Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 135

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204. nr.; 2010, 174. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 38., 125. nr.; 2013, 173. nr.; 2014, 131. nr.; 2015, 161. nr.; 2016, 194. nr.; 2018, 157. nr.; 2019, 10. nr.; 2020, 165. nr.; 2021, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā saīsinājumu "EK" ar saīsinājumu "ES".

2. Izteikt 2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7. individuālas apstiprināšanas sertifikāts - elektronisks vai papīra dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis ir apstiprināts;".

3. Izteikt 2.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.31. nacionālā tipa apstiprināšana - tipa apstiprināšanas procedūra, kas noteikta ar attiecīgas valsts tiesību aktiem un kas ir spēkā vienīgi šīs valsts teritorijā;".

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. ES tipa apstiprinājumu, nacionālo mazo sēriju tipa apstiprinājumu un sastāvdaļu tipa apstiprinājumu piešķir:

7.1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulai (ES) Nr.  2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr.  715/2007 un (EK) Nr.  595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk - Regula Nr. 2018/858);

7.2. L kategorijas transportlīdzekļiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulai (ES) Nr. 168/2013 par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk - Regula Nr. 168/2013)."

5. Svītrot 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktu.

6. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Ja CSDD konstatē, ka transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tips neatbilst tehnisko normatīvu prasībām, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu."

7. Svītrot 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24. un 25. punktu.

8. Svītrot III un IV nodaļu.

9. Papildināt noteikumus ar 37.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2.1 tipa apstiprinājumi M, N, O kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Regulai Nr.  2018/858;".

10. Izteikt 37.3., 37.4. un 37.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. tipa apstiprinājumi L kategorijas transportlīdzekļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši Regulai Nr. 168/2013;

37.4. tipa apstiprinājumi sastāvdaļu tipiem, kas piešķirti atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

37.5. tipa apstiprinājumi transportlīdzekļu tipiem attiecībā uz apstiprināta tipa sastāvdaļu uzstādīšanu, kas piešķirti atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;".

11. Papildināt noteikumus ar 37.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.7. individuālie ES apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Regulu Nr.  2018/858, un individuālie nacionālie apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar Regulu Nr. 2018/858, ja tie atbilst prasībām, kas līdzvērtīgas šo noteikumu prasībām."

12. Izteikt 38. un 39. punktu šādā redakcijā:

"38. Atzītos transportlīdzekļa tipa, individuālos ES un nacionālos apstiprinājumus importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis reģistrē CSDD. Importētājs, izgatavotājs vai tā pārstāvis iesniedz CSDD iesniegumu, kuram noteiktā secībā pievieno šādus dokumentus, ja tie nav pieejami vienotajā apstiprinātāju iestāžu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā:

38.1. transportlīdzekļa, tā sastāvdaļu tipa vai individuālā ES vai nacionālā apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

38.2. informācijas paketi atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

38.3. attiecīgā atbilstības sertifikāta paraugu.

39. Par katru transportlīdzekļa tipa, individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu persona, kura lūdz veikt tipa apstiprinājuma atzīšanu un reģistrēšanu, iesniedz atsevišķu iesniegumu."

13. Izteikt 41., 42., 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"41. Ja M, N vai O kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Direktīvai 70/156/EEK, ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar Direktīvu 98/14/EK un Direktīvu 2001/116/EK, vai atbilstoši Direktīvai 2007/46/EK, vai atbilstoši Regulai Nr. 2018/858, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām. Ja L kategorijas transportlīdzekļa tips dalībvalstīs ir apstiprināts atbilstoši Regulai Nr.  168/2013, dalībvalstīs izsniegtās attiecīgās informācijas paketes tiek uzskatītas par atbilstošām šo noteikumu prasībām.

42. Tipa un individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu reģistrēšanas izdevumus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajām pakalpojuma izmaksām, sedz tā persona, kas CSDD iesniegusi iesniegumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma reģistrēšanai.

43. CSDD 10 darbdienu laikā izskata izgatavotāja vai tā pārstāvja iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par transportlīdzekļa tipa vai individuālā ES vai nacionālā apstiprinājuma reģistrēšanu vai reģistrēšanas atteikumu.

44. Ja izgatavotāja, tā pārstāvja vai importētāja iesniegtā dokumentācija neatbilst šo noteikumu 38. punktā minētajām prasībām, CSDD pieņem lēmumu neatzīt transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu vai individuālo ES vai nacionālo apstiprinājumu un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē iesniedzēju, norādot iesniegtās dokumentācijas nepilnības vai trūkumus."

14. Svītrot 47., 48., 49. un 50. punktu.

15. Izteikt 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"51. Atbilstības sertifikāts ir derīgs līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām. Minētais nosacījums neattiecas uz sēriju beigu transportlīdzekļiem, ja tiek ievērotas tehnisko normatīvu prasības.

52. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām."

16. Svītrot 54. punktu.

17. Svītrot VII nodaļu.

18. Izteikt 61. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Ja CSDD konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības neatbilstību piešķirtajam tipa apstiprinājumam vai par to, ka dati vai informācija, kuras dēļ varētu tikt atsaukti transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības, ir viltota vai nav publiskota, tā informē tipa apstiprinājumu piešķīrušo tipa apstiprinātāju iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi par konstatēto neatbilstību un atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:".

19. Papildināt noteikumus ar 61.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.3.1 veic ārpuskārtas ražošanas atbilstības pārbaudes un, ja nepieciešams, apstiprinātā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības prototipa atkārtotu pārbaudi (testu). Ar pārbaudi saistītās izmaksas sedz izgatavotājs vai tā pārstāvis."

20. Izteikt 61.4. un 61.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4. atzīst par nederīgu CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrāciju līdz neatbilstības novēršanai;

61.5. anulē CSDD izsniegto tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrāciju."

21. Svītrot 62. punktu.

22. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Šo noteikumu 60. un 61. punktā minētajos gadījumos CSDD par pieņemto lēmumu informē izgatavotāju vai tā pārstāvi un tipa apstiprinājumu piešķīrušo iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi."

23. Papildināt VIII nodaļu ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja CSDD konstatē, ka norīkotais tehniskais dienests neatbilst norīkojuma prasībām, tā atkarībā no neatbilstības rakstura veic kādu no šādām darbībām:

65.11. veic ārpuskārtas auditu un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

65.12. aptur tehniskā dienesta norīkojumu;

65.13. atsauc tehniskā dienesta norīkojumu visās vai atsevišķās norīkojuma jomās."

24. Svītrot IX nodaļu.

25. Izteikt 72. un 73. punktu šādā redakcijā:

"72. Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu veic katram no ārvalsts ievestam vai Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim, ja uz to nav attiecināms ES tipa vai nacionālais tipa apstiprinājums, ES vai atzīts nacionālais individuālais apstiprinājums, kā arī vairākposmu individuālās apstiprināšanas gadījumā.

73. Transportlīdzekļu individuālo apstiprinājumu piešķir:

73.1. jauniem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem - individuālo ES apstiprinājumu atbilstoši Regulas Nr.  2018/858 44. panta prasībām;

73.2. jauniem un lietotiem M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem - individuālo nacionālo apstiprinājumu atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 45. panta prasībām;

73.3. L kategorijas transportlīdzekļiem - individuālo nacionālo apstiprinājumu atbilstoši šo noteikumu prasībām."

26. Svītrot 74.2.1. apakšpunktu.

27. Izteikt 74.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2.2. M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem - informācijas mapi, kas satur attiecīgu transportlīdzekļu individuālā apstiprinājuma sertifikātā minēto informāciju atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām (ievērojot punktu numerāciju), transportlīdzekļa fotogrāfijas (tādā kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli), izgatavotāja, tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa atbilstību Regulas Nr. 2018/858 prasībām ES vai nacionālās individuālās apstiprināšanas gadījumā vai par atbilstību šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus, nacionālās individuālās apstiprināšanas gadījumā;".

28. Papildināt noteikumus ar 74.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"74.2.3. L kategorijas transportlīdzekļiem - informācijas mapi, kas satur attiecīgu šo noteikumu 6. pielikuma III sadaļā minēto informāciju (ievērojot punktu numerāciju), transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas (uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, izņemot gadījumu, ja informācijas mapi iesniedz elektroniski, un tādā mērogā un kvalitātē, lai sniegtu pietiekami detalizētu informāciju par transportlīdzekli), izgatavotāja, tehnisko dienestu vai sertificēšanas institūciju izsniegtos atbilstības apliecinājumus par transportlīdzekļa atbilstību šo noteikumu 11. pielikumā minēto tehnisko normatīvu prasībām, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus."

29. Izteikt 76., 77. un 78. punktu šādā redakcijā:

"76. Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu vai Regulas Nr.  2018/858 prasībām, transportlīdzeklim tiek veikta pārbaude CSDD norādītajā vietā vai norīkotajā tehniskajā dienestā. Par CSDD norādītajā vietā veikto pārbaudi tiek sastādīts pārbaudes protokols atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam.

77. Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un Regulas Nr.  2018/858 vai šo noteikumu 11. pielikumā noteikto tehnisko normatīvu prasībām, transportlīdzeklim, ievērojot šo noteikumu 7. pielikumā noteiktos atvieglojumus, tiek piešķirts attiecīgi transportlīdzekļa individuālais ES vai nacionālais apstiprinājums.

