Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu

1. pants. 2021. gada 14. septembrī Briselē parakstītais Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 12. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 10. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 16. februārī

 

LĪGUMS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS KVALIFIKĀCIJU AUTOMĀTISKU ATZĪŠANU

Beļģijas Karaliste, ko pārstāv:

‒ Flandrijas valdība,

‒ Franču kopienas valdība,

‒ Vāciski runājošās kopienas valdība,

Igaunijas Republika,

Latvijas Republika,

Lietuvas Republika,

Luksemburgas Lielhercogiste,

Nīderlandes Karaliste,

turpmāk tekstā dēvētas par Pusēm,

ņemot vērā to, ka 1997. gada 11. aprīlī Lisabonā parakstītā Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas kopīgi izstrādātā Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību (turpmāk tekstā - Lisabonas konvencija par kvalifikāciju atzīšanu), ir stājusies spēkā attiecībā uz visām šā līguma Pusēm un ka Puses īsteno Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu papildu tiesību aktus, kurus ir pieņēmusi Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu komiteja;

ņemot vērā kvalifikāciju automātiskas atzīšanas svarīgumu, kas atkārtoti uzsvērta paziņojumos, ko pieņēmuši ministri Eiropas augstākās izglītības telpas ministru konferencēs Boloņas procesa ietvaros;

tā kā Eiropas Savienības Padomes 2018. gada 26. novembra Ieteikumā par to, kā sekmēt augstākās izglītības un vidējās izglītības, un mācību kvalifikāciju, un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu, inter alia pausts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīm attiecīgi rīkoties, lai līdz 2025. gadam panāktu augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu;

tā kā juridiski saistošas savstarpējas vienošanās par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu jau ir noslēgtas Beniluksa Savienībā un starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku, proti:

‒ Beniluksa Ministru komitejas Lēmums M(2015)3 par augstākās izglītības grādu automātisku savstarpēju vispārēja līmeņa atzīšanu, kas papildināts ar Lēmumu M(2018)1;

‒ Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu, kas parakstīts Viļņā 2018. gada 8. jūnijā;

vēloties paplašināt augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu Eiropas augstākās izglītības telpā, apvienojot šīs reģionālās vienošanās Pušu daudzpusējā līgumā;

apzinoties, ka savstarpējās uzticības pamatā ir Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu ratifikācija un aktīva dalība Eiropas augstākās izglītības telpā, ko apliecina Standartu un pamatnostādņu attiecībā uz izglītības kvalitātes nodrošināšanu Eiropas augstākās izglītības telpā (turpmāk tekstā - ESG), trīs ciklu augstākās izglītības sistēmu, valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru un citu pārskatāmības rīku īstenošana;

vēloties sniegt iespēju citām valstīm pievienoties šim līgumam, ņemot vērā iepriekš minēto;

apņēmības pilnas, šādi rīkojoties, saglabāt vadošo lomu Boloņas procesā un Eiropas augstākās izglītības telpas īstenošanā,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants. Mērķi un darbības joma

1. Šā līguma mērķis ir nodrošināt, ka augstākās izglītības kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, pastāv tās augstākās izglītības sistēmā un ir pielīdzināta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībā (turpmāk tekstā - EKI), tiek automātiski atzīta tajā pašā līmenī, kurā ietilpst atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijas, ko piešķir pārējās Puses.

2. Šis līgums attiecas uz saskaņā ar Pušu tiesību aktiem piešķirtām un to augstākās izglītības sistēmās pastāvošām augstākās izglītības kvalifikācijām, kas ir norādītas šā līguma I pielikumā, kā arī atbilst visiem pārējiem šajā līgumā izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Šis līgums neattiecas uz:

a) augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu konkrētās programmās noteiktā studiju nozarē;

b) studiju periodu atzīšanu;

c) tādu kvalifikāciju atzīšanu, kas nepastāv Pušu augstākās izglītības sistēmās, un

d) profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu vai saskaņā ar citiem attiecīgajiem tiesību aktu noteikumiem, kas pieņemti Eiropas Savienības ietvaros.

Attiecībā uz šiem apakšpunktiem šis līgums neierobežo attiecīgos Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu un tās papildu tiesību aktu noteikumus un principus, Eiropas Savienības ietvaros pieņemtos tiesību aktu noteikumus, kā arī attiecīgos Pušu tiesību aktu noteikumus.

2. pants. Definīcijas

1. Šajā līgumā turpmāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "automātiska atzīšana" - augstākās izglītības kvalifikācijas, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem un pastāv tās augstākās izglītības sistēmā, automātiska atzīšana bez jebkādas procedūras tajā pašā līmenī, kurā ir atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijas, ko piešķir saskaņā ar citu Pušu tiesību aktiem;

b) "atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijas" - augstākās izglītības kvalifikācijas, kas uzskaitītas šā līguma I pielikumā;

c) attiecībā uz augstākās izglītības kvalifikāciju līmeni:

i) "pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms"* - īsā cikla augstākās izglītības kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, pastāv tās augstākās izglītības sistēmā un attiecas uz EKI 5. līmeni;

ii) "bakalaura grāds" - pirmā cikla augstākās izglītības kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, pastāv tās augstākās izglītības sistēmā un attiecas uz EKI 6. līmeni;

iii) "maģistra grāds" - otrā cikla augstākās izglītības kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, pastāv tās augstākās izglītības sistēmā un attiecas uz EKI 7. līmeni;

iv) "doktora grāds" - trešā cikla augstākās izglītības kvalifikācija, kas piešķirta saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, pastāv tās augstākās izglītības sistēmā un attiecas uz EKI 8. līmeni.

2. Šajā līgumā lietotajiem terminiem ir tāda pati definīcija kā Lisabonas konvencijā par kvalifikāciju atzīšanu, ja vien tas nav pretrunā ar šā līguma vai tā pielikumu noteikumiem.

