Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 125

Rīgā 2022. gada 2. martā (prot. Nr. 49, 16. §)

Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 243; 2020, Nr. 51; 2021, Nr. 75) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "Rīgas pilsētas administratīvā teritorija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "pašvaldības teritorija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdus "sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumi), tajā skaitā sadzīvē radušos atkritumu, apsaimniekošanu" ar vārdiem "sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumi), sadzīvē radušos bīstamo un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu".

3. Svītrot 1.3., 2.1. apakšpunktā, 4., 5., 8., 11. punktā, 26.1., 26.2. apakšpunktā un 27. punktā vārdu "sadzīves".

4. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. atkritumu apsaimniekošanas zona - pašvaldības teritorijas daļa, kurā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;

2.2. mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi - atkritumi, kas rodas mājsaimniecības remonta un būvniecības darbos;

2.3. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi - mājsaimniecībā radušies bīstamie atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

2.4. konteiners vieglajam iepakojumam - konteiners, kurā drīkst ievietot tīru, sausu un bez pārtikas atliekām plastmasas, papīru un metālus saturošus atkritumus;

2.5. konteiners stiklam - konteiners, kurā drīkst ievietot izskalotas un tīras pudeles un burkas;

2.6. klients - atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

2.7. liela izmēra atkritumi - tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā."

5. Papildināt 3.3. apakšpunktu aiz vārda "apsaimniekošanu," ar vārdiem "ievērojot atkritumu apsaimniekošanas darbību prioritāro secību,".

6. Papildināt 5. punktu aiz vārda "zonas" ar vārdu "(pielikums)".

7. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs vienu reizi ceturksnī iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu, noteikto informāciju par atkritumu poligonā "Getliņi" ievesto atkritumu daudzumu."

8. Svītrot 7.3. apakšpunktā vārdus ", arī ēkām ar stāvvadiem".

9. Papildināt 9. punktu aiz vārda "biežumu," ar vārdiem "vai pieprasa papildu konteinerus,".

10. Papildināt 10. punktu aiz vārda "laikā" ar vārdiem un skaitļiem "no 1. maija līdz 30. septembrim".

11. Papildināt 11. punktu aiz vārda "metāla" ar vārdiem "un stikla".

12. Svītrot 12. punktu.

13. Aizstāt 13. punkta ievaddaļā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldība" ar vārdu "Pašvaldība".

14. Aizstāt 13.2. apakšpunktā, 14. punktā, 30.1. apakšpunktā un 33. punktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pašvaldība" (attiecīgā locījumā).

15. Papildināt 13.3. apakšpunktu aiz vārda "apsaimniekotāju," ar vārdiem "daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju un atkritumu poligonu "Getliņi",".

16. Aizstāt 15. punktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" ar vārdiem "pašvaldības teritorijā".

17. Aizstāt 16.1. apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas teritorijā" ar vārdiem "pašvaldības teritorijā".

18. Izteikt 17.3. un 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3. nešķirotos atkritumus ievietot tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti vietā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

17.4. iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas sistēmā un ievietot iepriekš sašķirotus atkritumus tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti vietā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai, vai sašķirotos atkritumus ievietot tam paredzētajos konteineros, kuri atrodas atkritumu dalītās vākšanas punktos un šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;".

19. Papildināt 17. punktu ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. pēc atkritumu ievietošanas tam paredzētajos atkritumu konteineros aizvērt atkritumu konteineru vākus."

20. Papildināt 23. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Ja atkritumu konteiners ir pārpildīts par vairāk nekā 15 % no atkritumu konteinera tilpuma vai pie atkritumu konteinera ir novietoti papildu atkritumi, atkritumu apsaimniekotājs nosaka papildu atkritumu apjomu, fotografē un savāc tos, piemērojot maksu par papildus savākto atkritumu apsaimniekošanu."

21. Papildināt 25. punkta ievaddaļu aiz vārda "īpašuma" ar vārdiem "(tajā skaitā daudzdzīvokļu nama ar atkritumu stāvvadiem)".

