Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr. 272

Rīgā 1998. gada 5. novembrī

Par minimālajām prasībām

sociālajai aprūpei mājās

Izdots saskaņā ar likuma

"Par sociālo palīdzību" 10. panta trešo daļu un

Ministru kabineta 1997. gada 5 augusta noteikumu nr. 286

"Labklājības ministrijas nolikums" 3.5. apakšpunktu

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu pēc vienotiem principiem, veicinātu pakalpojumu saņēmēju vajadzību labāku apmierināšanu un uzlabotu sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzēju darba kvalitāti:

1. Apstiprināt minimālās prasības sociālajai aprūpei mājās (pielikums).

2. Noteikt, ka minimālās prasības attiecas uz pašvaldību iestādēm, kas sniedz iedzīvotājiem sociālo aprūpi mājās (turpmāk - "pakalpojumi") vai gatavojas uzsākt šādu pakalpojumu sniegšanu.

3. Pašvaldību iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus, līdz katra gada 1. martam sagatavot pārskatu par minimālo prasību izpildi iepriekšējā gadā un iesniegt to Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības fondam.

4. Valsts un pašvaldību institūcijām, kuras pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, izmantot sagatavoto pārskatu pārraudzībai un pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

5. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Minimālās prasības ir jāizpilda līdz 2000. gada 1. janvārim un jāpiemēro tās arī turpmāk.

Labklājības ministrs V. Makarovs

Rīkojums Nr. 272 "Latvijas Vēstneša" redakcijā - 13.11.1998.

 

Pielikums

Minimālās prasības sociālajai aprūpei mājās

1. Personas sociālā aprūpe mājās (turpmāk arī - "pakalpojumi") ir aprūpes pakalpojumu komplekss mājās personām, kuras pašas nevar sevi aprūpēt.

2. Minimālās prasības nosaka vienotus principus pakalpojumu sniegšanai un to kvalitātes novērtēšanai.

3. Minimālās prasības ir prasību kopums, kuru izpilde:

3.1. pakalpojumu saņēmējam (turpmāk arī - "klients") garantē viņa interešu ievērošanu un saņemto pakalpojumu noteiktu kvalitātes līmeni;

3.2. institūcijai, kura sniedz pakalpojumus, (turpmāk arī - "pakalpojumu sniedzējs") ļauj uzturēt un nepārtraukti uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;

3.3. institūcijai, kura pārrauga un kontrolē pakalpojumu sniegšanu, ļauj novērtēt pakalpojumu sniedzēja darbību.

4. Pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina minimālo prasību piemērošana.

5. Minimālo prasību izpilde ir līdzeklis klienta vajadzību labākai apmierināšanai un pakalpojuma sniedzēja darbības uzlabošanai un attīstības plānošanai.

6. Darbības kvalitātes uzlabošana ir process, tāpēc minimālo prasību izpilde jāveic pakāpeniski - fiksētos termiņos.

7. Informācija ir sakārtota tabulā trīs vertikālos un divos horizontālos līmeņos pa tēmām.

8. Vertikālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

8.1. "garantijas klientam" , kur uzskaitīts, ko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums garantēt klientam;

8.2. "minimālās prasības" , kur uzskaitīts, kādām prasībām jābūt izpildītām, lai pakalpojumu sniedzējs varētu realizēt pakalpojumus tādā līmenī, kādā garantējis. Minimālās prasības attiecas uz pakalpojumu sniedzēju;

8.3. "kontrolsaraksts" , kur uzskaitīti novērtējuma faktori, pēc kuriem nosaka, vai minimālās prasības ir izpildītas. Atbilstoši norādītajiem faktoriem pakalpojumu sniedzējs var sekot savai darbībai un uzlabot to; var vērtēt, cik lielā mērā ir izpildītas minimālās prasības, kādi pasākumi jāveic, lai prasības izpildītu. Valsts vai pašvaldību institūcija, kas veic pārraudzību un kontroli, izmanto kontrolsarakstu, lai novērtētu pakalpojumu sniedzēja darbību.

9. Horizontālos līmeņos iekļauta šāda informācija:

9.1. "vadība" , kur iekļautas vispārīgas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz pakalpojuma sniedzēja darba organizāciju un attieksmi pret klientu;

9.2. "pakalpojumi" , kur iekļautas garantijas, prasības un novērtējuma faktori, kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojuma veidu.

