Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lēmums Nr. 20

Ventspilī 2022. gada 17. februārī (prot. Nr. 4; 12. §)

Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekta apstiprināšanu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā 2021. gada 27. decembrī ir saņemts SIA "VENTMETRS" izstrādātais detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekts, kas izstrādāts atbilstoši ar Ventspils pilsētas domes 2019. gada 6. decembra lēmumu Nr. 116 (protokols Nr. 20; 8. §) "Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu izstrādes uzsākšanu" apstiprinātajam darba uzdevumam (turpmāk - Darba uzdevums) un Ventspils pilsētas teritorijas plānojumam, izpildot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" noteiktās prasības.

Balstoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 2. septembra lēmumu Nr. 33 (protokols Nr. 8; 18. §) "Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekta 1. redakcijas nodošanu publiskais apspriešanai un atzinumu saņemšanai", detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekts tika publiski apspriests. Publiskā apspriešana par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projektu norisinājās laika posmā no 2021. gada 20. septembra līdz 2021. gada 18. oktobrim ieskaitot. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens privātpersonas priekšlikums, viedoklis vai ierosinājums, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmē nepiedalījās neviens interesents. Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projektu no visām Darba uzdevumā norādītajām valsts un pašvaldības institūcijām tika saņemti pozitīvi atzinumi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 117. punktā noteiktajam, detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekta dokumentācijai pievienoti visu detālplānojuma izmaiņu projekta teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašnieku saskaņoti Administratīvā līguma projekti "Par zemes gabala Bangu ielā 12 A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību".

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 29., 30. un 31. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1., 124. un 125. punktu, un ņemot vērā Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības un vides komisijas 2022. gada 20. janvāra ieteikumu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 2022. gada 11. februāra atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projektu (turpmāk - Detālplānojums), saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Noslēgt Administratīvo līgumu "Par zemes gabala Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību" starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 032 0043) īpašnieku [..], saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Noslēgt Administratīvo līgumu "Par zemes gabala Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību" starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un nekustamo īpašumu Bangu ielā 12F (kadastra apzīmējums 2700 032 0044), Bangu ielā 12H (kadastra apzīmējums 2700 032 0046) un Bangu ielā 12J (kadastra apzīmējums 2700 032 0048) īpašnieku [..], saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Noslēgt Administratīvo līgumu "Par zemes gabala Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību" starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un nekustamā īpašuma Bangu ielā 12G, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 032 0045) īpašnieku [..], saskaņā ar 4. pielikumu.

5. Noslēgt Administratīvo līgumu "Par zemes gabala Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību" starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un nekustamā īpašuma Bangu ielā 12I, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 032 0047) īpašnieku [..], saskaņā ar 5. pielikumu.

6. Noslēgt Administratīvo līgumu "Par zemes gabala Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību" starp Ventspils valstspilsētas pašvaldību un nekustamā īpašuma Bangu ielā 12K, Ventspilī (kadastra apzīmējums 2700 032 0063) īpašnieku [..], saskaņā ar 6. pielikumu.

7. Noteikt, ka ar šī lēmuma 2., 3., 4., 5. un 6. punktos norādīto Administratīvo līgumu parakstīšanas brīdi izbeidzas Administratīvais līgums "Par detālplānojuma Bangu ielā 12A, Ventspilī īstenošanas kārtību", kas datēts ar 2014. gada 26. jūniju.

8. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils domes administrācija" Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienesta vadītājam (K. Siņicins) nodrošināt paziņojuma par Detālplānojuma apstiprināšanu izvietošanu laikrakstā "Ventas Balss", Ventspils pilsētas interneta portālā www.ventspils.lv, un Administratīvā akta ar Ģeoprotāla hipersaiti uz Detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16338) izvietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).

9. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram (A. Ābele).

Šis vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņojums par Detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Detālplānojumu iespējams pārsūdzēt, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30. panta pirmajai daļai.

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2. pielikums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes
2022. gada 17. februāra lēmumam Nr. 20
(protokola Nr. 4; 12. §)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS (PROJEKTS)

Par zemes gabalu Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanas kārtību

Ventspilī

2022. gada _________

Ventspils valstspilsētas pašvaldība, tās izpilddirektora Alda Ābeles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pašvaldība, no vienas puses, un [..], dzīvo [..], Ventspilī, turpmāk - Īstenotājs, no otras puses, katra atsevišķi vai abi kopā, saukti - Puse vai Puses, ievērojot Pušu gribu un intereses, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punkta 119.1. apakšpunktu, Ventspils pilsētas domes 20.06.2014. lēmumu Nr. 67 (protokols Nr. 8; 9. §) "Par nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī, detālplānojuma projekta apstiprināšanu un administratīvā līguma noslēgšanu" un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 17.02.2022. lēmumu Nr. 20 (protokols Nr. 4; 12. §) "Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu apstiprināšanu", noslēdz šo Administratīvo līgumu, turpmāk - Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Šis Līgums regulē Pušu tiesiskās attiecības detālplānojuma un detālplānojuma izmaiņu īstenošanā nekustamajā īpašumā Bangu ielā 12A, Ventspilī (kad. apz. 27000320043), turpmāk - Detālplānojums, un nosaka Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Detālplānojuma īstenošana sevī ietver šādus pasākumus:

