Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 212

Rīgā 2022. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 19 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 235. panta septīto daļu,
239. panta sesto daļu, 240. panta sesto daļu, 365. panta
2.1 un trešo daļu, 366. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 205. nr.; 2013, 169. nr.; 2016, 44. nr.; 2017, 107. nr.; 2019, 51. nr.; 2021, 60. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lietisko pierādījumu pieņemšanas un nodošanas aktu (1. pielikums), lietisko pierādījumu vai arestētās mantas - transportlīdzekļa - pieņemšanas un nodošanas aktu (1.1 pielikums), lietisko pierādījumu, arestētās mantas vai mantas, kurai atcelts arests, aprakstes un novērtējuma aktu (2. pielikums), lietisko pierādījumu, arestētās mantas vai mantas, kurai atcelts arests, iznīcināšanas aktu (3. pielikums), arestētās mantas (nekustamā īpašuma) apskates aktu (4. pielikums) un arestētās mantas (nekustamā īpašuma) vai mantas, kurai atcelts arests, pieņemšanas un nodošanas aktu (5. pielikums) Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) un attiecīgā iestāde uzskaita hronoloģiskā secībā."

2. Papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu izpildei nepieciešamo ziņu apmaiņu starp aģentūru un procesa virzītājiem var īstenot elektroniskajā krimināllietā."

3. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs nodod glabāšanā īpaši šim nolūkam ierīkotā novietnē, telpā vai nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona atbilstoši dzīvnieku aizsardzību, audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Aģentūra slēdz līgumu ar šajā punktā minēto fizisko vai juridisko personu, kā arī informē izmeklēšanas iestādes par dzīvnieka glabāšanas vietu;".

4. Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja dzīvnieka glabāšanas laikā tas ir miris vai radījis pēcnācējus, aģentūra informē par to procesa virzītāju un veic atbilstošas izmaiņas izņemtā lietiskā pierādījuma uzskaitē."

5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Lietisko pierādījumu, izņemot dzīvniekus, tā glabāšanas laikā aizliegts nodot lietošanā fiziskai vai juridiskai personai, valsts vai pašvaldību iestādei vai tās amatpersonai."

6. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo aģentūrai, nosūtot lēmumu vai tā izrakstu papīra dokumenta formā vai elektroniski uz iestādes oficiālo elektronisko adresi (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), kā arī iesniedz procesa virzītāja rīcībā esošo informāciju par lietiskā pierādījuma daudzumu, iepakojumu, ķīmisko sastāvu, stāvokli un citu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu lietiskā pierādījuma drošu pārvietošanu, glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu;".

7. Izteikt 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. lietisko pierādījumu nodod aģentūrai tās telpās (teritorijā) vai lietiskā pierādījuma atrašanās vietā, nodrošinot lietiskā pierādījuma pārņemšanu;".

8. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Pēc lietiskā pierādījuma ekspertīzes vai citu izmeklēšanas darbību veikšanas procesa virzītājs iesniedz aģentūrā informāciju par konstatēto lietiskā pierādījuma daudzumu, ķīmisko sastāvu, stāvokli un citu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu lietiskā pierādījuma drošu glabāšanu, pārvietošanu, realizāciju vai iznīcināšanu."

9. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Aģentūra pēc šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas:
13.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pieņem un uzskaita lietisko pierādījumu un sastāda lietiskā pierādījuma pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem), no kuriem vienu eksemplāru izsniedz procesa virzītājam, bet otru glabā aģentūrā. Lietiskā pierādījuma pieņemšanas un nodošanas aktu nesastāda par tādas mantas nodošanu glabāšanā, kas ir izņemta un nodota glabāšanā aģentūrai administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros, ja administratīvā pārkāpuma lietā pieņemts lēmums par lietvedības izbeigšanu un uzsākts kriminālprocess;
13.2. nekavējoties organizē lietiskā pierādījuma glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu;
13.3. pieaicina piedalīties kā klātesošu personu lietiskā pierādījuma novērtēšanā, realizācijā vai iznīcināšanā procesa virzītāju, kura kontrolei pakļauts attiecīgais lietiskais pierādījums, vai izmeklēšanas, prokuratūras vai tiesu iestādes deleģētu pārstāvi, ja ir saņemta šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētā informācija;
13.4. nodrošina, lai līdzekļi, kas gūti, realizējot lietisko pierādījumu, tiktu ieskaitīti deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē (turpmāk - deponēto līdzekļu konts). Līdzekļus, kas gūti, realizējot lietisko pierādījumu, glabā deponēto līdzekļu kontā līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai krimināllietā;
13.5. iekārto atsevišķu lietu, kurā glabā visus dokumentus, kas attiecas uz konkrēto procesa virzītāja lēmumu."

10. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 15. un 16. punktā noteiktajā kārtībā novērtējot lietisko pierādījumu, ņem vērā Latvijā pastāvošās vidējās tirgus cenas lietiskā pierādījuma novērtēšanas brīdī un nosaka lietiskā pierādījuma tirgus vērtību (turpmāk - realizācijas cena). Novērtējot preces, kuras nav ieguvušas Eiropas Savienības preču statusu, lietiskā pierādījuma novērtēšanā ņem vērā muitas iestādes atzinumā norādīto preces muitas vērtību."

11. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Novērtējumā norāda lietiskā pierādījuma veidu un aprakstu, noteikto tirgus vērtību un novērtēšanas metodi."

12. Izteikt 22.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1. realizē, nerīkojot izsoli, ja lietiskie pierādījumi ātri bojājas vai to realizācija elektronisko izsoļu vietnē nav saimnieciski izdevīga;".

13. Izteikt 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. realizē izsolē, kuru organizē, ievērojot šo noteikumu 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 un 25.11 punktā minēto kārtību. Izsoles rīkošana ir obligāta, ja realizējamā lietiskā pierādījuma kopējā vērtība pārsniedz 10 000 euro. Šis nosacījums neattiecas uz lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas;".

14. Izteikt 22.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4. lietisko pierādījumu, kas ātri bojājas, kā arī lietisko pierādījumu, kuru nevar realizēt vai kura paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz paredzamos realizācijas ieņēmumus, realizē, nododot bez maksas valsts vai pašvaldību iestādēm, sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem izlietošanai atbilstoši to uzdevumam. Ja uz lietiskā pierādījuma bezmaksas saņemšanu piesakās vairākas iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālie uzņēmumi, to nodod izlietošanai tai iestādei, kura pieteikusies pirmā."

15. Izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. elektroniski paziņo procesa virzītājam, kura kontrolei pakļauts attiecīgais lietiskais pierādījums, vai izmeklēšanas, prokuratūras vai tiesu iestādes deleģētajam pārstāvim informāciju par lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas laiku un vietu, ja ir saņemta šo noteikumu 12.3. apakšpunktā noteiktā informācija;".

16. Izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. vismaz trīs darbdienas pirms paredzētās lietiskā pierādījuma realizācijas publicē aģentūras tīmekļvietnē paziņojumu par lietiskā pierādījuma realizāciju, piedāvājot iegādāties lietisko pierādījumu par realizācijas cenu vai iesniegt piedāvājumu iegādāties lietisko pierādījumu par augstāku cenu;".

17. Izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. slēdz līgumu ar realizācijas procedūras uzvarētāju (pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu iegādāties lietisko pierādījumu vai, ja saņemti vairāki piedāvājumi, pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu iegādāties lietisko pierādījumu par augstāku cenu, vai pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu pirmais, ja saņemti vairāki piedāvājumi iegādāties lietisko pierādījumu par vienādu cenu)."

18. Izteikt 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Izsoli rīko elektronisko izsoļu vietnē."

19. Papildināt ar 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.2 Sludinājumā par izsoli norāda:
25.21. izsoles rīkotāja nosaukumu un adresi;
25.22. realizējamo mantu un tās novērtējumu;
25.23. kura izsole pēc kārtas tā ir;
25.24. izsoles sākumcenu un izsoles soli;
25.25. izsoles sākuma un noslēguma datumu un laiku;
25.26. nodrošinājuma summu (kas nav lielāka par 10 procentiem no realizējamās mantas sākumcenas) un tās iemaksas un atmaksas kārtību;
25.27. datumu, līdz kuram persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var lūgt autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu;
25.28. realizējamās mantas apskates vietu un laiku;
25.29. norādi uz tīmekļvietni, kurā pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā;
25.210. citu informāciju, ja nepieciešams."

20. Papildināt ar 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.3 Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, samaksā noteikto maksu par dalību izsolē un izsoles sludinājumā noteiktajā termiņā, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta aģentūrai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī izsoles sludinājumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieskaita aģentūras depozīta kontā izsoles nodrošinājuma summu."

