Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 48

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas
un ciltsdarba likuma
13. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pārraudzības laikā ganāmpulka īpašnieks šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajā kārtībā iegūst datus par visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu govju un kazu (turpmāk - pārraudzības ganāmpulks) piena produktivitāti (turpmāk - pārraudzības dati) un izmanto tos saimniecības ekonomisko rādītāju analizēšanai."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Snieguma pārbaudes laikā ganāmpulka īpašnieks, kam ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanu, iegūst snieguma datus par visām audzēšanas programmas mērķim atbilstošām vienā novietnē turētām govīm un kazām (turpmāk - snieguma pārbaudes ganāmpulks) un izmanto tos govju un kazu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai."

3. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Snieguma pārbaudes laikā iegūst:
4.11. pārraudzības datus šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajā kārtībā;
4.12. eksterjera vērtēšanas un citus ģenētiskās kvalitātes noteikšanai nepieciešamos datus šo noteikumu 3. un 4. nodaļā noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Eksterjera vērtēšanas datus iegūst fiziska persona, kura novērtē katras snieguma pārbaudē esošās govs un kazas eksterjeru un kura ir saņēmusi sertifikātu govju vai kazu vērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk - vērtēšanas eksperts)."

5. Svītrot 13. punktu.

6. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Piena daudzuma noteikšanai izmanto nebojātus mērīšanas līdzekļus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas un turpmāk atbilstoši šo noteikumu 23.1 punktā noteiktajam mērīšanas līdzekļu precizitātes pārbaudes termiņam un kuri atzīti par derīgiem pārraudzības datu ieguvei."

7. Papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Piena daudzuma mērīšanas līdzekļu precizitātes pārbaudi veic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulas (ES) Nr. 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula"), III pielikuma pirmās daļas "b" apakšpunkta prasībām. Šo noteikumu 23. punktā minētā institūcija piena daudzuma mērīšanas līdzekļu precizitātes pārbaudi veic šādā termiņā:
23.11. šo noteikumu 26.1.1. apakšpunktā minētajiem svariem - vienu reizi divos gados;
23.12. šo noteikumu 26.1.2. apakšpunktā minētajiem mērtraukiem - vienu reizi divos gados;
23.13. šo noteikumu 26.1.3. apakšpunktā minētajiem slaukšanas iekārtu piena mērītājiem - ne retāk kā reizi gadā.".

8. Papildināt ar 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.2 Piena daudzuma noteikšanai var izmantot svarus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību. Ganāmpulka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc svaru pārbaudes datu centrā iesniedz svaru verificēšanas sertifikāta kopiju. Datu centrs pēc svaru verificēšanas sertifikāta saņemšanas ganāmpulka īpašniekam izsniedz šo noteikumu 24. punktā minēto uzlīmi un informāciju par svaru pārbaudi reģistrē datubāzē."

9. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Veicot snieguma pārbaudi, datubāzē par govīm ietver šādus datus, kas tiek izmantoti ģenētiskās kvalitātes noteikšanai:
38.1. izcelšanās datus (dzimšanas datumu, šķirni);
38.2. ganāmpulka datus;
38.3. pārraudzības datus (piena izslaukums, piena, tauku un olbaltumvielu daudzums un īpatsvars, somatisko šūnu daudzums);
38.4. atnešanās vecumu;
38.5. laktācijas datus;
38.6. eksterjera lineārās vērtēšanas datus (vērtēšanas datumu, vērtētāja vārdu, uzvārdu);
38.7. dzīvmasu;
38.8. datus par ilgmūžību;
38.9. laktācijas ilgumu;
38.10. piena atdeves ātrumu;
38.11. datus par temperamentu;
38.12. starpatnešanās perioda ilgumu;
38.13. datus par atnešanās vieglumu;
38.14. nedzīvi dzimušo pēcnācēju skaitu un dzimumu."

10. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Ganāmpulka snieguma pārbaudē eksterjeru vērtē katrai snieguma pārbaudē esošai govij pirmajā un trešajā laktācijā laikposmā no 20. līdz 120. laktācijas dienai. Ja pirms ganāmpulka snieguma pārbaudes govis netika vērtētas, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu govju novērtēšanu laikposmā no 20. līdz 120. laktācijas dienai."

11. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Ja govis ir ievestas no citas valsts vai iepirktas no ganāmpulka, kurā to eksterjers netika vērtēts, ganāmpulka īpašnieks laikposmā no 20. līdz 120. laktācijas dienai nodrošina visu ievesto un iepirkto govju novērtēšanu."

12. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Govs dzīvmasu nosaka, kā arī piena atdeves ātrumu un govs temperamentu vērtē šo noteikumu 39. un 40. punktā minētajā laikposmā un šos datus 20 dienu laikā pēc eksterjera vērtēšanas nosūta datu centram."

13. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Šo noteikumu 38. un 44. punktā minētos datus nosaka, kā arī informāciju šo noteikumu 45. punktā minētajā kārtībā datu centram nosūta pārraugs vai vērtēšanas eksperts, ja ganāmpulka īpašnieks tā ir vienojies ar minētajām personām."

14. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Veicot snieguma pārbaudi, datubāzē par kazām ietver šādus datus, kas tiek izmantoti ģenētiskās kvalitātes noteikšanai:
47.1. izcelšanās datus (dzimšanas datumu, šķirni);
47.2. ganāmpulka datus;
47.3. pārraudzības datus (piena izslaukums, piena, tauku un olbaltumvielu daudzums un īpatsvars, somatisko šūnu daudzums);
47.4. atnešanās vecumu;
47.5. laktācijas datus;
47.6. eksterjera lineārās vērtēšanas datus (vērtēšanas datumu, vērtētāja vārdu, uzvārdu);
47.7. datus par auglību;
47.8. datus par atnešanās vieglumu;
47.9. starpatnešanās perioda ilgumu;
47.10. datus par ilgmūžību;
47.11. nedzīvi dzimušo pēcnācēju skaitu un dzimumu."

15. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Ganāmpulka snieguma pārbaudē eksterjeru vērtē katrai snieguma pārbaudē esošai kazai pirmajā vai otrajā laktācijā laikposmā no 20. dienas pēc atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām. Ja pirms ganāmpulka snieguma pārbaudes uzsākšanas kazas netika vērtētas, ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu pirmās un otrās laktācijas kazu novērtēšanu laikposmā no 20. dienas pēc atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām."

16. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Ja kazas ir ievestas no citas valsts vai iepirktas no ganāmpulka, kurā to eksterjers netika vērtēts, ganāmpulka īpašnieks laikposmā no 20. dienas pēc kazas atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām nodrošina visu ievesto un iepirkto kazu novērtēšanu."

17. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Virspārraudzības rezultātus izvērtē datu centra komisija, kas izveidota atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk - komisija)."

18. Izteikt 65.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.1. eksterjera vērtējums nav iegūts saskaņā ar šo noteikumu un attiecīgās šķirnes audzēšanas programmas prasībām vai tas neatbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu noteiktajām prasībām;".

19. Izteikt 65.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.2. persona, kas vērtē eksterjeru, nav saņēmusi normatīvajos aktos par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, noteikto sertifikātu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 18.01.2022.Stājas spēkā: 21.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 20.01.2022. OP numurs: 2022/14.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329307
21.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"