3. pants. Automātiskas atzīšanas vispārīgie noteikumi

1. Visās Pusēs automātiskā atzīšana attiecināma uz katru saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem piešķirtu un tās augstākās izglītības sistēmā pastāvošu augstākās izglītības kvalifikāciju, kas ir norādīta I pielikumā, ja tā atbilst šā līguma 4. panta nosacījumiem.

2. Šā panta 1. punktā noteiktā automātiskā atzīšana notiek bez jebkādas papildu procedūras.

4. pants. Automātiskās atzīšanas nosacījumi

1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu automātiska atzīšana notiek atbilstoši šā līguma 3. pantam, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) kompetentā iestāde Pusē, kurā tika piešķirts attiecīgais pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, atļaujot īstenot programmas, kurās iegūst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus, ir apliecinājusi šo programmu minimālo kvalitāti;

b) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu ir piešķīrusi atzīta iestāde, un tas ir saistīts ar atzītu augstākās izglītības programmu saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kurā piešķirts attiecīgais pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, ja šī iestāde un programma ir attiecīgi viena no šā līguma II pielikumā norādītajām iestādēm vai programmām;

c) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu automātisku atzīšanu piemēro tikai starp tām Pusēm, kuru tiesību akti augstākajā izglītībā paredz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus, no brīža, kad šīs Puses ir paziņojušas, ka tās automātiski atzīst šādus diplomus. Par šādiem paziņojumiem informē depozitāriju, kurš par to informē pārējās Puses.

Tas, ka šāds paziņojums Puses vārdā nav saņemts, neietekmē šīs Puses saistības pret citu Pusi saskaņā ar citu vienošanos par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu atzīšanu.

2. Bakalaura un maģistra grādu automātiska atzīšana notiek atbilstoši šā līguma 3. pantam, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a) kompetentā iestāde Pusē, kurā tiek piešķirts attiecīgais bakalaura vai maģistra grāds, atļaujot īstenot bakalaura vai maģistra programmas, ir apliecinājusi šo programmu minimālo kvalitāti;

b) bakalaura vai maģistra grādu ir piešķīrusi atzīta augstākās izglītības iestāde, un tas ir saistīts ar atzītu programmu saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kurā piešķirts attiecīgais grāds, ja šī iestāde un programma ir attiecīgi viena no šā līguma III pielikumā norādītajām iestādēm vai programmām.

3. Doktora grādu automātiska atzīšana notiek atbilstoši šā līguma 3. pantam, ja doktora grādu ir piešķīrusi augstākās izglītības iestāde vai cita organizācija, kas ir atbilstoši pilnvarota saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kurā piešķirts doktora grāds, un ja šāda iestāde vai organizācija ir viena no šā līguma IV pielikumā norādītajām iestādēm vai organizācijām.

5. pants. Drošības klauzula

1. Ja izņēmuma apstākļos automātiska atzīšana atbilstoši šā līguma 3. pantam ievērojami apgrūtina vai var apgrūtināt Puses augstākās izglītības sistēmu, šī Puse var piemērot drošības pasākumus attiecīgajai kvalifikācijai vai kvalifikācijām ar nosacījumu, ka šādi pasākumi ir obligāti nepieciešami un tie neskar attiecīgos Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu un tās papildu tiesību aktu noteikumus un principus, attiecīgos citu piemērojamu vienošanos noteikumus un attiecīgās Puses piemērojamos tiesību aktu noteikumus.

2. Tiklīdz Puse veic drošības pasākumus atbilstoši šā panta 1. punktam, tā sazinās ar to Pusi vai Pusēm, kurās attiecīgā(-ās) kvalifikācija(-as) ir piešķirta(-as), lai atrisinātu situāciju. Tā arī paziņo šos pasākumus depozitārijam, kurš par tiem informē visas pārējās Puses.

3. Visas Puses vienmēr saglabā modrību, lai izvairītos no šā līguma nepareizas izmantošanas, it īpaši no tā, ka netiek ievēroti atzīšanas lēmumi, kas pieņemti pirms šā līguma stāšanās spēkā. Ja kļūst zināms par ļaunprātīgu izmantošanu, attiecīgā Puse veic visus nepieciešamos pasākumus, lai attiecīgos gadījumus izslēgtu no šā līguma darbības jomas. Attiecīgā Puse par šādiem gadījumiem paziņo arī depozitārijam, kurš par tiem informē visas pārējās Puses.

6. pants. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1. Informāciju par šo līgumu un tā darbību Puses dara plaši pieejamu sabiedrībai. Informācija par šo līgumu un tā teksts ir pieejami katras Puses kompetento iestāžu un Eiropas valstu akadēmiskās atzīšanas un mobilitātes informācijas centru tīklā (tālāk tekstā - ENIC tīkls) ietilpstošo Pušu informācijas centru tīmekļa vietnēs.

2. Katras Puses kompetentās iestādes un to informācijas centri, kas ietilpst ENIC tīklā, savstarpēji apmainās ar informāciju par Pušu augstākās izglītības sistēmām un par šā līguma piemērošanu Pusēs.

7. pants. Tiesības stāties augstākās izglītības iestādē

Neskarot spēkā esošās vai turpmākās vienošanās starp divām vai vairākām Pusēm par kvalifikācijām, kas dod tiesības stāties augstākās izglītības iestādē, Puses tiek aicinātas apmainīties ar informāciju par vispārīgajām prasībām, kas jāizpilda, lai iegūtu tiesības iestāties augstākās izglītības iestādē, un ko tās piemēro saskaņā ar saviem tiesību aktiem, un par kvalifikācijām, kas dod tiesības iestāties augstākās izglītības iestādē.

8. pants. Pielikumi

I-IV pielikums ir šā līguma neatņemama daļa.

9. pants. Strīdi

Neskarot šā līguma 5. panta noteikumus, jebkādus strīdus, kas var rasties saistībā ar šā līguma interpretāciju vai piemērošanu, Puses atrisina labā ticībā balstītās pārrunās.

