Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/22

Smiltenē 2022. gada 23. februārī
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā
Apstiprināti ar
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 92
(prot. Nr. 4, 42. §)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 210
(prot. Nr. 10, 40. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām",
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:

3.1. Lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Smiltenes novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Tehnisko noteikumu saņemšanai nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam:

8.1. aizpildītu Pakalpojuma sniedzēja izstrādātu tehnisko noteikumu saņemšanas iesnieguma veidlapu;

8.2. iesnieguma veidlapā uzskaitītos dokumentus;

8.3. papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 gads.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošana nav pieļaujama.

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi. Lietotājs nodrošina sistēmu pret pretēja virziena plūsmu.

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz visu informāciju, kas norādīta Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos.

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un Lietotāju.

17. Ja Lietotājs daļu no ūdens, ko tas saņem no Pakalpojuma sniedzēja, nenovada centralizētajā kanalizācijas sistēmā un centralizētajā kanalizācijas sistēmā nenovadītā ūdens daudzums tiek precīzi uzskaitīts ar ūdens patēriņa skaitītāju, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs Pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā neaprēķināt maksu par kanalizācijas pakalpojumiem.

18. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.

19. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

20. Lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Lietotāja atbildības robežas.

III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

21.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;

21.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

21.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;

21.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

21.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

21.6. komercuzskaites mēraparāti;

21.7. par Pakalpojumu sniedzēja vai pašvaldības finanšu līdzekļiem izbūvēti ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu atzari no sadalošajiem tīkliem līdz piederības robežai.

22. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt slēgts apkalpošanas līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, noslēdzot rakstveida līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un kas tiek sniegts par samaksu, kas noteikta pusēm vienojoties pakalpojuma sniegšanas līgumā.

23. Lai Pakalpojumu sniedzējs varētu veikt centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas apkopi vai remontu, kas atrodas citu juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, Pakalpojuma sniedzējs vismaz divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

24. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

25.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

25.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

25.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

25.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

25.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un Pakalpojuma līgumā noteiktos pieņemamo notekūdeņu apjomu ražošanas notekūdeņiem.

26. Ja Lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad Lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

27. Lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

28. Gadījumos, ja noteikumu 26. punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos ražošanas notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt ražošanas notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

29. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Lietotāja nekustamajā īpašumā Pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā. Lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

30. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

30.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

30.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

30.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

30.4. radioaktīvas vielas;

30.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

30.6. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

31. Jebkurai personai ir aizliegts:

31.1. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;

31.2. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

31.3. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus (aizliegums nav attiecināms uz centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu apsaimniekošanā iesaistītajām personām un glābšanas dienestiem);

31.4. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

31.5. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu, bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;

31.6. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām.

32. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

33. Ja Lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

34. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības

35. Ja Lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

36. Noņemt noteikumu 35. punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

37. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

38. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

39. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

40. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

41. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.

42. Lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi

43. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

43.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

43.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

43.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

43.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

43.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

43.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

44. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

44.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

44.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

44.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;

44.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;

44.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

44.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu.

45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

46. Lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

47. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu pieņemšanas – nodošanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pēc Pakalpojuma līguma noslēgšanas ar Lietotāju.

49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

49.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;

49.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

51.1. informācija par līdzējiem;

51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;

51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;

51.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojumu līguma sastāvdaļa.

53. Lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no Lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem pēc Lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu. Lietotāja lietus notekūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir pieļaujama tikai saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju.

54. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

55. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

56. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

57. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

58. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Lietotāju. Lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

59. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

61. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Lietotāja pieprasījuma;

62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;

62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 30 kalendāro dienu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:

63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

63.2. Lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

63.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

63.4. ja Lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

63.5. ja Lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.

64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

66. Par noteikumu 15. un 30. punktā, 31.1., 31.3., 31.5. apakšpunktā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz simts piecdesmit naudas soda vienībām.

67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 15. un 30. punktā, 31.1., 31.3., 31.5. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

VI. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem:

68.1. Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā";

68.2. Raunas novada domes 2017. gada 28.jūnija saistošos noteikumus Nr. 64 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā";

68.3. Apes novada domes 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2019 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Apes novadā".

69. Ja nav saņemta 44.6. apakšpunktā noteiktā informācija Pakalpojumu sniedzējs piemēro tiešos maksājumus, kur rēķinu katram atsevišķā dzīvokļa īpašuma īpašniekam izraksta Pakalpojumu sniedzējs, piemērojot Pakalpojuma sniedzēja noteikto maksu par rēķinu sadalīšanu.

70. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

71. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/22
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

1. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Pakalpojumu lietotāja notekūdeņos
Smiltenes aglomerācijā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

362

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

50

Kopējais fosfors

10

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

2. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Pakalpojumu lietotāja notekūdeņos
Blomes ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

362

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

10

SVAV

12.5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8

3. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Launkalnes ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

220

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

220

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

400

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

10

SVAV

12.5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 7.5

4. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Variņu ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

450

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 7.5

5. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Palsmanes ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

450

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

6. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Grundzāles ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

325

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

300

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

450

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 7.5

7. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Mēru ciemā

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

375

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

250

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

425

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

10

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 7.5

8. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Bilskas ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

325

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

300

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

450

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

9. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Apes pilsētā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

350

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

500

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

15

Tauki

10

SVAV

5

Nafta

10

pH - 6.5 līdz 8.3

10. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Drustu ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

450

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

50

Kopējais fosfors

10

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

11. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Gaujienas ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

325

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

300

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

450

Kopējais slāpeklis

50

Kopējais fosfors

10

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

12. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Rozes ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

325

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

250

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

450

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

8

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

13. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Raunas ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

450

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

740

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

10

Tauki

30

SVAV

5

Nafta

0.5

pH - 6.5 līdz 8.5

14. tabula

Maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācija Lietotāja notekūdeņos
Trapenes ciemā:

Piesārņojuma nosaukums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas mg/l

Suspendētās vielas

325

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš

350

Ķīmiskais skābekļa patēriņš

500

Kopējais slāpeklis

40

Kopējais fosfors

15

Tauki

10

SVAV

5

Nafta

10

pH - 6.5 līdz 8.3
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 8/22
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

1. tabula

Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (l/dnn)

1.

Savrupmājas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (ar vannām un/vai dušām)

300

2.

Daudzdzīvokļu ēkas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (ar vannām un/vai dušām)

200

3.

Ēkas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām)

100

4.

Ēkas ar aku un/vai brīvkrānu un vietējo kanalizāciju

50

Ūdens patēriņa normas mājdzīvniekiem, putniem un zvēriem

2. tabula

Nosaukums

Patēriņa norma litri/diennaktī

Patēriņa norma m3/mēnesī

Liellopiem virs 2 g.

100

3

Jaunlopiem, teļiem līdz 2 g.

50

1,5

Zirgs

80

2,4

Kumeļš līdz 1,5 g.

45

1,35

Cūka

15

0,45

Sivēnmāte ar sivēniem

60

1,80

Aita

10

0,3

Jērs

6

0,18

Trusis

3

0,09

Pīle, zoss

2

0,06

Tītars

1,5

0,045

Vista

1

0,03

Ūdens patēriņš laistīšanai vasaras periodā
(maijs – septembris)

3. tabula

Ūdens izlietojuma veids

Mērvienība

Ūdens patēriņš, l/m2

1. Ielu un laukumu mehanizētā mazgāšana

1 mazgāšanas reize

1,5

2. Ielu un laukumu mehanizētā laistīšana

1 laistīšanas reize

0,4

3. Ielu un laukumu laistīšana ar šļūteni

1 laistīšanas reize

0,5

4. Pilsētas apstādījumu laistīšana

1 laistīšanas reize

4

5. Zālāju un puķu dobju laistīšana

1 laistīšanas reize

6

6. Stādījumu laistīšana siltumnīcās

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī)

15

7. Stādījumu laistīšana lecektīs

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī)

6

8. Stādījumu laistīšana piemājas dārzos:
8.1. sakņu dārzos
8.2. augļu dārzos

1 laistīšanas reize
(vienu reizi diennaktī)

15
15

Piezīmes.
1. Ja nav datu par teritorijas labiekārtošanu, pieņem, ka ūdens patēriņš laistīšanai (laistīšanas sezonā) vidēji diennaktī ir 90 l/dn uz vienu iedzīvotāju atkarībā no ūdensgūtnes ražības, teritorijas labiekārtotības pakāpes un citiem vietējiem apstākļiem.
2. Pieņem, ka laistīšanas biežums ir 2 reizes diennaktī.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/22 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktam, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju. Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. pants nosaka pašvaldības kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp deleģē pašvaldības domei izdot saistošos noteikumus, kuros paredz:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

1.4. Bijušā Smiltenes novada teritorijā spēkā ir Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2017. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/17 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā"; Raunas novada domes 2017. gada 28. jūnija saistošos noteikumus Nr. 64 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā" un Apes novada domes 2019. gada 28. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2019 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Apes novadā".

Ņemot vērē iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošos novadu veidojošos saistošos noteikumus par kārtību, ir izstrādāti un pieņemti jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

4) administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldība un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Smiltenes novadā.

Smiltenes novada pašvaldība un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP" ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.

6. Informācijas par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Smiltenes NKUP", kas atbilstoši pilnvarojuma līgumam nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novadā.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/22Pieņemts: 23.02.2022.Stājas spēkā: 30.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.04.2022. OP numurs: 2022/83.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331988
30.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)