Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts

Rīgā 2022. gada 2. februārī

Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa - īres nams - izmantošanas un saglabāšanas norādījumi

Norādījumi izdoti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto Rīgas valstspilsētas teritorijā esošu vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu - "Īres namu" (turpmāk tekstā - Īres nams) - izmantošanai un saglabāšanai.

Adresāts: īres nama vai tās daļas īpašnieks (valdītājs).

Pamatojums: Norādījumi izdoti, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5. pantu un Ministru kabineta 26.10.2021 noteikumiem Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi" (turpmāk tekstā - Norādījumi), lai novērstu saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu, nosakot kultūras pieminekļa, tā teritorijas un aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu un saimnieciskās darbības ierobežojumus, kā arī darbības, kuras var veikt bez Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk tekstā - Pārvaldes) atļaujas, kā arī pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.

Kultūras pieminekļa statuss: Īres nams iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Informācija pieejama https://mantojums.lv/cultural-objects. Īres namam noteikta aizsardzības zona, informācija pieejama https://mantojums.lv/cultural-objects.

Norādījumi attiecināmi uz valsts aizsargājamiem vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem ar šādiem valsts aizsardzības numuriem un adresēm:

Aizsardz. Nr. Atrašanās vieta
7801 Rīga, Aleksandra Čaka iela 156;
9286 Rīga, Antonijas iela 5
7499 Rīga, Blaumaņa iela 8;
5892 Rīga, Brīvības iela 308;
7960 Rīga, Brīvības iela 45;
7765 Rīga, Bruņinieku iela 93;
8134 Rīga, Duntes iela 48;
9281 Rīga, Kalnciema iela 2;
7825 Rīga, Kalupes iela 19;
7835 Rīga, Krasta iela 5;
9288 Rīga, Krišjāņa Barona iela 52;
8067 Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 57/59;
8175 Rīga, Pētersalas iela 14a;
8174 Rīga, Pētersalas iela 5;
9272 Rīga, Raņķa dambis 14;
8028 Rīga, Ropažu iela 37;
8181 Rīga, Rūpniecības iela 9;
7668 Rīga, Stabu iela 45;
8188 Rīga, Strēlnieku iela 13;
8189 Rīga, Strēlnieku iela 17;
8052 Rīga, Strēlnieku iela 2;
8053 Rīga, Strēlnieku iela 4;
8054 Rīga, Strēlnieku iela 6;
7671 Rīga, Tallinas iela 28;
7672 Rīga, Tallinas iela 30;
7673 Rīga, Tallinas iela 45;
7914 Rīga, Tallinas iela 65;
7916 Rīga, Tallinas iela 77;
8203 Rīga, Veru iela 3;
8206 Rīga, Vidus iela 11;
8220 Rīga, Vīlandes iela 20;
8211 Rīga, Vīlandes iela 6;
8212 Rīga, Vīlandes iela 8;
5930 Rīga, Zemitāna laukums 2;
7929 Rīga, Zvaigžņu iela 30;

Īres nama saglabājamās vērtības:

2.1. Celtnes/būves telpiskais risinājums ainavā, vidē (pilsētvides ainavā);

2.2. Būvmasu kārtojums;

2.3. Plānojuma struktūra (vispārējie telpu izkārtojuma pamatprincipi);

2.5. Konstruktīvā sistēma;

2.8. Vienkārša fasādes (fasāžu) arhitektūra;

2.10. Fasāžu koloristika (krāsojums);

2.13. Jumta forma;

2.16. Jumta iesegums;

2.17. Ailu aizpildījumi;

2.18. Vitrāžas;

2.23. Kāpņu izveidojums, margas un apdare (ja tāda ir);

2.25. Apkures sistēmas elementi (krāsnis, sildķermeņi u.c.);

2.35. Citas saglabājamas vērtības, kas atklājas ekspluatācijas laikā.

Pārvaldes izvirzītās prasības:

1. Īres namā un tās teritorijā:

1.1. Uzturēšanas režīms:

1.1.1. Īres namu ir aizliegts iznīcināt. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāts Īres nams, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esoša Īres nama saglabāšanu nodrošina tās valdītājs;

