Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 227

Rīgā 2022. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 20 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma
3. panta ceturto un piekto daļu, 5. panta otro daļu,
8. pantu, 10. panta otro daļu, 13. panta otro un trešo daļu,
17. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, 18. pantu,
22. panta pirmo daļu, 23. panta otro daļu, 26. pantu
un 29. panta septītās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 150. nr.; 2016, 174. nr.; 2019, 256. nr.; 2021, 204. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. kārtību, kādā Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt zīdītāju medību termiņus, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai;".

2. Izteikt 3.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.2. staltbrieži (Cervus elaphus):

3.1.2.1. buļļi no 1. septembra līdz 15. februārim;

3.1.2.2. līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam;

3.1.2.3. govis no 15. jūlija līdz 31. janvārim;

3.1.2.4. teļi (vecums līdz vienam gadam) - no 15. jūlija līdz 31. martam;".

3. Svītrot 3.1.3. apakšpunktu.

4. Svītrot 3.1.4. apakšpunktu.

5. Svītrot 3.1.5. apakšpunktu.

6. Izteikt 3.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.13. bebri (Castor fiber) un ondatras (Ondatra zibethicus) - no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās - no 15. jūlija līdz 30. aprīlim;".

7. Papildināt ar 3.2.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.16. stirnas (Capreolus capreolus) - āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim, kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas - no 15. augusta līdz 30. novembrim;".

8. Papildināt ar 3.2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.17. mežacūkas (Sus scrofa) - visu gadu."

9. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Izmantojot aļņu buļļa vai govs un staltbriežu buļļa vai govs medību atļauju, šajos noteikumos noteiktajā medību termiņā neatkarīgi no dzimuma atļauts nomedīt atbilstošās sugas dzīvnieku, kas nav vecāks par vienu gadu."

10. Papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Izmantojot staltbrieža govs medību atļauju, atļauts nomedīt līdz divus gadus vecu staltbriežu bulli."

11. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Papildu ierobežojumi vai atvieglojumi medību organizēšanai".

12. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Konstatējot objektīvus apstākļus (piemēram, dzīvnieku postījumus), kā arī atbilstoši attiecīgās sugas dzīvnieku populācijas stāvoklim (piemēram, īpatņu skaita izmaiņas populācijā, kas var ietekmēt kādas sugas populācijas stabilitāti, epizootiju draudi), meteoroloģiskajiem apstākļiem (piemēram, sērsna, ledus nokušanas aizkavēšanās, dziļš sniegs) vai fenoloģiskajai situācijai (piemēram, īpatņu ontoģenēzes īpatnības) Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt zīdītāju medību termiņus, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai, par to nekavējoties informējot medību tiesību lietotājus."

13. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Medības ar dzinējiem vai traucēšanu (turpmāk - dzinējmedības) ir atļautas no saullēkta līdz saulrietam no 1. oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku un staltbriežu dzinējmedības - līdz 31. janvārim."

14. Papildināt ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja medību tiesību lietotājs ir noslēdzis medību tiesību lietotāju vienošanos par medību iecirkņu kopīgām robežām ar visiem blakus esošajiem medību iecirkņiem (turpmāk - robežlīgums) un tā ir reģistrēta Valsts meža dienestā, medību platība ir uzskatāma par vienlaidu medību platību arī tad, ja attālums starp viena medību tiesību lietotāja platībām reģistrētā robežlīguma ietvaros ir lielāks par 100 metriem."

15. Papildināt ar 24.2 punktu šādā redakcijā:

"24.2 Par šo noteikumu 24.1 punktā minētajiem blakus esošajiem medību iecirkņiem uzskata:

24.21. medību iecirkņus, kas savstarpēji saskaras;

24.22. medību iecirkņus, kas savstarpēji nesaskaras un starp tiem nav reģistrēts cits medību iecirknis;

24.23. medību iecirkņus, starp kuriem ir publiskā ūdenstilpe, kuras platums šaurākajā vietā starp medību iecirkņiem nav lielāks par 100 metriem."

16. Papildināt ar 24.3 punktu šādā redakcijā:

"24.3 Robežlīgums satur:

24.31. ziņas par medību tiesību lietotājiem, kas slēdz robežlīgumu;

24.32. robežlīguma priekšmetu - medību iecirkņa ārējās robežas, kas veido teritoriju ar līgumslēdzējpusēm skaidri saprotamām, precīzi norādītām medību iecirkņa ārējām robežām, kas kartogrāfiski atspoguļotas Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā;

24.33. robežlīguma darbības termiņu (ne mazāku par vienu gadu);

24.34. robežlīguma izbeigšanas (laušanas) un termiņa pagarināšanas nosacījumus."

17. Papildināt ar 24.4 punktu šādā redakcijā:

"24.4 Robežlīguma izbeigšanas gadījumā vienošanās uzteicējam ir pienākums par to paziņot Valsts meža dienestam."

