Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 379

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 107. nr.; 2017, 80. nr.; 2018, 89. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Finansējums pasākumā tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk - regula Nr. 1305/2013). Atbalstu dotāciju veidā sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - regula Nr. 651/2014)."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija - Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Vienā projekta iesniegumā ietver vienu no šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm."

5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma plānošanas periodā 2021.-2027. gadam:

20.1. nepārsniedz 20 000 euro:

20.1.1. projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.1.2. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku;

20.2. pārsniedz 20 000 euro:

20.2.1. naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.2.2. atbalsta pretendents pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un tā ekonomiskā dzīvotspēja atbilst diviem no šādiem rādītājiem:

20.2.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

20.2.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kredītiem ir vismaz 1,00 (īstermiņa kredītiem nepieskaita nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības īstermiņa finansiālo atbalstu);

20.2.2.3. tīrās peļņas un ar 50 procentiem reizināta nolietojuma summa ir vismaz 0;

20.2.3. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par pieciem procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku."

6. Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;".

7. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

25.1. projekta iesniegumu. Tajā norāda:

25.1.1. aktivitāti, uz kuru piesakās;

25.1.2. informāciju par atbalsta pretendentu projekta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā - darbības aprakstu, raksturojošos rādītājus, ražošanas ēkas un būves, tehniku un iekārtas, saņemto publisko finansējumu;

25.1.3. informāciju par projektu - projekta mērķi, projekta aprakstu, projekta īstenošanas vietu, projekta īstenošanas darbības virzienu, investīciju rezultātā sasniedzamos rādītājus un ieguldījumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam un pārejas perioda mērķa virzienos;

25.1.4. finanšu informāciju;

25.1.5. iesniegtos dokumentus;

25.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā;

25.3. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

25.4. zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu;

25.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Ja pretendents ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, tas iesniedz aprakstu brīvā formā, norādot, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

25.6. par jaunas būvniecības, ēkas atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz:

25.6.1. būvatļauju, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

25.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju un tajā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

25.6.3. papildinātu būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi - kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.6.4. būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.6.5. būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja iegādājas būvmateriālus un būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.7. ja investīcijas paredzētas ēku energoefektivitātes palielināšanai, iesniedz:

25.7.1. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izsniegta energosertifikāta un tā pielikumu kopijas (pirms tiek uzsākta ēkas pārbūve vai atjaunošana) un ēkas pagaidu energoserfikāta un tā pielikuma kopijas (pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energosertifikāciju - ēkām, kurām piemēro ēku energoefektivitātes prasības;

25.7.2. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā vai uzņēmumu energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu pirms ēkas pārbūves vai atjaunošanas un pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas (7. pielikums) - ēkām, kurām nepiemēro ēku energoefektivitātes prasības;

25.8. nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta energoauditora atzinumu, kas apliecina iekārtas energoefektivitātes palielinājumu vismaz par 20 procentiem salīdzinājumā ar nomaināmo iekārtu, enerģijas patēriņa datus pirms un pēc projekta īstenošanas, enerģijas sākumdatus un to avotus, izmantoto aprēķinu metodiku un veikto mērījumu aprakstu, ja paredzēti ieguldījumi energoefektivitātei iekārtās;

25.9. informāciju par atbalsta pretendenta elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā kalendāra gadā, ja projekts paredz atjaunojamās enerģijas ražošanu pašpatēriņam. Ja atjaunojamās enerģijas ražošanas jauda pārsniedz iepriekšējā kalendāra gadā patērēto elektroenerģijas apjomu, atbalsta pretendents papildus iesniedz pamatojumu elektroenerģijas jaudas palielināšanai un tehnisko dokumentāciju, kas apliecina sagaidāmo elektroenerģijas patēriņa pieaugumu."

8. Svītrot 25.1 punktu.

9. Svītrot 28. punktu.

10. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši iegūtajam punktu skaitam (2. pielikums)."

11. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kuram projekta īstenošanai paredzētas mazākas attiecināmās izmaksas."

12. Izteikt 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājumu par būvdarbu uzsākšanu un papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanu. Šos dokumentus neiesniedz, ja tie ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā;".

13. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Plānošanas periodā 2021.-2027. gadam vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 euro, tai skaitā par mobilās tehnikas iegādi - 100 000 euro."

14. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.-2027. gadam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. Šo nosacījumu nepiemēro, ja atbalsta pretendenta kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa plānošanas periodā
2021.-2027. gadam nepārsniedz 20 000 euro."

15. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas (reģioni atbilstoši statistisko NUTS 3 reģionu klasifikatoram):

35.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā - 40 procentu, ieguldījumiem energoefektīvās ēkās - 50 procentu, Pierīgas reģionā - 40 procentu;

35.2. vidējiem un lielajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā - 40 procentu, vidējiem komersantiem ieguldījumiem energoefektīvās ēkās - 50 procentu;

35.3. specializētās meža tehnikas iegādei - 35 procenti, Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem - 30 procentu;

35.4. Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem - 30 procentu, vidējiem komersantiem - 40 procentu;

35.5. citas mobilās tehnikas iegādei - 25 procenti."