10. pants. Teritoriālā piemērošana

1. Šo līgumu piemēro Beļģijas Karalistes teritorijā, Igaunijas Republikas teritorijā, Latvijas Republikas teritorijā, Lietuvas Republikas teritorijā un Luksemburgas Lielhercogistes teritorijā.

2. Attiecībā uz Nīderlandes Karalistes teritoriju šo līgumu piemēro Nīderlandes Eiropas daļā un Nīderlandes Karību jūras reģiona daļā (Bonaires, Sabas un Sintēstatuisas salā). To var piemērot arī Arubā, Kirasao un Sintmārtenā, pa diplomātiskajiem kanāliem to paziņojot depozitārijam, kas par to informē pārējās Puses.

3. Pēc pievienošanās atbilstoši šā līguma 13. pantam šo līgumu piemēro arī tās valsts teritorijā, kas pievienojas līgumam, vai tajā valsts teritorijas daļā, uz kuru attiecas šāda pievienošanās.

11. pants. Depozitārijs

Šā līguma depozitārijs ir Beniluksa Savienības Ģenerālsekretariāts. Depozitārijs visām Pusēm nosūta apliecinātas šā līguma kopijas.

12. pants. Stāšanās spēkā, grozījumi un izbeigšana

1. Katra Puse ratificē, pieņem vai apstiprina šo līgumu saskaņā ar savām konstitucionālajām procedūrām.

2. Apstiprināšanas, pieņemšanas vai ratifikācijas dokumentu deponē depozitārijam, kas par to informē visas Puses.

3. Šis līgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis pēdējo apstiprināšanas, pieņemšanas vai ratifikācijas dokumentu. Depozitārijs informē visas Puses par šā līguma spēkā stāšanās datumu.

4. Šo līgumu un tā pielikumus var grozīt ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Grozījumus dokumentē atsevišķos protokolos, kas kļūst par šā līguma neatņemamu daļu un stājas spēkā šā panta 1.-3. punktā noteiktajā kārtībā.

5. Ja I, II, III vai IV pielikumā minēto informāciju, kas attiecas uz konkrēto Pusi, ietekmē izmaiņas šīs Puses tiesību aktos vai tās iekšējā organizācijā, šī Puse šādas izmaiņas paziņo depozitārijam, kurš par tām informē pārējās Puses. Visas Puses ņem vērā šādas izmaiņas, kad piemēro šo līgumu.

6. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra no Pusēm var denonsēt šo līgumu rakstiski, paziņojot par šādu denonsēšanu depozitārijam, kas par to informē pārējās Puses. Šis līgums zaudē spēku attiecībā uz paziņojumu iesniegušo Pusi, kad ir pagājuši seši mēneši kopš dienas, kad depozitārijs saņēma šādu paziņojumu, vienlaikus šis līgums paliek spēkā attiecībā uz pārējām Pusēm.

13. pants. Pievienošanās

1. Katra valsts, kas ir ratificējusi Lisabonas konvencijas par kvalifikāciju atzīšanu un ir Eiropas augstākās izglītības telpā, var iesniegt pieteikumu par pievienošanos šim līgumam ar nosacījumu, ka:

‒ tā piemēro uzticamas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas savām augstākās izglītības programmām, kas var uzskatāmi apliecināt atbilstību ESG;

‒ tās augstākās izglītības sistēma ir trīs ciklu sistēma atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un

‒ tā ir pielīdzinājusi savu valsts augstākās izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūru EKI.

2. Pieteikuma iesniedzēja valsts saskaņā ar savām konstitucionālajām procedūrām par šādu pieteikumu paziņo depozitārijam, kurš par to informē visas Puses. Šajā pieteikumā iekļauj informāciju, kas ir norādīta šā līguma I, II, III un IV pielikumā, saskaņā ar šā līguma 12. panta 5. punktā norādīto procedūru. Pieteikuma iesniedzēja valsts var pievienoties tikai pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis pēdējo no visu Pušu rakstiskajiem paziņojumiem par to, ka tās pieņem pieteikuma iesniedzējas valsts pieteikumu.

3. Pieteikuma iesniedzējas valsts pievienošanās šim līgumam notiek, deponējot pievienošanās dokumentu depozitārijam, un pievienošanās stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis šo pievienošanās dokumentu. Depozitārijs informē visas Puses par pievienošanās datumu šim līgumam.

4. Šā līguma Puses tiek aicinātas savstarpēji apspriesties un sadarboties, lai pilnveidotu, sagatavotu un sekmētu šā panta piemērošanu.

Parakstīts Briselē, 2021.gada 14.septembrī vienā eksemplārā angļu, franču, holandiešu, igauņu, latviešu, lietuviešu un vācu valodā; visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Beļģijas Karalistes vārdā, ko pārstāv:

‒ Flandrijas valdība,

[Ben Weyts]

‒ Franču kopienas valdība,

[Valérie Glatigny & Pierre-Yves Jeholet]

‒ Vāciski runājošās kopienas valdība,

[Lydia Klinkenberg]

Igaunijas Republikas vārdā

[Liina Kersna]

Latvijas Republikas vārdā

[Anita Muižniece]

Lietuvas Republikas vārdā

[Jurgita Šiugždinienė]

Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

[Claude Meisch]

Nīderlandes Karalistes vārdā

[Sigrid A.M. Kaag]


* Tulkotāja piezīme. Šā līguma tulkojumā "associate degree" atveidots, lietojot atbilstošu diploma nosaukumu 5. līmeņa kvalifikācijai Latvijā.

