Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

Izdarīt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 45.A, 50.A, 60.A, 70.A, 78.A, 95., 101.A, 101.B nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) kuriem Ukrainā ir noteikta I invaliditātes grupa vai bērna ar invaliditāti statuss, - tiesības bez maksas saņemt invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kuru izsniedz valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", līdz tās Ukrainas civiliedzīvotājam izsniegtās ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām, kura izsniegta atbilstoši šā likuma 3. panta pirmās un otrās daļas prasībām;";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības bez braukšanas maksas un maksas par bagāžu izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus dotētajā reģionālās nozīmes maršrutā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs."

2. 7.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "90" ar skaitli "120";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(11) Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ir terminēts atbalsta pasākums, kurš tiek īstenots ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(12) Izmitinātājam ir tiesības saņemt atlīdzību arī par izmitināšanas periodu, kas pārsniedz šā panta pirmajā daļā minētās 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, ja izmitināmā persona šā panta otrajā daļā minētā pieteikuma iesniegšanas brīdī:

1) bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā punkta spēkā stāšanās dienas Valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību. Valsts komisija ir tiesīga sniegt datus par dokumentu saņemšanu pašvaldībai;

2) ir persona ar invaliditāti vai atbilstoši šā likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam tai ir Valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

3) nodrošina šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas aprūpi;

4) ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;

5) Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;

6) ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;

7) ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;

8) nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

(13) Lai saņemtu atlīdzību par izmitināšanas periodu, kas pārsniedz šā panta pirmajā daļā minētās 120 dienas, izmitinātājs vai tā pilnvarota persona šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedz jaunu pieteikumu, papildus pievienojot dokumentus, kas apliecina izmitināmā Ukrainas civiliedzīvotāja atbilstību kādai no šā panta 1.2 daļā minētajām personu grupām.";

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus un skaitli "ne ilgāks kā 90 dienas" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim";

aizstāt otrās daļas 5. punktā vārdus un skaitli "dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē" ar vārdiem "dzīvošanai derīga apgaismojama un apkurināma telpa, kas ir piemērota personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja atlīdzības pieteikums tiek iesniegts par tādu iepriekš izmitinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pēc pirmā izmitināšanas perioda (līdz 120 dienām) beigām, kuri atbilst kādai no šā panta 1.2 daļā minēto personu grupām, jaunā izmitināšanas perioda sākums ir pirmā diena pēc iepriekšējā izmitināšanas perioda pēdējās dienas un izmitināšanas periods nav ilgāks kā līdz 2022. gada 31. decembrim.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašvaldība pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu piešķirt izmitinātājam atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Pašvaldība izmitinātājam piešķirto atlīdzību par kārtējo mēnesi proporcionāli faktiskajam izmitināšanas dienu skaitam līdz nākamā mēneša desmitajam datumam ieskaita izmitinātāja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas periods, par kuru izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību, tiek fiksēts atbilstoši izmitinātāja atlīdzības pieteikumā norādītajam Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas datumam, bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.";

izteikt piektās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu izmitinātājs ir pieteicies saņemt atlīdzību, vienlaikus saņem šā likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu;";

izteikt piektās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu izmitinātājs ir pieteicies saņemt atlīdzību, vienlaikus jau ir izmitināts fiziskās vai juridiskās personas mājoklī, par ko tā saņem atlīdzību saskaņā ar šo pantu.";

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli "nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē" ar vārdiem un skaitli "neatbilst šā panta otrās daļas 5. punktā minētajām pazīmēm".

3. Papildināt 11.1 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā panta ceturtajā daļā noteikto ziedojuma apmēra ierobežojumu nepiemēro gadījumos, kad juridiskā persona ziedo zāles, lai nekavējoties sniegtu palīdzību Ukrainai, un par to ir pieņemts atbilstošs Ministru kabineta lēmums. Par ziedojuma summu nevar piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus ziedotājiem, kā arī vienlaikus par to nav nepieciešams koriģēt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi."

4. 12. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu - līdz 120 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām, ievērojot šā panta 1.1 daļā noteikto atbalsta sniegšanas termiņu. Primāri sniedzamo atbalstu valsts nodrošina tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti šā likuma 7.1 pantā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Primāri sniedzamais atbalsts ir terminēts atbalsta pasākums, kurš tiek īstenots ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(12) Valsts turpina nodrošināt izmitināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tā nepieciešama arī pēc šā panta pirmajā daļā minētā 120 dienu perioda, ja persona atbalsta pagarināšanas pieteikuma brīdī:

1) bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā punkta spēkā stāšanās dienas Valsts komisijai ir iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai vai atzinuma saņemšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību. Valsts komisija ir tiesīga sniegt datus par dokumentu saņemšanu pašvaldībai;

2) ir persona ar invaliditāti vai atbilstoši šā likuma 7.2 panta ceturtajā daļā noteiktajam tai ir Valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

3) nodrošina šīs daļas 1. un 2. punktā minētās personas aprūpi;

4) ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam;

5) Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;

6) ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;

7) ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;

8) nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi."

5. Aizstāt 13. panta 1.1 un 1.2 daļā skaitļus un vārdus "2022. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 31. decembrim".