78. Ja transportlīdzeklim tiek piešķirts individuālais apstiprinājums, CSDD:

78.1. individuālo apstiprinājumu numurē atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām:

78.1.1. individuālā ES apstiprinājuma 4. daļas sešu burtciparu zīmes norāda:

78.1.1.1. transportlīdzekļa kategoriju - 1. un 2. zīme;

78.1.1.2. kārtas numuru - 3. līdz 6. zīme;

78.1.2. individuālā nacionālā apstiprinājuma 4. daļas sešu burtciparu zīmes norāda:

78.1.2.1. transportlīdzekļa kategoriju - 1. un 2. zīme;

78.1.2.2. apstiprinājuma piešķiršanas gadu atbilstoši starptautisko tehnisko normatīvu prasībām (piemēram, M apzīmē 2021. gadu) - 3. zīme;

78.1.2.3. kārtas numuru atbilstoši transportlīdzekļa kategorijai un apstiprinājuma piešķiršanas gadam - 4. līdz 6. zīme;

78.2. individuālās apstiprināšanas sertifikātu izsniedz:

78.2.1. elektroniski:

78.2.1.1. atbilstoši Regulas Nr. 2018/858 prasībām M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem;

78.2.1.2. atbilstoši šo noteikumu 6. pielikuma III sadaļas prasībām L kategorijas transportlīdzekļiem."

30. Izteikt 81.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"81.2. pēc 2001. gada 1. janvāra - Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam transportlīdzeklim, kam piešķirts ES tipa vai individuālais apstiprinājums, nacionālais tipa vai individuālais apstiprinājums. Piešķirto ES individuālo, nacionālo tipa vai individuālo apstiprinājumu apliecina ar:".

31. Izteikt 82. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82. Lietotam M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim, ja tam nav piešķirts ES tipa vai individuālais apstiprinājums un tā pastāvīgās reģistrācijas apliecība izsniegta kādā no šo noteikumu 81.1. apakšpunktā minētajām valstīm, kā arī kādā no šo noteikumu 81.2. apakšpunktā minētajām valstīm, ja tajā piešķirts nacionālais tipa vai individuālais apstiprinājums, atbilstības novērtēšana tiek veikta individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā minēto kārtību, piemērojot šādus atvieglojumus:".

32. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Ja lietots L, M, N vai O kategorijas transportlīdzeklis iepriekš bijis pastāvīgi reģistrēts valstī, kas nav minēta šo noteikumu 81. punktā, vai neizpilda 81.2. apakšpunkta nosacījumus, tā atbilstības novērtēšana tiek veikta:

83.1. šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, ja transportlīdzeklis atbilst CSDD piešķirtajam nacionālajam tipa apstiprinājumam, kas bija derīgs transportlīdzekļa izgatavošanas dienā. Izsniedzot šādam transportlīdzeklim atbilstības sertifikātu, tā izsniedzējs atbilstības sertifikāta daļā "Piezīmes" norāda - "Lietots transportlīdzeklis. Iepriekšējā reģistrācijas valsts: ...";

83.2. individuāli saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā noteikto kārtību, ja transportlīdzeklis neatbilst CSDD piešķirtam nacionālajam tipa apstiprinājumam, kas bija derīgs transportlīdzekļa izgatavošanas dienā."

33. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai pastāvīgi reģistrēt transportlīdzekli, ja tam ir derīgs atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, kā arī ja tam ir CSDD izsniegts individuālas apstiprināšanas sertifikāts vai atzīts individuālais ES vai nacionālais individuālais apstiprinājums. Individuālas apstiprināšanas sertifikāts ir dokuments, ar ko apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis ir apstiprināts."

34. Svītrot XIV un XV nodaļu.

35. Izteikt 1. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Riteņu transportlīdzekļu kategoriju definīcijas".

36. Izteikt 1. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu definīcijas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulā (ES) Nr.  2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr.  595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK."

37. Svītrot 1. pielikuma 3., 4., 5., 6. un 7. punktu.

38. Izteikt 2. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tipu, variantu un versiju definīcijas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulā (ES) Nr. 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK."

39. Izteikt 3. pielikuma tabulas 5. punktu šādā redakcijā:

"5.

Izplūdes gāzu trokšņu slāpēšanas ierīces

97/24/EK 9. nod. 92 70/157/EEK
Regula (ES) Nr.
540/2014
59"

40. Papildināt 3. pielikuma tabulu ar 46., 47., 48., 49., 50., 51. un 52. punktu šādā redakcijā:

"46.

Vieglo automobiļu un to piekabju riteņi

- - - 124

47.

Gaismas diožu (LED) gaismas avoti izmantošanai apstiprinātos lukturos

- - - 128

48.

Emisiju kontroles modernizētas ierīces (REC) lielas noslodzes transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoriem

- - - 132

49.

Lielas noslodzes transportlīdzekļu duālās degvielas motora modernizētas sistēmas (HDDF-ERS)

- - - 143

50.

