Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 3

Rīgā 2022. gada 10. februārī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

 

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2022. gada 10. februāra lēmumu Nr. 3

Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

1. Centrālā vēlēšanu komisija lemj par vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu ārvalstīs:

1.1. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs (turpmāk - pārstāvniecības) - pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma;

1.2. citās piemērotās vietās - pēc vismaz 36 vēlētāju priekšlikuma;

1.3. uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā - pēc kuģa īpašnieka priekšlikuma.

2. Priekšlikums par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu ārvalstīs iesniedzams ne agrāk kā 120 dienu un ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas. 1.2. punktā minēto priekšlikumu var iesniegt:

2.1. ierodoties personīgi Centrālajā vēlēšanu komisijā vai pārstāvniecībā;

2.2. nosūtot pa pastu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai pārstāvniecībai;

2.3. nosūtot uz Centrālās vēlēšanu komisijas vai pārstāvniecības e-pasta adresi, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai oficiālo elektronisko adresi.

1.1. un 1.3. punktā minēto priekšlikumu iesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā.

3. Priekšlikumā (1. pielikums) norāda iecirkņa nosaukumu, adresi un ieteiktās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu (3 līdz 7 Latvijas pilsoņi), norādot komisijas locekļu, priekšsēdētāja un sekretāra kandidātus. Ja priekšlikumu iesniedz vēlētāji, norāda arī katra parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

4. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju, sekretāru vai komisijas locekli (turpmāk kopā saukti - kandidāti) var pieteikt Latvijas vēlētāju:

4.1. kurš nav Saeimas vai attiecīgās pašvaldības deputāts;

4.2. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu un nav pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu;

4.3. kurš prot latviešu valodu;

4.4. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

5. Kandidātu parakstīti pieteikumi (2. pielikums) tiek iesniegti Centrālajā vēlēšanu komisijā vai pārstāvniecībā kopā ar priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

6. Pieteikumā norādāms:

6.1. kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, latviešu valodas prasmes pašnovērtējums, kontakttālruņu numuri, ziņas par piedalīšanos Latvijas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;

6.2. kandidāta apliecinājums, ka viņš:

6.2.1. piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai;

6.2.2. atbilst šīs instrukcijas 4. punkta prasībām;

6.2.3. apņemas pildīt savus pienākumus atbilstīgi likumiem, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem;

6.2.4. apņemas fizisko personu datu apstrādi veikt tikai tam paredzētajā nolūkā un bez tiesiska pamatojuma neizpaust tos arī pēc iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu beigām;

6.2.5. piekrīt savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama pēc Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma un šīs instrukcijas prasībām, t.i., Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanai par vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu.

7. Pārstāvniecībā saņemtie priekšlikumu un pieteikumu oriģināli uzglabājami pārstāvniecībā. Tajos iekļauto informāciju pārstāvniecība nodod Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas. Pēc vēlēšanām priekšlikumu un pieteikumu oriģināli iznīcināmi vienlaikus ar vēlēšanu materiāliem iecirkņa darbības instrukcijā noteiktajā kārtībā.

8. Centrālā vēlēšanu komisija lēmumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu paziņo attiecīgi Ārlietu ministrijai, vēlētāju priekšlikuma kontaktpersonai vai kuģa īpašniekam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

 

1. pielikums
10.02.2022. ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajai
Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanas instrukcijai

PRIEKŠLIKUMS
PAR VĒLĒŠANU IECIRKŅA IZVEIDOŠANU ĀRVALSTĪS

     
 

(vēlēšanu vai tautas nobalsošanas nosaukums)

 
     
Iecirkņa nosaukums (iestāde, kur tiks izvietots iecirknis):  
 
Iecirkņa adrese (iekļaujot pasta indeksu):  
 
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidāti

(3 līdz 7 vēlētāji*; vārds, uzvārds)

priekšsēdētājs:  
 
sekretārs:  
 
loceklis:  
 
loceklis:  
 
loceklis:  
 
loceklis:  
 
loceklis:  
 
Kontaktpersona vārds, uzvārds:
 
personas kods:  
tālruņa numurs:  
e-pasta adrese:  
 

*Ieteikums iecirkņa komisijas locekļu skaitam:

- līdz 300 vēlētāju - 3 locekļi;

- 300 līdz 1000 vēlētāju - 5 locekļi;

- vairāk nekā 1000 vēlētāju - 7 locekļi.

