Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija

Rīkojums Nr.14 2001.gada 2.februārī

Par Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas darbības reglamentu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 18.01.2000. instrukciju nr.1 "Inspekciju darbības reglamenta izstrādāšanas kārtība" apstiprināt Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas darbības reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā veicama Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kontrole juridisko personu arhīvos (pielikumā).

2. Noteikt, ka Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcija ar 01.01.2001. ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas reorganizētās Arhīvu inspekcijas daļas tiesību un funkciju pārņēmēja. Tās pienākums un tiesības ir kontrolēt likuma "Par arhīviem" un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanā, uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā valsts, pašvaldību un citu juridisku personu arhīvos.

3. Arhīvu inspekcijas vadītājai nodrošināt Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas darbības raglamenta ievērošanu un inspekcijas darbības pārskatāmību.

Rīkojums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ģenerāldirektors V. Štāls

 

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas darbības reglaments

Šis reglaments nosaka kārtību, kādā Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcija (turpmāk - Inspekcija), kas ar 01.01.2001. ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Arhīvu inspekcijas daļas tiesību un funkciju pārņēmēja, realizē Latvijas nacionālā arhīva fonda (turpmāk - LNAF) veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas valsts kontroli juridisko personu arhīvos, izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus.

 

1.Inspekcijas darbības tiesiskais pamats ir likums "Par arhīviem", Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas nolikums, Arhīvu inspekcijas nolikums, Administratīvo pārkāpumu kodekss un citi normatīvie akti.

 

2. Inspekcijas kompetence un funkcijas:

2.1.kontrolēt valsts un pašvaldību institūciju un citu juridisko personu arhīvos LNAF uzkrāšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtības atbilstību likuma "Par arhīviem" un LNAF valsts uzraudzības iestāžu normatīvo aktu prasībām;

2.2.izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par LNAF dokumentu uzskaitīšanas, saglabāšanas un izmantošanas kārtības nenodrošināšanu un dokumentu iznīcināšanas kārtības pārkāpšanu;

2.3.nosūtīt protokolu par administratīvo pārkāpumu izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesai, ja arhīvu fondu dokumenti iznīcināti bez LNAF valsts uzraudzības iestāžu atļaujas;

2.4.ierosināt arhīvu fondu atsavināšanu un nodošanu valsts glabāšanā, ja netiek nodrošināta to uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība;

2.5.sagatavot ziņojumus par likuma "Par arhīviem" pārkāpumiem Valsts arhīvu ģenerāldirektoram to tālākai iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijām un tiesību aizsardzības iestādēm administratīvā pārkāpuma lietas vai krimināllietas ierosināšanai;

2.6.izskatīt un pārbaudīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības par likuma "Par arhīviem" prasību pārkāpumiem juridisko personu arhīvos.

 

3. Inspekcijas amatpersonas pienākumi:

3.1.informēt pārbaudāmo personu par normatīvajiem aktiem, kas amatpersonai piešķir tiesības veikt pārbaudi;

3.2.informēt par normatīvajiem aktiem, kuru izpilde tiek pārbaudīta;

3.3.sastādīt pārbaudes aktu par veikto pārbaudi divos eksemplāros, norādot tajā konstatētos faktus, veiktās darbības, priekšlikumus, lēmumu un termiņu, kādā konstatētie pārkāpumi jānovērš, vienu pārbaudes aktu izsniegt pārbaudāmajai personai pret parakstu;

3.4.sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu un lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu divos eksemplāros, no kuriem vienu pret parakstu izsniegt pārbaudāmajai personai, ja konstatēti APK 190.8 pantā un 190.9 panta 2. daļā minētie pārkāpumi;

3.5.sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu divos eksemplāros, no kuriem vienu pret parakstu izsniegt pārbaudāmajai personai, otru 3 dienu laikā nosūtīt izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesai, ja konstatēts APK 190.9 panta 1. daļā minētais pārkāpums;

3.6.informēt pārbaudāmo personu par Inspekcijas amatpersonas, kā arī pārbaudāmās personas tiesībām un pienākumiem, kas noteikti APK 260. pantā;

3.7.informēt pārbaudāmo personu par lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

3.8.ievērot reglamentā noteikto pārbaudes procedūru;

3.9.kontrolēt pārbaudes aktā doto norādījumu izpildi.