22. Aizstāt 25.2. apakšpunktā vārdus "par šķiroto" ar vārdiem "dalīti vāktiem".

23. Izteikt 25.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.4. ja nav iespējams nodrošināt brīvu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem, dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana, atkritumu konteineri no atkritumu konteineru novietošanas vietām jāpārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās, vai arī jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem. Gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem blakus esošo nekustamo īpašumu lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu dēļ, ir jāvienojas par to, kā tiks nodrošināta piekļūšana, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju;".

24. Svītrot 25.5. apakšpunktu.

25. Papildināt 25.6. apakšpunktu aiz vārda "konteinerus" ar vārdiem "un sekot līdzi konteineru, īpaši dalīti vākto atkritumu konteineru, piepildes laikam, un attiecīgi pielāgot izvešanas biežumu".

26. Papildināt 25. punktu ar 25.6.1 un 25.6.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.6.1 izvietot konteinerus vieglajam iepakojumam pie mājām, kurās ir vairāk nekā pieci dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti atkritumu konteineri;

25.6.2 izvietot konteinerus stiklam pie mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti atkritumu konteineri;".

27. Papildināt 25.8. apakšpunktu aiz vārda "pakalpojumu" ar vārdiem ", kā arī regulāri (ne retāk kā divas reizes gadā) informējot iedzīvotājus par to, kā pareizi veicama atkritumu dalīta vākšana un apsaimniekošana".

28. Izteikt 25.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.9. nodrošināt liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu izvešanu, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi un informējot mājas iedzīvotājus par izvešanas kārtību, un nepieļaujot to uzkrāšanos tam neparedzētās vietās, tajā skaitā pie atkritumu konteineriem. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, klients atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika tādā veidā, kā to noteicis atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta nosacījumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;".

29. Papildināt 25. punktu ar 25.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.15. tirdzniecības vietas (veikali, tirgus, tirdzniecības centri) ar platību virs 500 m2 un tirdzniecības vietai piegulošas autostāvvietas (sākot no vismaz 10 vietām, izņemot ielu malu stāvvietas), degvielas uzpildes stacijas un pašapkalpošanās automazgātavas īpašnieki, apsaimniekotāji vai to pilnvarotas personas izveido atkritumu dalītās savākšanas punktu, nodrošinot vismaz vieglā iepakojuma un stikla atkritumu dalītu savākšanu."

30. Izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1. atkritumu konteinerus pietiekamā daudzumā, rūpējoties, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;".

31. Aizstāt 26.2. apakšpunktā vārdus "attiecīgas atkritumu tvertnes" ar vārdiem "attiecīgus atkritumu konteinerus".

32. Aizstāt 27. punktā vārdus "Rīgas pilsētas" ar vārdu "pašvaldības".

33. Papildināt 30.3. apakšpunktu pirms vārda "nodrošināt" ar vārdiem "saskaņā ar noslēgto līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu".

34. Izteikt 30.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.8. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pieteikuma ne retāk kā divas reizes gadā nodrošināt atkritumu konteineru iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu;".

35. Papildināt 30.11. apakšpunktu pirms vārda "nodrošināt" ar vārdiem "pēc atkritumu konteineru iztukšošanas aizvērt vāku, novietot atpakaļ atkritumu konteinerus novietošanas vietā un".

36. Papildināt 30. punktu ar 30.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.15. reaģēt (reģistrēt pieteikumu un, ja pieteikums saņemts darba dienās līdz plkst. 12.00, izvest atkritumus nākamajā darba dienā, bet, ja pieteikums saņemts darba dienās pēc plkst. 12.00, - nākamo divu darba dienu laikā) uz nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika (kurš sastādīts, balstoties uz noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu)."

37. Svītrot 31.1. apakšpunktā vārdus "papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem atkritumiem un".

38. Papildināt 31.2. apakšpunktu aiz vārda "veida" ar vārdiem ", kā arī jāveic izglītojošās aktivitātes par atkritumu šķirošanu konkrētā nekustamā īpašuma iedzīvotājiem sadarbībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju".

39. Papildināt 31. punktu ar 31.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.5. ja netiek veikta konteineru vietu uzturēšana (pieļauta atkritumu uzkrāšanās, kas veicina dažādu grauzēju rašanos) vai netiek veikta deratizācija, kad ir uzradušies grauzēji."

