Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2002. gada 11. oktobra lēmumu Nr. 270 "Par “Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības noteikumu” apstiprināšanu".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 106

Rīgā 2000.gada 21.martā (prot. Nr. 13, 4.§)

Informācijas sistēmu drošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. auditācijas pieraksti - pieraksti, kuros reģistrēti dati par noteiktiem notikumiem informācijas sistēmā;

1.2.  fiziskā aizsardzība - tehnisko resursu aizsardzība pret fiziskas iedarbības radītu informācijas sistēmas apdraudējumu (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, sprieguma pazemināšanās vai pārspriegums enerģijas pievades tīklā, tehnisko resursu zādzība, ekspluatācijas noteikumiem neatbilstošs mitrums, gaisa temperatūra);

1.3. informācijas resursi - informācijas sistēmas sastāvdaļa, kurā ietilpst sistēmprogrammas, lietojumprogrammas, sistēmfaili un datu faili (arī tie, kas satur informācijas sistēmā glabājamo, apstrādājamo un informācijas sistēmas lietotājiem pieejamo informāciju);

1.4.  informācijas resursu turētājs - persona, kas rīkojas ar informācijas resursiem informācijas sistēmas organizācijas uzdevumā;

1.5. informācijas sistēma - datu ievadīšanas, uzglabāšanas un apstrādes sistēma, kas paredz lietotājpieeju tajā glabātajiem datiem vai informācijai;

1.6. informācijas sistēmas apdraudējums - ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīta darbība vai bezdarbība, vai iespējams notikums, kas var izraisīt informācijas dzēšanu, noklusēšanu, informācijas resursu vai tehnisko resursu maiņu, bojāšanu vai informācijas nonākšanu tādu personu rīcībā, kas nav tam pilnvarotas;

1.7.  informācijas sistēmas drošība - informācijas pieejamības (pēc informācijas sistēmas lietotāja pieprasījuma noteiktā laikposmā viņš var piekļūt informācijai), integritātes (pilnīgas un neizmainītas informācijas saglabāšana) un konfidencialitātes (informāciju saņem tikai tam pilnvarotas personas) nodrošināšana informācijas sistēmā;

1.8.  informācijas sistēmas lietotājs - persona, kurai ir pieejama informācijas sistēmā glabātā informācija vai kura saņem informācijas sistēmas pakalpojumus;

1.9.  informācijas sistēmas organizācija - valsts vai pašvaldības institūcija, sabiedriska organizācija vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura īpašumā vai valdījumā ir informācijas resursi un tehniskie resursi;

1.10. loģiskā aizsardzība - datu vai informācijas resursu aizsardzība, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, identificējot informācijas sistēmas lietotāju, pārbaudot viņa pilnvaru atbilstību attiecīgajām darbībām informācijas sistēmā, pasargājot informāciju no tīšas vai nejaušas maiņas vai dzēšanas;

1.11.  parole - personai zināma simbolu virkne, kuras kopija atrodas informācijas sistēmā un kuru izmanto šīs personas identitātes pierādīšanai;

1.12. tehniskie resursi - informācijas sistēmas sastāvdaļa, kurā ietilpst datori, datortīklu aparatūra un citas tehniskās iekārtas;

1.13. tehnisko resursu turētājs - persona, kas rīkojas ar tehniskajiem resursiem informācijas sistēmas organizācijas uzdevumā;

1.14. ugunsmūris - programmatūras un aparatūras komplekss, kas savieno lokālo tīklu ar ārējiem tīkliem, nodrošinot lokālajā tīklā savienoto informācijas sistēmu aizsardzību.

2. Šie noteikumi nosaka informācijas sistēmu drošības tiesiskās, tehniskās un organizatoriskās pamatprasības, ko ievēro informācijas sistēmas organizācija, tās vadītājs, informācijas resursu turētājs, tehnisko resursu turētājs, informācijas sistēmas lietotājs un citas personas, kuras ir atbildīgas par informācijas sistēmu drošību.

3. Šie noteikumi attiecas uz informācijas sistēmām:

3.1. kuru valdītājs ir valsts institūcija, kas izveidota saskaņā ar Saeimas vai Ministru kabineta izdotu aktu;

3.2. kurās glabā un apstrādā informāciju saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, likumiem un Ministru kabineta noteikumiem;

3.3. kuru informācijas sistēmas organizāciju pilnīgi vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Šajos noteikumos noteikto prasību ieviešanu informācijas sistēmu organizācijās metodiski vada Satiksmes ministrija.