 

4. Inspekcijas amatpersonas tiesības:

4.1.uzrādot dienesta apliecību, netraucēti pārbaudīt LNAF ietilpstošo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu juridisko personu arhīvos un lietvedību jautājumos, kas saistīti ar arhīvu fondu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu;

4.2.pieprasīt un saņemt no pārbaudāmās amatpersonas informāciju un dokumentāciju, kas inspekcijas kompetences ietvaros nepieciešama tās funkciju veikšanai;

4.3.pieaicināt pārbaudēs Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un valsts arhīvu speciālistus;

4.4.sastādīt pārbaudes aktu, dot norādījumus un pieņemt lēmumus atbilstoši amata kompetencei;

4.5.sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par arhīvu fondu dokumentu uzskaitīšanas, saglabāšanas un izmantošanas kārtības nenodrošināšanu un par LNAF valsts uzraudzības iestāžu noteiktās arhīvu fondu dokumentu iznīcināšanas kārtības pārkāpšanu.

Inspekcijas vadītājs, viņa vietnieks ir tiesīgi uzlikt administratīvo sodu - brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, Inspekcijas vecākie inspektori - brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

4.6.sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu un 3 dienu laikā nosūtīt izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesai, ja arhīvu fondu dokumenti iznīcināti bez LNAF valsts uzraudzības iestāžu atļaujas;

4.7.kontrolēt administratīvā soda izpildi.

 

5.Inspekcijas darbība tiek plānota, ņemot vērā:

5.1.iepriekšējā gada darbības pārskatu,

5.2.pārkāpumu statistikas analīzi,

5.3.ikgadējo darba plānu.

 

6.Plānotās pārbaudes tiek iekļautas Inspekcijas ikgadējā darba plānā.

 

7.Operatīvās jeb neplānotās pārbaudes tiek veiktas:

7.1.ja Inspekcijas amatpersonām kļūst zināmi apstākļi vai fakti par likuma "Par arhīviem" pārkāpumiem;

7.2.ja saņemtas fizisku un juridisku personu sūdzības, iesniegumi, ziņojumi par pārkāpumiem juridisko personu arhīvu darbā.

 

8. Kārtība, kādā veic pārbaudi:

8.1.par plānoto pārbaudi juridisko personu amatpersonas tiek informētas, norādot pārbaudes iemeslu un pārbaudes laiku;

8.2.neplānotās pārbaudes var veikt bez brīdinājuma;

8.3.pārbaude notiek saziņā ar juridiskās personas vadītāju, piedaloties par arhīvu un/vai lietvedību atbildīgajām personām.

 

9. Inspekcijas amatpersona pārbaudes laikā:

9.1.sastāda pārbaudes aktu, norādot konstatētos faktus, veiktās darbības, priekšlikumus, lēmumu un termiņu, kādā pārbaudāmajai personai konstatētie pārkāpumi jānovērš,

9.2.ja konstatē APK 190.8 un 190.9 pantā minētos pārkāpumus, sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu.

 

10. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, jānoskaidro:

10.1. vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums,

10.2.vai attiecīgā persona ir vainīga tā izdarīšanā,

10.3.vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības,

10.4.vai ir personas atbildību mīkstinoši un pastiprinoši apstākļi,

10.5.vai ir nodarīts mantisks zaudējums,

10.6.kā arī citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

 

11. Izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, Inspekcijas amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1.par administratīvā soda uzlikšanu vai par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības,

11.2.par administratīvās lietvedības izbeigšanu, sastādot rakstisku atzinumu un izsakot mutvārdu aizrādījumu.