 

I PIELIKUMS
Atbilstošās augstākās izglītības kvalifikācijas

Līmenis
(EKI)1

Kvalifikācijas nosaukums

Beļģijas flāmu kopiena

Beļģijas franču kopiena

Beļģijas vāciski runājošā kopiena

Igaunijas Republika

Latvijas Republika

Lietuvas Republika

Luksemburgas Lielhercogiste

Nīderlandes Karaliste

5

Gegradueerde

Brevet d'enseignement supérieur

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

Nav attiecināms

Brevet de technicien supérieur

Graad Associate degree

6

Bachelor

Bachelier

Bachelor

Rakenduskõrghariduse diplom;

Bakalaureus

Bakalaura diploms;

Profesionālā bakalaura diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms

Profesinis bakalauras;

Bakalauras

Diplôme de bachelor

Graad Bachelor

7

Master

Master;

Médecin;

Médecin vétérinaire

Nav attiecināms

Magister;

Arstikraad;

Hambaarstikraad;

Farmaatsiamagister;

Loomaarstikraad;

Arhitektuurimagister;

Tehnikateaduse magister;

Haridusteaduse magister;

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms un profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)2

Magistras

Diplôme de master

Graad Master

8

Doctor

Docteur

Nav attiecināms

Doktor

Doktora diploms;

Profesionālā doktora diploms mākslās

Mokslo daktaras

Meno daktaras

Doctorat (grade de docteur)

Graad Doctor

Dažu Pušu tiesiskajā regulējumā atsevišķas iepriekš pastāvošas kvalifikācijas ir pielīdzinātas šajā tabulā minētajām kvalifikācijām. Šis līgums neskar ar to saistītās tiesiskās sekas šādās Pusēs, kā arī attiecīgo kvalifikāciju atzīšanu atbilstoši tam, kā to paredz citas vienošanās starp Pusēm.


1 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai.

2 Pamatojoties uz šo līgumu, automātiski atzīst tikai šīs kvalifikācijas izglītības daļu.

 

II PIELIKUMS
Atzītās iestādes un atzītās programmas, kurās piešķir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus

Lai automātiski atzītu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus, šā līguma darbības ietvarā tie ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomi, kurus piešķīrušas turpmāk minētās atzītās iestādes un kuri ir saistīti ar turpmāk minētajām atzītajām augstākās izglītības programmām.

1. Beļģijas flāmu kopienā:

‒ Flandrijas Augstākās izglītības reģistrs (Hogeronderwijsregister)1 ir oficiāls reģistrs, kurā ir uzskaitītas visas atzītās (akreditētās) augstākās izglītības programmas, ko piedāvā visas atzītās (valsts un privātās reģistrētās) augstākās izglītības iestādes.

Tajā ir iekļauti arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomi.

2. Beļģijas franču kopienā:

‒ Skat. tiesību aktu Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, kā arī oficiālos reģistrus - Cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles2 un www.mesetudes.be.

3. Beļģijas vāciski runājošajā kopienā:

‒ Nav attiecināms

4. Igaunijas Republikā:

‒ Nav attiecināms

5. Latvijas Republikā:

‒ Šajā pielikumā iekļaujamā informācija ir pieejama e-platformā "Augstskolu/koledžu novērtēšana, studiju virzienu akreditācija un studiju programmu licencēšana".3

6. Lietuvas Republikā:

‒ Nav attiecināms

7. Luksemburgas Lielhercogistē:

‒ Skat. Luksemburgas Lielhercogistes Augstākās izglītības un pētniecības ministrijas sagatavoto sarakstu.4

8. Nīderlandes Karalistē:

‒ Skat. oficiālo reģistru Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).5


1 Šis reģistrs ir publicēts holandiešu valodā tīmekļa vietnē www.hogeronderwijsregister.be un angļu valodā tīmekļa vietnē www.highereducation.be.

2 Šis reģistrs ir publicēts tīmekļa vietnē www.enseignement.be.

3 Skat. http://eplatforma.aika.lv.

4 Skat. http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.

5 Skat. https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp.

 

III PIELIKUMS
Atzītās iestādes un atzītās programmas, kurās piešķir bakalaura un maģistra grādus

Lai automātiski atzītu bakalaura un maģistra grādus, šā līguma darbības ietvarā ir bakalaura un maģistra grādi, kurus piešķīrušas turpmāk minētās atzītās augstākās izglītības iestādes un kuri ir saistīti ar turpmāk minētajām atzītajām programmām.

1. Beļģijas flāmu kopienā:

‒ Flandrijas Augstākās izglītības reģistrs (Hogeronderwijsregister)1 ir oficiāls reģistrs, kurā ir uzskaitītas visas atzītās (akreditētās) augstākās izglītības programmas, ko piedāvā visas atzītās (valsts un privātās reģistrētās) augstākās izglītības iestādes.

Tajā iekļautas arī atzītas (akreditētas) augstākās izglītības programmas, ko iepriekš, piemēram, 2008./2009. akadēmiskajā gadā, piedāvāja visas atzītās (valsts un privātās reģistrētās) augstākās izglītības iestādes.

2. Beļģijas franču kopienā:

‒ Skat. tiesību aktu Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, kā arī oficiālos reģistrus - Cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles2 un www.mesetudes.be.

3. Beļģijas vāciski runājošajā kopienā:

‒ Augstākās izglītības iestāde Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft un bakalaura programmas, kas norādītas tiesību aktā Dekret vom 27. Juni 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule.

4. Igaunijas Republikā:

‒ Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā bakalaura un maģistra grādus un programmas, ir sniegts tīmekļa vietnē www.archimedes.ee/enic (Igaunijas ENIC/NARIC tīmekļa vietne).

5. Latvijas Republikā:

‒ Informācija par akreditētajām augstākās izglītības iestādēm Latvijas Republikā ir pieejama Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras tīmekļa vietnē vai e-platformā "Augstskolu/koledžu novērtēšana, studiju virzienu akreditācija un studiju programmu licencēšana";3

‒ Informācija par studiju virzienu (tostarp studiju programmu) akreditāciju līdz 2019. gadam ir pieejama Studiju virzienu reģistrā.4

Informācija par kvalifikācijām līdz 2012. gadam ir pieejama tīmekļa vietnē www.aiknc.lv.