16. Svītrot 36. punktu.

17. Izteikt 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Īstenojot ieguldījumus energoefektīvās ēkās, atbalsta pretendents nodrošina, ka pēc būvdarbu pabeigšanas ēkas energoefektivitāte vismaz par 20 procentiem pārsniedz būvniecību un energoefektivitāti regulējošos normatīvajos aktos noteikto ēkas minimālo siltuma zudumu koeficientu HTR (W/K)."

18. Papildināt ar 38.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.8. izdevumi par iekārtu un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai atbalsta pretendenta pašpatēriņam."

19. Papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ja pretendents paredz ieguldījumus enerģijas ražošanas iekārtās atbilstoši šo noteikumu 38.8. apakšpunktam, ievēro šādus nosacījumus:

39.11. ieguldījumu projekta galvenais mērķis nav vērsts uz enerģijas ražošanu un tirdzniecību;

39.12. enerģija saražota pretendenta pašpatēriņam, un enerģijas ražošanas jauda ir pielāgota pretendenta ražošanas vai pakalpojumu nodrošināšanai. Atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz atbalsta pretendenta elektroenerģijas pašpatēriņu iepriekšējā kalendāra gadā, vai atbalsta pretendents pamato plānoto elektroenerģijas patēriņa palielinājumu;

39.13. ieguldījumi attiecināmi uz atjaunojamiem enerģijas avotiem vai augstas efektivitātes koģenerāciju;

39.14. sākotnējie ieguldījumi enerģiju ražojošās iekārtās ir plānoti mazākā apjomā attiecībā pret visiem veicamajiem sākotnējiem ieguldījumiem projekta ietvaros. Enerģiju ražojošo iekārtu izmaksas ir attiecināmas ne vairāk kā 30 procentu apmērā no kopējās ieguldījumu vērtības projektā."

20. Papildināt ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja projektu īstenošanas laikā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības izmaksu pieaugums pārsniedz piecus procentus, salīdzinot ar ceturksni, kurā iesniegts projekta iesniegums, tad par attiecīgi pārsniegto procentpunktu apmēru pieļaujams palielināt šo noteikumu 5. pielikumā minētās maksimālās attiecināmās izmaksas, nepārsniedzot projektam apstiprināto kopējo attiecināmo izmaksu summu un nemainot projekta mērķi."

21. Svītrot 46.11. apakšpunktu.

22. Papildināt ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktu atbalsta saņēmējs nodrošina finansiālu ieguldījumu vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publisks atbalsts."

23. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Lielais komersants atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai."

24. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Piešķirot atbalstu lielajiem komersantiem, ievēro regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta un 14. panta 7. punkta prasības."

25. Papildināt ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Nemateriālie aktīvi atbilst regulas Nr.  651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 procentiem no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām izmaksām."

26. Izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (reģioni atbilstoši statistisko NUTS 3 reģionu klasifikatoram):

61.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā - 60 procentu, Pierīgas reģionā - 50 procentu;

61.2. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā lielajiem komersantiem - 40 procentu, vidējiem komersantiem - 50 procentu;

61.3. Pierīgas reģionā lielajiem komersantiem - 30 procentu, vidējiem komersantiem - 40 procentu."

27. Papildināt ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja atbalsta saņēmējs izmanto šo noteikumu 60. un 61. punktā minēto kumulāciju, tas, pretendējot uz atbalstu šo noteikumu ietvaros, norāda visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, kā arī atbalsta intensitāti."

28. Papildināt ar 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.2 Ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kur pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums (ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu). Uzsāktais projekts atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam un ir tāds projekts, kura īstenošanas darbi ir sākti, par ko liecina ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu darbu sākums ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu."

29. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Nosacījumu, lai saimnieciskās darbības veicējam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru, pārbauda, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu."

30. Papildināt ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Datums, kurā pieņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par iesnieguma apstiprināšanu, uzskatāms par valsts atbalsta piešķiršanas dienu."

31. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Lai izpildītu regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta iesniegums atbilst regulas Nr.  651/2014 6. panta 2. punkta prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju. Projekta īstenošana tiek uzsākta atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida."

32. Papildināt ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos minētās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no regulas Nr. 651/2014, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

33. Izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Atbalsta saņēmējs, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam, iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā, tajā ietverot informāciju par atbalsta saņēmēju (tostarp nodarbinātajiem) un sasniedzamo mērķu izpildes rādītājiem."

34. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā noteiktajā kārtībā, ja projekta īstenošanas un uzraudzības periodā atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projekta atlases kritērijos (2. pielikums) iegūto punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai."

35. Izteikt IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājumi

70. Atbalsta pretendents publisko finansējumu saņem pēc tam, kad Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājumu, ka divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projektu nav pārcēlis uz teritoriju, kurā īstenots sākotnējais ieguldījums, kam pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc pasākuma īstenošanas, un Lauku atbalsta dienests ir pārliecinājies par šā apliecinājuma atbilstību regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktam.

71. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 651/2014 pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim."

