Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35

Rēzeknē 2022. gada 3. martā
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 3. marta sēdē (prot. Nr. 7, 1. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 7. aprīļa sēdē (prot. Nr. 10, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
26. panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk – studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk – kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.

2. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts studējošiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju kredītam vai studējošā kredītam. Uz studējošā kredīta galvojumu var pretendēt studējošais, kuram nav citu ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu ir studējošiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri uzsāk studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētās studiju programmas, lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņemšanai, atbilsts noteikumos izvirzītajām prasībām un kuriem nav citu personu, kuri var sniegt galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes (turpmāk – dome) lēmumu un līgumu par galvojumu (turpmāk – līgums), ko slēdz domes priekšsēdētājs un studējošais. Pēc līguma noslēgšanas pašvaldība slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošajam vecumā līdz 45 gadiem, kura ir:

6.1. bārenis vai bez abu vai viena vecāka aizgādības palicis bērns;

6.2. invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai viens no vecākiem ir I vai II grupas invalīds;

6.3. persona no maznodrošinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;

6.4. daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) locekļi, kura vecāki ir galvotāji jau vienam studējošajam ģimenes loceklim.

7. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai arī studējošam pašvaldības iestādes darbiniekam, kurš iegūst augstāko profesionālo izglītību, kas nepieciešams darba pienākumu veikšanai.

8. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

9. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība

10. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:

10.1. studējošā iesniegums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju ilgumu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

10.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta procentu likmi;

10.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav 1. un 2. pakāpes radinieku (vecāki, brāļi, māsas) vai citu fizisku personu, kuri var sniegt galvojumu un, ka kredīta ņēmējiem vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un studējošā bērniem vai viņa lejupējiem radiniekiem nav nekustamā īpašuma, kas varētu būt par kredīta nodrošinājumu;

10.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Izziņas jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība tās nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ;

10.5. studējošā kredīta saņemšanai jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par obligātās valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izziņa jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība to nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ;

10.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

11. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz pašvaldībā.

12. Dome, pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komitejas (turpmāk – komiteja) atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

13. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums par galvojuma saņemšanu.

14. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra

15. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa (turpmāk – nodaļa) izvērtē saņemto studējošā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņemšanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanai komitejas sēdē. Dome lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

16. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Nodaļai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to rakstveidā paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, galvojuma saņemšanas iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

17. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, slēdzot līgumu ar kredītiestādi, studējošajam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.

IV. Noslēguma jautājums

18. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 37 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai".

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 37 "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai", kuri spēkā no 2010. gada 18. novembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2010. gada 17. novembrī Nr. 5 (05)). Savukārt Viļānu novada pašvaldībā šādu saistošo noteikumu nebija.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu pieeju pašvaldības galvojumam studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai" izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldības budžetiem" 26. panta ceturto daļu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai no kredītiestādes, galvojuma sniegšanas kārtību un lēmuma pieņemšanas procedūru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošajiem noteikumiem ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļā.

Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 03.03.2022.Stājas spēkā: 23.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2022. OP numurs: 2022/78.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
331843
23.04.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)