6. Lietuvas Republikā:

‒ Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā bakalaura un maģistra grādus un programmas, ir pieejams AIKOS sistēmā, kas ir atvērta informācijas, konsultāciju un ievirzes sistēma, kurā informācija sniegta, pamatojoties uz datu bāzēm un reģistriem.5

7. Luksemburgas Lielhercogistē:

‒ Tiesību aktos ir atzīti bakalaura un maģistra grādi, ko piešķir Luksemburgas Universitāte (Université du Luxembourg);

‒ Akreditētās privātās augstākās izglītības iestādes un to programmas: skat. Luksemburgas Lielhercogistes Augstākās izglītības un pētniecības ministrijas sagatavotajā sarakstā.6

8. Nīderlandes Karalistē:

‒ Skat. oficiālo reģistru Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).7


1 Šis reģistrs ir publicēts holandiešu valodā tīmekļa vietnē www.hogeronderwijsregister.be un angļu valodā tīmekļa vietnē www.highereducation.be.

2 Šis reģistrs ir publicēts tīmekļa vietnē www.enseignement.be.

3 Skat. http://eplatforma.aika.lv.

4 Skat. http://eplatforma.aika.lv.

5 Skat. www.aikos.smm.lt.

6 Skat. http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.

7 Skat. https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp.

 

IV PIELIKUMS
Augstākās izglītības iestādes un citas organizācijas, kas ir pilnvarotas piešķirt doktora grādus

Lai automātiski atzītu doktora grādus, šā līguma darbības ietvarā ir doktora grādi, ko piešķir turpmāk minētās augstākās izglītības iestādes un citas pilnvarotās organizācijas.

1. Beļģijas flāmu kopienā:

‒ Tikai universitātes, proti (pašlaik):

Katholieke Universiteit Leuven;

transnationale Universiteit Limburg;

Universiteit Hasselt;

Universiteit Antwerpen;

Universiteit Gent;

Vrije Universiteit Brussel

un šādas divas institūcijas:

Evangelische Theologische Faculteit;

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

2. Beļģijas franču kopienā:

‒ Pilnvarojums piešķirt akadēmisko grādu Docteur ir piešķirts katrai atzītai universitātei, kas ir norādīta tiesību aktā Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

3. Beļģijas vāciski runājošajā kopienā:

‒ Nav attiecināms

4. Igaunijas Republikā:

‒ Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā doktora grādus, ir sniegts tīmekļa vietnē www.archimedes.ee/enic (Igaunijas ENIC/NARIC tīmekļa vietne).

5. Latvijas Republikā:

‒ Šajā pielikumā iekļaujamā informācija ir pieejama e-platformā "Augstskolu/koledžu novērtēšana, studiju virzienu akreditācija un studiju programmu licencēšana".1

6. Lietuvas Republikā:

‒ Visu to atzīto augstākās izglītības iestāžu pilns saraksts, kas piedāvā doktora grādus un programmas, ir pieejams AIKOS sistēmā, kas ir atvērta informācijas, konsultāciju un ievirzes sistēma, kurā informācija sniegta, pamatojoties uz datu bāzēm un reģistriem.2

7. Luksemburgas Lielhercogistē:

‒ Tikai Luksemburgas Universitātei (Université du Luxembourg) ir tiesības piešķirt doktora grādus.

8. Nīderlandes Karalistē:

‒ Skat. tiesību aktu Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.


1 Skat. http://eplatforma.aika.lv.

2 Skat. www.aikos.smm.lt.

 

TREATY ON THE AUTOMATIC RECOGNITION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS

The Kingdom of Belgium, represented by:

‒ The Flemish Government,

‒ The Government of the French Community,

‒ The Government of the German-speaking Community,

The Republic of Estonia,

The Republic of Latvia,

The Republic of Lithuania,

The Grand-Duchy of Luxembourg,

The Kingdom of the Netherlands,

hereinafter referred to as "the Parties",

Having regard to the fact that the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, jointly drafted by the Council of Europe and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, signed in Lisbon on 11 April 1997 (hereinafter referred to as "the Lisbon Recognition Convention"), has entered into force for each of the Parties to the present Treaty and that the Parties implement the subsidiary texts to the Lisbon Recognition Convention, adopted by the Lisbon Recognition Convention Committee,

Having regard to the importance of automatic recognition of qualifications, as repeatedly emphasized in communiqués adopted by the Ministers during the Ministerial Conferences of the European Higher Education Area in the Bologna Process,

Whereas the Recommendation of the Council of the European Union of 26 November 2018 on promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education and training qualifications and the outcomes of learning periods abroad calls, inter alia, on the Member States of the European Union to take the necessary steps to achieve automatic recognition of higher education qualifications by 2025,

Whereas legally binding mutual agreements on the automatic recognition of higher education qualifications have already been concluded in the framework of the Benelux Union and between the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania, namely:

‒ The Decision M(2015)3 of the Benelux Committee of Ministers concerning the automatic mutual generic level recognition of higher education degrees, as supplemented by the Decision M(2018)1,

‒ The Agreement among the Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the automatic academic recognition of qualifications concerning higher education, signed in Vilnius on 8 June 2018,

Desiring to expand automatic recognition of higher education qualifications within the European Higher Education Area by combining these regional arrangements into a multilateral treaty between the Parties,

Conscious of the fact that the basis for mutual trust lies in ratification of the Lisbon Recognition Convention and in active membership of the European Higher Education Area, testified by the implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (hereinafter referred to as "the ESG"), three-cycle higher education systems, national qualifications frameworks, and other transparency tools,

Willing to provide other States with the opportunity to join this Treaty, considering the above,

Determined to remain, in doing so, at the forefront of the Bologna Process and of the realisation of the European Higher Education Area,

Have agreed as follows:

Article 1. Objectives and Scope

1. This Treaty aims to ensure that a higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties, belonging to its higher education system and referenced to the European Qualifications Framework for lifelong learning (hereinafter referred to as "the EQF"), is automatically recognised at the same level of the corresponding higher education qualifications issued by all the other Parties.

