Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2022. gada 20. janvārī

Par nolīguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2021. gada 3. septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgums par Atveseļošanas un noturības mehānismu (parakstīts Rīgā 2021. gada 27. augustā un Briselē 2021. gada 3. septembrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 585).

Pielikumā: Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānismu kopija angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānismu kopija angļu valodā

 

Komisijas un Latvijas Republikas
ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS MEHĀNISMA
FINANSĒŠANAS NOLĪGUMS

Šis finansēšanas nolīgums ir noslēgts starp
Eiropas Savienību, ko pārstāv Eiropas Komisija,
turpmāk tekstā saukta par "Komisiju",

un

Latvijas Republiku, ko pārstāv Finanšu ministrs,
turpmāk tekstā saukta par "dalībvalsti",
turpmāk kopīgi sauktas par "Pusēm", un katra atsevišķi - par "Pusi".

PREAMBULA

Tā kā:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu1 ("ANM regula"), konkrētais mērķis ir sniegt dalībvalstīm finansiālu atbalstu, lai tās varētu sasniegt savos atveseļošanas un noturības plānos izvirzītos reformu un investīciju starpposma rādītājus un mērķrādītājus. Šādu atbalstu, pamatojoties uz Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom2 ("Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053") 5. pantu, finansē no Savienības aizņēmumiem, kas ir pieejami pasākumu finansēšanai saskaņā ar Padomes 2020. gada 14. decembra Regulas (ES) 2020/2094, ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes3 ("EURI regula"), 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

2) atbalsts tiek sniegts pēc tam, kad Padome ir apstiprinājusi atveseļošanas un noturības plāna (ANP) novērtējumu saskaņā ar ANM regulas 20. panta 1. punktu, pamatojoties uz nolīgumu, kas Komisijai jānoslēdz ar dalībvalsti;

3) saskaņā ar ANM regulas 24. pantu finanšu iemaksas jāveic pa daļām, kad ir pienācīgi sasniegti Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktie starpposma rādītāji un mērķrādītāji. Saskaņā ar ANM regulas 24. panta 1. punktu finanšu iemaksu maksājumi jāveic saskaņā ar budžeta apropriācijām un atkarībā no pieejamā finansējuma;

4) 2021. gada 30. aprīlī dalībvalsts iesniedza Komisijai ANP;

5) ar Padomes Īstenošanas lēmumu dalībvalstij tiek noteikta finanšu iemaksa 1 826 000 000 EUR apmērā, un līdz 2022. gada 31. decembrim ir iespēja uzņemties juridiskas saistības 1 640 779 642 EUR apmērā. No 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim ir iespēja uzņemties juridiskas saistības vēl arī 185 220 358 EUR apmērā saskaņā ar ANM regulas 11. panta 2. punktā paredzēto atjauninājumu, attiecībā uz katru dalībvalsti aprēķinot summu, kas ir vienāda ar šo summu vai mazāka. Saskaņā ar ANM regulas 13. pantu tajā pašā lēmumā norāda finanšu iemaksas summu 237 380 000 EUR apmērā, kas vienāda ar 13 % no finanšu iemaksām un kas kā priekšfinansējums maksājama dalībvalstij, ciktāl tas iespējams, divu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir uzņēmusies ANM regulas 23. pantā minētās juridiskās saistības;

6) saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punktu nolīgumā, kas jānoslēdz starp Komisiju un dalībvalsti, paredz dalībvalsts pienākumu regulāri pārbaudīt, vai sniegtais finansējums ir izmantots pareizi un vai pasākumi ir īstenoti pienācīgi; veikt piemērotus pasākumus, lai novērstu, atklātu un izbeigtu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, un ierosinātu prasības, lai atgūtu piesavinātos līdzekļus; pievienot maksājuma pieprasījumam pārvaldības deklarāciju un kopsavilkumu par veiktajām revīzijām; vākt datus un nodrošināt piekļuvi standartizētām datu kategorijām; pilnvarot Komisiju, OLAF, Revīzijas palātu un attiecīgā gadījumā EPPO īstenot viņu tiesības; veikt uzskaiti;

7) saskaņā ar ANM regulas 9. pantu reformu un investīciju projekti var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar noteikumu, ka šāds atbalsts nesedz tās pašas izmaksas; saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) daļu nolīgumā, kas jānoslēdz ar dalībvalsti, jānorāda, ka maksājumu pieprasījumiem jāpievieno pārvaldības deklarācijas par to, ka ieviestās kontroles sistēmas sniedz nepieciešamās garantijas, ka līdzekļi tikuši pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, tostarp noteikumiem par dubultu finansējumu;

8) ANM regulas 34. pantā ir noteikti dalībvalstu pienākumi attiecībā uz komunikāciju un publicitāti;

9) Secinājumos 7817/21 par Next Generation EU "zaļajām" obligācijām, ko Padome apstiprināja 2021. gada 23. aprīlī, ir atzinīgi vērtēts Komisijas mērķrādītājs līdz 30 % no Next Generation EU ieņēmumiem mobilizēt, emitējot NGEU "zaļās" obligācijas, ir pausta piekrišana tam, ka dalībvalstīm regulāri jādara pieejama Komisijai būtiskā informācija par attiecināmiem ANM izdevumiem, un ir atzinīgi vērtēts Komisijas nodoms iekļaut attiecīgu noteikumu finansēšanas un aizdevuma nolīgumos.

Puses ir vienojušās par turpmāko.

1. pants. Nolīguma priekšmets

1. Šajā nolīgumā ir noteiktas Pušu tiesības un pienākumi, kā arī nosacījumi un prasības, kas piemērojamas finanšu iemaksām, lai nodrošinātu, ka dalībvalsts apmierinoši sasniedz Padomes Īstenošanas lēmumā izvirzīto reformu un investīciju starpposma rādītājus un mērķrādītājus.

2. Ievērojot ANM regulas, Padomes Īstenošanas lēmuma un šā nolīguma noteikumus, Savienība dalībvalstij dara pieejamu finanšu iemaksu 1 640 779 642 EUR apmērā.