10. Garantijas klientam, minimālās prasības un novērtējuma faktori ir šādi:

Garantijas klientam Minimālās prasības Kontrolsaraksts
VADĪBA
1. Klientam tiek 1.1. rakstiski formulēti un 1.1.1. institūcijas nolikums;
garantēta uz viņa darbiniekiem zināmi 1.1.2. regulāras darbinieku
vajadzībām orien- pakalpojuma sniedzēja sanāksmes, svarīgāko lēmumu
tēta pakalpojuma mērķi, uzdevumi un atspoguļojums protokolā;
sniedzēja darbība: funkcijas: 1.1.3. lēmumu izpildes analīze;
1.2. darba uzdevumu sadale: 1.2.1. darbinieku pienākumu
vai amatu apraksti,
darba līgumi;
1.3. pakalpojumu sniedzēja 1.3.1. apstiprināti budžeta
darbībai nepieciešamo izdevumi;
līdzekļu piesaiste: 1.3.2. aktīva piedalīšanās finansu
piesaistē gan no budžeta,
gan citiem ieņēmumiem,
ziedojumiem un dāvinājumiem;
1.4. finansējuma taupīgs un 1.4.1. fiksētas izdevumu
mērķtiecīgs izlietojums: prioritātes;
1.4.2. grāmatvedības dokumen-
tācija atbilstoši normatīvajiem
aktiem;
1.4.3. pārskats par līdzekļu
izlietojumu ar skaidrojumu par
izdevumu veidiem, izmaiņām
līdzekļu izlietojumā;
1.5. klientam ērta pakalpojumu 1.5.1. pieņemšanas laiku
pieprasīšanas kārtība: dažādība dažādās dienās;
1.5.2. palīdzība nepieciešamo
dokumentu noformēšanā ieskai-
tot izbraukšanu uz mājām pie po-
tenciālā klienta pēc viņa lūguma;
1.6. pieprasījuma pieņemšana 1.6.1. iesniegto pieprasījumu
no ikviena pašvaldības reģistrācija, atzīmes par pieņem-
administratīvajā teritorijā to lēmumu un tā pamatojumu;
dzīvojošas personas:
1.7. pakalpojumu sniegšana 1.7.1. līguma slēgšana ar klientu
saskaņā ar līgumu ar klientu: un noslēgto līgumu dokumen-
tācija atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
2. Klientam tiek 2.1. vadītāja profesionalitāte: 2.1.1. augstākā vai vidējā
garantēta saskarsme speciālā izglītība, vēlams-
ar zinošiem un sociālā darba, medicīniskā;
profesionāliem 2.2. darbinieku profesionalitāte 2.2.1. vidējā speciālā medicīniskā
darbiniekiem un iemaņas un prasmes: vai sociālā darba izglītība
atbilstoši sniedzamo darbiniekiem, kas veic
pakalpojumu personu apsekošanu mājās;
specifikai: 2.2.2. aprūpētājiem - sociālā
darba vai medicīniskā izglītība
vai apmācības kurss sociālajā
darbā vai apmācība par korektu
izturēšanos aprūpes laikā un
iespējamās ekstremālās situācijās
(atkarībā no sniedzamo pakal-
pojumu specifikas un
sarežģītības pakāpes);
2.3. darbinieku kvalifikācijas 2.3.1. regulāra apmācības
celšana: pasākumu organizēšana par
aprūpes mājās jautājumiem.
3. Iedzīvotājiem 3.1. informācijas pieejamība 3.1.1. informācijas bukleti,
tiek garantēta neatkarīgi no personas publikācijas vietējā presē, infor-
informācijas materiālā stāvokļa, dzimuma, matīvo pasākumu organizēšana;
pieejamība par vecuma, reliģiskās vai 3.1.2. iedzīvotāju iesaistīšanās
tiesībām un politiskās pārliecības: pakalpojumu sniedzēja
iespējām saņemt informēšanā par potenciālo
aprūpi mājās: klientu dzīvesvietu un apstākļiem;
3.1.3. darbinieks, kurš sniedz
nepieciešamo informāciju
klātienē un/vai pa telefonu);
3.1.4. izveidota datu bāze par
institūcijām (darbības veids,
adrese u.tml.), kas varētu
sniegt palīdzību klientam.
3.2. vairāku veidu (mutiska, 3.1.1. - 3.1.4. apakšpunkti
rakstiska, telefoniska utt.) attiecas arī uz 3.2. un 3.3.
informācija par tiesībām apakšpunktos minētajām
pieprasīt aprūpi mājās, minimālajām prasībām.
pieprasīšanas kārtību un
pakalpojumu veidiem:
3.3. informācija par iespējām
saņemt pakalpojumus no citu
personu, institūciju,
organizāciju puses:
4. Klientam tiek 4.1. klienta materiālā stāvokļa 4.1.1. klienta uzrādīto datu
garantēta pakal- izvērtēšana: pārbaude un atzīme par slēdzienu
pojumu saņemšana par tā materiālo stāvokli
par daļēju samaksu personas lietā;
vai bez maksas 4.2. normatīvo aktu 4.2.1. pakalpojumu piešķiršana
normatīvajos aktos prasību piemērošana: par daļēju samaksu vai bez
noteiktajā kārtībā: maksas, ja personas materiālais
stāvoklis atbilst normatīvos
aktos norādītajam;
4.2.2. atzīme par pieņemto
lēmumu personas lietā un
līgumā ar klientu;
4.2.3. naudas pārskaitījumu
dokumentācija atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
5. Klientam tiek 5.1. atbilstošs darbinieku 5.1.1. veicamo uzdevumu
garantēts iespē- skaits sadales un darbinieku noslo-
jami īss apkal- gotības novērtējums;
pošanas un 5.2. pieprasījuma izskatīšana 5.2.1. pieprasījuma saņemšanas
lēmuma par un lēmuma pieņemšana un lēmuma pieņemšanas
pakalpojumu normatīvajos aktos datumu fiksēšana;
piešķiršanu laiks noteiktajā laikā: 5.2.2. veiktie pasākumi
apkalpošanas un lēmuma
pieņemšanas laika samazināšanai
 
