Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 21. nr.; 2002, 3. nr.; 2004, 2., 8. nr.; 2005, 7., 10. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51., 205. nr.; 2014, 114. nr.; 2015, 49. nr.; 2016, 48. nr.; 2017, 106. nr.; 2019, 118., 212. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.1 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Militāro objektu apsardzi veic karavīri, zemessargi vai apsardzes komersants."

2. 6.1 pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "kā arī personālsastāva tiesības";

papildināt pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) veic aizsardzības ministra vai Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteikto objektu aizsardzību (apsardzi).";

izslēgt otrās daļas 3. punkta "b" apakšpunktā vārdus "objektu un";

papildināt trešo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai - jaunākā militārā instruktora profesionālās izglītības programmas, interešu izglītības un ārpusskolas aktivitāšu īstenošanā;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai nodrošinātu objektu aizsardzību (apsardzi) un novērstu apdraudējumu, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no aizsargjoslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsargjoslā ap valsts aizsardzībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsargjoslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli esošā nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja informāciju, kas nepieciešama apsargājamā objekta aizsardzībai (apsardzei);

2) veikt apsargājamā objektā, aizsargjoslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsargjoslā ap valsts aizsardzībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsargjoslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli novērošanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem, kā arī izmantot, uzkrāt un apstrādāt ar šiem tehniskajiem līdzekļiem iegūto informāciju.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Karavīram un zemessargam, pildot pienākumus, ir tiesības:

1) Nacionālo bruņoto spēku apsargājamā objektā:

a) pārtraukt likumpārkāpumu un citu rīcību, kas traucē veikt objekta aizsardzību (apsardzi), rada draudus apsargājamam objektam vai šajā objektā esošo personu drošībai,

b) pieprasīt personai personu apliecinošu dokumentu un saņemt to pārbaudei, kā arī pieprasīt informāciju, kas pamato šīs personas atrašanos un darbību veikšanu apsargājamā objektā,

c) apturēt un vizuāli vai ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem pārbaudīt un pārmeklēt personas, to mantas un transportlīdzekļus;

2) aizsargjoslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsargjoslā ap valsts aizsardzībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsargjoslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli:

a) pārtraukt likumpārkāpumu un citu rīcību, kas traucē veikt objekta aizsardzību (apsardzi), rada draudus apsargājamam objektam vai šajā objektā esošo personu drošībai,

b) pieprasīt personai, kura tiek turēta aizdomās par likumpārkāpuma izdarīšanu, personu apliecinošu dokumentu un saņemt to pārbaudei, kā arī pieprasīt informāciju, kas pamato šīs personas atrašanos un darbību veikšanu aizsargjoslā,

c) kontrolēt aizsargjoslā noteikto aizliegumu ievērošanu, pārtraukt nesaskaņotu darbību veikšanu aizsargjoslā un nekavējoties par to informēt Militāro policiju, Valsts policiju vai pašvaldības policiju;

3) Nacionālo bruņoto spēku apsargājamā objektā, aizsargjoslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, aizsargjoslā ap valsts aizsardzībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli un aizsargjoslā ap militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekli aizturēt personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, un nekavējoties par to informēt Militāro policiju, Valsts policiju vai pašvaldības policiju.

(6) Militārās policijas amatpersonām, pildot pienākumus atbilstoši kompetencei, ir tiesības:

1) pieprasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu rīcību, kas traucē Militārās policijas uzdevumu un pienākumu izpildei;

2) pieprasīt personai personu apliecinošu dokumentu un saņemt to pārbaudei, kā arī pieprasīt informāciju, kas nepieciešama to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai;

3) pieprasīt un saņemt paskaidrojumus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai;

4) objektu un personu aizsardzībai (apsardzei), transportlīdzekļu pavadīšanai un apsardzei izmantot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, veikt novērošanu un audiofiksāciju apsargājamā valsts aizsardzības objektā, aizsargjoslā ap apsargājamo valsts aizsardzības objektu, militāro pasākumu norises vietās vai publiskās vietās, kā arī uzkrāt un apstrādāt iegūto informāciju;

5) apsargājamo objektu un personu aizsardzības (apsardzes) nodrošināšanai apsargājamā objektā un tā aizsargjoslā, militāro pasākumu norises vietās un publiskajās vietās apturēt un vizuāli vai ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem pārbaudīt un pārmeklēt personas, to mantas un transportlīdzekļus;

6) pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām informāciju, kas nepieciešama Militārās policijas uzdevumu un pienākumu izpildei vai to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai;

7) personu un apsargājamo objektu aizsardzības (apsardzes) un drošības nodrošināšanai militāro pasākumu norises vietās ar attiecīgā valdītāja atļauju apskatīt publiski nepieejamas vietas un tajās esošos priekšmetus;

8) izpildot lēmumu par personas piespiedu atvešanu, nogādāt personu uz kompetento iestādi, tostarp ekspertīzes veikšanai, vai, ja nepieciešams, uz Militāro policiju un turēt iestādē līdz brīdim, kad persona tiek nogādāta uz tiesu, uz prokuratūru vai ekspertīzes veikšanai, bet ne ilgāk par četrām stundām;

9) veicot to tiesību normu ievērošanas pārbaudi, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai, aizturēt un līdz nodošanai kompetentajai iestādei, līdz ievietošanai speciāli aprīkotās telpās vai līdz atbrīvošanai turēt apsardzībā personas, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu;

10) veicot to tiesību normu ievērošanas pārbaudi, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai, iegūt bioloģiskos materiālus un pārbaudīt tos ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu konstatēšanai organismā, kā arī pārbaudīt personas ar portatīvajām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt personas ārstniecības iestādē alkohola koncentrācijas pārbaužu un narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu veikšanai;

11) militārajos lidlaukos, militārai kontrolei terminēti pakļautos lidlaukos vai to speciāli izdalītās zonās veikt gaisa kuģu un to pasažieru rokas bagāžas un citu mantu pārbaudi;

12) veicot to tiesību normu ievērošanas pārbaudi, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Militārajai policijai, uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem;

13) apturēt un pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku vai to vienību īpašumā, valdījumā vai turējumā esošos transportlīdzekļus un to vadītājus, aizliegt lietot transportlīdzekli, ja tā vadītājs vai transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis apdraud satiksmes drošību;

14) militārajos objektos, Militārās policijas apsargājamos objektos un militāro pasākumu norises vietās apturēt un pārbaudīt transportlīdzekļus, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs izdarījis likumpārkāpumu vai transportlīdzeklis izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.

(7) Lai nodrošinātu valsts drošību, Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic apsargājamo objektu (izņemot valsts drošības iestāžu lietošanā esošos objektus), kā arī to telpu un teritorijas, aizsargjoslu ap apsargājamiem valsts aizsardzības objektiem, aizsargjoslu ap valsts aizsardzībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, aizsargjoslu ap militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem, publisku vietu, militāro pasākumu norises vietu un šajās vietās esošo personu novērošanu ar drošības tehniskajām sistēmām un līdzekļiem, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi."

3. 18. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību organizē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Centralizētos iepirkumus Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām veic un pilnu materiāltehnisko līdzekļu - individuālā ekipējuma - pārvaldību un loģistiku aizsardzības nozarē īsteno Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs."

4. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:

"24. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 22. un 23. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Militārā policija, Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Militārā policija."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 6.1 panta septītajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 27. janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.01.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Valsts prezidents; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 27.01.2022. OP numurs: 2022/19.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329477
10.02.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"