II. Informācijas klasifikācija

5. Persona, kura nodod informāciju informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas devējs), nosaka, vai informācijai ir nepieciešams piešķirt šo noteikumu 9. vai 10.punktā minēto vērtības vai konfidencialitātes pakāpi, kā arī nosaka šo pakāpi.

6. Informācija, kurai nav piešķirta kāda vērtības vai konfidencialitātes pakāpe, ir neklasificējama informācija.

7. Vērtības pakāpi informācijai piešķir atkarībā no kaitējuma, kas varētu tikt nodarīts informācijas devējam vai informācijas sistēmas organizācijai, ja netiek nodrošināta informācijas integritāte vai pieejamība.

8. Konfidencialitātes pakāpi informācijai piešķir atkarībā no kaitējuma, kas varētu tikt nodarīts informācijas devējam vai informācijas sistēmas organizācijai, ja netiek nodrošināta informācijas konfidencialitāte.

9. Informācijai var piešķirt vienu no šādām vērtības pakāpēm:

9.1. augsta riska;

9.2. vidēja riska.

10. Informācijai var piešķirt vienu no šādām konfidencialitātes pakāpēm:

10.1. sevišķi slepena;

10.2. slepena;

10.3. konfidenciāla.

11. Informācijai, kuras konfidencialitāti aizsargā likums, piešķir konfidencialitātes pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

III. Riska analīze

12. Riska analīze nepieciešama, lai novērtētu:

12.1. informācijas sistēmas apdraudējuma īstenošanās varbūtību;

12.2. iespējamo kaitējumu informācijas devējam vai informācijas sistēmas organizācijai, ja nav nodrošināta informācijas sistēmas drošība.

13. Riska analīzi veic saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu riska analīzes metodiku. Veicot riska analīzi:

13.1. nosaka iespējamos informācijas sistēmas apdraudējumus, arī tos, ko var radīt paši informācijas resursu turētāji, tehnisko resursu turētāji un informācijas sistēmas lietotāji, un novērtē šo apdraudējumu īstenošanās varbūtību;

13.2. novērtē iespējamo kaitējumu, ko var nodarīt informācijas devējam vai informācijas sistēmas organizācijai, ja īstenojies informācijas sistēmas apdraudējums;

13.3. nosaka informācijas sistēmas apdraudējuma novēršanai izmantojamos līdzekļus;

13.4. novērtē, vai pēc veiktajiem informācijas sistēmas drošības pasākumiem informācijas sistēmas apdraudējuma varbūtība un iespējamais kaitējums ir pieņemams informācijas sistēmas drošībai;

13.5. novērtē veikto informācijas sistēmas drošības pasākumu lietderību.

14. Riska analīze nepieciešama katram jaunam ar informācijas resursiem un tehniskajiem resursiem saistītam projektam.

15. Riska analīze nepieciešama, ja informācijas sistēmā notikušas izmaiņas, kuras var ietekmēt informācijas sistēmas drošību.

IV. Informācijas resursu un tehnisko resursu pārvalde

16. Informācijas sistēmas organizācija izstrādā iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumus, kā arī norīko personas, kas atbild par informācijas sistēmas drošību.

17. Informācijas sistēmas organizācijas vadītājs rakstiski norīko informācijas resursu un tehnisko resursu turētāju vai arī pats uzņemas veikt attiecīgos uzdevumus.

18. Informācijas sistēmas organizācijas vadītājs nodrošina informācijas resursu un tehnisko resursu turētāju ar līdzekļiem, kas nepieciešami informācijas sistēmas drošības pasākumiem.

19. Informācijas resursu turētājs:

19.1. kopīgi ar tehnisko resursu turētāju un (ja iespējams) ar informācijas devēju veic ar informācijas resursiem saistītā riska analīzi;

19.2. nodrošina loģiskās aizsardzības pasākumus;

19.3. nodrošina informācijas sistēmas auditācijas pierakstus, kā arī to saglabāšanu un pieejamību pārbaudei saskaņā ar iekšējiem informācijas sistēmas drošības noteikumiem;

19.4. nosaka kārtību, kādā informācijas sistēmas lietotājiem piešķir tiesības piekļūt informācijas resursiem un rīkoties ar tiem, un organizē šo resursu izmantošanas kontroli;

19.5. nodrošina informācijas resursu rezerves kopiju izgatavošanu un glabāšanu, kā arī informācijas resursu atjaunošanu, ja informācijas sistēmas funkcionēšana tehnisko resursu bojājumu vai citu iemeslu dēļ bijusi traucēta vai neiespējama.