1.2.1. zemes gabala vai tā daļas atmežošanu, atbilstoši Detālplānojumā un būvniecības ieceres dokumentācijās paredzētajam;

1.2.2. ēku, būvju un to ekspluatācijai un funkcionēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju, pievedceļu un labiekārtojuma projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. uzbūvēto ēku, būvju, izbūvēto inženierkomunikāciju, pievedceļu un labiekārtojuma nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Īstenotājs:

2.1.1. būvniecību realizē, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

2.1.2. Detālplānojumā noteiktās būvniecības īstenošanu uzsāk ne vēlāk kā 8 gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās dienas;

2.1.3. Detālplānojumā paredzēto apbūvi īsteno un nodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2042. gada 31. decembrim;

2.1.4. pilnā apmērā finansē Detālplānojuma īstenošanu, patstāvīgi slēdzot līgumus par būvniecības pakalpojumu sniegšanu;

2.1.5. patstāvīgi, par saviem finanšu līdzekļiem, nodrošina piekļuvi Detālplānojuma teritorijai no esošajām pilsētas ielām, neizvirzot nekāda veida prasības Pašvaldībai par piekļuves nodrošināšanu (pilsētas ielu vai piebraucamo ceļu izbūvi).

2.2. Pašvaldība:

2.2.1. veic kontroli par normatīvo aktu prasību ievērošanu saistībā ar Līguma izpildi un Detālplānojuma realizēšanu;

2.2.2. konstatējot būvniecības procesā neatbilstību normatīvo aktu prasībām vai apstiprinātajam Detālplānojumam, ir tiesīga apturēt būvniecības procesu;

2.2.3. nav tiesīga celt iebildumus pret apstiprināto Detālplānojumu vai tā daļu, būvniecības procesu, ja tiek ievērotas normatīvo aktu normas un šī Līguma prasības.

2.3. Ja Detālplānojuma spēkā esamības laikā tiek pieņemtas jaunas tiesību normas un/vai tiek izdarīti grozījumi spēkā esošajās tiesību normās, kas skar Detālplānojumu vai tā realizāciju un Līgumu, Puses ievēro spēkā esošās tiesību normas, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus Detālplānojumā un/vai Līgumā.

3. PUŠU ATBILDĪBA

3.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un Latvijas Republikas tiesību aktu ievērošanu.

3.2. Ja Īstenotājs Detālplānojuma realizāciju nav uzsācis 2.1.2. punktā norādītajā termiņā un gada laikā pēc 2.1.2. punktā norādītā termiņa beigām Detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņš nav pagarināts, tas zaudē spēku.

3.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Pašvaldībai ir tiesības izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ LAUŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgums stājas spēkā, kad katra no Pusēm to ir parakstījusi, un tas ir spēkā līdz Detālplānojuma pilnīgai realizēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2041. gada 31. decembrim.

4.2. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja Detālplānojums ir realizēts pilnā apjomā un, ja Puses par to rakstveidā vienojas.

4.3. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma noteikumus un pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas nenovērš pārkāpumus.

4.4. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana (8 gadi no Detālplānojuma paziņošanas brīža), un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās, gadījumā, ja tas nav pagarināts.

5. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

5.1. Šī Līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai Pusēm par to rakstiski vienojoties. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Visus jautājumus un strīdus, kas rodas no Līguma vai skar Līgumu, Puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, sastādot par to pārrunu protokolu vai nosūtot rakstveida pretenzijas. Ja vienošanās netiks panākta viena mēneša laikā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Īstenotāja pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Pašvaldībai ir tiesības nepieļaut Detālplānojuma turpmāko īstenošanu un izskatīt jautājumu par Detālplānojuma atcelšanu.

5.4. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem attiecīgai Pusei, ja tie noformēti rakstveidā un nodoti attiecīgai Pusei pret parakstu vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē.

5.5. No šī Līguma parakstīšanas brīža tiek izbeigts Administratīvais līgums "Par detālplānojuma Bangu ielā 12A, Ventspilī īstenošanas kārtību", kas datēts ar 2014. gada 26. jūniju un Ventspils pilsētas domē reģistrēts ar Nr. 1-98/2639.

5.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, izsniedzot pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pašvaldība  

Īstenotājs

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Reģ. Nr. 40900038010

Jūras iela 36, Ventspils LV 3601

 

[..]

_______________________   ______________________
A. Ābele   [..]

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

Ventspils domes administrācijas
Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas
Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienesta vadītājs K. Siņicins

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par detālplānojuma "Nekustamā īpašuma Bangu ielā 12A, Ventspilī detālplānojums" izmaiņu projekta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 20Pieņemts: 17.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.31
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
330216
25.02.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)