Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jūrmalas domes lēmums Nr. 30

Jūrmalā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 1, 41. p.)

Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019. gada 21. novembra lēmumu Nr. 619 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā" (turpmāk - Lēmums Nr. 619) zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā, ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk - detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi Nr. 628) 39.1. apakšpunkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu", kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" 2451.1. apakšpunkts, kas nosaka, ka detālplānojumu obligāti izstrādā pirms jaunu zemes vienību veidošanas, jaunas būvniecības vai pārbūves uzsākšanas teritorijās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

2021. gada 30. septembrī tika pieņemts Domes lēmums Nr. 456 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, un darba uzdevuma precizēšanu" (turpmāk - Lēmums Nr. 456).

Ar Domes Lēmumu Nr. 456 tika precizēts detālplānojuma izstrādes mērķis - paredzēt jaunas dzīvojamās ēkas būvniecības iespējas, ar to saistītā labiekārtojuma izveide, un esošās apbūves pārbūves iespējas, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS22), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

Atbilstoši Domes Lēmumam Nr. 456, par detālplānojumu ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros, nav saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem. Detālplānojums zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr. 619 un precizēts ar Domes Lēmumu Nr. 456, un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28. panta pirmo daļu, 29. pantu un Noteikumu Nr. 628 119.1. apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 19. janvāra atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/1), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 13000140809. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16285 un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk - Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2032. gada 31. janvārim.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Administrācijas Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses].

Jūrmalas domes priekšsēdētājs G. Truksnis

 

Pielikums
Jūrmalas domes
2022. gada 27. janvāra lēmumam Nr. 30
(prot. Nr. 1, 41. p.)

Līgums Nr.__________
par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā,

2022. gada _________

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk - Administrācija), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada ____._________ lēmumu Nr.____ "Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu" (turpmāk - Lēmums Nr.____) rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā (kadastra Nr. 13000140809) (turpmāk - Detālplānojums) īstenotāja Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk - Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai visi kopā - Puses, ņemot vērā Jūrmalas domes Lēmumu Nr.____, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas domes Lēmumu Nr.____.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt četru gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2032. gada 31. janvārim;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. nodrošināt, lai būvniecības laikā netiktu negatīvi ietekmēta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību kvalitāte;

2.1.5. kompensēt zaudējumus, kas Administrācija vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.6. nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Administrācija apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Administrācija ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Administrāciju un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, un otrs eksemplārs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

 

Detālplānojuma izstrādes īstenotājs

Vārds Uzvārds,

personas kods

Adrese:

Tālr.: _____________

e-pasts:

 

_______________________________
/E. Stobovs/
_______________________________
/Vārds Uzvārds/

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par detālplānojuma zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 30Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 11.02.2022.Tēma: Teritorijas attīstības plānošanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 10.02.2022. OP numurs: 2022/29.15
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329817
11.02.2022
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"