2. This Treaty shall apply to the higher education qualifications that are issued in accordance with the legislation of the Parties and belong to their higher education systems, that are covered by Annex I to this Treaty and that comply with all the other conditions set out in this Treaty.

3. This Treaty shall not apply to:

a) the recognition of the specific programmes of higher education qualifications in a particular field of study,

b) the recognition of periods of study,

c) the recognition of qualifications that do not belong to the higher education systems of the Parties, or

d) the recognition of professional qualifications in accordance with Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, or in accordance with other relevant provisions adopted within the framework of the European Union.

With regard to such elements, this Treaty shall remain without prejudice to the relevant provisions and principles of the Lisbon Recognition Convention and its subsidiary texts, the relevant provisions adopted within the framework of the European Union and the relevant provisions of the legislation of the Parties.

Article 2. Definitions

1. For the purposes of this Treaty, the following terms shall have the following meaning:

a) "automatic recognition": the automatic recognition, without any procedure, of a higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties and belonging to its higher education system, at the same level of the corresponding higher education qualifications issued in accordance with the legislation of the other Parties;

b) "corresponding higher education qualifications": the higher education qualifications as listed in Annex I to this Treaty;

c) As regards the level of higher education qualifications:

i) "Associate degree": a short cycle higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties and belonging to its higher education system, that relates to level 5 of the EQF;

ii) "Bachelor's degree": a first cycle higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties and belonging to its higher education system, that relates to level 6 of the EQF;

iii) "Master's degree": a second cycle higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties and belonging to its higher education system, that relates to level 7 of the EQF;

iv) "Doctoral degree": a third cycle higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties and belonging to its higher education system, that relates to level 8 of the EQF.

2. The terms used in this Treaty shall have the same definition as in the Lisbon Recognition Convention, unless incompatible with the provisions of this Treaty or the Annexes thereto.

Article 3. General Provision on Automatic Recognition

1. Within all Parties, automatic recognition shall apply to each higher education qualification issued in accordance with the legislation of one of the Parties, belonging to its higher education system and listed in Annex I, provided that the conditions laid down in Article 4 of this Treaty are met.

2. The automatic recognition pursuant to paragraph 1 of this Article shall occur without any further procedure.

Article 4. Conditions for Automatic Recognition

1. Associate degrees shall benefit from automatic recognition pursuant to Article 3 of this Treaty, provided that all of the following conditions are met:

a) The minimum quality of the programmes that led to the Associate degree has been assured through its licencing by the competent authority of the Party where the degree was issued;

b) The Associate degree has been awarded by a recognised institution and pertains to a recognised programme in higher education, in accordance with the legislation of the Party where the degree was issued, insofar as that institution and programme are covered by Annex II to this Treaty;

c) The automatic recognition of Associate degrees shall only apply between Parties whose legislation provides for Associate degrees belonging to higher education, as from the moment that these Parties have declared that they automatically recognise such degrees. Such declarations shall be notified to the Depositary, who shall inform the other Parties thereof.

The absence of such a declaration on behalf of a Party shall remain without prejudice to any obligations for that Party towards another Party pursuant to other arrangements pertaining to the recognition of Associate degrees.

2. Bachelor's and Master's degrees shall benefit from automatic recognition pursuant to Article 3 of this Treaty, provided that all of the following conditions are met:

a) The minimum quality of the programmes leading to the Bachelor's or Master's degree has been assured through its licensing by the competent authority of the Party where the degree was issued;

b) The Bachelor's or Master's degree has been awarded by a recognised higher education institution and pertains to a recognised programme, in accordance with the legislation of the Party where the degree was issued, insofar as that institution and programme are covered by Annex III to this Treaty.

3. Doctoral degrees shall benefit from automatic recognition pursuant to Article 3 of this Treaty, provided that the Doctoral degree has been awarded by a higher education institution or another body authorised for this purpose in accordance with the legislation of the Party where the Doctoral degree was issued, insofar as that institution or body is covered by Annex IV to this Treaty.

Article 5. Safeguard Clause

1. Where, in exceptional circumstances, automatic recognition pursuant to Article 3 of this Treaty causes, or threatens to cause, substantial difficulties for the higher education system of a Party, that Party may take safeguard measures with regard to the qualification or qualifications concerned, provided that such measures are strictly necessary and that they remain without prejudice to the relevant provisions and principles of the Lisbon Recognition Convention and its subsidiary texts, the relevant provisions of other applicable arrangements and the relevant provisions of the legislation of the Party concerned.

2. As soon as a Party takes safeguard measures pursuant to paragraph 1 of this Article, it shall liaise with the Party or Parties where the qualification or qualifications concerned have been issued, in order to resolve the situation. It shall also notify these measures to the Depositary, who shall inform all other Parties thereof.

3. All Parties shall at all times remain vigilant to avoid any misuse of the present Treaty, in particular to prevent that recognition decisions taken prior to the entry into force of this Treaty would be overridden. In the event of known abuse, the Party concerned shall take all necessary measures in order to exclude the related cases from the application of the present Treaty. That Party shall also notify these cases to the Depositary, who shall inform all other Parties thereof.

Article 6. Information Provision and Exchange

1. The Parties shall make information about this Treaty and its effects widely available to the general public. Information about this Treaty, including its text, shall be available on the websites of the competent authorities of each of the Parties and of their centres belonging to the European Network of National Information Centres on academic mobility and recognition (hereinafter referred to as "the ENIC Network").

2. The competent authorities of each of the Parties and their centres belonging to the ENIC Network shall mutually exchange information on the higher education systems of the Parties and on the application of this Treaty within the Parties.

Article 7. Access to Higher Education

Without prejudice to existing or future arrangements between two or more Parties as regards qualifications giving access to higher education, the Parties are invited to exchange information on the general requirements for access to higher education that they apply in accordance with their legislation and on the qualifications giving access to higher education.

Article 8. Annexes

Annexes I to IV shall constitute an integral part of this Treaty.

