Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 115

Rīgā 2022. gada 15. februārī (prot. Nr. 8 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 4. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 189. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 4. punktu";

1.3. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sertifikāta numurs" ar vārdiem "sertifikāta numurs un darbības sfēra";

1.4. aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā";

1.5. svītrot noteikumu tekstā vārdus "vai apliecinājuma karte" (attiecīgā locījumā);

1.6. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektronisko sakaru inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. elektronisko sakaru inženierbūves konservācijas kārtību;

1.8. elektronisko sakaru inženierbūves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā elektronisko sakaru inženierbūve pieņemama ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā.";

1.7. izteikt 2.1 .apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. iekšējais elektronisko sakaru tīkls - būves piederums vai atsevišķa lieta būvē, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļu kanāliem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;";

1.8. aizstāt 6.2. apakšpunktā vārdu "komunikācijas" ar vārdu "inženiertīkls";

1.9. papildināt noteikumus ar 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 un 6.7 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Būvniecības ieceres dokumentācija nav nepieciešama:

6.1 1. elektronisko sakaru tīkla un to iekārtu nomaiņai, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanai, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņai;

6.1 2. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar zemes gabala vai būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:

6.1 2.1. iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai vienā būvē;

6.1 2.2. atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta pieslēgšanai pie elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās, ja netiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos;

6.1 2.3. pirmās grupas inženierbūves atjaunošanai.

6.2 Paziņojumu par būvniecību piemēro:

6.2 1. pirmās grupas inženierbūves vai tādu elektronisko sakaru iekārtu konteineru nojaukšanai, kuru augstums nepārsniedz 1,6 m;

6.2 2. radioiekārtas un antenas ierīkošanai;

6.2 3. mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanai;

6.2 4. apraides raidītāja ierīkošanai;

6.2 5. radioamatieru radiostacijas ierīkošanai.

6.3 Lai veiktu šo noteikumu 6.2 1. apakšpunktā minētos būvdarbus, būvvaldē vai birojā iesniedz paziņojumu par būvniecību (1. pielikums). Paziņojumam par būvniecību pievieno būvspeciālista apstiprinātu inženierbūves novietojuma plānu zemes gabalā ar tās ārējiem izmēriem vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna vai situācijas plāna, kurā norādīta nojaucamā inženierbūve vai elektronisko sakaru iekārtu konteiners, un skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem un darbu metodēm. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs sagatavo inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu. Izpildmērījumā par līnijveida inženierbūves nojaukšanu norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojaukto daļu pārsvītrojot ar krustiņu.

6.4 Lai veiktu šo noteikumu 6.2 2., 6.2 3., 6.2 4. vai 6.2 5. apakšpunktā minētos būvdarbus, būvvaldē vai birojā iesniedz paziņojumu par būvniecību (1. pielikums). Paziņojumam par būvniecību pievieno ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" saskaņotu (akceptētu) būvspeciālista vai atbilstoši šo noteikumu 9.1 punktā minētā radioamatiera būvniecības informācijas sistēmā apstiprinātu elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu. Iesniegto tehnisko projektu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata un saskaņo (akceptē) būvniecības informācijas sistēmā šo noteikumu 29., 30. un 31. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc mobilo sakaru bāzes staciju, radioraidītāju vai televīzijas raidītāju būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvniecības informācijas sistēmā pievieno šo noteikumu 39. punktā minētos mērījumus un Veselības inspekcijas izvērtējumu.

6.5 Šo noteikumu 6.2 punktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs līdz būvdarbu pabeigšanas termiņam, kas norādīts paziņojumā par būvniecību, būvniecības informācijas sistēmā:

6.5 1. pēc inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāna iesniegšanas pašvaldībā (šo noteikumu 6.3 punktā noteiktajos gadījumos) vai pēc šo noteikumu 39. punktā minēto mērījumu un Veselības inspekcijas izvērtējuma pievienošanas būvniecības informācijas sistēmā (šo noteikumu 6.4 punktā noteiktajos gadījumos) apstiprina būvdarbu pabeigšanu, ja tie ir pabeigti;

6.5 2. pagarina būvdarbu izpildes termiņu, ja plānotie būvdarbi ir uzsākti, bet nav pabeigti;

6.5 3. atceļ paziņojumu par būvniecību, ja plānotie būvdarbi nav uzsākti un netiks veikti.

6.6 Paskaidrojuma rakstu (1.1 pielikums) piemēro šādos gadījumos:

6.6 1. piekārto kabeļu līniju ierīkošanai;

6.6 2. elektronisko sakaru tīklu pievadu ierīkošanai;

6.6 3. elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanai esošajā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanai iekārtu konteineros;

6.6 4. elektronisko sakaru tīklu pārbūvei;

6.6 5. elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai ēkas fasādē ielas pusē un publiskajā ārtelpā;

6.6 6. elektronisko sakaru staba, torņa vai masta (līdz 10 m) jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 7. elektronisko sakaru ārējo inženiertīklu jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 8. elektronisko sakaru inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, izņemot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā noteiktos gadījumus;

6.6 9. elektronisko sakaru tīkla konservācijai.