40. Svītrot 32.1. apakšpunktu.

41. Izteikt 32.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.6. pārpildīt, cieši sablīvēt, iesaldēt atkritumus atkritumu konteineros. Atkritumu apsaimniekotājs par šādu atkritumu apsaimniekošanu var piemērot papildu maksu;".

42. Papildināt 32. punktu ar 32.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.11. vieglam iepakojumam un stiklam paredzētos konteineros atkritumus ievietot maisos."

43. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Atkritumu dalītā vākšana veicama atbilstoši prasībām, ko noteicis atkritumu apsaimniekotājs."

44. Aizstāt 36. punktā vārdus "šķiroto atkritumu savākšanas" ar vārdiem "atkritumu dalītās vākšanas".

45. Aizstāt 37.3. apakšpunktā vārdus "atkritumu dalītās" ar vārdiem "šķiroto atkritumu".

46. Svītrot 38. punktu.

47. Papildināt X nodaļu ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo saistošo noteikumu 25.15. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā."

48. Papildināt saistošos noteikumus ar pielikumu.

49. Atcelt Rīgas domes 2021. gada 1. decembra saistošos noteikumus Nr. 101 "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Pielikums
Rīgas domes 2019. gada 29. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 87
(Rīgas domes 2022. gada 2. marta
saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)

Pašvaldības teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu karte

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 2. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 125 "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredzēts veikt tehniskus grozījumus tajos punktos, kuros nepieciešami labojumi, būtiski papildināti esošie saistošie noteikumi un izstrādāti jauni saistošo noteikumi punkti, kuri nodrošinās iedzīvotājiem vēl pieejamāku atkritumu šķirošanu, kā arī nostiprinās visu pušu atbildību un pienākumus atkritumu apsaimniekošanā.

Saistošajos noteikumos tiek iekļauta terminoloģija, kura paskaidro atkritumu apsaimniekošanā iekļauto sistēmas infrastruktūru.

Saistošie noteikumi paredz, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs pienākums nodrošināt atkritumu šķirošanu (sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana un lietotāju izglītošana) to apsaimniekojamo māju iedzīvotājiem. Tāpat māju apsaimniekotājiem būs pienākums nodrošināt tādu liela izmēra un mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, lai neveicinātu šo atkritumu uzkrāšanos pie atkritumu konteineriem vai citās vietās pie mājas. Saistošie noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem atkritumu šķirošana tiks nodrošināta ne tikai savā dzīvesvietā, bet arī noteiktās tirdzniecības vietās, degvielas uzpildes stacijās un pašapkalpošanās automazgātavās. Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājiem atkritumi tieši ir jāievieto tiem paredzētajos konteineros un pēc atkritumu izmešanas ir jāaizver atkritumu konteinera vāks, savukārt atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu konteineru iztukšošanas ir jāaizver vāks, jānovieto atkritumu konteineri tam paredzētajā vietā un jānodrošina atkritumu, kuri izbiruši atkritumu konteineru iztukšošanas brīdī, savākšana. Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu apsaimniekotājs drīkstēs noteikt papildu maksu par atkritumu pārbirumu, ja šis apjoms būs lielāks par 15 % no atkritumu konteinera tilpuma. Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu apsaimniekotājiem būs savlaicīgi jāreaģē uz pieteikumiem, kuri saņemti par papildus izvedamajiem atkritumiem.

Kā arī paredzēts  atkritumu savākšanu veikt, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru: šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus, priekšapmaksas atkritumu maisus teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšana. Saistošie noteikumi Nr. 87 ir papildināti ar Pašvaldības  teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu karti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veicinātu atkritumu šķirošanu, apglabājamo atkritumu samazināšanu un nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka, apsaimniekotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumu nostiprināšanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Iedzīvotāju aptauja tika veikta laikposmā no 2021. gada 27. jūlija līdz 2021. gada 6. augustam, aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas punktos piecās Rīgas vietās. Kopumā tika saņemta 961 aizpildīta anketa, no tām 920 tika aizpildītas elektroniski un 41 anketa papīra formātā, kas kopumā vērtējams kā augsts sabiedrības iesaistes rezultāts.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 87 "Par sadzīves atkritumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 02.03.2022.Stājas spēkā: 08.03.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 07.03.2022. OP numurs: 2022/46.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
330550
08.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)