3. Šo nolīgumu un jo īpaši saskaņā ar 2. punktu pieejamās finanšu iemaksas summu Puses groza atbilstoši ANM regulas 11. panta 2. punktam un, ja nepieciešams, pēc Padomes Īstenošanas lēmuma grozīšanas saskaņā ar ANM regulas 20. panta 8. punktu vai Padomes Īstenošanas lēmuma grozīšanas vai aizstāšanas saskaņā ar ANM regulas 21. pantu.

2. pants. Stāšanās spēkā

Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kurā to paraksta pēdējā no Pusēm.

3. pants. Definīcijas

Šajā nolīgumā (tostarp tā apsvērumos) šādiem terminiem ir turpmāk izklāstītā nozīme.

1. "Nolīgums" - šis finansēšanas nolīgums.

2. "Komisija" - Eiropas Komisija.

3. "Interešu konflikts" - situācija, kas definēta Finanšu regulas 61. panta 2. un 3. punktā.

4. "Korupcija" - korupcija Finanšu regulas 136. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļas nozīmē.

5. "Padomes Īstenošanas lēmums" - Padomes 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmums par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu ( ST 10157/21; ST 10157/21 ADD 1).

6. "Dubults finansējums" - finansējums, kas piešķirts, pārkāpjot ANM regulas 9. pantu.

7. "ES" - Eiropas Savienība.

8. "Finanšu iemaksa" - neatmaksājams finansiāls atbalsts ANM regulas 2. panta 2. punkta nozīmē, kā norādīts Nolīguma 1. panta 2. punktā.

9. "Finanšu regula" - Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

10. "Krāpšana" - krāpšana Finanšu regulas 136. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļas nozīmē.

11. "Iemaksas daļa" - finanšu iemaksas daļa. Iemaksas daļu var sadalīt vairākos maksājumos.

12. "Darbības kārtība" - darbības kārtība, par kuru dalībvalsts un Komisija ir vienojušās pēc Padomes Īstenošanas lēmuma pieņemšanas, kā minēts ANM regulas 20. panta 6. punktā.

13. "Maksājuma pieprasījums" - dalībvalsts pieprasījums samaksāt finanšu iemaksas daļu.

14. "ANP" - dalībvalsts atveseļošanas un noturības plāns, kuru novērtējusi Komisija un kura novērtējumu apstiprinājusi Padome, pieņemot Komisijas priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam.

15. "Nopietns pienākumu pārkāpums" saistībā ar ANM regulas 22. panta 5. punktu un šo nolīgumu nozīmē, ka dalībvalsts pārkāpj šajā nolīgumā ietvertās saistības, kas materiālā vai būtiskā veidā nelabvēlīgi ietekmē Komisijas tiesības vai Savienības fondu pienācīgu īstenošanu saskaņā ar šo nolīgumu attiecībā uz tā 4., 5., 10., 11. un 12. pantu.

4. pants. Dalībvalsts pienākumi

1. Dalībvalsts ir atbildīga par ANP īstenošanu, tostarp par to starpposma rādītāju un mērķrādītāju apmierinošu sasniegšanu, kas noteikti Padomes Īstenošanas lēmumā un sīkāk precizēti darbības kārtībā.

2. Saskaņā ar ANM regulas 28. pantu dalībvalsts proporcionāli saviem pienākumiem sekmē sinerģiju un nodrošina efektīvu koordināciju starp atveseļošanās un noturības mehānismu, kas izveidots ar ANM regulu, kā arī citām Savienības programmām un instrumentiem, un jo īpaši pasākumiem, kas finansēti no Savienības fondiem. Saskaņā ar ANM regulas 9. pantu dalībvalsts nodrošina, ka nenotiek dubulta finansēšana.

5. pants. Priekšfinansējums

1. Saskaņā ar Padomes Īstenošanas lēmuma 2. panta 2. punktu un ANM regulas 13. panta 1. punktu Komisija, ciktāl iespējams, divu mēnešu laikā no šā nolīguma stāšanās spēkā, izmaksā priekšfinansējumu 237 380 000 EUR apmērā, kas ir daļa no finanšu iemaksas. Priekšfinansējumu var maksāt pa daļām.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu samaksātā priekšfinansējuma summa pārsniedz 13 % no atjauninātās finanšu iemaksas summas, kas noteikta grozītā Padomes Īstenošanas lēmumā pēc atjauninātā aprēķina saskaņā ar ANM regulas 11. panta 2. punktu, pārsnieguma summu atrēķina no nākamā maksājuma, kas atļauts pēc šā atjauninājuma saskaņā ar ANM regulas 24. panta 5. punktu, un, ja nepieciešams, arī no turpmākajiem maksājumiem. Ja atlikušie maksājumi nav pietiekami, dalībvalsts atmaksā Komisijai pārsnieguma summu saskaņā ar ANM regulas 13. panta 3. punktu vēlākais līdz 2027. gada 28. februārim.

3. Ja priekšfinansējums samaksāts saskaņā ar 1. punktu un samazināts par jebkādu 2. punktā minēto pārsnieguma summu, tad summu, kura atbilst procentuālajai daļai, kas vienāda ar atlikušās priekšfinansējuma summas attiecību pret atlikušo izmaksājamās finanšu iemaksas daļu, atskaita no katra maksājuma, lai dzēstu priekšfinansējuma summu, līdz tas ir pilnībā dzēsts.

4. 2. punktu piemēro pirms 3. punkta. Ja dalībvalsts to lūdz savā maksājuma pieprasījumā, no katra maksājuma var atskaitīt papildu summas, lai priekšfinansējumu dzēstu agrāk.

5. Atgūst tās priekšfinansējuma summas, kas nav dzēstas līdz 2026. gada 31. decembrim.

6. Jebkuru priekšfinansējumu atgūst pilnā apmērā pēc šā nolīguma izbeigšanas ANM regulas 24. panta 9. punktā minētajā gadījumā.

6. pants. Maksājumu pieprasījums, nosacījumu pārbaude un izmaksa

1. Iesniedzot maksājuma pieprasījumus saskaņā ar ANM regulas 24. panta 2. punktu, dalībvalsts pienācīgi pamato, ka ir apmierinoši sasniegti starpposma rādītāji un mērķrādītāji, kas Padomes Īstenošanas lēmuma pielikuma 2. iedaļā noteikti attiecīgajai iemaksai. Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma dalībvalsts un Komisija paraksta darbības kārtību.