18. Papildināt ar 24.5 punktu šādā redakcijā:

"24.5 Valsts meža dienests izslēdz robežlīgumu no reģistra, ja robežlīgums ir izbeigts vai tas neatbilst šo noteikumu prasībām. Valsts meža dienests izslēdz robežlīgumu no reģistra ar nākamo medību sezonu."

19. Izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. medījot lapsas, jenotsuņus vai mežacūkas, ja tiek lietots mākslīgais gaismas avots, nakts redzamības tēmēklis, siltumu uztverošs (termālais) tēmēklis vai pusautomātiskais medību šaujamierocis, kura patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām."

20. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Ja medībās medījamo dzīvnieku gaida, tam pieiet vai to pievilina (turpmāk - individuālās medības), par medību sākumu uzskata brīdi, kad mednieks ierodas medību iecirknī (medību platībās) un sagatavo lietošanai medību rīkus vai medību šaujamieroci. Par lietošanai sagatavotu uzskata medību šaujamieroci, kas izņemts no iesaiņojuma un gatavs pielādēšanai."

21. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu aizpilda, norādot informāciju par visiem nomedītajiem dzīvniekiem (zīdītājiem un putniem), identificējot tos līdz sugas līmenim. Alnim, staltbriedim, stirnai un mežacūkai papildus norāda dzimumu un vecumu."

22. Papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Pēc saskaņošanas ar mednieku vai medību tiesību lietotāju Valsts meža dienests ir tiesīgs noteikt Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu šo noteikumu 25., 35., 36., 37., 38., 39. punktā, 51.6., 51.8., 51.9. apakšpunktā, 101. un 104. punktā minēto prasību izpildi."

23. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Valsts meža dienests iesniegumu par atļaujas izsniegšanu dzīvnieku medīšanai, ja tiek pārsniegts Valsts meža dienesta noteiktais limitēto medījamo dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms, kā arī medīšanai ārpus noteiktā medību termiņa postījumu vietās, kurās ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem iespējamiem postījumiem (iesniegumā norādot informāciju par postījuma vietu - zemes vienības kadastra apzīmējums, meža nogabala numurs, postījuma platība, postījuma intensitāte, veiktie aizsardzības pasākumi), izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā piecu darbdienu laikā un pieņem lēmumu:

45.1. izsniegt medību atļauju, ja tiek pārsniegts Valsts meža dienesta noteiktais limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamais nomedīšanas apjoms, vai atļauju dzīvnieku medīšanai medību iecirknī, ja postījumu vietā ir veikti aizsardzības pasākumi vai postījuma vietā - zemes vienībā ar atsevišķu kadastra apzīmējumu vai lauku blokā (nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojams zemesgabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robeža vai īpašumu robeža) - aizsardzības pasākumi nav veikti, un izsniedz medību atļauju, kā arī atbilstošu skaitu marķieru vai par atteikumu izsniegt medību atļauju;

45.2. izsniegt atļauju medīt ārpus noteiktā medību termiņa un izsniedz medību atļauju, kā arī atbilstošu skaitu marķieru vai atļauju medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus postījumu vietā vai par atteikumu izsniegt medību atļauju."

24. Izteikt 51.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.8. ja nomedīts vilks, sastādīt aktu (4. pielikums) un nākamās darbdienas laikā par tā dzimumu, vecumu un nomedīšanas vietu paziņot Valsts meža dienestam;".

25. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Dzinējmedībās šaušana uz medījamo dzīvnieku atļauta mastā vai, ja medījamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju, ārpus masta. Šaušanu mastā pārtrauc, ja reljefs vai mežaudze nenodrošina, ka šāviņš savā lidojumā neapdraud cilvēkus, ēkas vai transportlīdzekļus, kā arī tad, ja dzinēji atrodas tuvāk par 200 metriem no mednieku līnijas."

26. Izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Medības ar ieročiem nav atļautas, ja dabiskais apgaismojums neļauj izšķirt mērķi, izņemot mežacūku, lapsu un jenotsuņu medības, ja tiek izmantoti mākslīgie gaismas avoti, nakts redzamības tēmēkļi vai siltumu uztveroši (termālie) tēmēkļi, atrodoties uz dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju."

27. Svītrot 82. punktu.

28. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā, ierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmēklis, mākslīgās gaismas avots vai siltumu uztverošs (termālais) tēmēklis, ir izlādēts, izņemot gadījumus, ja tiek pārbaudīts šāviena rezultāts vai izsekots ievainots medījamais dzīvnieks."

29. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Pēc šāviena pie krituša aļņa, staltbrieža, mežacūkas, stirnas vai vilka pieiet ar pielādētu ieroci, tuvojoties dzīvniekam no mugurpuses."

