Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/4

Grobiņā 2022. gada 27. janvārī
Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" maksas pakalpojumi
(maksas pakalpojumu cenu noteikšanu un mazumtirdzniecības cenu aprēķināšanas kārtība)
Apstiprināti
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
27.01.2022. sēdes lēmumu Nr. 72 (prot. Nr. 2 68. §)


Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" (turpmāk – Aģentūras) sniegtos maksas pakalpojumus un to apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums Nr. 1).

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūras saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.

5. Noteikt fiksētu maksu šādiem Aģentūras pakalpojumiem:

5.1. Gidu pakalpojumi;

5.2. Telpu īre Aizputes tūrisma informācijas centrā;

5.3. Telpu īre Papes pagasta "Dzintarvēji";

5.4. Telpu īre Embūtes tūrisma informācijas centrā;

5.4.1. Istabiņu īre;

5.4.2. Semināra zāles īre;

5.5. Ieejas maksa apskates objektā "Aizputes ūdenstornis";

5.6. Ieejas maksa apskates objektā "Leļļu istaba";

5.7. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi tūrisma informācijas centros.

6. Noteikt piecenojumu Aģentūrā pārdošanā saņemamajām precēm – kartēm, ceļvežiem, grāmatām, suvenīriem, mājražotāju precēm u.c.:

6.1. kartēm, ceļvežiem, grāmatām u.c. poligrāfiskajiem materiāliem – 30 % – 70 % apmērā pie piegādātāja cenas;

6.2. suvenīriem, mājražotāju precēm u.tml. precēm – 10 % – 50 % apmērā pie piegādātāja cenas;

6.3. Aprēķinātā mazumtirdzniecības cena tiek noapaļota līdz 5 vai 10 centiem.

7. Ar Aģentūrā pārdošanā saņemto preču ražotājiem tiek slēgts līgums par preču saņemšanu realizācijā (pielikums Nr. 2).

8. Aģentūras ražotajiem un dizainētajiem suvenīriem noteikt cenu, ņemot vērā to ražošanas un piegādes izmaksas.

9. Katram konkrētam pasākumam biļetes cenu, dalības maksu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu.

10. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis
1. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/4
"Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras
"Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs"
maksas pakalpojumi"

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

(euro)

1.

Gidu pakalpojumi Dienvidkurzemes novadā (no 1 līdz 1,5 stundām)  

1.1.

Pieaugušo personu grupai līdz 10 personām

1 – 1,5 stunda

25,00

1.2.

Pieaugušo personu grupai vairāk par 10 personām

1 persona

2,50

1.3.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai līdz 10 personām

1 – 1,5 stunda

15,00

1.4.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai vairāk par 10 personām

1 persona

1,50

2.

Telpu īre Aizputes tūrisma informācijas centrā

1 stunda

8,00

3.

Telpu īre Papes pagasta "Dzintarvēji"

1 diennakts

25,00

4.

Telpu īre Embūtes tūrisma informācijas centrā 

 

4.1.

Istabiņu īre

1 persona/diennakts

11,00

4.2.

Izmitināšana zālē uz matračiem(ar gultas veļu)

1 persona/diennakts

7,50

4.3.

Semināra zāles īre par pirmo stundu

1 stunda

24,00

4.4.

Semināra zāles īre par katru nākamo stundu

1 stunda

8,00

5.

Ieejas maksa apskates objektā "Aizputes ūdenstornis"

1 persona

1,50

6.

Ieejas maksa apskates objektā "Leļļu istaba"

1 persona

1,50

7.

Kopēšanas pakalpojumi: 

 

7.1.

A4 formāta lapa

1 lapa

0,12

7.2.

A3 formāta lapa

1 lapa

0,22

7.3.

A4 formāta lapa abpusēji

1 lapa

0,20

7.4.

A3 formāta lapa abpusēji

1 lapa

0,38

8.

Printēšanas pakalpojumi: 

 

8.1.

Melnbalta A4 formāta lapas izdruka

1 lapa

0,12

8.2.

Melnbalta A4 formāta lapas izdruka abpusēja

1 lapa

0,20

8.3.

Krāsaina A4 formāta lapas izdruka

1 lapa

0,58

8.4.

Melnbalta A3 lapas izdruka

1 lapa

0,22

2. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/4
"Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras
"Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs"
maksas pakalpojumi"
LĪGUMS Nr.

par preču saņemšanu realizācijai

Dienvidkurzemes novadā

202_. gada_______

Pašvaldības aģentūra "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs", reģistrācijas Nr. 90002663946, juridiskā adrese M. Namiķa iela 2b, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, turpmāk – Pircējs, tās direktores Ievas Skābardes personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un

________________________reģistrācijas numurs _________________, adrese __________________________________, turpmāk – Pārdevējs, tās __________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses, noslēdz šo līgumu par preču realizāciju, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Šī Līguma darbības laikā Pircējs apņemas pieņemt realizācijai Pārdevēja izgatavotās preces, turpmāk – Prece.

1.2. Par Preces sortimentu, daudzumu, kvalitāti un cenām līgumslēdzēju Puses vienojas atsevišķi, atspoguļojot šo vienošanos attiecīgā preču pavadzīmē-rēķinā.

2. APMAKSAS VEIDS UN TERMIŅI

2.1. Pircējs visus maksājumus veic euro (EUR) valūtā.

2.2. Apmaksu par Preci pilnā tās apjomā par katru darījumu Pircējs veic, saskaņā ar Pārdevēja preču pavadzīmi-rēķinu.

2.3. Apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu bezskaidras naudas līdzekļu veidā.

2.4. Apmaksa tiek veikta pēc Preces realizācijas.

2.5. Prece tiek uzskatīta par apmaksātu dienā, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Pārdevēja norēķinu kontā.