2. Iesniedzot maksājuma pieprasījumus saskaņā ar ANM regulas 24. pantu, dalībvalsts:

a) sniedz pienācīgu pamatojumu tam, ka ir apmierinoši sasniegti attiecīgie Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktie starpposma rādītāji un mērķrādītāji;

b) attiecīgajai iemaksas daļai pieprasa maksimālo summu, kas noteikta Padomes Īstenošanas lēmumā;

c) izmanto paraugu, kas sniegts šā nolīguma II pielikumā;

d) lai izpildītu pienākumu, kas noteikts ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunktā:

i) pievieno pienācīgi parakstītu pārvaldības deklarāciju, kas sagatavota saskaņā ar paraugu šā nolīguma III pielikumā;

ii) pievieno veiktās revīzijas kopsavilkumu, tostarp norāda konstatētos trūkumus un veiktās korektīvās darbības.

3. Dalībvalsts pēc iespējas cenšas ievērot indikatīvo maksājumu pieprasījumu grafiku, kas noteikts darbības kārtībā. Pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz līdz 2026. gada 30. septembrim.

4. Komisija sākotnējo novērtējumu veic saskaņā ar ANM regulas 24. panta 3. punktu, pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalsts sniegusi saskaņā ar 2. punktu. Novērtējuma vajadzībām ņem vērā arī darbības kārtību. Komisija var lūgt papildu informāciju un/vai veikt kontroli un pārbaudes projekta īstenošanas vietā, lai pārbaudītu starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanu, tostarp iepriekš apmierinoši izpildīto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanas neatgriezeniskumu. Gadījumā, ja Komisija paziņo dalībvalstij, ka ir nepieciešama būtiska papildu informācija vai labojumi tās maksājuma pieprasījumā, laikposmu no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma līdz papildu vai labotu dokumentu iesniegšanas dienai neņem vērā, aprēķinot ANM regulas 24. panta 3. punktā minēto termiņu.

5. Ja saskaņā ar ANM regulas 24. pantu veiktas novērtēšanas rezultātā Komisija saskaņā ar ANM regulas 24. panta 6. punktu konstatē, ka ir apmierinoši sasniegta tikai daļa no Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktajiem starpposma rādītājiem un mērķrādītājiem, Komisija nosaka iemaksas daļas apturēšanu pēc tam, kad saskaņā ar 15. pantu ir īstenota apsvērumu procedūra.

Ja kāds ar dalībvalsts kontroles sistēmu saistītais starpposma rādītājs un/vai mērķrādītājs nav apmierinoši sasniegts, Komisija var apturēt visu maksājumu un turpmākos maksājumus, līdz attiecīgais starpposma rādītājs un/vai mērķrādītājs tiek apmierinoši sasniegts.

6. Atkarībā no pieejamā finansējuma Komisija samaksā atļautās izmaksas summu 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kurā paziņots lēmums, kas pieņemts saskaņā ar ANM regulas 24. panta 5. punktu.

7. pants. Ex-post ziņojums par mērķiem klimata pārmaiņu jomā

1. Dalībvalsts kopā ar iesniegto maksājuma pieprasījumu deklarē kopējos kumulatīvos izdevumus, kas šai dalībvalstij radušies līdz konkrētajam brīdim saistībā ar katras reformas un investīciju īstenošanu tajos valsts atveseļošanas un noturības plāna pasākumos, kam saskaņā ar ANM regulā noteikto metodiku piešķirts pozitīvs klimatiskais marķieris par ieguldījumu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā.

2. Komisija 1. punktā minēto informāciju neņem vērā, novērtējot maksājuma pieprasījumā iekļauto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanu.

8. pants. Bankas konts maksājumiem un valūta

1. Maksājumu pieprasījumus sagatavo un maksājumus veic euro valūtā.

2. Finanšu iemaksas maksājumus veic uz šādu bankas kontu Latvijas Republikas Valsts kasē - SWIFT-BIC kods: TRELLV22XXX; IBAN konta numurs: LV36TREL049063931100B.

3. Maksājumu veikšana uz šo bankas kontu Komisiju atbrīvo no maksājuma pienākuma saskaņā ar šo nolīgumu.

9. pants. Atbildība par zaudējumiem

Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, ko dalībvalsts vai trešās personas, kas piedalās ANP īstenošanā, radījušas nolīguma īstenošanas rezultātā.

10. pants. Informācijas publicēšana, Savienības finansējuma redzamība un izmantošanas tiesības

1. Neierobežojot ANM regulas 34. pantu, dalībvalstu informācijai, komunikācijai un publicitātei attiecībā uz finansējumu ANP īstenošanai jābūt vismaz tādā pašā līmenī, kāds dalībvalsts noteikumos noteikts attiecībā uz valsts finansējumu bez iemaksām no Savienības budžeta.

2. Lai izpildītu saistības, kas noteiktas ANM regulas 34. panta 2. punktā, un jo īpaši, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga:

a) dalībvalstij valsts līmenī ir stratēģija, kuras mērķis ir veicināt izpratni un nodrošināt ANM ieguldījuma atzīšanu Eiropas atveseļošanā un jo īpaši vienlaicīgajā pārejā uz zaļām un digitālām tehnoloģijām;

b) attiecīgā gadījumā dalībvalsts visos komunikācijas pasākumos projekta un dalībvalsts līmenī pareizi un labi redzamā vietā izvieto ES emblēmu ar atbilstošu paziņojumu par finansējumu (attiecīgā gadījumā tulkotu vietējās valodās): "Finansē Eiropas Savienība - NextGenerationEU";

c) dalībvalsts izveido un uztur vienotu tīmekļa vietni, kurā sniegta informācija par ANP un ar to saistītajiem projektiem, un nosūta Komisijai saiti uz šo tīmekļa vietni;

d) dalībvalsts nodrošina, ka Savienības finansējuma galasaņēmēji saskaņā ar ANM atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību.