20. Tehnisko resursu turētājs:

20.1. nodrošina fiziskās aizsardzības pasākumus;

20.2. piedalās riska analīzē, nosaka ar tehniskajiem resursiem saistītus informācijas sistēmas apdraudējumus un novērtē šo apdraudējumu īstenošanās varbūtību;

20.3. nodrošina tehnisko resursu atjaunošanu, ja tie ir bojāti.

21. Informācijas resursu un tehnisko resursu turētājs rakstiski nosaka darbinieku pienākumus informācijas sistēmas drošības jomā un nodrošina darbinieku apmācību un zināšanu pārbaudi informācijas resursu un tehnisko resursu aizsardzības jomā.

V. Informācijas resursu un tehnisko resursu aizsardzība

22. Izvēloties informācijas sistēmas drošības līdzekļus un pasākumus, ievēro informācijai piešķirto konfidencialitātes un vērtības pakāpi.

23. Jebkurai informācijai un datiem, kas nepieciešami, lai piekļūtu informācijas sistēmā glabātajai informācijai ar konfidencialitātes pakāpi, piešķir tādu pašu pakāpi, kāda ir šai informācijai.

24. Dators, kurā ir sevišķi slepenas pakāpes informācija, nedrīkst būt pieslēgts ārējiem tīkliem vai lokālajam tīklam, no kura ir iespējama izeja uz ārējiem tīkliem.

25. Sevišķi slepenas pakāpes informāciju nepārraida pa ārējiem tīkliem.

26. Ja lokālajam tīklam pieslēgti datori, kuros ir sevišķi slepenas vai slepenas pakāpes informācija, lokālā tīkla kabeļi nedrīkst šķērsot teritoriju, kurai nav nodrošināta informācijas sistēmas apdraudējumam atbilstoša fiziskā aizsardzība, un tīkla aparatūrai jāatrodas telpās ar informācijas sistēmas apdraudējumam atbilstošu fizisko aizsardzību.

27. Telpām, kurās atrodas datori ar sevišķi slepenas, slepenas vai augsta riska pakāpes informāciju, nodrošina informācijas sistēmas apdraudējumam atbilstošu fizisko aizsardzību.

28. Sevišķi slepenas un slepenas pakāpes informācija visā glabāšanas laikā ir šifrēta.

29. Augsta riska un vidēja riska pakāpes informācija visā glabāšanas laikā ir aizsargāta ar kriptogrāfisko aizsardzību.

30. Ja lokālajam tīklam pieslēgti datori, kuros ir informācija ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpi, lokālo tīklu var pieslēgt ārējiem tīkliem tikai ar ugunsmūri (izņemot šo noteikumu 24.punktā noteikto gadījumu), nodrošinot informācijas sistēmas apdraudējumam atbilstošu lokālā tīkla loģisko aizsardzību.

31. Datorus, kas veic ugunsmūra funkcijas, izmanto tikai šim nolūkam.

32. Ugunsmūris pārbauda elektroniskā pasta sūtījumus (arī pielikumu failus), vai tajos nav datora vīrusu. Datori, kas ārējiem tīkliem pieslēgti bez ugunsmūra, ir apgādāti ar datora vīrusu aizsardzības programmatūru, kas pārbauda visus elektroniskā pasta sūtījumus (arī pielikumu failus).

33. Slepenas vai konfidenciālas pakāpes informāciju pa ārējiem tīkliem pārraida tikai šifrētu.

34. Augsta riska vai vidēja riska pakāpes informāciju pa ārējiem tīkliem pārraida, nodrošinot ar kriptogrāfisko aizsardzību.

35. Ja datoru, kas pievienots ārējiem tīkliem, neaizsargā ugunsmūris, tajā aizliegts šifrēt vai atšifrēt slepenas vai augsta riska pakāpes informāciju, un šī datora datu nesējos nedrīkst būt šīs informācijas šifrēšanai un atšifrēšanai nepieciešamās kriptoatslēgas.

36. Ja informācijas sistēmas lietotājam no ārējiem tīkliem ir atļauts piekļūt informācijai ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpi, informācijas sistēmas lietotāja autentificēšanai izmanto kriptogrāfiskās metodes. Ja informācijas sistēmas lietotāja autentificēšana vairākas reizes pēc kārtas ir neveiksmīga, šī lietotāja piekļūšana informācijas sistēmai tiek bloķēta.

