļu teritoriju un reģistrē Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā;

2.5.2. otrajā kārtā izstrādā būvprojektus un izbūvē plānotos inženiertīklus un plānotās ielas/ceļus, nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām dzīvojamās apbūves zemes vienībām;

2.5.3. zemes vienību individuālo apbūvi var uzsākt tikai pēc šī Līguma 2.5.1. un 2.5.2. punktu izpildes.

2.6. Otrās kārtas realizāciju atļauts uzsākt īstenot ne ātrāk kā realizēta pirmā kārta, atļauts noteikt īstenošanas apakškārtas.

2.7. Trešā kārtas realizācija atļauts īstenot pēc pirmās un otrās kārtas realizācijas.

2.8. Pieslēgšanos plānotajiem inženiertīkliem veic saskaņā ar attiecīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

2.9. Pēc plānotās ielas/ceļu un plānoto inženiertīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, zemes vienība Nr. 10. atsavināmas par labu Tukuma novada pašvaldībai bez atlīdzības. Pašvaldība un Detālplānojuma Īstenotājs slēdz atsevišķu vienošanos.

2.10. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētos inženiertīklus, kā arī apbūves zemes vienības Detālplānojuma Īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

2.11. Pašvaldība apņemas:

2.11.1. uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aku prasībām;

2.11.2. ievērojot būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības izsniegt attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā;

2.11.3. sniegt nepieciešamo Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.11.4. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu, ieteikumus Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.12. Detālplānojuma Īstenotājs apņemas kompensēt zaudējumus, kas Pašvaldībai vai citām personām radušies Īstenotāja vainas dēļ Detālplānojuma īstenošanas laikā neievērojot būvnormatīvus vai citus saistošus normatīvos aktus.

2.13. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi apstākļi, kurus Puses nevar ietekmēt un kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šajā punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. Nobeiguma noteikumi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līgums ir uzskatāms par īstenotu:

3.2.1. pēc zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9084 003 0094 pilnīgas sadales, atdalīto zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas un reģistrēšanas Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā.

3.2.2. pēc plānotās ielas/ceļu un plānoto inženiertīklu (elektroapgādes, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas, apgaismojuma un drenāžas sistēmas) nodošanas ekspluatācijā;

3.2.3. un zemes vienības Nr. 10. atsavināšanas par labu Tukuma novada pašvaldībai bez atlīdzības.

3.3. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

3.4. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma 1.1.1. apakšpunktā noteikto Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datumu, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas lemt par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam. Ja Detālplānojuma īstenotājs ir saņēmis būvatļauju, tad uzskatāms, ka Detālplānojuma pasākumi ir uzsākti atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

3.5. Pašvaldība pēc Detālplānojuma īstenotāja paskaidrojuma izvērtēšanas var lemt par apstiprinātā Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

3.6. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts Pusēm, savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.7. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem, un šis Līgums jaunajam īpašniekam kļūst saistošs no dienas, kad jaunā īpašnieka īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Detālplānojuma teritorijā, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojuma īstenošanu nav atļauts turpināt.

3.8. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

3.9. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

3.10. Līgums sastādīts latviešu valodā un noformēts uz 3 (trīs) lapām, parakstīts elektroniski ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.

4. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pašvaldība Detālplānojuma īstenotāji
Tukuma novada pašvaldība ……………………………
Reģ. Nr. 90000050975  
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  
   
   
*(paraksts) I. Liepiņš *(paraksts) ……..

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Liepkalniņi", Tumes pagastā, Tukuma novadā, apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: lēmums Pieņemts: 29.06.2022.Stājas spēkā: 20.07.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 19.07.2022. OP numurs: 2022/137.38
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
334078
20.07.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)