3. Ja Eiropas Savienības emblēma tiek izvietota kopā ar kādu citu logotipu, tai jābūt vismaz tikpat skaidrai un salasāmai kā pārējiem logotipiem. Emblēmai jābūt atšķirīgai un atdalītai, un to nevar mainīt, pievienojot citas vizuālās zīmes, zīmolus vai tekstu. Izņemot emblēmu, ES atbalsta izcelšanai nedrīkst izmantot citu vizuālo identitāti vai logotipu.

4. Jebkurā komunikācijas vai izplatīšanas pasākumā, kas attiecas uz ANP un ko dalībvalsts veic jebkādā formā un izmantojot jebkādus līdzekļus, izmanto faktu ziņā precīzas ziņas.

5. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts norāda šādu atrunu (attiecīgā gadījumā tulkotu vietējās valodās): "Finansē Eiropas Savienība - NextGenerationEU. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija."

6. Dalībvalsts piešķir Komisijai tiesības bez maksas izmantot ar ANP saistītos komunikācijas materiālus.

11. pants. Savienības finanšu interešu aizsardzība

1. Dalībvalsts:

a) regulāri pārbauda, vai sniegtais finansējums tiek pienācīgi izmantots saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem un vai visi reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākumi saskaņā ar ANP tiek pienācīgi īstenoti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un izbeigšanu;

b) sper attiecīgus soļus, lai novērstu, atklātu un izbeigtu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, kas definēti Finanšu regulas 61. panta 2. un 3. punktā un kas ietekmē Savienības finanšu intereses, un veic tiesiskas darbības, lai atgūtu līdzekļus, kas ir piesavināti, tostarp saistībā ar jebkādiem pasākumiem reformu un investīciju projektu īstenošanai saskaņā ar ANP;

c) revīzijas un kontroles vajadzībām un lai sniegtu salīdzināmu informāciju par līdzekļu izmantošanu saistībā ar reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākumiem saskaņā ar ANP, apkopo šādas standartizētas datu kategorijas un nodrošina tām piekļuvi:

i) līdzekļu galasaņēmēja nosaukums;

ii) darbuzņēmēja un apakšuzņēmēja nosaukums, ja līdzekļu galasaņēmējs ir līgumslēdzēja iestāde saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem par publisko iepirkumu;

iii) līdzekļu saņēmēja vai darbuzņēmēja faktiskā(-o) īpašnieka(-u) vārds(-i), uzvārds(-i) un dzimšanas datums, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 3. panta 6. punktā;

iv) saraksts ar visiem pasākumiem, kas paredzēti, lai īstenotu reformas un investīciju projektus saskaņā ar ANP, un minēto pasākumu publiskā finansējuma kopējā summa, norādot to līdzekļu summu, kas izmaksāti saskaņā ar šo nolīgumu un saskaņā ar citiem Savienības fondiem;

d) veic uzskaiti saskaņā ar Finanšu regulas 132. pantu.

2. Lai izpildītu šā nolīguma panta 1. punktā, 4. panta 2. punktā un 12. pantā noteiktās saistības, dalībvalsts nodrošina, ka ANM regulas 22. panta 1. punktā minētā kontroles sistēma atbilst I pielikumā uzskaitītajām pamatprasībām.

3. Par visiem ANP iekļautās dalībvalsts iekšējās kontroles sistēmas grozījumiem, kas attiecas uz Komisijas novērtētajiem elementiem, nekavējoties pienācīgi paziņo Komisijai.

4. Komisija pienācīgi pārliecinās par to, ka dalībvalsts iekšējās kontroles sistēma atbilst 1. punktā norādītajām pamatprasībām. Komisija var pieprasīt papildu informāciju un veikt sistēmas revīziju klātienē. Šo sistēmas revīziju var veikt, pamatojoties uz risku. Ja nepieciešams, Komisijai var palīdzēt neatkarīgi ārējie eksperti vai ārējās revīzijas uzņēmumi.

12. pants. Pārbaudes, ko veic Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas palāta (ERP) un Eiropas Prokuratūra (EPPO)

1. Papildus kontrolēm saskaņā ar šā nolīguma 6. panta 4. punktu un revīzijām saskaņā ar šā nolīguma 11. panta 4. punktu Komisija var izmantot savas tiesības, kas paredzētas Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, un veikt ANP īstenošanas verifikācijas, pārbaudes, kontroles un revīzijas attiecībā uz šādiem aspektiem:

a) tādas krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršana, atklāšana un izbeigšana, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, tostarp 11. panta piemērošana;

b) 4. panta 2. punkta piemērošana;

c) maksājuma pieprasījumā sniedzamā informācija un pamatojums par starpposma rādītāju un mērķrādītāju apmierinošu sasniegšanu.

Šādas verifikācijas, pārbaudes, kontroles un revīzijas var veikt ANP īstenošanas laikā un piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma datuma, un tās var aptvert informācijas sistēmu, ko dalībvalstis lieto, lai savāktu un sniegtu datus, kurus tās izmanto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanas pamatošanai. Par šīm procedūrām oficiāli paziņo dalībvalstij. Ja nepieciešams, Komisijai var palīdzēt neatkarīgi ārējie eksperti vai ārējās revīzijas uzņēmumi.

2. Dalībvalsts glabā un iesniedz atbilstošus apliecinošos dokumentus, kas pierāda, ka ANP ir īstenots pareizi, ka tā īstenošana atbilst šā nolīguma 11. panta 1. punktā uzskaitītajām saistībām un ka ir apmierinoši sasniegti Padomes Īstenošanas lēmumā noteiktie starpposma rādītāji un mērķrādītāji, ja dalībvalstij tas ir jādara saistībā ar šajā pantā aprakstītajām pārbaudēm vai revīzijām.

3. Tiesības, kas paredzētas Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, var izmantot un pārbaudes, kontroles, revīzijas un izmeklēšanas var veikt šādas iestādes:

- Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) saskaņā ar Regulām Nr. 883/20134 un Nr. 2185/965;

- Eiropas Prokuratūra (EPPO) saskaņā ar Regulu 2017/1939, ciktāl EPPO ir atbilstošas pilnvaras;

- Eiropas Revīzijas palāta (ERP) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu un Finanšu regulas 257. pantu.

