Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā

Izdarīt Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 45.A, 50.A, 60.A, 70.A, 78.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

(1) Fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk - izmitinātājs), ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas. Atlīdzību izmitinātājs var saņemt neatkarīgi no tā, vai viņš pats uzturas šajā mājoklī.

(2) Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai (turpmāk - atlīdzības pieteikums) tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, un tajā iekļaujamas vismaz šādas ziņas:

1) iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība; 

2) mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, ne ilgāks kā 90 dienas;

3) mājokļa piederību apliecinošs dokuments;

4) katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;

5) apliecinājums par to, ka mājoklis ir dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

(3) Pašvaldība pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu piešķirt izmitinātājam atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Pašvaldība ieskaita izmitinātājam piešķirto atlīdzību par kārtējo mēnesi proporcionāli faktiskajam izmitināšanas dienu skaitam līdz nākamā mēneša desmitajam datumam izmitinātāja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Šā panta pirmajā daļā minētais konkrētā Ukrainas civiliedzīvotāja 90 dienu izmitināšanas periods, par kuru izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību, tiek fiksēts atbilstoši izmitinātāja atlīdzības pieteikumā norādītajam Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanas datumam, bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.

(4) Ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms šā panta otrās daļas 2. punktā minētā perioda beigām, izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstveidā informēt par to pašvaldību.

(5) Pašvaldība atsaka atlīdzības piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

1) Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem šā likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu;

2) Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par šā panta otrās daļas 2. punktā minēto periodu;

3) Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(6) Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

(7) Atlīdzība izmitinātājam:

1) ir pielīdzināma likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;

2) nav pakļauta ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai;

3) nav pieskaitāma faktiskajiem ienākumiem, no kuriem sedzami kreditoru prasījumi fiziskās personas saistību dzēšanas plāna izpildes laikā maksātnespējas procesa ietvaros;

4) netiek ņemta vērā ienākumos, novērtējot izmitinātāja mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.

(8) Pašvaldība viena gada laikā pēc tam, kad atlīdzība par izmitināšanu ir izmaksāta, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju."

2. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu - līdz 90 dienām, kā arī pārtiku līdz 30 dienām. Primāri sniedzamo atbalstu valsts nodrošina tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri nav izmitināti šā likuma 7.1 pantā noteiktajā kārtībā."

3. 13. panta otrajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 7.1 panta pirmajā daļā minēto izmitinātājam izmaksāto atlīdzību";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Iepriekšējā pārskata periodā norādītie dati var tikt precizēti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pirmreizējā pārskata iesniegšanas."

4. Papildināt 13.1 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, ēdināšanu finansē no valsts budžeta normatīvajos aktos par valsts budžetā izglītojamo ēdināšanai paredzēto līdzekļu aprēķināšanu, piešķiršanu un izlietošanu noteiktajā kārtībā, paredzot viena izglītojamā ēdināšanai dienā 1,42 euro. Uz Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu nav attiecināms Izglītības likuma regulējums, kas nosaka pašvaldības pienākumu piedalīties to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē."

5. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Ziņu un informatīvi analītisko raidījumu vai to daļu nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lai veicinātu Latvijas informatīvās telpas aizsardzību un Latvijas sabiedrības informēšanu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī vispārēja atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 6. punktam var pieņemt lēmumu par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu vai to daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem iekļaušanai to programmās, kā arī lemt par to lietošanas pārtraukšanu, ja attiecīgais elektroniskais plašsaziņas līdzeklis neievēro Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apstiprinātos sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu satura nodošanas kritērijus un lēmumā paredzētos nosacījumus. Šajā pantā minēto lēmumu pārsūdzēšana neaptur to darbību."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījums šā likuma 12. panta pirmajā daļā par pārtikas nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem līdz 30 dienām stājas spēkā 2022. gada 23. maijā un neattiecas uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, par kuru ēdināšanu jau ir noslēgti līgumi līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

12. Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri jau ir pieteikušies uz primāri sniedzamo atbalstu - pārtiku - un to saņem, turpina to saņemt līdz 2022. gada 23. maijam arī tad, ja konkrētā atbalsta ilgums kopumā pārsniedz 30 dienas.

13. Šā likuma 7.1 panta trešās daļas pēdējais teikums attiecas arī uz fizisko personu, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitinājusi Ukrainas civiliedzīvotāju līdz 2022. gada 1. maijam, turpina izmitināšanu pēc šā datuma un 14 dienu laikā no šā likuma 7.1 panta spēkā stāšanās dienas ir attiecīgajai pašvaldībai iesniegusi pieteikumu atlīdzības saņemšanai.

14. Šā likuma 13.1 panta septītā daļa stājas spēkā 2022. gada 23. maijā. Lai saņemtu izdevumu kompensāciju par to nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, laikposmā no 2022. gada 23. maija līdz 2022. gada 31. maijam, pašvaldība līdz 2022. gada 9. jūnijam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārskatu par minētajiem izdevumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kompensē pašvaldībām iepriekš minēto nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanas izdevumus, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 12. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 18. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.05.2022.Stājas spēkā: 19.05.2022.Tēma: Pilsonība, migrācija; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem; Sociālā aizsardzība; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 18.05.2022. OP numurs: 2022/95.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
332485
19.05.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)