Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 65

Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"

Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 149. nr.; 2021, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas (turpmāk - aizdevumu programma) īstenošanas kārtību, finansējumu un atbalstāmās darbības, kā arī kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai aizdevumu veidā apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk - apakšpasākumi). "

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Aizdevumu programmas finansēšanai, sagaidāmiem zaudējumiem un pārvaldības izmaksām pieejamais publiskais finansējums ir 27 810 000 euro, ko veido:
4.1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 6 100 000 euro apmērā;
4.2. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātais finansējums 1 710 000 euro apmērā;
4.3. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas pārejas periodā apakšpasākumiem pieejamais finansējums 20 000 000 euro apmērā."

4. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Finanšu institūcijai ir pieejams finansējums pārvaldības izmaksu segšanai:
5.11. finansējums apakšpasākumu īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 13. panta 2. un 3. punktu - līdz atbilstības perioda beigām;
5.12. aizdevumu programmā atmaksātais publiskais finansējums un šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktais finansējums atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā - aizdevumu programmas īstenošanas laikā."

5. Papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.2 Finanšu institūcijas kapitāla atdeves segšanai izmanto šajā aizdevumu programmā atmaksāto publisko finansējumu un šo noteikumu 4. punktā norādīto finansējumu 10 procentu apmērā gadā no finanšu institūcijas kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītriska, operacionālā riska un cita riska segšanai."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem sedz no šo noteikumu 4. punktā minētā finansējuma līdz apmēram, kas noteikts procentuāli no kopējās izsniegto aizdevumu summas, pamatojoties uz sagaidāmo zaudējumu riska novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai."

7. Papildināt ar 8.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.3. ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, - ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347) (turpmāk - regula Nr. 1305/2013), 17. vai 19. pantu, kā arī II pielikumu;".

8. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tā nepiemēro regulā Nr. 1408/2013 de minimis atbalstam noteiktās prasības lauksaimniecības nozarē."

9. Svītrot 11.14. apakšpunktu.

10. Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības nozarē - juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 150 000 euro;".

11. Izteikt 13.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.2. saimnieciskās darbības uzsākšanai - juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar saimniecisko darbību vai plāno to uzsākt un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā bez saņemtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta nepārsniedz 150 000 euro."

12. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Aizdevuma maksimālā summa nepārsniedz 100 000 euro, tajā skaitā:
15.1. investīciju iegādei;
15.2. apgrozāmo līdzekļu iegādei - 35 000 euro;
15.3. apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei, ja tā ir daļa no īstenojamā projekta, - 35 000 euro, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktā minēto finansējumu, vai nepārsniedz 10 procentu no kopējās aizdevuma summas, ja aizdevums ir sniegts, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu."

13. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs saņemt vairākus aizdevumus, ja aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķiramā un iepriekš saņemto aizdevumu neatmaksātā kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 15. punktā noteikto maksimālo aizdevuma summu."

14. Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Atbalstu šajos noteikumos minētajos apakšpasākumos drīkst kumulēt ar citu investīciju atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām - 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, ievērojot regulas Nr. 1305/2013 II pielikumā noteiktās atbalsta likmes. Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 17. panta 3. punktam maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem, piešķirot atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem."

15. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Finanšu institūcija, nodrošinot atsevišķu lauksaimniecībai, lauku attīstībai un zivsaimniecības attīstībai sniegtā atbalsta finanšu līdzekļu uzskaiti, šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu finansējuma daļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 38. panta 6. punktu."

16. Papildināt ar 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Finanšu institūcija šo noteikumu 8. un 12. punktā minētās informācijas izvērtēšanai ir tiesīga bez maksas saņemt informāciju no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un Lauksaimniecības datu centra tādā apjomā, kāds nepieciešams aizdevuma programmas īstenošanai."

17. Papildināt ar 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Ja finanšu institūcija aizdevumu piešķir, izmantojot šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto finansējumu, tad šo noteikumu 4. punktā minētie izdevumi ir attiecināmi līdz 2025. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 25.01.2022.Stājas spēkā: 28.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 27.01.2022. OP numurs: 2022/19.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329452
28.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"