Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 311

Rīgā 2022. gada 24. maijā (prot. Nr. 28 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma
11. panta sesto daļu
un Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 173A. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 9.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.25. atbilstību bērna vislabākajām interesēm."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 311

Profesionālās darbības reglamentētajā profesijā uzsākšanas vai veikšanas prasību samērīguma novērtējums

1. Prasības profesijas reglamentācijai ir izvirzītas, lai nodrošinātu šādu sabiedrības interešu aizsardzību

Atzīmēt atbilstošo:

sabiedriskā kārtība

valsts drošība

sabiedrības veselība

sociālā nodrošinājuma sistēmas finansiālais līdzsvars

patērētāju, pakalpojumu saņēmēju un darba ņēmēju aizsardzība

atbilstīga tiesvedība

tirgus darījumu taisnīgums

krāpšanas apkarošana, nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršana, fiskālās uzraudzības efektivitātes aizsargāšana

transporta drošība

dabas un pilsētvides aizsardzība

dzīvnieku veselība

intelektuālā īpašuma aizsardzība

kultūras mantojuma aizsardzība

sociālā drošība

kultūras politika

2. Normatīvajā aktā ir noteikta jauna reglamentētā profesija, t. i., izvirzītas kvalifikācijas prasības profesionālās darbības veikšanai noteiktā profesijā Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
3. Normatīvajā aktā ir noteiktas reglamentētās profesionālās darbības, nosacījumi profesionālā nosaukuma izmantošanai vai profesijas cita veida reglamentācijas prasības Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
4. Normatīvajā aktā ir noteikta prasība pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
5. Normatīvajā aktā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz profesijas organizatorisko struktūru, profesionālo ētiku un profesionālās darbības pārraudzību Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
6. Normatīvajā aktā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz obligātu prasību par dalību profesionālā organizācijā, reģistrēšanos vai atļauju saņemšanu, īpaši gadījumā, ja šāda prasība ir saistīta ar noteiktas profesionālās kvalifikācijas ieguvi Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
7. Normatīvajā aktā ir noteikti kvantitatīvi ierobežojumi attiecībā uz tādu personu ar noteiktu profesionālo kvalifikāciju skaitu, kurām ir atļauts strādāt attiecīgajā profesijā vai būt par darbinieku vai vadītāju, vai pārstāvi. Normatīvajā aktā ir noteikti teritoriāli ierobežojumi profesionālajai darbībai, tostarp atšķirīgi profesionālās darbības noteikumi dažādās Latvijas teritorijas daļās Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
8. Normatīvajā aktā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesībām īstenot profesionālo darbību kopīgi vai partnerībā, profesionālās darbības nesavietojamības noteikumi, ierobežojumi attiecībā uz reglamentētajā profesijā strādājošo juridisko statusu, uzņēmuma kapitāla daļu vai akciju turēšanu vai vadību Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
9. Normatīvajā aktā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz obligātu prasību apdrošināt profesionālo darbību vai citiem individuālās vai kolektīvās atbildības aizsardzības līdzekļiem Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
10. Normatīvajā aktā ir noteikta prasība zināt vienu vai vairākas valodas, lai varētu veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
11. Normatīvajā aktā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz tarifu minimālo un maksimālo vērtību vai vienu no tām Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
12. Normatīvajā aktā ir noteiktas profesionālās darbības reklāmas prasības Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
13. Normatīvajā aktā ir noteiktas citas, 1.-12. punktā neminētas prasības, kas ierobežo piekļuvi darbībai reglamentētās profesijās vai darbošanos tajās, vai to veikšanu kādā noteiktā veidā** Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
14. Normatīvajā aktā ir noteiktas prasības īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam no ārvalstīm Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās (piemēram, veikt kvalifikācijas pārbaudi, reģistrēties profesionālajā organizācijā vai reģistrā, tostarp veikt automātisku pagaidu reģistrāciju vai piedalīties pro forma veidā profesionālā organizācijā vai struktūrā, iesniegt iepriekšēju deklarāciju un tai obligāti pievienojamos dokumentus, veikt samaksu par administratīvajām procedūrām vai citus maksājumus)** Projekts šo jomu neskar
Prasības samērīguma novērtējums*
15. Jauno vai grozīto profesionālās darbības reglamentācijas prasību apvienojumā ar pārējiem profesionālajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem piekļuvei vai darbībai reglamentētajā profesijā samērīguma un iespējamās pozitīvās un negatīvās ietekmes izvērtējums, paskaidrojot, kā jaunās vai grozītās profesionālās darbības reglamentācijas prasības apvienojumā ar citām prasībām, tai skaitā šā pielikuma 2.-13. punktā minētajām prasībām, sekmē tā paša sabiedrības interešu mērķa sasniegšanu un vai tās ir nepieciešamas tā sasniegšanai  

Piezīmes.

