Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 20

Rīgā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 4, 6. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 6.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003434587, juridiskā adrese: Smilšu iela 8, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136 (turpmāk - SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS"), iesniegumu (2021.gada 6.janvāris Nr.1-6.2/3) ar tam pievienotu saražotās siltumenerģijas tarifa projektu un 2021.gada 21.janvārī, 2021.gada 9.martā, 2021.gada 11.aprīlī, 2021.gada 29.oktobrī, 2021.gada 15.decembrī un 2022.gada 13.janvārī - papildu informāciju un precizētu tarifa projektu (2021.gada 21.janvāris Nr.1-6.2/5, 2021.gada 8.marts Nr.1-6.2/12, 2021.gada 9.aprīlis Nr.1-6.2/14, 2021.gada 29.oktobris Nr.1-6.2/23, 2021.gada 15.decembris Nr.1-6.2/27, 2022.gada 12.janvāris Nr.1-6.2/1) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 14.janvārī (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā un SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk - kurināmā cena). Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pilnvarotie pārstāvji piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" ir iespējamas kurināmā cenu izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenu izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11. un 14.punktu, 31.22.apakšpunktu, 43.1 un 43.8punktu, Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 137.10apakšpunktu un 143.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 54,33 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 54,77 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2022.gada 1.maija;

5. piešķirt SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā (šķeldas un dabasgāzes) cenu izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs;

8. uzdot SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

9. uzdot SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenu piedāvājumu izvēli;

10. atcelt no 2022.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 2.novembra lēmumu Nr.125 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 220.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "VANGAŽU SILDSPĒKS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU SILDSPĒKS" saražotās siltumenerģijas tarifu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 20Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 27.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 28.01.2022. OP numurs: 2022/20.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
329501
27.01.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)