1.1.2. Īres nama īpašnieka (valdītāja) pienākums ir: ievērot likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību un citus likumus un normatīvos aktus, kā arī Pārvaldes norādījumus par Īres nama izmantošanu un saglabāšanu; informēt Pārvaldi un pašvaldības par pieminekļu uzraudzību atbildīgo institūciju par katru bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam Īres namam; laikus informēt Pārvaldi par būvniecības iecerēm un jebkuru saimniecisko darbību, kas pārveido Īres namu;

1.1.3. Lai nodrošinātu Īres nama aizsardzību, ir noteikta aizsardzības zona 100 metru attālumā ap Īres namu vai individuāli noteikta. Aizsardzības zona netiek noteikta, ja Īres nams atrodas pilsētbūvniecības teritorijā vai tās aizsardzības zonā;

1.1.4. Īres namu izmanto tās sākotnējai funkcijai vai kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāta Īres nams, tās saglabājamās vērtības un kultūrvēsturiskā vide tās teritorijā un aizsardzības zonā;

1.1.5. Lai nodrošinātu Īres nama uzturēšanu un saglabāšanu, īpašniekam (valdītajam) savlaicīgi un regulāri (vismaz reizi gadā) jāveic Īres nama apsekošana (vizuālā apskate), lai novērtētu bojājumus un iespējamos apdraudējumus, īpašu uzmanību pievēršot ēkas jumtam, lietusūdens novadīšanas sistēmas elementiem, fasādēm, pamatiem un ailu aizpildījumam. Ja Īres namā saglabājušies vēsturiskie interjeri, īpašniekam (valdītājam) jāveicina to saglabāšanai atbilstošs mikroklimats, izvairoties no straujām mitruma un temperatūras svārstībām;

1.1.6. Lai nodrošinātu Īres nama teritorijas uzturēšanu un saglabāšanu, īpašniekam (valdītajam) savlaicīgi un regulāri jāveic teritorijas uzturēšana, saglabājot vēsturisko labiekārtojuma raksturu (t.sk. žogus, stādījumus), nepieļaujot tādu pašizsējas koku un krūmu augšanu, kas var bojāt Īres namu;

1.1.7. Īres nama uzturēšanu, konservāciju, remontu un restaurāciju veic ēkas īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzekļiem.

1.2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi:

1.2.1. Īres nama pārveidošana vai tās oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir labākā iespēja, kā saglabāt Īres namu, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās Īres nama vērtība;

1.2.2. Īres nama konservācijā, remontā un restaurācijā lieto oriģinālam un vēlāku laiku vērtīgiem uzslāņojumiem atbilstošus un ar tiem saderīgus materiālus;

1.2.3. Ja paredzēti Īres nama pārveidošanas darbi, kas rada izmaiņas Īres nama saglabājamajās vērtībās, jāveic Arhitektūras pieminekļa arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija vai izpēte. Ja izpēti paredzēts veikt ar metodēm, kas var pārveidot Arhitektūras pieminekli (piemēram, zondāžas), izpētes darbiem jāsaņem rakstiska Pārvaldes atļauja Noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.2.3.1. Īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju konservācijas vai restaurācijas darbiem. Darbus drīkst veikt Pārvaldes kontrolē un tikai kultūras mantojuma saglabāšanas jomā kompetenta speciālista vadībā, kura kompetenci pamato atbilstošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments;

1.2.4. Pārvalde Īres nama īpašniekam (valdītājam) izsniedz darbu atļauju, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta paredzamā darbu vieta, apjoms un izpildīšanas veids. Atļauju izsniedz pēc veicamo darbu dokumentācijas (atkarībā no darbu rakstura un apjoma - vizuālās fiksācijas dokumentu, projekta, apraksta un metodikas) izvērtēšanas;

1.2.5. Par Īres nama izmantošanas un saglabāšanas norādījumu pārkāpšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

1.3. Darbības, kuras var veikt bez Pārvaldes atļaujas:

1.3.1. Īres nama kopšana, uzturēšana un cita saimnieciskā darbība, kas tiek veikta, izmantojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju, nepārveidojot Īres nama saglabājamās vērtības;

1.3.2. Īres nama iekšējās pārbūves, ja ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un pārbūves neskar saglabājušos vēsturiskos interjerus, tā daļas vai elementus;

1.3.3. Īres nama atjaunošanas darbi, ja pirms tam saņemts sertificēta būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinums ar secinājumiem un ieteikumos ietvertiem risinājumiem un ja tiek pastiprinātas vai nomainītas bojātās konstrukcijas ar oriģinālam atbilstošiem materiāliem;