21. Papildināt ar 25.4 punktu šādā redakcijā:

"25.4 Aģentūra autorizē personu dalībai izsolē triju darbdienu laikā vai piecu darbdienu laikā, ja realizējamās mantas novērtējums ir 10 000 euro vai lielāks, pēc tam, kad persona izteikusi attiecīgu lūgumu un samaksājusi izsoles nodrošinājuma summu un maksu par dalību izsolē. Izsolē var piedalīties tikai autorizēti dalībnieki."

22. Papildināt ar 25.5 punktu šādā redakcijā:

"25.5 Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem solījumiem vai vienāds ar tiem. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt."

23. Papildināt ar 25.6 punktu šādā redakcijā:

"25.6 Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums, izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par piecām minūtēm. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēguma tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem, izsoles laiks tiek automātiski pagarināts līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00."

24. Papildināt ar 25.7 punktu šādā redakcijā:

"25.7 Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, ir pienākums noteiktajā termiņā pēc tam, kad sagatavots akts par izsoles norisi, samaksāt pilnu nosolīto summu. Ja persona, kura nosolījusi augstāko cenu, noteiktajā termiņā nosolīto summu nesamaksā, realizējamo mantu piedāvā iegādāties personai, kura nosolījusi otru augstāko cenu. Ja persona atsakās no mantas iegādes vai noteiktajā termiņā nesamaksā nosolīto summu, tā zaudē tiesības uz realizējamo mantu un iemaksāto nodrošinājuma summu."

25. Papildināt ar 25.8 punktu šādā redakcijā:

"25.8 Personas iemaksāto nodrošinājuma summu ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem, izņemot pēdējo pārsolīto solītāju, iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles noslēguma nekavējoties izsniedz atpakaļ. Pēdējam pārsolītajam solītājam viņa iemaksāto nodrošinājumu atdod divu darbdienu laikā pēc tam, kad nosolītājs samaksājis pilnu nosolīto summu. Ja mantu pēc nenotikušas izsoles patur sev pēdējais pārsolītais solītājs, viņa iemaksāto nodrošinājumu ieskaita pirkuma maksā."

26. Papildināt ar 25.9 punktu šādā redakcijā:

"25.9 Izsoli atzīst par nenotikušu, ja:
25.91. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
25.92. neviens no dalībniekiem, kuri autorizēti dalībai izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;
25.93. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā nosolīto summu;
25.94. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu, vai par sistēmas drošības pārkāpumu;
25.95. tiek konstatēti apstākļi, kas liedz mantu realizēt."

27. Papildināt ar 25.10 punktu šādā redakcijā:

"25.10 Ja izsole atzīta par nenotikušu, aģentūra organizē atkārtotu izsoli. Rīkojot atkārtotu izsoli, realizējamās mantas cenu var samazināt ne vairāk kā par 20 procentiem."

28. Papildināt ar 25.11 punktu šādā redakcijā:

"25.11 Samaksu par izsoles rīkošanu veic atbilstoši Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādim."

29. Izteikt 28.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3. naftas produktu - iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par naftas produktu atkritumu apsaimniekošanu."

30. Papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Transportlīdzekli iznīcina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un apstrādi:
28.11. nododot to apstrādei;
28.12. sasmalcinot, sagriežot vai saspiežot to, ja procesa virzītājs ir pieņēmis lēmumu iznīcināt transportlīdzekli, nepieļaujot tā detaļu izmantošanu to sākotnējam mērķim."

31. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu sastāda lietisko pierādījumu, arestētās mantas vai mantas, kurai atcelts arests, iznīcināšanas aktu, izņemot šo noteikumu 28.12. apakšpunktā paredzēto gadījumu."

32. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Aģentūras uzskaitē esoša lietiskā pierādījuma iegādei, izņemot iegādi izsolē, aizliegts pieteikties:
34.1. lietiskā pierādījuma vērtētājam;
34.2. amatpersonai, kura veica attiecīgā lietiskā pierādījuma izņemšanu, aprakstīšanu vai novērtēšanu vai pieņēma lēmumu saistībā ar lietisko pierādījumu;
34.3. amatpersonai, kura piedalījās lietiskā pierādījuma novērtēšanā vai kura iekļauta realizācijas komisijā;
34.4. aģentūrā nodarbinātajam;
34.5. šo noteikumu 34.2., 34.3. un 34.4. apakšpunktā minēto personu pirmās pakāpes radiniekam vai laulātajam."