3. LĪGUMSLĒDZĒJU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

3.1. Preču sortiments un daudzums Pušu starpā tiek saskaņots pa e-pastu vai telefonu (skat. rekvizītu zonā).

3.2. Pārdevējs apliecina, ka Preces piegādes (nodošanas) brīdī tās kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem valsts standartiem.

3.3. Pircēja paraksts preču pavadzīmē-rēķinā apliecina Preces atbilstību un piemērotību Pircēja interesēm.

3.4. Pircējam piegādājamo Preču partijas apjomus un sortimentu nosaka, vadoties no Pārdevēja rīcībā esošajiem daudzumiem un sortimenta, maksimāli ievērojot Pircēja pieprasījumu un Pārdevēja ekonomiskās intereses.

3.5. Pieņemot Preci, Pircējs patstāvīgi pārliecinās par Preču kvalitāti un atbilstību preču pavadzīmē-rēķinā noteiktajam daudzumam. Prece uzskatāma par nodotu Pircējam brīdī, kad Pircējs no savas puses paraksta preču pavadzīmi-rēķinu.

3.6. Pircējs neuzņemas risku, kas izriet no Preces defektiem. Pārdevējam ir pienākums Preci ar defektiem vai nekvalitatīvu Preci samainīt pret tādu pašu vai līdzvērtīgu vai pieņemt atpakaļ.

3.7. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad ir veikta Preces pilnīga apmaksa.

3.8. Pārdevēja pienākums ir informēt Pircēju par sortimenta un/vai cenu izmaiņām vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

4.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpības, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību tiek atrisināts, Pusēm vienojoties pārrunu ceļā, bet, ja Pusēm šādu vienošanos pārrunu ceļā panākt nav izdevies, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

4.2. Jebkuras izmaiņas šajā Līgumā izdarāmas rakstveidā un pievienojamas šim Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

4.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj jebkuru no šajā Līgumā uzņemtajām saistībām, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā uzņemto saistību izpildes, par atkāpšanos rakstveidā informējot Pārdevēju, paziņojumu nosūtot uz šajā Līgumā noteikto Pārdevēja adresi ar ierakstītu vēstuli, kā arī atgriezt Pārdevējam nerealizēto Preci un veikt apmaksu tikai par realizēto Preci.

4.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. Jebkura no Pusēm var vienpusēji pārtraukt šī Līguma darbību, par to rakstveidā informējot otru Pusi vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā attiecīgajai Pusei pilnībā jāizpilda visas neizpildītās saistības pret otru Pusi.

4.5. Līgums automātiski pārtrauc darbību, ja Pircējs nav veicis pasūtījumu 1 (vienu) gadu kopš pēdējā pasūtījuma apmaksas.

4.6. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē jebkuri Pušu starpā iepriekš noslēgtie līgumi par šī Līguma priekšmetā noteikto Preču piegādi.

4.7. Līgums sagatavots valsts valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.
 

PIRCĒJSPĀRDEVĒJS
Pašvaldības aģentūra "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs"
Reģ. Nr. 90002663946
Juridiskā adrese: M. Namiķa iela 2b,
Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Banka: AS "SEB Banka"
Kods: UNLALV2X
Konts: LV02 UNLA 0050 0128 7940 8

 

Saziņai:
Kontaktpersona: Ieva Skābarde
Telefons 26301120
E-pasts: info@dienvidkurzeme.travel

 

Grāmatvedība:
Telefons: 26483154
E-pasts: gramatvediba@dienvidkurzeme.travel

 
Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/4 "Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" maksas pakalpojumi"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka veidu, kā aģentūras tūrisma informācijas centros tiek sniegti maksas pakalpojumi, piemērota maksa telpu īrei trešajām personām aģentūrai valdījumā nodotajos īpašumos.

Katrā no tūrisma informācijas centriem iepriekš maksa tika noteikta pēc dažādiem iepriekšējo domju lēmumiem, tagad būs vienota pieeja.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Dienvidkurzemes novada pašvaldību veido Aizputes novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads un Vaiņodes novads. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus, vienotus saistošos noteikumus par "Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" maksas pakalpojumi", kā to nosaka Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIeņēmumi ļaus aģentūrai attīstīties un dažādot pakalpojumu klāstu nākotnē, samazinot pašvaldības dotāciju.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti pakalpojumu veidi, kas saistīti ar aģentūras pamatdarbību un tai nodoto no pašvaldības funkcijas izrietošos uzdevumu realizēšanu. Saistošie noteikumi ļaus mājražotājiem, tūrisma uzņēmējiem gūt ienākumus, nododot savu preci tirdzniecībai tūrisma informācijas centros kā reprezentatīvu novadu raksturojušu preci un gūt papildus ienākumus vietās, kur nav pieejama cita veida tirdzniecības iespēja.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi izskatīti Dienvidkurzemes novada

pašvaldības Finanšu komitejā un apstiprināti Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes sēdē. Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības tīmekļa vietnē – www.grobinasnovads.lv, kā arī aģentūras mājaslapā www.dienvidkurzeme.travel. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavotiSaskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks A. Galeckis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs" maksas pakalpojumi(maksas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2022/4Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 15.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 14.02.2022. OP numurs: 2022/31.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329930
15.02.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)