30. Izteikt 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Pirms limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā dzīvnieka ķermeni marķē ar īpašu Valsts meža dienesta izsniegtu marķieri. Marķieri redzamā veidā nostiprina uz nomedītā dzīvnieka ķermeņa vai ap ragu tā, lai marķieri nebūtu iespējams noņemt, to nesabojājot. Marķieri aizliegts noņemt no ķermeņa vai raga, kā arī ķermeni sadalīt pirms veidlapas "Informācija par izlietotajām medību atļaujām" (3. pielikums) aizpildīšanas."

31. Izteikt 102. punktu šādā redakcijā:

"102. Par nomedītā dzīvnieka pārvietošanu uzskatāma arī ķermeņa ievietošana transportlīdzeklī vai piestiprināšana pie transportlīdzekļa, izmantojot sakabes elementus."

32. Papildināt ar 102.1 punktu šādā redakcijā:

"102.1 Par nomedītā dzīvnieka pārvietošanu nav uzskatāma iekšējo orgānu izņemšana (vēdināšana) vietā, kur tas nomedīts."

33. Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Vilku pārvieto, pamatojoties uz medību vadītāja sastādītu aktu par vilka nomedīšanu (4. pielikums)."

34. Papildināt ar 112.1 punktu šādā redakcijā:

"112.1 Līdz 2023. gada 1. aprīlim ir atļauts medīt stirnas un mežacūkas medību iecirkņos, kas mazāki par 350 hektāriem, ja ir spēkā līgums par attiecīgo sugu limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos."

35. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

36. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

37. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 227

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 22. jūlija
noteikumiem Nr. 421

(medību tiesību lietotājs vai īpašnieks)


Medību vieta  
 

(uzraugošā Valsts meža dienesta struktūrvienība)

(medību iecirknis vai zemes vienība)

Medību pārskats

  medības

(medījamās dzīvnieku sugas)

 

dzinējmedības

mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci nodod lietošanai citam medniekam

tiek lietots mākslīgais gaismas avots, nakts redzamības tēmēklis, siltumu uztverošs (termālais) tēmēklis vai pusautomātiskais medību šaujamierocis, kura patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām

Medību laiks

no    
līdz    

Medībās izmantos reģistrētus un vakcinētus šķirnes medību suņus

(medību suņu šķirne, skaits)


Medību vadītājs  
 

(vārds, uzvārds)


Nr.
p. k.

Medību datums

Mednieka vārds, uzvārds

Paraksts par iepazīšanos ar medību drošības prasībām un medību kārtību

Dzinēja vārds, uzvārds

Paraksts par iepazīšanos ar medību drošības prasībām un medību kārtību

Medību sākums

Pārtraukums

Medību beigas

1.          
2.          
3.          
..          

Datums

Mednieka vārds, uzvārds

Ieroča glabāšanas atļaujas Nr.

Medību šaujamieroča Nr.

Paraksts

nodod

       

saņem

       

nodod

       

saņem

       

Datums  
Medību vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 227

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 22. jūlija
noteikumiem Nr. 421

Informācija par izlietotajām medību atļaujām

20__./20__. gada medību sezona  
 

(uzraugošā Valsts meža dienesta struktūrvienība, medību tiesību lietotājs, medību iecirknis)


Datums

Medību atļaujas Nr.

Suga

Dzimums

Vecums

Mednieka apliecības Nr.

nomedīts

ievainots

alnis

staltbriedis

     

tēviņš

mātīte

jaunāks par gadu

jauns

vidēja vecuma

vecs

                             
                             
                             
                             

Medību vadītājs    
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Piezīme. Veidlapu mēneša laikā pēc medībām iesniedz Valsts meža dienestā."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 227

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 22. jūlija
noteikumiem Nr. 421

Akts par vilka nomedīšanu
Nr. ______

20____. gada _____________  
 

(akta sastādīšanas vieta)


 

medību vadītājs

  ,

(medību tiesību lietotājs)

 

(vārds, uzvārds, mednieka apliecības numurs)

 

piedaloties medniekiem   ,
 

(vārds, uzvārds, mednieka apliecības numurs)

 
    ,
 

(vārds, uzvārds, mednieka apliecības numurs)

 
    ,
 

(vārds, uzvārds, mednieka apliecības numurs)

 

sastādīja šo aktu par to, ka    
 

(nomedīšanas vieta, Valsts meža dienesta uzraugošā struktūrvienība,

 
  .

medību iecirknis, novads, pagasts, saimniecības nosaukums, meža kvartāla Nr.)

 

20____. gada _____________ nomedīts viens vilks.

Dzimums: tēviņš mātīte

Aptuvenais svars _____________ kg

Precīzs svars (ja izmantoti svari) _____________ kg

Aptuvenais vecums: jaunāks par gadu
  jauns (1-2 gadus vecs)
  vidēja vecuma
  vecs

Kroplīgums, ievainojumi, slimību pazīmes  

(vārds, uzvārds, paraksts)

(vārds, uzvārds, paraksts)

(vārds, uzvārds, paraksts)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 227Pieņemts: 12.04.2022.Stājas spēkā: 20.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 19.04.2022. OP numurs: 2022/75.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
331655
20.04.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"