Article 9. Disputes

Without prejudice to the provisions of Article 5 of this Treaty, any dispute that may arise in connection with the interpretation or application of this Treaty shall be settled by the Parties through negotiations in good faith.

Article 10. Territorial application

1. This Treaty shall apply within the territory of the Kingdom of Belgium, the territory of the Republic of Estonia, the territory of the Republic of Latvia, the territory of the Republic of Lithuania and the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.

2. As regards the territory of the Kingdom of the Netherlands, this Treaty shall apply to the European and Caribbean part (the islands Bonaire, Saba and Sint Eustatius) of the Netherlands. It may also be extended to Aruba, Curaçao and Sint Maarten through a notification via diplomatic channels to the Depositary, which shall inform the other Parties thereof.

3. Following accession pursuant to Article 13, this Treaty shall also apply within the territory of the acceding State or the part thereof that is covered by the accession.

Article 11. Depositary

The Secretariat-General of the Benelux Union shall be the Depositary of this Treaty. The Depositary shall transmit certified copies of this Treaty to all Parties.

Article 12. Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by each Party in accordance with its constitutional procedures.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary, who shall inform all Parties thereof.

3. This Treaty shall enter into force on the first day of the third month following the receipt by the Depositary of the last instrument of ratification, acceptance or approval. The Depositary shall inform all Parties of the date of entry into force of this Treaty.

4. This Treaty and its Annexes may be amended through mutual written agreement between the Parties. The amendments shall be documented in separate protocols, which shall constitute an integral part of this Treaty and shall enter into force in accordance with the procedure laid down in paragraphs 1 to 3 of this Article.

5. In the event that the information in Annexes I, II, III or IV that pertains to a given Party is impacted by changes in the legislation or internal organisation of that Party, the Party concerned shall notify such changes to the Depositary, who shall inform the other Parties thereof. All Parties shall take such changes into consideration when applying this Treaty.

6. This Treaty is concluded for an indefinite period of time. Each of the Parties can denounce this Treaty in writing by notifying such denunciation to the Depositary, who shall inform the other Parties thereof. This Treaty shall cease to be in force for the Party concerned six months after the date of the receipt by the Depositary of such notification, while it shall remain in force for the other Parties.

Article 13. Accession

1. Any State that has ratified the Lisbon Recognition Convention and belongs to the European Higher Education Area may apply to accede to this Treaty, on the condition that:

- it applies trustworthy quality assurance systems for its higher education programmes, which can demonstrate proven compliance with the ESG,

- its higher education system is a three-cycle system in compliance with the Qualifications Framework of the European Higher Education Area, and

- it has referenced its national higher education qualifications framework to the EQF.

2. In accordance with its constitutional procedures, the applicant State shall notify such application to the Depositary, who shall inform all Parties thereof. This application shall include information referenced under Annexes I, II, III and IV of this Treaty in accordance with the procedure referred to in paragraph 5 of Article 12 of this Treaty. The applicant State may only accede after the receipt by the Depositary of the last written notification by all Parties that they accept the application of the applicant State.

3. The accession of the applicant State to this Treaty shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary, and shall take effect on the first day of the third month following the receipt by the Depositary of this instrument of accession. The Depositary shall inform all Parties of the date of accession to this Treaty.

4. The Parties to this Treaty are invited to consult each other and to cooperate in order to streamline, prepare and facilitate the application of this Article.

Done at Brussels on 14 September 2021, in a single copy in the Dutch, Estonian, French, German, Latvian, Lithuanian and English languages, all texts having equal power. In case of divergence of interpretation, the text in the English language shall prevail.

For the Kingdom of Belgium, represented by:

‒ The Flemish Government,

[Ben Weyts]

‒ The Government of the French Community,

[Valérie Glatigny & Pierre-Yves Jeholet]

‒ The Government of the German-speaking Community,

[Lydia Klinkenberg]

For the Republic of Estonia,

[Liina Kersna]

For the Republic of Latvia,

[Anita Muižniece]

For the Republic of Lithuania,

[Jurgita Šiugždinienė]

For the Grand-Duchy of Luxembourg,

[Claude Meisch]

For the Kingdom of the Netherlands,

[Sigrid A.M. Kaag]

 

Annex I
Corresponding higher education qualifications

Level
(EQF)1

Title of qualification

Flemish Community of Belgium

French Community of Belgium

German-speaking Community of Belgium

Republic of

Estonia

Republic of

Latvia

Republic of Lithuania

Grand-Duchy of Luxembourg

Kingdom of
the Netherlands

5

Gegradueerde

Brevet d'enseignement supérieur

Not applicable

Not applicable

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

Not applicable

Brevet de technicien supérieur

Graad Associate degree

6

Bachelor

Bachelier

Bachelor

Rakenduskõrghariduse diplom;

Bakalaureus

Bakalaura diploms;

Profesionālā bakalaura diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms

Profesinis bakalauras;

Bakalauras

Diplôme de bachelor

Graad Bachelor

7

Master

Master;

Médecin;

Médecin vétérinaire

Not applicable

Magister;

Arstikraad;

Hambaarstikraad;

Farmaatsiamagister;

Loomaarstikraad;

Arhitektuurimagister;

Tehnikateaduse magister;

Haridusteaduse magister

Maģistra diploms;

Profesionālā maģistra diploms;

Profesionālās augstākās izglītības diploms un profesionālās kvalifikācijas diploms (ārsta, zobārsta, farmaceita un veterinārārsta profesionālā kvalifikācija)2

Magistras

Diplôme de master

Graad Master

8

Doctor

Docteur

Not applicable

Doktor

Doktora diploms;

Profesionālā doktora diploms mākslās

Mokslo daktaras

Meno daktaras

Doctorat (grade de docteur)

Graad Doctor

Within some Parties, certain pre-existing qualifications have been assimilated with the ones mentioned above, as a result of the legislation of those Parties. The present Treaty remains without prejudice to the legal effects thereof within those Parties and to the recognition of the qualifications concerned pursuant to other arrangements between Parties.


