Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 137

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Patentu likuma
27. panta otro daļu, 28. panta septīto daļu,
36. panta pirmo daļu, 37. panta otro daļu,
47. panta trešo daļu, 51. panta piekto daļu
un 71. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 53. nr.; 2013, 224. nr.; 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 27. panta otro daļu, 28. panta septīto daļu, 36. panta pirmo daļu, 37. panta otro daļu, 47. panta trešo daļu, 51. panta piekto daļu un 71. panta otro daļu".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. patenta pieteikuma saturu;".

3. Izteikt 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. patenta saturu;".

4. Svītrot 1.10. apakšpunktu.

5. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Iesniegums patenta piešķiršanai ietver:

2.1. pieteicēja lūgumu piešķirt izgudrojuma patentu;

2.2. ziņas par pieteicēju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, valsts, pasta indekss, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese);

2.3. izgudrojuma nosaukumu (identisks ar izgudrojuma aprakstā lietoto nosaukumu);

2.4. ziņas par izgudrotāju;

2.5. ziņas par pieteicēja pārstāvi, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis;

2.6. prioritātes datus, ja pieteicējs pieprasa agrāka pieteikuma prioritāti;

2.7. sākotnējā pieteikuma (pamatpieteikuma) numuru un datumu, ja pieteikums iesniegts sakarā ar sākotnējā pieteikuma sadali;

2.8. norādi par jauna publiski ierobežoti pieejama bioloģiska materiāla izmantošanu (ja tādu paredzēts izmantot);

2.9. norādi uz publicējamo zīmējumu (ja pieteikuma dokumentos ietilpst vairāki zīmējumi);

2.10. adresi sarakstei (elektroniskā pasta adresi vai atzīmi par oficiālo elektronisko adresi, iekļaujot datus oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai);

2.11. citas ziņas, kas nepieciešamas pieteikuma izskatīšanai un patenta piešķiršanai."

6. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Uz patenta vāka vai elektroniskās apliecības pirmās lapas izvieto šādus elementus:

47.1. fonā - tīklojumu;

47.2. augšdaļā - papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu, zem tā - uzrakstus "LATVIJAS REPUBLIKA" un "PATENTS";

47.3. vidusdaļā - tekstu "Patentu valde apliecina, ka šajā patentā ietvertais izgudrojums ir iekļauts patentu reģistrā ar Nr. <00000>. Patents ir spēkā Latvijas Republikā 20 gadus no <pieteikuma datums>, ja šis termiņš Patentu likumā paredzētajā gadījumā nebeidzas agrāk" (numuru un pieteikuma datumu ieraksta atbilstoši konkrētajam gadījumam);

47.4. zem teksta kreisajā pusē - lentes attēlu Latvijas valsts karoga krāsās un Patentu valdes zīmoga nospiedumu;

47.5. apakšmalā kreisajā pusē - izdošanas vietu un patenta piešķiršanas datumu;

47.6. apakšmalā labajā pusē - paraksta rekvizītus (amata nosaukumu "Patentu valdes direktors", Patentu valdes direktora parakstu un vārdu, uzvārdu)."

7. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Patenta titullapā zem kodu uzskaitījuma izvieto izgudrojuma bibliogrāfiskās ziņas, izgudrojuma kopsavilkumu un, ja nepieciešams, zīmējumu. Šis informācijas kopums veido patenta bibliogrāfisko izziņu (turpmāk - īsziņas)."

8. Izteikt 53.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.16. pārstāvis, adrese, valsts kods (74);".

9. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Šo noteikumu 71. punktā minētās ziņas Patentu valde iekļauj attiecīgi īsziņās, papildu aizsardzības sertifikātā, paziņojumos (patentu reģistra izrakstu formā) par darījumiem, kas saistīti ar patentu, vai paziņojumos par grozījumiem ziņās, kas attiecas uz patentēto izgudrojumu. Minēto dokumentu kopums veido patentu reģistru."

10. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56. Patentu valde kārto patentu reģistru elektronisku lietu veidā, kurās lietas dokumentu komplektu par katru patentu veido īsziņas, kuras papildina ar atbilstošiem paziņojumiem par grozījumiem ziņās, kas saistītas ar attiecīgo patentu. Dokumentu komplektā, kas attiecas uz papildu aizsardzības sertifikātu, ietilpst papildu aizsardzības sertifikāts, kuru papildina ar paziņojumiem par izmaiņām ziņās, kas saistītas ar attiecīgo sertifikātu."

11. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta vai patenta pieteikuma nodošanu citai personai, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad patenta īpašnieks vai pieteicējs iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

60.1. patenta pieteicējs vai īpašnieks (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);

60.2. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

60.3. jaunais patenta pieteicējs vai jaunais patenta īpašnieks (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);

60.4. ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese;

60.5. ja jaunajam patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds, uzvārds un adrese."

12. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta īpašnieka vai pieteicēja vārda (nosaukuma) vai adreses maiņu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad patenta īpašnieks vai pieteicējs iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

68.1. patenta īpašnieka vārds un adrese;

68.2. ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis, šā pārstāvja vārds un adrese;

68.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

68.4. patenta īpašnieka vai pieteicēja jaunais vārds (nosaukums) vai adrese, kas iekļaujama patentu reģistra ziņās par šo patentu vai patenta pieteikumu."

13. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Izmaiņas, kas saistītas ar patenta īpašnieka vai pieteicēja pārstāvja maiņu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, ja iesniegumam ir pievienots jaunā pārstāvja pilnvarojumu apliecinošs dokuments un iesniegumā ir norādītas šādas ziņas:

71.1. patenta īpašnieka vārds un adrese;

71.2. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

71.3. jaunā pārstāvja vārds un adrese."

14. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Ziņas, kas saistītas ar licences līgumu, Patentu valde iekļauj patentu reģistrā, kad licenciārs vai viņa pārstāvis iesniedz iesniegumu Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

74.1. licenciārs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);

74.2. licenciāts (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);

74.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

74.4. licences veids;

74.5. licences darbības laiks un vieta;

74.6. licences līguma noslēgšanas datums."

15. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Iesniegumā par kļūdu labojumu norāda šādas ziņas:

80.1. patenta īpašnieks (fiziskajai personai - vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese);

80.2. pārstāvja vārds un adrese, ja patenta pieteicējam vai īpašniekam ir pārstāvis;

80.3. patenta vai patenta pieteikuma numurs;

80.4. kļūdainais ieraksts, kas labojams;

80.5. pareizais ieraksts, kas iekļaujams patentu reģistrā."

16. Izteikt 83.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"83.1. iesniegumu Eiropas patenta apstiprināšanai Patentu valdē. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

83.1.1. Eiropas patenta pieteikuma numurs;

83.1.2. Eiropas patenta pieteikuma datums;

83.1.3. Eiropas patenta numurs;

83.1.4. Eiropas patenta piešķiršanas datums;

83.1.5. izgudrojuma nosaukums;

83.1.6. patenta īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, valsts un pasta indekss);

83.1.7. pārstāvis Latvijā (vārds, uzvārds un adrese);

83.1.8. adrese sarakstei (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai atzīme par oficiālo elektronisko adresi, iekļaujot datus oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai);

83.1.9. pieteicēja vai pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts un datums;".

17. Svītrot 83.4. apakšpunktu.

18. Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Patentu valde pārbauda, vai pretenziju tulkojums atbilst oriģinālam."

19. Izteikt 86.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"86.3. ķīmiskās formulas iekļauj tekstā, bet zīmējumu pievieno teksta beigās;".

20. Svītrot 86.5. apakšpunktu.

21. Papildināt ar XX nodaļu šādā redakcijā:

"XX. Noslēguma jautājums

88. Šo noteikumu 2.10. un 83.1.8. apakšpunktā minēto saziņas veidu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, piemēro no 2022. gada 1. decembra."

22. Svītrot 1. pielikumu.

23. Svītrot 2. pielikumu.

24. Svītrot 3. pielikumu.

25. Svītrot 4. pielikumu.

26. Svītrot 5. pielikumu.

27. Svītrot 6. pielikumu.

28. Svītrot 7. pielikumu.

29. Svītrot 8. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 137Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330256
25.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)