4. Dalībvalsts piekrīt un sadarbojas, ņemot vērā iepriekš minētās verifikācijas, pārbaudes, kontroles, revīzijas un izmeklēšanas, kā arī pārbaudes saskaņā ar 6. panta 4. punktu un revīzijas saskaņā ar 11. panta 4. punktu, kā arī sniedz visu saistībā ar tām nepieciešamo informāciju un dokumentus.

5. Dalībvalsts nodrošina Komisijas, OLAF, ERP un EPPO, ciktāl tai ir atbilstošas pilnvaras, amatpersonām un viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem piekļuvi vietām un telpām, kurās tiek veiktas saskaņā ar šo nolīgumu finansētās investīcijas un reformas, kā arī visus dokumentus un elektroniskos datus par šo investīciju un reformu pārvaldību un veic visus atbilstošos pasākumus, lai atvieglotu viņu darbu. Komisijas, OLAF, ERP un EPPO, ciktāl dalībvalsts piedalās ciešākā sadarbībā tās izveidē, pilnvarotajiem pārstāvjiem piešķir piekļuvi ar nosacījumiem par stingru konfidencialitāti attiecībā uz trešām personām, neierobežojot viņu saistības saskaņā ar publiskajām tiesībām.

6. Lai izpildītu ANM regulas 22. panta 2. punkta e) apakšpunktu, dalībvalsts nosaka, ka visiem to līdzekļu galasaņēmējiem, kas samaksāti par ANP iekļauto reformu un investīciju projektu īstenošanas pasākumiem, vai visām pārējām personām vai struktūrām, kas piedalās to īstenošanā, ir pienākums skaidri pilnvarot Komisiju, OLAF, Revīzijas palātu un attiecīgā gadījumā EPPO īstenot tiesības, kas paredzētas Finanšu regulas 129. panta 1. punktā, un uzlikt līdzīgus pienākumus visiem izmaksāto līdzekļu galasaņēmējiem, lai nodrošinātu, ka jebkura trešā persona, kas piedalās ANP īstenošanā, piešķir tiesības un piekļuvi saskaņā ar 1.-4. punktu iepriekš.

7. Komisijas veiktu revīziju vai pārbaužu gadījumā, pamatojoties uz revīzijas vai pārbaudes laikā konstatētajiem faktiem, sagatavo provizorisku ziņojumu. Komisija vai revidenti par šo ziņojumu oficiāli paziņo dalībvalstij, un saskaņā ar 15. pantu notiek apsvērumu procedūra. Gala ziņojums jānosūta dalībvalstij 60 kalendāro dienu laikā pēc apsvērumu iesniegšanas termiņa beigām.

8. Pamatojoties uz galīgi konstatētajiem faktiem, Komisija var veikt pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, tostarp krāpšanas, korupcijas, interešu konflikta vai nopietna šajā nolīgumā noteikto pienākumu pārkāpuma gadījumos samazināt finanšu iemaksu saskaņā ar šā nolīguma 19. pantu un pilnā apmērā vai daļēji atgūt savus veiktos maksājumus saskaņā ar šā nolīguma 20. pantu.

13. pants. Administratīvās sankcijas un citi pasākumi

Šā nolīguma noteikumus nevar interpretēt kā tādus, kas liedz noteikt administratīvas sankcijas (piemēram, finansiālu sodu) vai izmantot citus publiskajās tiesībās paredzētus pasākumus papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem vai to vietā (skat., piemēram, Finanšu regulas 135.-145. pantu un Regulas Nr. 2988/956 4. un 7. pantu).

14. pants. Komunikācija starp pusēm

1. Saistībā ar šo nolīgumu derīgi ir paziņojumi rakstveidā, tostarp e-pastā, un tos nosūta adresātiem, kas uzskaitīti šā nolīguma IV pielikumā. Katra Puse atjaunina adresātu sarakstu un paziņo otrai Pusei, kad tas ik pa laikam tiek grozīts.

2. Paziņojumi stājas spēkā dienā, kad tiek saņemta e-pasta vēstule vai vēstule, kurā tie ir sniegti.

3. Katra šā nolīguma Puse tūlīt pēc šā nolīguma parakstīšanas paziņo otrai pusei to personu sarakstu un parakstu paraugus, kas ir pilnvarotas rīkoties Puses vārdā saskaņā ar šo nolīgumu. Tāpat katra Puse atjaunina šo sarakstu un paziņo otrai Pusei, kad tas ik pa laikam tiek grozīts.

15. pants. Apsvērumu procedūra

Ja atsauce uz šajā pantā minēto apsvērumu procedūru ir šā nolīguma 6. un 12. pantā, dalībvalstij dod iespēju iesniegt apsvērumus viena mēneša laikā.

Ja atsauce uz šajā pantā minēto apsvērumu procedūru ir šā nolīguma 19. pantā, dalībvalstij dod iespēju iesniegt apsvērumus divu mēnešu laikā.

Komisija var pagarināt termiņu apsvērumu iesniegšanai.

16. pants. Grozījumi

Visus grozījumus Puses saskaņo rakstveidā, un tie ir šā nolīguma daļa.

17. pants. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

1. Šo nolīgumu un visas ārpuslīgumiskās saistības, kas izriet no tā vai ir saistītas ar to, reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti un interpretē saskaņā ar šiem tiesību aktiem, ja nepieciešams, tos papildinot ar Luksemburgas tiesību aktiem.

2. Puses apņemas jebkuru strīdu, kas var rasties saistībā ar šā nolīguma likumību, spēkā esību, interpretāciju vai izpildi, nodot Eiropas Savienības Tiesas ekskluzīvajā kompetencē saskaņā ar LESD 272. pantu.