6.7 Šo noteikumu 6.1, 6.2 un 6.6 punktā neminētos gadījumos iesniedz būvniecības iesniegumu (2. pielikums), izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.";

1.10. svītrot 7. punktu;

1.11. svītrot 7.2 punkta otro teikumu;

1.12. papildināt noteikumus ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Ja tiek veiktas darbības, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, vai plānotie darbi neatbilst šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem, konstruktīvā mezgla risinājumu izstrādā būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā. Būvniecības ieceres dokumentus par 10 m augstāka elektronisko sakaru staba, torņa vai masta būvniecībai var izstrādāt būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā.";

1.13. svītrot 10. punktu;

1.14. svītrot 11. punktā vārdus "un taksofonu kabīnes";

1.15. svītrot 15.1, 17., 18. un 18.1 punktu;

1.16. svītrot 19.1. apakšpunktu;

1.17. izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, izvērtējums, vai pieļaujama būves (inženierbūves vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla) izmantošana būvdarbu laikā un kādi ir izmantošanas nosacījumi, kā arī sadalījums būves kārtās un tajās ietveramais apjoms (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām);";

1.18. izteikt 32. punkta ievaddaļu un 32.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas, izņemot šādus gadījumus:

32.1. šo noteikumu 6.1 2.2. apakšpunktā minētos gadījumus;";

1.19. svītrot 38. un 41. punktu;

1.20. izteikt 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Lai šo noteikumu 6.6 punktā minēto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu vai inženierbūves būvniecību īstenotu atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam, būvvaldē iesniedz paskaidrojuma rakstu. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

41.2 Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu (1.1 pielikums), kurai pievieno šo noteikumu 7.2, 7.3 un 19. punktā minētos dokumentus.";

1.21. svītrot 41.3 punktu;

1.22. izteikt 41.4 punktu šādā redakcijā:

"41.4 Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)).";

1.23. izteikt 41.7 punktu šādā redakcijā:

"41.7 Paskaidrojuma raksta spēkā esības termiņš ir pieci gadi, skaitot no akcepta pieņemšanas dienas. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana īstenojama ieceres spēkā esības termiņā. Ja paredzēta inženierbūves konservācija, paskaidrojuma rakstā realizācijas termiņu nosaka, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības lēmumu par inženierbūves konservāciju (ja tāds ir pieņemts).";

1.24. izteikt 41.10 punktu šādā redakcijā:

"41.10 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu (1.1 pielikums), kurai pievieno elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma izpildmērījuma plānu.";

1.25. izteikt 41.12 punktu šādā redakcijā:

"41.12 Būvvalde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.9 punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko objektu, pārbauda, vai nav veikta patvaļīga būvniecība, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.";

1.26. papildināt 41.14 punktu aiz vārdiem "par būvdarbu pabeigšanu" ar vārdiem "kā arī norāda atlikto būvdarbu apjomu un to izpildes termiņus";

1.27. svītrot 44.1. apakšpunktu;

1.28. aizstāt 44.6. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas pilsētām" ar vārdu "valstspilsētām";

1.29. svītrot 45.2. apakšpunktu;

1.30. izteikt 46.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. būvobjektu un izvērtējumu, vai pieļaujama būves (inženierbūves vai iekšējo elektronisko sakaru tīkla) izmantošana būvdarbu laikā un kādi ir izmantošanas nosacījumi, kā arī sadalījumu būves kārtās un tajās ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām);";

1.31. izteikt 50. un 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50. Būvatļaujā ietverti šādi projektēšanas nosacījumi:

50.1. būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojekta detalizācijai atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu;

50.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;

50.3. prasības par saskaņojumiem inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

50.4. prasības par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nav, - ar tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas vai ja būvprojekts minimālā sastāvā nav saskaņots ar zemes gabala īpašnieku vai, ja tāda nebija, - ar tiesisko valdītāju;

50.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - prasības par citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem.

