Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 22

Rīgā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 4, 8. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ilūkstē, Augšdaugavas novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 2.jūnijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EcoHeatPro"1, vienotais reģistrācijas numurs: 41503060271, juridiskā adrese: Smiltenes iela 6, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033 (turpmāk - SIA "EcoHeatPro"), iesniegumu (2021.gada 2.jūnijs bez numura) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, un 2021.gada 16.augustā, 11.oktobrī, 22.decembrī un 2022.gada 14.janvārī - papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2021.gada 13.augusts bez numura, 2021.gada 11.oktobris Nr.1-3/EHP/6, 2021.gada 21.decembris Nr.1-3/EHP/11 un 2022.gada 13.janvāris Nr.1-3/EHP/13) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "EcoHeatPro" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 10.jūnijā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 111.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk - kurināmā cena). Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "EcoHeatPro" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts piedalīties Regulatora padomes sēdē attālināti, bet padomes sēdē nepiedalījās.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "EcoHeatPro" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "EcoHeatPro" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "EcoHeatPro" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "EcoHeatPro".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "EcoHeatPro" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "EcoHeatPro" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "EcoHeatPro" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "EcoHeatPro" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "EcoHeatPro" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā šķeldas cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šīs cenas izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "EcoHeatPro" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "EcoHeatPro" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "EcoHeatPro" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "EcoHeatPro" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "EcoHeatPro" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "EcoHeatPro" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11. un 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 137.10apakšpunktu un 143.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ilūkstē, Augšdaugavas novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 39,40 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 15,64 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,70 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 56,74 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ilūkstē, Augšdaugavas novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 39,61 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 15,80 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,70 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 57,11 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.maija;

5. piešķirt SIA "EcoHeatPro" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, šķeldas cenas izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "EcoHeatPro";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "EcoHeatPro" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā šķeldas cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šīs cenas izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs;

8. uzdot SIA "EcoHeatPro" iesniegt Regulatoram informāciju par šķeldas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

9. uzdot SIA "EcoHeatPro" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "EcoHeatPro" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Līdz 2021.gada 12.augustam nosaukums bija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilūkstes siltums"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EcoHeatPro" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 22Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 27.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 28.01.2022. OP numurs: 2022/20.9
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329504
27.01.2022
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"