33. Izteikt 76.6 punktu šādā redakcijā:

"76.6 Ja virtuālo valūtu nav iespējams realizēt šo noteikumu 76.5 punktā minētajā kārtībā, aģentūra virtuālo valūtu realizē izsolē, kuru organizē, ievērojot šo noteikumu 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 un 25.11 punktā minēto kārtību."

34. Papildināt ar 1.1 pielikumu (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 5. aprīļa
noteikumiem Nr. 212

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 27. decembra
noteikumiem Nr.1025

Lietiskā pierādījuma vai arestētās mantas - transportlīdzekļa - pieņemšanas un nodošanas akts

Kriminālprocess Nr.____________

20__. gada____.______________ plkst._____    
    (transportlīdzekļa atrašanās vieta pieņemšanas brīdī)
 
(izmeklēšanas iestādes struktūrvienības nosaukums)
(procesa virzītāja amats, vārds, uzvārds)

ar 20__. gada ___.____________ lēmumu nodod glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai šādu kriminālprocesā Nr. ________________ izņemto lietisko pierādījumu (arestēto mantu) - transportlīdzekli:

lietiskā pierādījuma - TRANSPORTLĪDZEKĻA - raksturojums:

marka   modelis  
       
valsts reģistrācijas Nr.   šasijas Nr.  
   
citi transportlīdzekli identificējoši dati

TRANSPORTLĪDZEKĻA DOKUMENTI

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība citi

TRANSPORTLĪDZEKĻA ATSLĒGAS UN TO PIEDERUMI

atslēgas ______ gab.,  

Atzīmes par transportlīdzekļa apskatē konstatēto skatīt akta pielikumā.

TRANSPORTLĪDZEKLI PĀRVIETOŠANAI PIEŅĒMA

(iestādes vai komersanta nosaukums)
pārstāvis
(amats, vārds, uzvārds)
   
pārvietošanas veids  

attālums līdz glabāšanas vietai __________ km.

TRANSPORTLĪDZEKLIS PIEŅEMTS PĀRVIETOŠANAI UZ GLABĀŠANAS VIETU

20__. gada____.______________plkst._____
(glabāšanas vietas adrese)
   
Piezīmes

TRANSPORTLĪDZEKLI GLABĀŠANAI PIEŅĒMA

Nodrošinājuma valsts aģentūras
(iestāde)
  
(par lietiskā/-o pierādījuma/-u glabāšanu atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
   
Transportlīdzeklis pieņemts glabāšanas vietā
(transportlīdzekļa glabāšanas vietas adrese)

20____. gada_____._______________ plkst._______

Akts sastādīts trijos eksemplāros.

Transportlīdzekli nodeva   Transportlīdzekli pārvietošanai pieņēma   Transportlīdzekli glabāšanai pieņēma
         
(vārds, uzvārds)   (vārds, uzvārds)   (vārds, uzvārds)
         
(paraksts)   (paraksts)   (paraksts)

 

Pielikums
20__. gada____.__________ transportlīdzekļa pieņemšanas
un nodošanas aktam kriminālprocesā Nr._________________________

 

Transportlīdzekļa marka un modelis   , valsts reģistrācijas Nr.  
   
Transportlīdzekļa krāsa  
   
Bojājuma kods Salauzts Plīsums Iespiedums Skrāpējums Caurums Trūkst Sūce Mīksta riepa Rūsa Labots
SA P IE SK C T S M R L

Izmantojiet kodus, lai norādītu bojājumu vietas 

Domkrats ir Riteņu atslēga ir Rezerves ritenis ir Spoguļi ir Radio ir Atslēgu skaits  
  nav   nav   nav   nav   nav    

(nevajadzīgo svītrot)

Riepas

Kreisā puse Labā puse
1 3 1 3
2 4 2 4
   
Piezīmes
Transportlīdzekli nodeva   Transportlīdzekli pārvietošanai pieņēma   Transportlīdzekli glabāšanai pieņēma
         
(vārds, uzvārds)   (vārds, uzvārds)   (vārds, uzvārds)
         
(paraksts)   (paraksts)   (paraksts)"
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 05.04.2022.Stājas spēkā: 08.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2022. OP numurs: 2022/69.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
331426
08.04.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)