6. 13.1 pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ukrainas civiliedzīvotājs, kas imatrikulēts akreditētā Latvijas augstskolā vai koledžā pilna laika studijām, var pretendēt uz valsts stipendiju. Ministru kabinets nosaka valsts stipendijas apmēru, termiņu, uz kādu to piešķir, kā arī šīs stipendijas piešķiršanas nosacījumus un kārtību.";

papildināt pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ukrainas civiliedzīvotāju uzņem studijām augstskolā vai koledžā atbilstoši studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, pamatojoties uz:

1) Ukrainas civiliedzīvotājam Latvijā izsniegtajā vidējās izglītības ieguvi apliecinošajā dokumentā norādītajiem gala vērtējumiem par mācību satura apguvi, ievērojot šā panta devītajā daļā minēto;

2) Ukrainas civiliedzīvotājam Ukrainā izsniegtajā vidējās izglītības ieguvi apliecinošajā dokumentā norādītajiem gala vērtējumiem par mācību satura apguvi, angļu valodas zināšanām vismaz optimālajā (B2) studiju satura apguves līmenī, nepiemērojot interviju;

3) Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijas izglītības dokumentam vai grādam tas atbilst vai ir pielīdzināms un, ja nepieciešams, augstskolas vai koledžas noteiktā kārtībā un apjomā izpildītiem iestājpārbaudījumiem, nesaskaņojot ar Augstākās izglītības padomi augstskolas vai koledžas kārtību, kādā studiju programmās uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus, ja objektīvu apstākļu dēļ šim civiliedzīvotājam nav iespējas uzrādīt attiecīgu iegūto izglītību vai grādu apliecinošu izglītības dokumentu.

(52) Augstskolas vai koledžas to finansējuma ietvaros ir tiesīgas noteikt studiju maksas atlaides Ukrainas civiliedzīvotājiem, un šiem civiliedzīvotājiem ir tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu konkursa kārtībā.

(53) Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana studijām vēlākajos posmos notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepriekšējās izglītības atzīšanu un pielīdzināšanu.";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "stipendiju zinātniskā vai akadēmiskā" ar vārdiem "stipendiju zinātniskā un akadēmiskā";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija nodarbina Ukrainas civiliedzīvotāju, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā un zinātniskā personāla amata pienākumus, šādai zinātniskajai institūcijai ir tiesības iesaistīt šo Ukrainas civiliedzīvotāju zinātniskās institūcijas jau īstenojamā valsts pētījumu programmas vai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā, par kuru ir noslēgts projekta līgums ar Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk - projekts). Valsts par šāda Ukrainas civiliedzīvotāja iesaisti projektā nodrošina šim civiliedzīvotājam zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai projekta ietvaros pētniecības atalgojumu, kuru projektam piešķir kā papildu valsts budžeta finansējumu. Šo pētniecības finansējumu piešķir Latvijas Zinātnes padome. Latvijas Zinātnes padome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādā kārtību, kādā tiek piešķirts šis finansējums, un to, kādā zinātniskā institūcija piesaka projektā un finansē Ukrainas civiliedzīvotāju, kā arī šā civiliedzīvotāja dalības nosacījumus zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai projekta īstenošanā. Finansējumu pētniecības atalgojuma izmaksai un netiešo izdevumu segšanai projektā piešķir no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" valsts budžeta apakšprogrammu 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" un 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" finansējuma.";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts budžeta finansējumu to nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nepiešķir par periodu, kura laikā nepilngadīgais Ukrainas civiliedzīvotājs saņem primāro atbalstu ēdināšanai šajā likumā noteiktajā kārtībā."

7. Izslēgt 14.1 panta pirmo daļu.

8. Papildināt likumu ar 21. pantu šādā redakcijā:

"21. pants. Izņēmums attiecībā uz Ukrainā reģistrētu transportlīdzekļu reģistrēšanu un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu

(1) Ukrainas civiliedzīvotājs, par kuru ir iekļautas ziņas Fizisko personu reģistrā, saskaņā ar mehānisko transportlīdzekļu īpašuma, turējuma un lietošanas tiesību iegūšanu, kā arī transportlīdzekļu īpašnieku, turētāju un lietotāju atbildību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām uz laiku līdz trim gadiem Latvijā var reģistrēt Ukrainā reģistrētu transportlīdzekli bez atbilstības apliecinājuma (atbilstības novērtēšanas).

(2) Ukrainas civiliedzīvotājiem attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu netiek piemērots Ceļu satiksmes likuma 22. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktais."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Fiziskajām un juridiskajām personām (izmitinātājiem), par kuru iesniegtajiem atlīdzības pieteikumiem saskaņā ar šā likuma 7.1 pantu pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu piešķirt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu periodā līdz 90 dienām, ir tiesības šā likuma 7.1 panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniegt jaunu atlīdzības pieteikumu par to pašu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu papildu periodā, kas kopā ar iepriekš pieteikto izmitināšanas periodu nepārsniedz 120 dienas. Ja atlīdzības pieteikums tiek iesniegts par iepriekš izmitinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu papildu periodā līdz 120 dienām, jaunā izmitināšanas perioda sākums ir pirmā diena pēc iepriekšējā izmitināšanas perioda pēdējās dienas. Ja atlīdzības pieteikums tiek iesniegts par tādu iepriekš izmitinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu pēc sākotnējā izmitināšanas perioda, kuri atbilst kādai no šā likuma 7.1 panta 1.2 daļā minētajām personu grupām, jaunā izmitināšanas perioda pēc 120 dienām sākums ir pirmā diena pēc iepriekšējā izmitināšanas perioda pēdējās dienas un periods nav ilgāks kā līdz 2022. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.06.2022.Stājas spēkā: 23.06.2022.Tēma: Pilsonība, migrācija; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem; Sociālā aizsardzība; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 22.06.2022. OP numurs: 2022/120.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
333453
23.06.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)