Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 13

Rīgā 2022. gada 13. janvārī (prot. Nr. 2, 8. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 7.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 45403004471, juridiskā adrese: Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas novads, LV-4801 (turpmāk - SIA "Madonas Siltums"), iesniegumu (2020.gada 7.jūlijs Nr.1-9/172) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu un 2020.gada 2.oktobrī, 2021.gada 4.februārī, 2021.gada 6.maijā, 2021.gada 16.jūlijā, 2021.gada 19.oktobrī, 2021.gada 23.novembrī, 2021.gada 22.decembrī un 2022.gada 7.janvārī - papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2020.gada 1.oktobris Nr.1-9/231, 2021.gada 4.februāris Nr.1-9/18, 2021.gada 5.maijs Nr.1-9/172, 2021.gada 15.jūlijs Nr.1-9/218, 2021.gada 19.oktobris Nr.1-9/278, 2021.gada 23.novembris Nr.1-9/309, 2021.gada 21.decembris Nr.1-9/333, 2022.gada 7.janvāra elektroniskie sūtījumi) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Madonas Siltums" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2020.gada 20.jūlijā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 137.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Regulatorā un SIA "Madonas Siltums" nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk - kurināmā cena). Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

5. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.

7. SIA "Madonas Siltums" pilnvarotais pārstāvis piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "Madonas Siltums" ir iespējamas kurināmā cenu izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Madonas Siltums" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenu izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "Madonas Siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Madonas Siltums".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Madonas Siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Madonas Siltums" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "Madonas Siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Madonas Siltums" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Madonas Siltums" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Madonas Siltums" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Madonas Siltums" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "Madonas Siltums" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Madonas Siltums" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Madonas Siltums" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Madonas Siltums" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11. un 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.8punktu, Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 137.10apakšpunktu un 143.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,76 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,63 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,84 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 53,23 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt SIA "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,90 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,93 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,84 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 53,67 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 1.maija;

5. piešķirt SIA "Madonas Siltums" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenu izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Madonas Siltums";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Madonas Siltums" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā cenu izmaiņas samazina siltumenerģijas gala tarifu;

8. uzdot SIA "Madonas Siltums" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

9. uzdot SIA "Madonas Siltums" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgāko kurināmā cenu piedāvājumu izvēli;

10. atcelt no 2022.gada 1.marta Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.3, 1.punkts) "Par SIA "Madonas siltums" iesniegto siltumapgādes tarifu projektu Madonas pilsētā" (publicēts Madonas novada laikrakstā "Stars" 2008.gada 29.aprīlī).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "Madonas Siltums" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Madonas Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 13Pieņemts: 13.01.2022.Stājas spēkā: 13.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.11
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
329235
13.01.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"