18. pants. Daļēja spēkā neesība un neapzināti trūkumi

1. Ja viens vai vairāki šā nolīguma noteikumi ir jebkādā veidā pilnīgi vai daļēji zaudējuši spēku, ir nelikumīgi vai neizpildāmi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem (vai tādi kļūst), pārējo šā nolīguma noteikumu spēkā esība, likumība un piemērojamība nekādā ziņā netiek ietekmēta vai mazināta. Noteikumus, kas ir pilnīgi vai daļēji zaudējuši spēku, nelikumīgi vai nepiemērojami, interpretē un tādējādi īsteno, ievērojot šā nolīguma garu un mērķi.

2. Šā nolīguma preambula un pielikumi ir un turpmāk būs šā nolīguma neatņemama daļa.

19. pants. Atbalsta apmēra samazināšana

1. Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 5. punkta otro daļu tādos krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu gadījumos, kas ietekmē Savienības finanšu intereses un ko dalībvalsts nav novērsusi, vai no šā nolīguma izrietošo saistību nopietna pārkāpuma gadījumā Komisija var samērīgi samazināt neatmaksājamo atbalstu saskaņā ar ANM un attiecīgā gadījumā atgūt visu Savienības budžetam pienācīgo summu. Attiecīgā gadījumā šādus samazinājumus īsteno, veicot līdzekļu atgūšanu pēc apsvērumu procedūras saskaņā ar 15. pantu.

2. Lai ievērotu samērīguma principu un ņemtu vērā krāpšanas, korupcijas vai interešu konflikta, kas ietekmē Savienības finanšu intereses un ko dalībvalsts nav novērsusi, vai saistību pārkāpuma nopietnības pakāpi, Komisija samazina neatmaksājamo atbalstu saskaņā ar ANM un attiecīgā gadījumā atgūst visu Savienības budžetam pienācīgo summu šādā kārtībā:

a) tādā krāpšanas, korupcijas vai interešu konflikta gadījumā, ko dalībvalsts nav novērsusi, 4. panta 2. punkta nopietna pārkāpuma gadījumā vai gadījumā, ja konstatē, ka maksājuma pieprasījuma pamatā esošā informācija un pamatojums ir nepareizs, samazinājuma apmērs atbilst ietekmētajai summai;

b) nopietna šā nolīguma saistību pārkāpuma gadījumā, izņemot 4. panta 2. punktā paredzēto gadījumu, samazinājuma apmēru nosaka, ņemot vērā nopietnā saistību pārkāpuma biežumu un apmēru.

Īpašā gadījumā, ja dalībvalsts kontroles sistēmā ir trūkumi, kuru dēļ notiek nopietns saistību pārkāpums saskaņā ar 11. panta 1. punktu, samazinājuma apmēru nosaka šādi:

a) ja trūkumi ir tik būtiski, bieži sastopami vai plaši izplatīti, ka tie atspoguļo sistēmas pilnīgu nefunkcionēšanu, kas apdraud visu izdevumu pareizu izmantošanu, piemēro vienotas likmes samazinājumu 100 % apmērā no finanšu iemaksas summas;

b) ja trūkumi ir tik bieži sastopami vai plaši izplatīti, ka tie atspoguļo ļoti nopietnu sistēmas kļūmi, kas apdraud ļoti lielas izdevumu daļas pareizu izmantošanu, piemēro vienotas likmes samazinājumu 25 % apmērā no finanšu iemaksas summas;

c) ja trūkumi radušies tāpēc, ka sistēmas darbība nav pilnīga vai tā funkcionē tik slikti vai neregulāri, ka tā apdraud lielas izdevumu daļas pareizu izmantošanu, piemēro vienotas likmes samazinājumu 10 % apmērā no finanšu iemaksas summas;

d) ja trūkumi radušies tāpēc, ka sistēma darbojas, bet tās darbība nav pietiekami konsekventa, regulāra vai padziļināta, un tāpēc tiek apdraudēta lielas izdevumu daļas pareiza izmantošana, piemēro vienotas likmes samazinājumu 5 % apmērā no finanšu iemaksas summas.

20. pants. Līdzekļu atgūšana

1. Ja ir jāatgūst kāda summa, dalībvalsts attiecīgo summu atmaksā Komisijai.

2. Komisija apstiprina atgūstamo summu, par to paziņojot dalībvalstij debetnotā, kurā norāda maksājuma noteikumus un datumu, kas ir vismaz 30 kalendārās dienas no debetnotas nosūtīšanas dienas. Piemēro Finanšu regulas noteikumus par līdzekļu atgūšanu, jo īpaši tās 101.-103. pantu. Ja iespējams, līdzekļu atgūšana jānodrošina, veicot ieskaitu pret neveiktajiem maksājumiem saskaņā ar ANM.

3. Ja līdz debetnotā norādītajam datumam maksājums nav veikts, atgūstamo summu palielina, tai pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savām galvenajām refinansēšanas operācijām euro valūtā ("bāzes likme"), un trīsarpus punktus, sākot no nākamās dienas pēc debetnotā norādītā maksājuma datuma, līdz datumam (ieskaitot), kad Komisija pilnā apmērā saņem summas atmaksu. Bāzes likme ir likme, kas ir spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurā beidzas maksājuma termiņš, un kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

4. Daļēju maksājumu summa vispirms jāatrēķina no izdevumiem, maksām un nokavējuma procentiem un pēc tam no pamatsummas.

5. Līdzekļu atgūšanā radušies maksājumi par banku pakalpojumiem jāsedz dalībvalstij, ja vien nav piemērojama Direktīva 2015/23667.

21. pants. Pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā neatņemama daļa.

I pielikums.

  Dalībvalsts kontroles sistēmas pamatprasības

II pielikums.

  Maksājuma pieprasījuma paraugs

III pielikums.

  Pārvaldības deklarācijas standartforma

IV pielikums.

  Kontaktpersonu saraksts

Rīgā, 2021. gada 27. augustā un Briselē, 2021. gada 3. septembrī. Sagatavots divos eksemplāros, abiem tekstiem ir vienāds spēks, un katrs no tiem ir oriģināls dokuments.