Vēlēšanu iecirkņa izveidi atbalsta vismaz 36 vēlētāji:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds Personas kods Paraksts

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

12.

     

13.

     

14.

     

15.

     

16.

     

17.

     

18.

     

19.

     

20.

     

21.

     

22.

     

23.

     

24.

     

25.

     

26.

     

27.

     

28.

     

29.

     

30.

     

31.

     

32.

     

33.

     

34.

     

35.

     

36.

     

...

     

...

     

...

     

**Priekšlikuma noformēšanai iesakām izmantot abpusēju druku. Ja dokuments ir uz vairākām atsevišķām lapām, lapas jācauršauj. Priekšlikumam jāpievieno vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumi (2. pielikums).

Informācija par personas datiem

Datu apstrādātājs: Centrālā vēlēšanu komisija/Ārlietu ministrija/Pārstāvniecība.

Datu apstrādes mērķis: Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšana par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu, vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāva apstiprināšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta piektā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta "e" apakšpunkts.

 

2. pielikums
10.02.2022. ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajai
Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanas instrukcijai

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS ĀRVALSTĪM

     
 

(vēlēšanu vai tautas nobalsošanas nosaukums)

 

Atbilstošo lūdzam ierakstīt vai atzīmēt ar X

Vārds (vārdi)

Uzvārds

Personas kods

Izglītība (vidējā, augstākā) Latviešu valodas prasme (teicami, labi, apmierinoši)
Dzīvesvietas adrese

………………………………………………………………………………………………...

Tālruņu numuri

Mobilais: ..........................................

Cits: ..................................................

Darbavieta un profesija (nodarbošanās)* E-pasta adrese
Uz kuru iecirkni kandidē (pilsēta, valsts)
Datorprasmes
Strādāju ar MS Word vai Apple programmām ____________ Ir pamatzināšanas IT lietās _______________
Ziņas par piedalīšanos vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā agrāk (skaits)
Priekšsēdētājs ______ Sekretārs ______ Komisijas loceklis ______ Līgumdarbinieks ______ Pirmo reizi _____
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta paziņojums
Es,   , paziņoju, ka:
 

(vārds, uzvārds)

 

1) atbilstu 10.02.2022. ar lēmumu Nr. 3 apstiprinātās Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 4. punkta prasībām;

2) esmu iepazinies(-usies) ar attiecīgo vēlēšanu (tautas nobalsošanas) likumu un Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un izprotu, ka manas kandidatūras izvērtējumam ir nepieciešama manu personas datu apstrāde, kas tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkta prasībām, saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, t.i., Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanai par vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu;

3) ievēlēšanas gadījumā iecirkņa komisijas locekļa pienākumus pildīšu saskaņā ar likumiem, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem, citu personu datu apstrādi veikšu tikai tam paredzētajā nolūkā, kā arī apņemos bez tiesiska pamatojuma neizpaust personas datus arī pēc iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu beigām;

4) izvēloties šā pieteikuma paziņošanas kanālu, es izprotu ar paziņojuma nosūtīšanu saistītos riskus.

*Norāda, ja vēlas.

_________. gada _____ . _________________________ Paraksts_________________________________
   

Informācija par personas datiem

Datu apstrādātājs: Centrālā vēlēšanu komisija/Ārlietu ministrija/Pārstāvniecība.

Datu apstrādes mērķis: Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšana par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu, vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāva apstiprināšanu.

Datu apstrādes tiesiskais pamats: Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta piektā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta "e" apakšpunkts.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 3Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.10
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329932
10.02.2022
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"