37. Datu nesējus ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpes informāciju nedrīkst atstāt vietās, kur nav nodrošināta informācijas sistēmas apdraudējumam atbilstoša fiziskā aizsardzība.

38. Uz pārnēsājamiem datu nesējiem, kuros ir informācija ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpi, norāda augstāko piešķirto informācijas konfidencialitātes un vērtības pakāpi.

39. Informācijas sistēmas organizācijas vadītājs norīko personas, kas atbild par katra informācijas sistēmas datora lietošanu.

40. Ja datorā ir informācija ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpi, informācijas sistēmas lietotājs, pārtraucot darbu, datoru atstāj tādā stāvoklī, lai darbu varētu atsākt tikai pēc informācijas sistēmas lietotāja autentificēšanas.

41. Katram informācijas sistēmas lietotājam piešķir unikālo lietotāja kodu, izņemot tās personas, kas saņem tikai anonīmiem informācijas sistēmas lietotājiem paredzētos pakalpojumus.

42. Parole ir zināma vienīgi informācijas sistēmas lietotājam (izņemot pirmo paroli, kuru informācijas sistēmas lietotājs saņem, kad viņam piešķir unikālo lietotāja kodu).

43. Auditācijas pierakstus aizsargā ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

44. Auditācijas pierakstos automātiski reģistrē informācijas sistēmas lietotāja veiksmīgos un neveiksmīgos piekļūšanas mēģinājumus informācijas sistēmai, kā arī unikālo lietotāja kodu, datumu un laiku, kad noticis katrs piekļūšanas mēģinājums.

45. Ja informācijas sistēma uztur publiski pieejamu serveri, jānodrošina, lai personas, kas nav tam pilnvarotas, no tā nevar piekļūt informācijas sistēmas lokālajiem tīkliem un informācijai ar jebkuru konfidencialitātes vai vērtības pakāpi.

VI. Informācijas resursu rezerves kopiju veidošana un glabāšana

46. Informācijas resursu rezerves kopiju izgatavošanas un glabāšanas kārtību nosaka iekšējie informācijas sistēmas drošības noteikumi.

47. Informācijas resursu turētājs regulāri pārbauda, vai ar informācijas resursu rezerves kopijām iespējams atjaunot datus un programmatūru.

48. Šo noteikumu 47.punktā minētās pārbaudes veic ar tehniskajām iekārtām, kas nav informācijas sistēmas sastāvdaļa.

49. Informācijas resursu rezerves kopijas glabā vismaz divās ģeogrāfiski dažādās vietās, kurās nodrošināta to glabāšana atbilstoši informācijas sistēmas organizācijā noteiktajai informācijas nesēju glabāšanas kārtībai un kas izvēlētas tā, lai ārkārtas apstākļos (ugunsgrēks, plūdi un citi ārkārtas apstākļi) praktiski nebūtu iespējams vienlaikus sabojāt visas informācijas resursu rezerves kopijas.

VII. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos obligāti nosakāmās prasības

50. Iekšējie informācijas sistēmas drošības noteikumi ietver norādes par to, kāda satura informācijai ir piešķirama attiecīga vērtības un konfidencialitātes pakāpe, ja informācijas devējs ir informācijas sistēmas organizācija.

51. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka:

51.1. paroles garumu un uzbūves nosacījumus (minimālais paroles garums ir astoņi simboli);

51.2. informācijas sistēmas lietotāja paroles lietošanas kārtību, kā arī laikposmu, pēc kura nomaināma parole;

51.3. kā rīkojas informācijas sistēmas lietotājs, ja parole vai kriptoatslēga nonāk citas personas rīcībā, un nosaka atbildību par paroles un kriptoatslēgas neatbilstošu lietošanu un glabāšanu (informācijas sistēmas lietotāju par to brīdina, piešķirot unikālo lietotāja kodu);

51.4. pēc cik neveiksmīgiem informācijas sistēmas lietotāja autentificēšanas mēģinājumiem (piemēram, nepareizi ievadīta parole) tiek bloķēta šī lietotāja (kam piešķirts unikālais lietotāja kods) piekļuve informācijas sistēmai;

51.5. kārtību, kādā anulē paroli vai kriptoatslēgu, ja informācijas sistēmas lietotājs paziņo, ka parole vai kriptoatslēga ir nonākusi citas personas rīcībā.

52. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka kārtību, kādā lietojama informācija ar konfidencialitātes vai vērtības pakāpi, un paredz, ka informācijas nesējus ar šo informāciju nedrīkst iznest no informācijas sistēmas organizācijas bez tās vadītāja rakstiskas atļaujas.

53. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos paredz, ka informācijas devējs nosaka to personu loku, kas var saņemt informāciju ar konfidencialitātes pakāpi.

54. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos iekļauj prasības fiziskajai aizsardzībai un nosaka:

54.1. pasākumus, kas veicami tehnisko resursu aizsardzībai pret ārkārtas apstākļiem (piemēram, ugunsgrēks, plūdi);

54.2. līdzekļus, ar kādiem nodrošina tehnisko resursu piegādātāja tehniskajiem noteikumiem atbilstošu temperatūru un mitrumu telpās, kur atrodas tehniskie resursi;

54.3. tehniskos resursus, kurus apgādā ar iekārtām, kas noteiktu laiku uztur šo resursu darbspējas, ja enerģijas padeves tīklā pazeminās vai zūd spriegums, un norāda šo iekārtu galvenos parametrus, īpaši laiku, cik ilgi iekārta var uzturēt attiecīgā tehniskā resursa darbību;

54.4. līdzekļus, ar kādiem nodrošina tehniskos resursus pret tīšu bojāšanu un nolaupīšanu;

54.5. datu nesēju glabāšanas un iznīcināšanas kārtību.

55. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos paredz informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plānu.

56. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka informācijas sistēmas darbības un uzturēšanas nodrošināšanai nepieciešamo paroļu glabāšanas kārtību.

57. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka kārtību, kādā informācijas sistēmas organizācijas darbinieks:

57.1. lieto darba vajadzībām viņa īpašumā esošo datoru;

57.2. lieto personiskām vajadzībām informācijas sistēmas organizācijas datoru;

57.3. lieto darba vajadzībām informācijas sistēmas organizācijai piederošu datoru mājās;

57.4. izmanto elektronisko pastu.

58. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka auditācijas pierakstu glabāšanas ilgumu un pierakstu izskatīšanas un izvērtēšanas biežumu.

59. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka kārtību, kādā veicamas izmaiņas informācijas resursos un tehniskajos resursos, kā arī kārtību, kādā:

59.1. analizē un novērtē šo izmaiņu ietekmi uz informācijas sistēmas drošību;

59.2. reģistrē attiecīgās izmaiņas informācijas sistēmā;

59.3. sagatavo informācijas resursu rezerves kopijas pirms paredzētajām izmaiņām.

60. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka informācijas sistēmai kaitīgo programmu (piemēram, datora vīrusu) profilakses, atklāšanas un likvidēšanas kārtību.

61. Iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumos nosaka informācijas resursu rezerves kopiju izgatavošanas un glabāšanas kārtību un norāda:

61.1. informācijas nesējus, uz kādiem izgatavo informācijas resursu rezerves kopijas;

61.2. nepieciešamos loģiskās un fiziskās aizsardzības līdzekļus;

61.3. gadījumus, kad nepieciešama informācijas resursu rezerves kopijās glabātās informācijas šifrēšana;

61.4. informācijas kopēšanas biežumu;

61.5. informācijas nesēju rotācijas principu un tā ievērošanu;

61.6. informācijas resursu rezerves kopiju skaitu un glabāšanas ilgumu.

VIII. Noslēguma jautājumi

62. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.

63. Informāciju, kura nodota informācijas sistēmā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, līdz 2001.gada 1.janvārim klasificē informācijas sistēmas organizācijas vadītāja izveidota komisija, pieaicinot (ja iespējams) attiecīgās informācijas devēju.

64. Informācijas sistēmu organizācijas:

64.1. līdz 2001.gada 1.jūlijam izstrādā iekšējos informācijas sistēmas drošības noteikumus;

64.2. līdz 2002.gada 1.janvārim ievieš nepieciešamos fiziskās aizsardzības līdzekļus;

64.3. līdz 2002.gada 1.janvārim ievieš nepieciešamos loģiskās aizsardzības līdzekļus.

65. Valsts un pašvaldību institūcijas, kurām pieder informācijas sistēmas, šajos noteikumos paredzētos pasākumus veic attiecīgā gada budžeta līdzekļu ietvaros.  

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas sistēmu drošības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 21.03.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 05.12.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109/110, 24.03.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
3339
01.07.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"