Gaismas signalizācijas ierīces

- - - 148

51.

Ceļa apgaismošanas ierīces (lukturi) un sistēmas

- - - 149

52.

Atstarojošās ierīces un marķējumi

- - - 150"

41. Svītrot 4. un 5. pielikumu.

42. Izteikt 6. pielikuma III sadaļu šādā redakcijā:

"III. Transportlīdzekļa individuāla apstiprinājuma sertifikāts

1. puse

TRANSPORTLĪDZEKĻA INDIVIDUĀLĀ NACIONĀLĀ APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

L kategorijas transportlīdzeklim

Sertificēšanas institūcijas zīmogs

Es,

 

, apliecinu, ka transportlīdzeklis

  (vārds, uzvārds)  

0.1.

Marka

(izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)

0.2.1.

Modelis

0.3.

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)

0.3.1.

VIN atrašanās vieta

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija

3.1.1.

Motora:

3.1.1.1.

izgatavotājs

3.1.1.2.

izgatavotāja noteiktais motora apzīmējums (kods)

38.

Transportlīdzekļa krāsa(1)

1.8.1.

Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/kreiso(2) pusi

1.3.

Asu un riteņu skaits

2.4.

Transportlīdzekļa gabarīti:

2.4.2.1.

garums

2.4.2.2.

platums

2.4.2.3.

augstums

2.6.

Transportlīdzekļa pašmasa

2.8.

Izgatavotāja norādītā pilnā masa

3.2.1.1.

Motora darbības princips

3.2.1.3.

Darba tilpums ...................... cm3

3.2.1.8.

Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda ................... kW, ja   .............. min-1

3.2.2.

Degviela

3.2.3.1.1.

Degvielas tvertņu skaits un tilpums (litros)

3.2.7.

Dzeses sistēma (šķidruma/gaisa)(2)

3.2.8.1.

Turbopūte ir/nav(2)

4.5.1.

Pārnesumu kārbas tips

4.7.

Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h)

6.6.1.

Riepas/diska kombinācija(-s):

6.6.1.1.1.

1. ass

6.6.1.1.2.

2. ass

utt.

7.2.

Stūres iekārtas mehānisma tips

8.5.

Antibloķēšanas sistēma (ABS) ir/nav(2)

9.1.

Virsbūves veids

9.10.3.

Sēdvietu skaits un izvietojums

45.

Trokšņu līmenis:

statiskā stāvoklī

dB(A), ja motora apgriezieni

min-1

kustībā

dB(A)

47.

Izplūdes emisijas līmenis:

50.

Piezīmes

atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" prasībām.

Šim transportlīdzeklim piešķirts individuāls transportlīdzekļa apstiprinājums ar numuru ________________ , un transportlīdzekli var pastāvīgi reģistrēt Latvijā bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūrām.

(izdošanas vieta) (datums)
(paraksts) (amats)

_________

Piezīmes.

(1) Norādīt tikai šādas pamatkrāsas: balta, dzeltena, oranža, sarkana, violeta, zila, zaļa, pelēka, brūna vai melna.

(2) Svītrot, ja nav attiecināms."

43. Svītrot 7. pielikuma I sadaļu.

44. Izteikt 7. pielikuma II sadaļas 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Individuālas transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas gadījumā par līdzvērtīgiem standartiem tiek uzskatīti izgatavotājvalsts standarti, ja CSDD to prasības atzīst par līdzvērtīgām šajos noteikumos iekļauto attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām un ja to paredz 11. punktā norādītās pieļaujamās atkāpes. Lai veiktu izgatavotājvalsts standartu izvērtēšanu, persona standarta kopiju kopā ar notariāli apliecinātu tulkojumu iesniedz CSDD."

45. Izteikt 7. pielikuma II sadaļas 11. punkta 6. paskaidrojumu šādā redakcijā:

"6 Prasības attiecināmas tikai uz pilnībā elektriskiem un hibrīda transportlīdzekļiem. Pieļaujams CSDD atzīta tehniskā dienesta vai izgatavotāja apliecinājums par atbilstību ANO 10. noteikumu vai Regulas (ES) Nr. 2018/858 nosacījumiem."

46. Izteikt 7. pielikuma II sadaļas 11. punkta A paskaidrojumu šādā redakcijā:

"A  Obligāti veicams I tipa tests, kas nosaka vidējās transportlīdzekļa atgāzu (CO, HC, NOX, HC+NOX un cieto daļiņu) robežvērtības saskaņā ar 11. pielikuma II sadaļā noteiktajām prasībām. Pārējo tipu testu (II, III, IV, V, VI, un OBD) veikšana nav obligāta. Tests nav jāveic, ja transportlīdzeklis atbilst Regulas Nr.  2018/858 nosacījumiem."

47. Svītrot 9. pielikumu.

48. Svītrot 12. un 13. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒
izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 135Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330243
25.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)