1.3.4. Īres nama energoefektivitātes uzlabošana un inženiertīklu ierīkošana, ja netiek pārveidota ēkas arhitektūra un tās ārējais veidols, kā arī netiek nomainīti vēsturiskie logi, durvis un netiek skarti vēsturiskie interjeri;

1.3.5. Īres nama vides pieejamības risinājumi, ja tos izstrādājis kultūras mantojuma aizsardzības jomā pieredzējis speciālists, tie nepārveido Īres nama saglabājamās vērtības, nepasliktina tās veidolu un nerada no publiskās ārtelpas vizuāli uztveramas izmaiņas Īres nama ārējā veidolā.

2. Īres nama aizsardzības zonā:

2.1. Uzturēšanas režīms:

2.1.1. Īres nama pieguļošajā teritorijā - īpašuma vai aizsardzības zonas robežās, lai nodrošinātu Īres nama un tai raksturīgās vides saglabāšanu, kā arī nepieļautu vai samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz konkrēto Īres namu, īpašniekam (valdītājam) jāuztur: Īres namam pilsētvidei raksturīgā ainava un tās vēsturiskā plānojuma struktūra; piekļūšanas iespēja Īres namam (brīva vai daļēji ierobežota); Īres nama netraucētas uztveres iespēja no tradicionāliem vai nozīmīgiem skatu punktiem; raksturīgā, vēsturiski nozīmīgā ainava skatā no Īres nama.

2.2. Saimnieciskās darbības ierobežojumi:

2.2.1. Īres nama aizsardzības zonā jāsaglabā vēsturiski nozīmīgo ēkas plānojumu un telpisko struktūru, kultūrslāni (ja Īres nams atrodas arheoloģiskā pieminekļa teritorijā), atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī jānodrošina Īres nama vizuālo uztveri;

2.2.2. Nepieciešams saņemt Pārvaldes atļauju, ja paredzama darbība Īres nama aizsardzības zonā, kas pārveido vidi un ainavu ap Īres namu, kultūrslāni (ja Īres nams atrodas arheoloģiskā pieminekļa teritorijā), Īres nama vizuālo uztveri;

2.2.3. Īres nama īpašnieka (valdītāja) pienākums ir laikus informēt Pārvaldi par būvniecības iecerēm un jebkuru saimniecisko darbību savā īpašumā, kas pārveido apkārtējo vidi Īres nama aizsardzības zonas robežās vai kas var ietekmēt Īres nama saglabāšanu, piekļūšanu tai vai tās vizuālo uztveramību.

2.3. Darbības, kuras var veikt bez Pārvaldes atļaujas:

2.3.1. Pārvaldes atļauja nav nepieciešama, ja netiek pārveidots Īres nama aizsardzības zonā esošo būvju un ainavas elementu ārējais veidols vai reljefs.

3. Citi noteikumi:

3.1. Īres namu var atsavināt, ja par nodomu to atsavināt īpašnieks ir paziņojis Pārvaldei un nākamais tā īpašnieks ir iepazinies ar Pārvaldes izsniegto vispārējo normatīvo aktu vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa - pilsētu īres nama - izmantošanai un saglabāšanai;

3.2. Ja, atsavinot kultūras pieminekli, Īpašnieks konstatē aizdomīga darījuma vai darbības pazīmes, Īpašnieks par to ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam (https:goaml.fid.gov.lv) un Pārvaldei.

3.3. Īres nama īpašniekam ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesību aprobežojumu uz Īres namu.

4. Apstrīdēšanas kārtība:

4.1. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, Administratīvais akts stājas spēkā brīdī, kad tas publicēts laikraksta "Latvijas Vēstnesis" mājaslapā www.vestnesis.lv;

4.2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Pārvaldes vadītājam, iesniedzot iesniegumu Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē Mazajā Pils ielā 19, Rīgā, LV-1050; pasts@mantojums.lv.

Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja I. Bula

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa – īres nams – izmantošanas un saglabāšanas norādījumi Izdevējs: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Veids: vispārīgais administratīvais akts Pieņemts: 02.02.2022.Stājas spēkā: 04.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 04.02.2022. OP numurs: 2022/25.20
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329664
04.02.2022
4543
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"