36. Svītrot 1. pielikumu.

37. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

38. Svītrot 3. pielikumu.

39. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

40. Svītrot 6. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 379

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai

Nr.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta darbības virziens Ražošana 30 30
Pakalpojumu sniegšana 5
2. Darbības nozare 1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbība 20 40
Mežizstrāde (NACE 2. red. A sadaļas 02.20. klase) 20
Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.40. klase) - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana 10
Veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. M sadaļas 75. nodaļa), pārbaudes pārtikas higiēnas jomā, ieskaitot veterinārās pārbaudes saistībā ar pārtikas ražošanu (NACE 2. red. M sadaļas 71.20 klase) 40
Izmitināšana (NACE 2. red. I sadaļas 55. nodaļa) 30
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa) 20
Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbība 30
Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tikai 6.1. apakšpunktā minētajiem pretendentiem) - Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa) 30
Citas darbības nozares 0
3. Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10 10
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu 5
4. Ieguldījuma vieta Projekta īstenošanas vieta atrodas Latgales plānošanas reģionā atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām 15 15
Projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus valstspilsētām saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Latgales plānošanas reģiona (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām) un tālāk par 100 km no Rīgas 10
Projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus valstspilsētām saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un Latgales plānošanas reģiona (atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas reģionu teritorijām) un līdz 100 km no Rīgas 5
5. Darbavietu radīšana Izveido vismaz vienu darbavietu (normāla darbalaika) 10 15
Izveidotā darbavieta nodrošina principa "Vienlīdzīgas iespējas" ievērošanu, nodrošinot personas ar invaliditāti iekļaušanu darba vidē 5
Saglabā esošās darbavietas 0
6. Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 3 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 5 % 0 20
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5 % Par katru procentpunktu virs 5 % - viens punkts
7. Uzņēmējdarbības ilgums 4 Ilgāk par 24 mēnešiem 20 20
No 12 līdz 24 mēnešiem 10
Līdz 12 mēnešiem 5
8. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu 10 10
9. Ieguldījumu veids Projektā paredzēti ieguldījumi energoefektivitātē vai atjaunojamās enerģijas izmantošanā 10 10
10. Ieguldījumu veicējs Projektā paredzētos ieguldījumus, dažādojot saimniecisko darbību, īsteno lauksaimnieks 10 10
Projektā paredzētos ieguldījumus īsteno saimnieciskās darbības veicējs 0
Kopā5 180
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 50 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Lauku atbalsta dienests iegūst informāciju no Būvniecības informācijas sistēmas. Ja tajā nav pieejama nepieciešamā informācija, to iesniedz atbalsta pretendents.

Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C  , kur
D
 

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi (euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

4 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

5 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kuram projekta īstenošanai paredzētas mazākas attiecināmās izmaksas."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 379

"5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem

1. Projektu īsteno aktivitātē:

1.1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība;

1.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana.

Nr. p. k. Būves tips Mērvienība Jaunbūvei un pārbūvei
(par kopējo būves platību (bez PVN))
Būvmateriāli/būves atjaunošana
(par kopējo pārbūvējamo/atjaunojamo platību (bez PVN))
1. Ražošanas ēka EUR/m2 732,00 375,00
2. Palīgbūve, noliktava EUR/m2 353,00 174,00
3. Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem) EUR/m2 229,00 129,00
4. Labiekārtošanas izmaksas:     16,00
4.1. betonēti laukumi EUR/m2 52,00 30,00
4.2. asfaltēti, bruģēti laukumi EUR/m2 52,00 29,00
4.3. grants seguma laukumi EUR/m2 21,00 11,00
4.4. dolomīta šķembu laukumi EUR/m2 24,00 14,00
4.5. zāliena ierīkošana EUR/m2 2,40 1,20

2. Projektu īsteno aktivitātē - tūrisma aktivitāšu veicināšana.

Nr. p. k. Būves tips Mērvienība Jaunbūvei un pārbūvei
(par kopējo būves platību (bez PVN))
Būvmateriāli/būves atjaunošana
(par kopējo pārbūvējamo/atjaunojamo platību (bez PVN))
1. Tūrisma mītne EUR/m2 883,00 450,00
2. Tūrisma mītnes ēdināšanas bloks EUR/m2 883,00 450,00
3. Kempings un jaunatnes tūrisma mītne (koplietošanas virtuve, ēdamtelpa, tualetes un dušas telpa) EUR/m2 500,00 240,00
4. Palīgbūve vai palīgēka (tūrisma pakalpojumu dažādošanai) EUR/m2 175,00 114,00
5. Izklaides un sporta laukumu izbūve (tūrisma pakalpojumu dažādošanai) EUR/m2 19,00 12,00
6. Labiekārtošanas izmaksas:     16,00
6.1. betonēti laukumi EUR/m2 52,00 30,00
6.2. asfaltēti, bruģēti laukumi EUR/m2 52,00 29,00
6.3. grants seguma laukumi EUR/m2 21,00 11,00
6.4. dolomīta šķembu laukumi EUR/m2 24,00 14,00
6.5. zāliena ierīkošana EUR/m2 2,40 1,20
"
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 379Pieņemts: 21.06.2022.Stājas spēkā: 30.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 29.06.2022. OP numurs: 2022/123.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333559
30.06.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"