1. * Samērīguma novērtējumam jābūt atbilstošam attiecīgā normatīvā akta būtībai, saturam un ietekmei pēc apjoma un detalizācijas pakāpes, kā arī jābūt pamatotam ar kvalitatīviem un, ja tas ir iespējams un būtiski, ar kvantitatīviem datiem. Samērīguma novērtējums iekļauj šādu aspektu izvērtējumu:

1) prasības piemērotība (Kādi riski pakalpojumu saņēmēju, tostarp patērētāju, profesionālās darbības veicēju vai personu sabiedrisko interešu aizsardzībai ir jāmazina vai jānovērš ar izvirzītajām profesionālās darbības prasībām un kāda ir šo risku būtība? Kā ir veikts izvērtējums attiecībā uz profesionālās darbības prasību piemērotību attiecīgo sabiedrisko interešu konsekventai un sistemātiskai aizsardzībai, tas ir, vai identificēto risku mazināšanai vai novēršanai salīdzināmās situācijās citos gadījumos ir veiktas līdzīgas darbības vai izvirzītas līdzīgas prasības? Vai ir ņemta vērā aktuālā situācija attiecībā uz zinātnes un tehnoloģiju attīstību un tās palielinošā vai mazinošā ietekme uz informācijas asimetriju starp reglamentētajā profesijā strādājošajiem un patērētājiem? Vai ir izvērtēta prasības ekonomiskā ietekme, tostarp ietekme uz personu brīvu pārvietošanos un pakalpojumu brīvu apriti Eiropas Savienībā, uz patērētāju izvēli un uz sniegto pakalpojumu kvalitāti?);

2) prasības saistība ar reglamentētajām profesionālajām darbībām (Vai ir novērtēta saistība starp attiecīgās reglamentētās profesijas ietvaros veicamajām profesionālajām darbībām un normatīvajos aktos izvirzītajām profesionālās darbības prasībām izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un kāds ir šā novērtējuma rezultāts? Vai ir novērtēta saistība starp attiecīgās reglamentētās profesijas ietvaros veicamo uzdevumu sarežģītību un nepieciešamību to veikšanai iegūt noteiktu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, tostarp apsverot nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apjomu, saturisko būtību un ilgumu? Vai ir novērtēta reglamentētās profesijas autonomijas pakāpe, kāda ir tās organizācija un pārraudzība un kā tā ietekmē sabiedrisko interešu aizsardzību, jo īpaši gadījumā, ja profesionālās darbības veikšanu kontrolē un par to atbildīgs ir pats reglamentētajā profesijā strādājošais? Vai ir apzinātas un novērtētas iespējas attiecīgās profesijas reglamentētās profesionālās darbības veikt arī citu profesiju pārstāvjiem vai kopīgi, šādu iespēju pastāvēšana un pamatojums?);

3) prasības nepieciešamība (Vai ir veikts tiesību normu izvērtējums, piemēram, attiecībā uz produktu nekaitīgumu vai patērētāju tiesību aizsardzību, vai tās ir pietiekamas, lai nodrošinātu identificēto risku mazināšanu vai novēršanu? Vai ir apsvērta mazāk ierobežojošu līdzekļu piemērošana attiecīgo sabiedrisko interešu aizsardzībai un identificēto risku mazināšanai vai novēršanai? Ja profesionālās darbības prasība ir noteikta patērētāju aizsardzībai un identificētie riski attiecas tikai uz reglamentētās profesionālās darbības veicēja un patērētāja attiecībām un nerada negatīvu ietekmi trešajām personām, papildus novērtē, vai ir iespējams piemērot mazāk ierobežojošu profesionālās darbības prasību veidu nekā reglamentēto profesionālo darbību noteikšana. Ja profesionālās darbības prasība attiecas uz kvalifikācijas ieguvi, vai ir izvērtēti alternatīvi kvalifikācijas ieguves veidi?).

2. ** Nosaukt konkrētas prasības, kuras ir noteiktas tiesību akta projektā. Ja šādas prasības ir vairākas, tabulu papildina ar jaunām rindām un ailēm un katrai prasībai veic samērīguma novērtējumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 24.05.2022.Stājas spēkā: 27.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 26.05.2022. OP numurs: 2022/101.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
332672
27.05.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"