50.1 Būvatļaujā norāda būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

50.1 1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

50.1 2. prasības būvdarbu procesu fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

50.1 3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

50.1 4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.";

1.32. svītrot 50.2 punktu;

1.33. papildināt noteikumus ar 50.3 punktu šādā redakcijā:

"50.3 Būvdarbu veicējs par 10 m augstāka elektronisko sakaru staba, torņa vai masta būvniecībai par atbildīgo būvdarbu vadītāju var norīkot būvspeciālistu ēku būvdarbu vadīšanā.";

1.34. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no pieslēgšanās tehniskajām prasībām vai tehniskajiem noteikumiem saskaņo projektēšanas gaitā.";

1.35. svītrot 52.1. apakšpunktu;

1.36. papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Būvprojekta ekspertīzi veic trešās grupas inženierbūves būvprojekta konstruktīvajam risinājumam un tehnoloģiskajai daļai.";

1.37. izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 7.2 punktā minētās personas).";

1.38. svītrot 58. punktu;

1.39. svītrot 60.3 punkta otro teikumu;

1.40. svītrot 60.4 punktu;

1.41. svītrot 63. punkta otro teikumu;

1.42. svītrot 63.3, 65.3 un 68. punktu;

1.43. svītrot 77.1 punktā vārdus "paraksta vai";

1.44. svītrot 78. punktu;

1.45. izteikt 82. un 83. punktu šādā redakcijā:

"82. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos - birojs) elektronisko sakaru tīkla vai tā daļas pieņemšanai ekspluatācijā var pieaicināt būvuzraugu, ja veikta būvuzraudzība, kā arī būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību. Būvuzrauga vai būvprojekta izstrādātāja atteikšanās piedalīties inženierbūves pieņemšanā nav pamats būvvaldei nepieņemt inženierbūvi ekspluatācijā.

83. Būvvalde (Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos - birojs) būvniecības informācijas sistēmā pievieno aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) vai lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Aktā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (7. pielikums) 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.";

1.46. svītrot 92.4. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 18. punktā minētā";

1.47. papildināt noteikumus ar 96., 97. un 98. punktu šādā redakcijā:

"96. Ja ierīkošanas būvdarbi ir uzsākti vai ierīkošanas būvdarbu veikšanai līdz 2022. gada 28. februārim valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" ir akceptēts elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskais projekts, veiktos ierīkošanas darbus pieņem ekspluatācijā ar aktu par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā (9. pielikums). Aktu paraksta būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari".

97. Ja būvdarbi ir uzsākti vai būvdarbu veikšanai līdz 2022. gada 28. februārim ir akceptēta apliecinājuma karte, tad šos būvdarbus pabeidz atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma karti (10. pielikums) un šo noteikumu 41.10 punktā minētos dokumentus.

98. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus, izņemot šādus nosacījumus:

98.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, ja būvniecības ieceres dokumentācija jāiesniedz birojā - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Trešo personu saskaņojumu, kā arī saskaņojumu par atkāpi no tehnisko noteikumu prasībām var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus izskatīšanai iesniedz būvvaldē;

98.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

98.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

98.4. būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

98.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

98.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

98.7. pabeigtos segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (5. un 6. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 65.2 punktā minētos dokumentus.";

1.48. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Paziņojums par būvniecību

Paziņojumā par būvniecību norāda šādas ziņas:

1. Būvniecības ierosinātājs:

1.1. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, juridiskajai personai - nosaukums;

1.2. fiziskajai personai - personas kods, juridiskajai personai - reģistrācijas numurs;

1.3. fiziskajai personai - dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskā adrese;

1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

2. Pilnvarotā persona:

2.1. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, juridiskajai personai - nosaukums;

2.2. fiziskajai personai - personas kods, juridiskajai personai - reģistrācijas numurs;

2.3. fiziskajai personai - dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskā adrese;

2.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

2.5. juridiskajai personai - kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Ziņas par objektu:

3.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, atjaunošana, pārbūve, novietošana vai nojaukšana);

3.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, - atrašanās vieta.

4. Inženierbūves kadastra apzīmējums (ja tāds ir piešķirts).

5. Inženierbūves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

6. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

6.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

6.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

6.3. juridiskās personas vai būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

7. Plānoto būvdarbu uzsākšanas un beigu datums.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.";

1.49. svītrot 1.2 pielikumu;

1.50. papildināt noteikumus ar 9. un 10. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Akts par ierīkošanas vai pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā

Aktā par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, juridiskajai personai - nosaukums;

1.1.2. fiziskajai personai - personas kods, juridiskajai personai - reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskajai personai - dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, - atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves augstums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.6.2. inženierbūves apbūves laukums (m2) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi);

2.6.3. līnijveida inženierbūves garums (m);

2.6.4. inženierbūves platums (m) (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi).

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvniecības dokumentāciju akceptējusi valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

5. Būvdarbu garantijas termiņš.

Piezīmes.

1. Akts par ierīkošanas/pārbūves būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda, ja tāds ir piešķirts.

3. Akta 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Apliecinājuma karte

Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskajai personai - vārds, uzvārds, juridiskajai personai - nosaukums;

1.1.2. fiziskajai personai - personas kods, juridiskajai personai - reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskajai personai - dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. martā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 115Pieņemts: 15.02.2022.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 17.02.2022. OP numurs: 2022/34.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330040
01.03.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"