 

12.Administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, - 2 mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas.

 

13.Brīdinājumu kā administratīvā soda veidu izsaka rakstveidā.

 

14.Naudas sodu par administratīvo pārkāpumu Inspekcijas amatpersonas uzliek ietvaros, kas noteikti APK 190.8 pantā un 190.9 panta 2. daļā.

 

15.Ja Inspekcijas amatpersona, kura izskata administratīvo pārkāpumu lietu, savas kompetences ietvaros nav tiesīga uzlikt sodu atbilstoši pārkāpuma smagumam, protokols par administratīvo pārkāpumu kopā ar lietas materiāliem 3 dienu laikā jānodod Inspekcijas vadītājam lietas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai.

 

16.Inspekcijas vadītājs lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem ne vēlāk kā 15 dienu laikā no dienas, kad saņemts administratīvais protokols un citi lietas materiāli.

 

17.Naudas sods tiek iekasēts, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu, lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu, norādot bankas konta numuru, uz kuru 10 dienu laikā jāveic pārskaitījums valsts budžetā.

 

18. Lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu jāiekļauj:

18.1.inspekcijas nosaukums;

18.2.amatpersonas vārds, uzvārds, amats;

18.3.pārbaudāmo juridisko vai fizisko personu identificējošie dati;

18.4.pārbaudes laiks un vieta;

18.5.norāde uz normatīvajiem aktiem, pēc kuriem veic pārbaudi;

18.6.norāde uz normatīvajiem aktiem, kuru izpilde tiek pārbaudīta;

18.7.pārbaudes gaitā konstatētie fakti;

18.8.lietā pieņemtais lēmums;

18.9.pieņemtā lēmuma pamatojums;

18.10.pieņemtā lēmuma izpildes kontrole;

18.11.pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

 

19. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas. Lēmumu 3 dienu laikā izsniedz vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē personai, par kuru tas pieņemts.

 

20. Lēmumu par administratīvā soda izpildi kontrolē Inspekcijas amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu.

 

21. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība:

21.1.lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt persona, par kuru tas pieņemts, Inspekcijas augstākai amatpersonai, Valsts arhīvu ģenerāldirektoram vai rajona (pilsētas) tiesā, kuras spriedums ir galīgs;

21.2.sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ minētais termiņš ir nokavēts, pēc lūguma, ko iesniegusi persona, par kuru pieņemts lēmums, šo termiņu var atjaunot vai pagarināt amatpersona, kas ir tiesīga izskatīt sūdzību;

21.3.sūdzība par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu Inspekcijas augstākai amatpersonai jāizskata 10 dienu laikā no tās saņemšanas un jauno lēmumu 3 dienu laikā jānosūta pārkāpējam;

21.4.sūdzības iesniegšana noteiktajā termiņā aptur lēmuma izpildi par administratīvā soda uzlikšanu līdz sūdzības izskatīšanai, izņemot lēmumu par brīdinājuma piemērošanu.

 

22. Inspekcijas amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību likuma prasībām. Inspekcijas vadītājs ir tiesīgs ierosināt disciplinārlietu par pretlikumīga lēmuma pieņemšanu.

 

23. Inspekcija informē sabiedrību par savu darbu un tā rezultātiem Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas gada pārskatos un masu informācijas līdzekļos.

 

24. Inspekcija savas kompetences jautājumos sadarbojas ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas struktūrdaļām, visām valsts arhīvu sistēmas iestādēm, ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām juridiskajām personām.

Arhīvu inspekcijas vadītāja B. Marksa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas arhīvu inspekcijas darbības reglamentu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts arhīvu ģenerāldirekcija Veids: rīkojums Numurs: 14Pieņemts: 02.02.2001.Stājas spēkā: 02.02.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 14.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
3309
02.02.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"