PAKALPOJUMI
6. Klientam tiek 6.1. klienta apsekošana mājās 6.1.1. atzīme par apsekošanas
garantēta nepiecie- viņam pieņemamā laikā: datumu, rezultātiem personas lietā;
šamo pakalpojumu 6.2. nepieciešamā 6.2.1. atzīme par pieņemto
saņemšana: pakalpojumu apjoma noteik- lēmumu par nepieciešamo
šana (pastāvīga vai pagaidu pakalpojumu piešķiršanu/
aprūpe, minimālā vai atteikumu un to apjomu personas
paplašinātā aprūpe): lietā un līgumā ar klientu;
6.3. specifisku klienta 6.3.1. atzīme par klienta dzīves
vajadzību apmierināšana: apstākļiem un specifiskām
vajadzībām personas lietā;
6.4. regulāra sadarbība ar citām 6.4.1. datu bāze ar šo institūciju
institūcijām un organizācijām: un organizāciju adresēm,
darbības sfērām;
6.4.2. sarakste, noslēgtie līgumi;
6.5. piešķirto pakalpojumu 6.5.1. līgums ar klientu;
nodrošināšana: 6.5.2. regulāras atzīmes par
sniegtajiem pakalpojumiem
sociālā aprūpētāja darba uzskaitē;
6.6. periodiska nepieciešamo 6.6.1. atzīme par nākamās
pakalpojumu apjoma pārska- nepieciešamās klienta apseko-
tīšana saskaņā ar normatīvajos šanas datumu personas lietā;
aktos noteikto kārtību: 6.6.2. atkārtota klienta apsekošana
noteiktajā laika periodā un
atzīme par tās rezultātiem
personas lietā;
6.6.3. atzīme par pieņemto
lēmumu par aprūpes mājās
turpināšanu / pārtraukšanu,
paplašināšanu / sašaurināšanu
personas lietā un tā
paziņošana klientam.
7. Klientam tiek 7.1. pasākumi atbilstošai 7.1.1. izskaidrošanas darbs
garantēta pieklā- darbinieku attieksmes ar darbiniekiem;
jīga un korekta veidošanai; 7.1.2. rakstiska vienošanās par
attieksme no attiecīgu attieksmi līgumā
darbinieku puses: ar klientu un aprūpētāju;
7.2. klientu aptaujāšana par 7.2.1. noteikta sūdzību
darbinieku attieksmi: iesniegšanas kārtība;
7.3. darbinieku attieksmes 7.3.1. iesniegto sūdzību
novērtēšana: izskatīšana un izvērtēšana;
7.3.2. regulāras pārrunas
ar darbiniekiem.
8. Klientam tiek 8.1. pasākumi atbilstošai 8.1.1. izskaidrošanas darbs
garantēta konfi- darbinieku attieksmes ar darbiniekiem;
dencialitāte veidošanai: 8.1.2. rakstiska vienošanās par
par viņa dzīves konfidencialitātes ievērošanu
apstākļiem: līgumā ar klientu un aprūpētāju;
8.2. darbinieku attieksmes 8.2.1. regulāras pārrunas
novērtēšana: ar darbiniekiem.
9. Klientam tiek 9.1. iespējas atteikties no 9.1.1. atzīme par klienta viedokļa
garantēta līdz- aprūpes mājās nodrošināšana: uzklausīšanu personas lietā
dalība lēmuma un tā ņemšana vērā lēmuma
par aprūpes mā- pieņemšanas procesā;
jās piešķiršanu 9.2. klienta līdzdalība 9.2.1. klienta viedokļa un
pieņemšanā: optimālākā pakalpojuma priekšlikumu uzklausīšana
veida izvēlē un aprūpes pirms aprūpes uzsākšanas
grafika saskaņošanā: un tās sniegšanas laikā;
9.3. nodrošināta saskarsme 9.3.1. klienta viedokļa uzklausī-
ar psiholoģiski saderīgu šana pirms aprūpes mājās uzsāk-
sociālo aprūpētāju: šanas un tās sniegšanas laikā;
9.3.2. iespēja klientam izvēlē-
ties sociālo aprūpētāju.

11. Kvalitātes vadības procesa neatņemama sastāvdaļa ir pārskats par minimālo prasību izpildi, ko sagatavo pakalpojuma sniedzējs. Informāciju pārskatā vēlams strukturēt atbilstoši garantiju un prasību izkārtojumam līmeņos, saglabājot lietoto numerāciju.

Sociālās palīdzības departamenta direktore L.Grafa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par minimālajām prasībām sociālajai aprūpei mājās Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 272Pieņemts: 05.11.1998.Stājas spēkā: 05.11.1998.Zaudē spēku: 21.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 345/346, 19.11.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
33056
05.11.1998
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"