1 European Qualifications Framework for lifelong learning.

2 On the basis of the present Treaty, only the educational part of this qualification shall be recognised automatically.

 

ANNEX II
Recognised institutions and recognised programmes in relation to Associate degrees

For the purposes of the automatic recognition of Associate degrees, Associate degrees awarded by the following recognised institutions and pertaining to the following recognised programmes in higher education shall be covered:

1. For the Flemish Community of Belgium:

‒ The Higher Education Register of Flanders ("Hogeronderwijsregister")1 is an official register listing all the recognised (accredited) higher education programmes offered by all the recognised (public and private registered) higher education institutions.

It also includes the Associate degrees.

2. For the French Community of Belgium:

‒ See the legal act named "Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études" and the official registers named "Cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles"2 and www.mesetudes.be.

3. For the German-speaking Community of Belgium:

‒ Not applicable

4. For the Republic of Estonia:

‒ Not applicable

5. For the Republic of Latvia:

‒ The information within the meaning of the present Annex is available on the e-platform for Assessment of Higher Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study Programmes3.

6. For the Republic of Lithuania:

‒ Not applicable

7. For the Grand-Duchy of Luxembourg:

‒ See the list drawn up by the Ministry of Higher Education and Research of the Grand-Duchy of Luxembourg4.

8. For the Kingdom of the Netherlands:

See the official register named "Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)"5.


1 This register is published in Dutch on www.hogeronderwijsregister.be and in English on www.highereducation.be.

2 This register is published on www.enseignement.be.

3 See http://eplatforma.aika.lv.

4 See http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.

5 See https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp.

 

ANNEX III
Recognised institutions and recognised programmes in relation to Bachelor's or Master's degrees

For the purposes of the automatic recognition of Bachelor's or Master's degrees, Bachelor's and Master's degrees awarded by the following recognised higher education institutions and pertaining to the following recognised programmes shall be covered:

1. For the Flemish Community of Belgium:

‒ The Higher Education Register of Flanders ("Hogeronderwijsregister")1 is an official register listing all the recognised (accredited) higher education programmes offered by all the recognised (public and private registered) higher education institutions.

It also includes the recognised (accredited) higher education programmes offered by all the recognised (public and private registered) higher education institutions in the past, for instance in the academic year 2008-2009.

2. For the French Community of Belgium:

‒ See the legal act named "Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études" and the official registers named "Cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles"2 and www.mesetudes.be.

3. For the German-speaking Community of Belgium:

‒ The higher education institution named "Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft" and the Bachelor programmes referred to in the legal act named "Dekret vom 27. Juni 2005 zur Schaffung einer autonomen Hochschule".

4. For the Republic of Estonia:

‒ A complete list of all recognised higher education institutions providing Bachelor's and Master's degrees and programmes is available on www.archimedes.ee/enic (a website of the Estonian ENIC/NARIC).

5. For the Republic of Latvia:

‒ As regards accredited higher education institutions in the Republic of Latvia, information is available on the website of the Quality Agency for Higher Education or on the e-platform for Assessment of Higher Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study Programmes3;

‒ Information about accreditations by Study Directions until 2019 (including study programmes) is available at the Register of Study Directions4.

Information about qualifications until 2012 is available on www.aiknc.lv.

6. For the Republic of Lithuania:

‒ A complete list of all recognised higher education institutions providing Bachelor's and Master's degrees and programmes is available on AIKOS - an open information, counselling, and guidance system providing information based on databases and registers5.

7. For the Grand-Duchy of Luxembourg:

‒ Bachelor's and Master's degrees awarded by the University of Luxembourg ("Université du Luxembourg") are recognised by law;

‒ Accredited private higher education institutions and their programs: see the list drawn up by the Ministry of Higher Education and Research of the Grand-Duchy of Luxembourg6.

8. For the Kingdom of the Netherlands:

‒ See the official register named "Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)7.


1 This register is published in Dutch on www.hogeronderwijsregister.be and in English on www.highereducation.be.

2 This register is published on www.enseignement.be.

3 See http://eplatforma.aika.lv.

4 See http://eplatforma.aika.lv.

5 See www.aikos.smm.lt.

6 See http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.

7 See https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-en-downloaden.jsp.

 

ANNEX IV
Higher education institutions and other bodies authorised to award Doctoral degrees

For the purposes of the automatic recognition of Doctoral degrees, Doctoral degrees awarded by the following higher education institutions and other authorised bodies shall be covered:

1. For the Flemish Community of Belgium:

‒ Only the universities, namely (at present) the:

Katholieke Universiteit Leuven,

transnationale Universiteit Limburg,

Universiteit Hasselt,

Universiteit Antwerpen,

Universiteit Gent,

Vrije Universiteit Brussel,

and the two following institutions, namely the:

Evangelische Theologische Faculteit,

Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

2. For the French Community of Belgium:

‒ The authorisation to confer the academic degree of Docteur is granted to each recognised university as listed in the legal act named "Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études".

3. For the German-speaking Community of Belgium:

‒ Not applicable

4. For the Republic of Estonia:

‒ A complete list of all recognised higher education institutions providing Doctoral degrees is available on www.archimedes.ee/enic (a website of the Estonian ENIC/NARIC).

5. For the Republic of Latvia:

‒ The information within the meaning of the present Annex is available on the e-platform for Assessment of Higher Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study Programmes1.

6. For the Republic of Lithuania:

‒ A complete list of all recognised higher education institutions providing Doctoral degrees and programmes is available on AIKOS - an open information, counselling, and guidance system providing information based on databases and registers2.

7. For the Grand-Duchy of Luxembourg:

‒ Only the University of Luxembourg ("Université du Luxembourg") is entitled to award Doctoral degrees.

8. For the Kingdom of the Netherlands:

‒ See the legal act named "Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek".


1 See http://eplatforma.aika.lv.

2 See www.aikos.smm.lt.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 02.03.2022.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 16.02.2022. OP numurs: 2022/33.6
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330026
02.03.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)