Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 67

Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13. panta trešās daļas 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 116. nr.; 2016, 204. nr.; 2017, 119. nr.; 2018, 182. nr.; 2021, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.1. apakšpunktu.

2. Izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Padomes 2021. gada 10. maija Regulai (Euratom) Nr. 2021/765, ar ko izveido Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2021.-2025. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", un atceļ Regulu (Euratom) 2018/1563 ES (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 167I) (turpmāk - EURATOM programma);".

3. Svītrot 2.4. apakšpunktu.

4. Svītrot 2.5. apakšpunktu.

5. Svītrot 2.6. apakšpunktu.

6. Svītrot 2.7. apakšpunktu.

7. Svītrot 2.8. apakšpunktu.

8. Izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. Padomes 2014. gada 6. maija Regulai (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 7. jūnijs, Nr. L 169);".

9. Svītrot 2.11. apakšpunktu.

10. Svītrot 2.12. apakšpunktu.

11. Svītrot 2.13. apakšpunktu.

12. Svītrot 2.14. apakšpunktu.

13. Svītrot 2.15. apakšpunktu.

14. Svītrot 2.16. apakšpunktu.

15. Papildināt ar 2.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.23. EUREKA programmas pilntiesīgo dalībnieku 2017. gada 30. jūnijā parakstītajam dokumentam "EUREKA REGULATORY CORPUS", kas nosaka programmas darbības un pārvaldības principus;".

16. Papildināt ar 2.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.24. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulai (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189) un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam (ES) 2021/820 (2021. gada 20. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģisko inovāciju programmu 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana un Lēmuma Nr. 1312/2013/ES atcelšana (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 28. maijs, Nr. L 189);".

17. Papildināt ar 2.25. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.25. Padomes 2021. gada 29. novembra Regulai (ES) 2021/2085, ar ko izveido kopuzņēmumus pamatprogrammā "Apvārsnis Eiropa" un atceļ Regulas (EK) Nr. 219/2007, (ES) Nr. 557/2014, (ES) Nr. 558/2014, (ES) Nr. 559/2014, (ES) Nr. 560/2014, (ES) Nr. 561/2014 un (ES) Nr. 642/2014 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 30. novembris, Nr. L 427);".

18. Papildināt ar 2.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.26. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra Lēmumam (ES) 2021/2084 par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis;".

19. Papildināt ar 2.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.27. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 28. aprīļa Regulai (ES) Nr. 2021/695, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", nosaka tās dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulas (ES) Nr. 1290/2013 un (ES) Nr. 1291/2013 (turpmāk - regula Nr. 2021/695) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 170) (turpmāk - pamatprogramma "Apvārsnis Eiropa");".

20. Papildināt ar 2.28. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.28. Padomes 2021. gada 10. maija Lēmumam (ES) Nr. 2021/764, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa", un atceļ Lēmumu 2013/743/ES (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2021. gada 12. maijs, Nr. L 167I)."

21. Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. pantam vai valsts līdzfinansējumu:
4.1.1. pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" un pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" projektiem;
4.1.2. Līguma par Eiropas Savienības darbību 185. panta ietvaros vairāku dalībvalstu izveidoto kopīgās pētniecības vai inovāciju programmu (turpmāk - kopīgās programmas) projektiem un Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. panta ietvaros izveidoto publiskās un privātās partnerības kopuzņēmumu (turpmāk - kopuzņēmumi) projektiem;
4.1.3. F4E kopuzņēmuma projektiem;
4.1.4. EURATOM programmas projektiem;
4.1.5. COST aktivitātēm;
4.1.6. pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ERA-NET COFUND aktivitātes (turpmāk - ERA-NET aktivitātes) ietvaros atbalstītiem projektiem;
4.1.7. EUREKA programmas klasteru ietvaros atbalstītiem projektiem;
4.1.8. pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" Eiropas partnerību ietvaros atbalstītiem projektiem;".

22. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. ir tiesības pretendēt uz atbalsta saņemšanu atbilstoši šiem noteikumiem, ja Latvijas Zinātnes padomē (turpmāk - padome) ir iesniegts atbalsta pretendenta pieteikums par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk - pieteikums) un, ievērojot šo noteikumu 14. punktu, atbalsta pretendents ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Komisiju vai padomi par projekta īstenošanu;".

23. Izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. valsts atbalstu nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam ir uzsākta projekta īstenošana, pirms padomē ir iesniegts pieteikums;".

24. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. ja piešķirts valsts atbalsts, ir pienākums atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam informāciju par saņemto valsts atbalstu un visus ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus glabāt 10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas dienas."

25. Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu vai tas var iesniegt padomē Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību;".

26. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. tam nav ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas nolēmumu netiek īstenots tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, kā arī tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;".

27. Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. tas nav sodīts par Imigrācijas likuma 68.4 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;".

28. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Padomes un atbalsta pretendenta atbalsta līguma parakstīšanas diena ir uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas datumu."

29. Izteikt 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja konstatē, ka valsts atbalsts vai valsts līdzfinansējums ir piešķirts kā nelikumīgs komercdarbības atbalsts, projekta īstenotājam ir pienākums atmaksāt padomei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem."

30. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Atbalsta pretendents iesniedz padomē pieteikumu atbalsta līguma noslēgšanai, ievērojot šo noteikumu 12.1.1. apakšpunktu."

31. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Padome:
12.1. izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju un apstiprināšanas projektu vērtēšanas komisijā (turpmāk - komisija), izņemot šo noteikumu 4.1.5. un 4.2. apakšpunktā minētās aktivitātes, 15 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas publicē savā tīmekļvietnē:
12.1.1. pieteikuma veidlapu un pievienojamo dokumentāciju;
12.1.2. pieteikuma vērtēšanas kārtību;
12.1.3. veidlapu līgumam par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai un veidlapu līgumam par valsts atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk - atbalsta līgums), kas ietver attiecināmo izmaksu pozīcijas un to procentuālo sadalījumu, kā arī atbalsta līguma noslēgšanas kārtību un termiņu;
12.2. reģistrē pieteikumus;
12.3. slēdz atbalsta līgumu ar atbalsta pretendentu;
12.4. sagatavo un sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai:
12.4.1. informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;
12.4.2. valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma prognozi nākamajam gadam;
12.4.3. informāciju par atbalsta apguves gaitu, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu;
12.5. izskata un pēc saskaņošanas ar komisiju veic atbalsta līguma grozījumus atbilstoši šo noteikumu 19.11. un 19.12. apakšpunktam;
12.6. pamatojoties uz šo noteikumu 19.10. apakšpunktā minēto lēmumu, atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus;
12.7. sniedz projekta īstenotājam informāciju un konsultācijas par atbalsta apguves jautājumiem;
12.8. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar projektu īstenošanu atbilstoši šiem noteikumiem;
12.9. nodrošina valsts atbalsta uzskaiti un informācijas glabāšanu 10 gadus atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. pantam, tādējādi veicot valsts atbalsta uzraudzību;
12.10. pārbauda valsts atbalsta stimulējošo ietekmi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkta nosacījumiem;
12.11. nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam;
12.12. nodrošina regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "i" apakšpunktā minētās paziņošanas robežvērtības nosacījumu izpildes ievērošanu katra projekta ietvaros, par kuru noslēgts atbalsta līgums;
12.13. pieprasa no projekta īstenotāja informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem, izņemot gadījumu, ja projekta ieviešanai piešķir valsts līdzfinansējumu un līgums ar Eiropas Komisiju vai kopuzņēmumu paredz projekta ārējo auditu. Šādā gadījumā projekta īstenotājs iesniedz padomei tikai minētā audita ziņojuma un projekta vai projekta posma īstenošanas gaitas apraksta (Final Report vai Periodic Report) kopiju;
12.14. veic komisijas sekretariāta funkcijas;
12.15. elektroniski no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) iegūst informāciju par atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētajām prasībām;
12.16. slēdz atbalsta līgumu par valsts atbalsta piešķiršanu, ja līguma slēgšanas dienā atbalsta pretendents atbilst visiem šajos noteikumos ietvertajiem regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem."

32. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minētā projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:
13.1. ja tiek piešķirts valsts līdzfinansējums:
13.1.1. projekta tiešās izmaksas:
13.1.1.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas - atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šādas atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:
13.1.1.1.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu vai apakšprojektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) - līdz 30 euro stundā;
13.1.1.1.2. projekta galvenajam izpildītājam (darbinieks, kurš ir iesaistīts projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) - līdz 24 euro stundā;
13.1.1.1.3. projekta izpildītājam (darbinieks, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) - līdz 19 euro stundā;
13.1.1.2. personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;
13.1.1.3. zinātniskā aprīkojuma un iekārtu (pamatlīdzekļi) izmaksas, ciktāl un cik ilgi tos izmanto projekta īstenošanai. Ja šo aprīkojumu un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas aptver laikposmu, kad aprīkojums un iekārtas izmantotas projektā, un kas ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;
13.1.1.4. ārpakalpojumu izmaksas, tostarp par līgumpētījumiem, zināšanām, konsultantu pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kas nepieciešami projekta darba uzdevumu veikšanai, ja ārpakalpojumu sniedz atbilstoši iepirkuma procedūru regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 procentus no projekta kopējām tiešajām izmaksām;
13.1.1.5. maksa par inventāru, instrumentiem un materiāliem (piemēram, ķimikālijām, laboratorijas traukiem, medikamentiem), ciktāl un cik ilgi tos izmanto projektā, kā arī to iegādes un piegādes izmaksas, kas ir uzskaitītas saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un ir tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu;
13.1.1.6. citas tiešās izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 13.1.1.1., 13.1.1.2., 13.1.1.3., 13.1.1.4. un 13.1.1.5. apakšpunktā, tostarp patentu un citu nemateriālo aktīvu iegūšanas, apstiprināšanas un aizstāvēšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas tiešo projekta mērķu sasniegšanai;
13.1.2. projekta netiešās izmaksas, kas projekta dalībniekam radušās, īstenojot šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minēto projektu atbilstoši regulas Nr. 1290/2013 29. panta 1. punktam un 57. panta 2. punktam vai atbilstoši regulas Nr. 2021/695 35. panta 1. punktam, kā arī šo noteikumu 4.2.3. vai 4.2.7. apakšpunktā minētos pētījumu posmus, nepārsniedz 25 procentus no projekta tiešo izmaksu summas, kurā nav ieskaitītas šo noteikumu 13.1.1.4. apakšpunktā norādītās ārpakalpojumu izmaksas;
13.2. ja tiek piešķirts valsts atbalsts:
13.2.1. projekta izpildē nodarbinātā personāla izmaksas - atalgojums, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Projekta izpildē nodarbinātajam personālam ir noteiktas šo noteikumu 13.1.1.1. apakšpunktā norādītās atalgojuma likmes;
13.2.2. izmaksas par instrumentiem un aprīkojumu, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Ja aprīkojuma un iekārtu lietošanas laiks projektā neaptver visu amortizācijas periodu, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi;
13.2.3. izmaksas par ēkām un zemi, ciktāl un cik ilgi to izmanto projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām izmaksām uzskata tikai tās amortizācijas izmaksas, kas atbilst projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labu grāmatvedības praksi. Attiecībā uz zemi par attiecināmām izmaksām uzskata komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;
13.2.4. izmaksas par līgumpētījumiem, zināšanām un patentiem, kas iegādāti vai kuru licences saņemtas no ārējiem avotiem godīgas konkurences apstākļos, kā arī izmaksas par konsultantu pakalpojumiem un līdzvērtīgiem pakalpojumiem, kas izmantoti vienīgi projekta mērķiem, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "d" apakšpunktā noteikto;
13.2.5. (svītrots ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 570);
13.2.6. papildu netiešās izmaksas un citi izdevumi, tostarp materiālu, piederumu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās projekta īstenošanas gaitā, ievērojot regulas Nr. 651/2014 25. panta 3. punkta "e" apakšpunktā noteikto."

33. Izteikt III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Atbalsts dalībai kopīgo programmu, kopuzņēmumu, Eiropas partnerību un EUREKA programmas klasteru projektos
14. Padome, ievērojot komisijas lēmumu, piešķir valsts atbalstu atbilstoši regulas Nr. 651/2014 25. pantam vai valsts līdzfinansējumu šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minētajiem projektiem un projektu īstenotājiem:
14.1. ja attiecīgā projektu konkursa ietvaros projekts ir sasniedzis nepieciešamo novērtējumu atbalsta saņemšanai, ko apliecina viens no šādiem dokumentiem:
14.1.1. kopīgās programmas, kopuzņēmuma, Eiropas partnerības vai EUREKA programmas klastera lēmējinstitūcijas paziņojums vai finansēšanas rekomendācija (lēmums), vai Eiropas partnerības projektu konkursa vadības komitejas lēmums;
14.1.2. atbalsta pretendenta un Eiropas Komisijas vai atbalsta pretendenta un kopīgo programmu, Eiropas partnerību vai kopuzņēmumu administrējošās institūcijas noslēgts līgums par projekta īstenošanu, ja atbilstoši šo noteikumu 19.2. apakšpunktam ir noteikts nacionālais finansējums, nodrošinot publisku finansējumu projekta īstenošanai;
14.1.3. iestādes, kas izpilda nacionālās finansēšanas institūcijas funkcijas, un atbalsta pretendenta noslēgts līgums par publiskā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai;
14.2. ja atbalsta pretendentus, kuriem saskaņā ar šo punktu paredz piešķirt valsts atbalstu, vērtē atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām, ievērojot šo noteikumu 12.1.2. apakšpunktu."

34. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Padome piešķir valsts līdzfinansējumu dalības nodrošināšanai tajā COST aktivitātē, par kuras īstenošanu ir noslēgts saprašanās memorands un ir nominēti Latvijas pārstāvji COST aktivitātes vadības komitejā."

35. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Valsts līdzfinansējuma saņemšanai COST aktivitātes vadības komitejas pārstāvis iesniedz padomē personīgi vai nosūta pa pastu vai uz padomes oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja šim pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts:
16.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai dalībai COST akcijā (1. pielikums);
16.2. COST aktivitātei nepieciešamā finansējuma aprēķinu gadam (2. pielikums)."

36. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Lai nodrošinātu dalību COST aktivitātē, padome piešķir valsts līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumam, bet ne vairāk kā 5000 euro gadā (izņemot izmaksas, kas saistītas ar COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu organizēšanu Latvijā un to norisi) šādu izdevumu segšanai:
17.1. dalībai COST aktivitātes vadības komitejas sanāksmēs tiem speciālistiem, kuri nav apstiprināti kā Latvijas pārstāvji aktivitātes vadības komitejā;
17.2. dalībai COST aktivitātes darba grupu sēdēs;
17.3. dalībai COST aktivitātes ietvaros organizētajos pasākumos (konferencēs, semināros un apmācības pasākumos);
17.4. COST aktivitātes koordinatora funkciju izpildei, līdzfinansējot šīs aktivitātes administrēšanas izdevumus un sedzot pievienotās vērtības nodokļa izdevumus;
17.5. COST aktivitātes ietvaros plānoto starptautisko pasākumu (konferences, semināri, apmācības pasākumi un vasaras skolas) organizēšanai un norisei Latvijā."

37. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Padome piešķir valsts līdzfinansējumu ERA-NET aktivitātes ietvaros atbalstītam projektam, ja:
18.1. tas iesniegts ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtā projektu konkursā, izvērtēts un saņēmis attiecīgās ERA-NET aktivitātes konsorcija rekomendāciju ieviešanai;
18.2. par tā īstenošanu visi attiecīgās ERA-NET aktivitātes projekta dalībnieki ir parakstījuši konsorcija (sadarbības) līgumu."

38. Svītrot 19.1. apakšpunktu.

39. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. valsts budžeta finansējuma apmēru dalībai Eiropas partnerības, kopīgās programmas, kopuzņēmuma vai ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtajos projektu konkursos (uzsaukumos);".

40. Izteikt 19.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.13. dalību Eiropas partnerības projekta izstrādē vai pievienošanos Eiropas partnerības projekta konsorcijam."

41. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Padome izstrādā komisijas nolikumu. Pirms apstiprināšanas padome nolikumu saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Izglītības un zinātnes ministrs izveido komisiju, kuras sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un nozaru ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmijas un padomes deleģēti pārstāvji. Komisijas sēdēs ar padomdevēja un eksperta tiesībām var uzaicināt arī citu ministriju, kā arī zinātnisko institūciju un uzņēmumus pārstāvošo organizāciju deleģētus pārstāvjus."

42. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Komisija šo noteikumu 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10., 19.11. un 19.12. apakšpunktā minēto lēmumu pieņem mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas padomē. Padome attiecīgo komisijas lēmumu paziņo atbalsta pretendentam 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot to uz atbalsta pretendenta norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi, ja atbalsta pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskā pasta adreses konts, vai pa pastu."

43. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 25. janvāra
noteikumiem Nr. 67

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 259

Iesniegums atbalsta saņemšanai dalībai COST akcijā

Latvijas Zinātnes padomei

Lūdzu piešķirt atbalstu dalībai COST akcijā Nr. 
(akcijas nosaukums)
Akcijas darbība ir apstiprināta no   līdz  
Latvijas pārstāvis COST akcijas vadības komitejā ir
(vārds, uzvārds, amats, zinātniskais grāds, institūcija, kurā strādā)
Atbalsts nepieciešams, lai
(norādīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumu Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā" 17. punktā minēto izdevumu veidu, kuru segšanai pieprasa atbalstu)
         
(datums*)   (vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 67Pieņemts: 25.01.2022.Stājas spēkā: 28.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 27.01.2022. OP numurs: 2022/19.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329454
28.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"