LATVIJAS REPUBLIKA, EIROPA SAVIENĪBA,

ko pārstāv

EIROPAS KOMISIJA,

   
ko pārstāv

paraksts

Jānis Reirs

Finanšu ministrs

ko pārstāv

paraksts

Paolo Džentiloni [Paolo Gentiloni]

Ekonomikas komisārs

I PIELIKUMS
Dalībvalsts kontroles sistēmas pamatprasības

1) Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 1. punktu dalībvalsts nodrošina rezultatīvu un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, tostarp nodala funkcijas un izstrādā ziņošanas un kontroles kārtību. Dalībvalstis var izmantot savas parastās valsts budžeta pārvaldības sistēmas.

Tajā ietilpst:

• "koordinatora" funkciju uzticēšana iestādei, kam ir vispārēja atbildība par ANP īstenošanas uzraudzību dalībvalsts vārdā un kas ir Komisijas vienīgais kontaktpunkts;

• tas, ka koordinatoram ir i) administratīvā spēja cilvēkresursu (personāla locekļu skaita un funkciju), institucionālās pieredzes un kompetences ziņā un ii) mandāts un pilnvaras veikt visus attiecīgos uzdevumus, tostarp ziņošanas un uzraudzības pienākumus;

• to iestāžu identificēšana, kam ir uzticēta ANP pasākumu īstenošana;

• tās iestādes identificēšana, kas atbild par pārvaldības deklarācijas parakstīšanu, kas pievienota maksājuma pieprasījumiem ar procedūrām, kas nodrošina, ka šī iestāde gūst pārliecību par ANP noteikto starpposma rādītāju un mērķrādītāju apmierinošu sasniegšanu un to, ka līdzekļi tiek pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par interešu konfliktu, krāpšanas, korupcijas un dubulta finansējuma novēršanu;

• atbilstoša īstenošanas un revīzijas funkciju nodalīšana.

2) Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta a) apakšpunktu dalībvalsts efektīvi īsteno samērīgus krāpšanas un korupcijas apkarošanas pasākumus, kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus, lai efektīvi izvairītos no interešu konflikta.

Tajā ietilpst:

• atbilstoši līdzekļi, kas saistīti ar krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanu, atklāšanu un izbeigšanu, kā arī dubultā finansējuma nepieļaušanu, un tiesisku darbību veikšanu, lai atgūtu piesavinātos līdzekļus;

• krāpšanas riska novērtēšana un atbilstošu krāpšanas apkarošanas pasākumu noteikšana.

3) Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunktu dalībvalsts uztur atbilstošas procedūras pārvaldības deklarācijas un valsts līmenī veikto revīziju kopsavilkuma sagatavošanai.

Tajā ietilpst:

• efektīva procedūra pārvaldības deklarācijas sagatavošanai, revīziju kopsavilkuma dokumenta izstrādei un pamatā esošās informācijas glabāšanai revīzijas izsekojamības vajadzībām;

• efektīvas procedūras, lai nodrošinātu, ka par visiem krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta gadījumiem tiek pienācīgi ziņots un ka tie tiek novērsti, atgūstot līdzekļus.

4) Lai sniegtu ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) daļai nepieciešamo informāciju, dalībvalsts nodrošina atbilstošus līdzekļus, tostarp procedūras, kas paredzētas, lai pārbaudītu starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanu un pareizas finanšu pārvaldības horizontālo principu ievērošanu.

Tajā ietilpst:

• atbilstoši līdzekļi, ar kuriem iestādes, kam uzticēta ANP pasākumu īstenošana, pārbauda, vai ir sasniegti starpposma rādītāji un mērķrādītāji (piemēram, pārskata dokumentus un veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā);

• atbilstoši līdzekļi, ar kuriem iestādes, kam uzticēta ANP pasākumu īstenošana, pārbauda, vai nav nopietnu pārkāpumu (krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu) un dubultā finansējuma (piemēram, pārskata dokumentus un veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā).

5) Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 1. punktu un lai sniegtu informāciju, kas nepieciešama atbilstoši ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) daļai, dalībvalsts veic pienācīgu un neatkarīgu sistēmu, kā arī investīciju un reformu atbalsta gadījumu revīziju.

Tajā ietilpst:

• tās iestādes vai iestāžu identificēšana, kas veiks sistēmu, kā arī investīciju un reformu atbalsta gadījumu revīziju, un tas, kā tiek nodrošināta tās vai to funkcionālā neatkarība;

• pietiekamu resursu piešķiršana šai iestādei vai iestādēm ANM vajadzībām;

• revīzijas iestādes(-žu) īstenota efektīva krāpšanas, korupcijas, interešu konflikta un dubultā finansējuma riska novēršana, veicot gan sistēmas revīziju, gan investīciju un reformu atbalsta gadījumu revīziju.

6) Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu dalībvalsts uztur efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu, ka tiek glabāta visa informācija un dokumenti, kas nepieciešami revīzijas izsekojamības vajadzībām.

Tajā ietilpst:

• efektīva datu par līdzekļu galasaņēmējiem vākšana un uzglabāšana;

• Komisijas, OLAF, ERP un EPPO (attiecīgā gadījumā) piekļuve datiem par galasaņēmējiem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem revīzijas un kontroles vajadzībām.

II PIELIKUMS
MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

[uz dalībvalsts veidlapas]

[datums]

Eiropas Komisijai

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam

Unit R2

Adresāts: nodaļas vadītājs

Birojs: CHAR 13/056

B-1049 Brussels,

Beļģija

Temats: ANM. Maksājuma pieprasījums

Cien. kundze / god. kungs!

Mēs atsaucamies uz Regulu (ES) Nr.  2021/241, jo īpaši uz tās 24. pantu, un Eiropas Savienības, ko pārstāv Eiropas Komisija ("Komisija"), un [norādiet dalībvalsti] [norādiet datumu] finansēšanas nolīgumu. Terminiem, kuru definīcijas sniegtas finansēšanas nolīgumā, šajā dokumentā ir tāda paša nozīme.

Mēs apstiprinām, ka ir pienācīgi sasniegti attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji, kas minēti saskaņā ar neatmaksājamā atbalsta [pirmo/otro/trešo/u. c.] iemaksas daļu, kas norādīta Padomes Īstenošanas lēmuma (ES) [XXX/XXX] pielikuma 2. iedaļā "Finansiālais atbalsts", un ar šo mēs lūdzam izmaksāt [maksimālā summa, kas noteikta Padomes Īstenošanas lēmumā] EUR.

Mēs esam augšupielādējuši pienācīgu pamatojumu šim maksājuma pieprasījumam attiecīgajā Komisijas nodrošinātajā rīkā. Turklāt mēs esam deklarējuši kopējos kumulatīvos izdevumus, kas līdz šim brīdim ir radušies saistībā ar katru valsts atveseļošanas un noturības plāna reformu un investīcijām, kam saskaņā ar Regulā Nr.  2021/241 noteikto metodiku ir piešķirts pozitīvs klimatiskais marķieris par ieguldījumu klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanā. Mēs apstiprinām, ka pasākumi, kas saistīti ar iepriekš apmierinoši sasniegtajiem starpposma rādītājiem un mērķrādītājiem, nav atcelti8.

Šai vēstulei ir pievienota pienācīgi parakstīta pārvaldības deklarācija un veikto revīziju kopsavilkums.

Mēs lūdzam maksājumu veikt uz kontu, kas minēts finanšu nolīguma 8. panta 2. punktā.

[Paraksts]

Pielikumi

- Pārvaldības deklarācija

- Revīziju kopsavilkums

Kopija:

- Eiropas Centrālajai bankai

III PIELIKUMS
PĀRVALDĪBAS DEKLARĀCIJAS STANDARTFORMA

Es, apakšā parakstījies, [vārds, uzvārds], pildot [dalībvalsts atbildīgās iestādes] [funkcija] pienākumus,

paziņoju, ka saistībā ar atveseļošanās un noturības plāna (ANP), kas apstiprināts ar Padomes [datums] Īstenošanas lēmumu par [dalībvalsts] atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu ([atsauce]), īstenošanu un pamatojoties uz savu viedokli un manā rīcībā esošo informāciju, jo īpaši uz ANP aprakstīto valsts kontroles un revīzijas sistēmu rezultātiem:

1. līdzekļi ir izmantoti paredzētajam mērķim, kas noteikts Komisijas un [dalībvalsts] finansēšanas nolīguma atjaunošanas un noturības plāna ("Nolīgums") 1. panta 1. punktā;

2. informācija, kas iesniegta kopā ar maksājuma pieprasījumu, ir pilnīga, precīza un uzticama un pienācīgi pamato, ka attiecīgie starpposma rādītāji un/vai mērķrādītāji ir apmierinoši sasniegti un ir nodrošināta revīzijas izsekojamība, kas pierāda šo starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanu;

3. pašreizējās kontroles sistēmas sniedz nepieciešamo pārliecību, ka līdzekļi tika pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu;

4. pasākumi, kas īstenoti, lai sasniegtu maksājuma pieprasījumā deklarētos starpposma rādītājus un mērķrādītājus saskaņā ar ANP, netiek finansēti no citām Savienības programmām vai instrumentiem, vai attiecīgā gadījumā citas Savienības programmas un instrumenti nesedz tās pašas izmaksas.

Šo pārvaldības deklarāciju papildina kopsavilkums par valsts revīzijām, kas veiktas saistībā ar 1.-4. punktu iepriekš, kopā ar konstatēto attiecīgo trūkumu un veikto vai plānoto korektīvo darbību analīzi. [Pievienotajā revīziju kopsavilkumā nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz krāpšanu, korupciju vai interešu konfliktu.] [Pievienotajā revīziju kopsavilkumā ir konstatēti šādi pārkāpumi attiecībā uz krāpšanu, korupciju vai interešu konfliktiem: (identificēt un norādīt veiktās korektīvās darbības).]

Es apstiprinu, ka galīgajos revīzijas vai kontroles ziņojumos konstatētie pārkāpumi saistībā ar ANP īstenošanu ir atbilstoši novērsti vai tiek atbilstoši novērsti un summas ir atgūtas vai tiek atgūtas no galasaņēmējiem. Kur nepieciešams, ir veikta vai tiek veikta šajos ziņojumos norādīto kontroles sistēmas trūkumu novēršanas kontrole attiecībā uz šādām nepieciešamajām korektīvajām darbībām: (attiecīgos gadījumos norādiet, kuras korektīvās darbības joprojām notiek deklarācijas parakstīšanas dienā).

Es apstiprinu, ka man nav zināma neizpaužama informācija par jautājumiem, kas varētu kaitēt Eiropas Savienības interesēm.

[Tomēr jānorāda šādas atrunas: ………] (dzēsiet šo teikumu, ja tas nav piemērojams)

[Atsaucoties uz atrunu, kas izdarīta iepriekšējā pārvaldības deklarācijā - [atsauce] - [veiktie turpmākie pasākumi].] (dzēsiet šo teikumu, ja tas nav piemērojams)

Vieta …………….., datums ………………

…………………………………..…

(paraksts)

[parakstītāja vārds, uzvārds un amats]

IV PIELIKUMS
KONTAKTPERSONU SARAKSTS

Komisijai:

Eiropas Komisijai

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam

Unit R2

B-1049 Brussels

Adresāts: nodaļas vadītājs

Tālr.: +32 229 64900

E-pasta adrese: ECFIN-R2-RRF@ec.europa.eu

Nosūtot kopiju:

Eiropas Centrālajai bankai

Sonnemannstr. 20

D-60314 Frankfurt am Main

Adresāts: Finanšu operāciju pakalpojumu nodaļas vadītājs

Tālr.: +49 69 1344 7672

Dalībvalstij:

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

E-pasta adrese: rrf@fm.gov.lv

Tālr.: +371 67083875

Nosūtot kopiju:

Latvijas Republikas Valsts kasei

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

E-pasta adrese: pasts@kase.gov.lv

Tālr.: +371 67094222


1 OV L 57, 18.02.2021., 17. lpp.

2 OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.

3 OV L 433 I, 22.12.2020., 23. lpp.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.09.2013., 1. lpp.).

5 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/1996 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

6 Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

8 Pirmajā maksājuma pieprasījumā, lūdzu, dzēsiet šo teikumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nolīguma spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 20.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 24.01.2022. OP numurs: 2022/16.2
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329390
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"