Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Par tiesību akta precizējumu

Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 7 "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"" ("Latvijas Vēstnesis", 13.01.2022., 9. nr.) pielikuma teksta redakcija ir šāda:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

D

  Taksācijas gads        
   
Vārds, uzvārds  
Personas kods       -     
Tālruņa numurs        
     
    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:    
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 8. ailes summa + D3 30. rinda + D31 17. rinda)
1.  
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile - D2 6. aile - D2 8. aile) + D21 5. aile) 2.  
apliekamā ienākuma palielinājums 2.1  
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda) 3.  
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI    
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10. rindas summa
vai D31 1.1. un 10. rindas summa)
4.  
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:    
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 27. rinda vai D31 5.1. rinda) - solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5.  
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem
(D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma)
6.  
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
(D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)
7.  
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda) 8.  
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS 9.  
GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

 Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta četrpadsmitā daļa

10.  
ATVIEGLOJUMI:    
par apgādājamiem 11.  
personām ar invaliditāti 12.  
politiski represētajām personām 13.  
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 14.  
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda) 15.  
IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ    
(3. rinda - 8. rinda - 9. rinda - 10. rinda - 15. rinda) 16.  
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā: 17.  
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni 17.1.  
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni 17.2.  
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni 17.3.  
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS    
(D11 10. ailes kopsumma + D3 28. rinda vai D3.1 15. rinda) 18.  
NODOKLIS NO PROFESIONĀLA SPORTISTA ALGOTĀ DARBA IENĀKUMA 18.1  
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS    
(D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 26. rinda vai D31 14. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā 19.  
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda - 19. rinda)    
Piemaksa (ja 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda ir lielāka nekā 19. rinda) 20.  
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda) 21.  
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ 22.      
NODOKĻA SUMMA 23.      
     
Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontu Pārskaitāmā summa  
                                           
Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                                          
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi  
  (pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 - Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 - Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 - Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 - Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 - Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 - Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 - Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Taksācijas gads         D1
                         
Personas kods             -          

TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
(izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids Bruto ieņēmumi Neapliekamie ienākumi Attaisnotie izdevumi Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2. - 3. - 6. - 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis
darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas autoru izdevumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Kopā                
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D11
                         
Personas kods             -          

TAKSĀCIJAS GADĀ GŪTIE IENĀKUMI, KURIEM NEPIEMĒRO GADA
DIFERENCĒTO NEAPLIEKAMO MINIMUMU UN ATVIEGLOJUMUS

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veids Bruto ieņēmumi Izdevumu norma Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu Apliekamie ienākumi
(2. - 3. vai 4., vai 5. aile)
Nodokļa likme Aprēķinātais nodoklis
(6. x 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis
(8. - 9. aile)
25 % 50 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā X X X
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D2
                         
Personas kods             -          

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese) Ārvalstī gūtie ienākumi Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi Autoru izdevumi un citi izdevumi Ārvalstī samaksātais nodoklis Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)
ienākumu veids ienākumu saņemšanas datums summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu) summa euro summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu) summa euro nodokļa likme summa euro
((5. - 8.) x 11. aile)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Kopā                  
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D21
                         
Personas kods             -          

FIZISKĀS PERSONAS (JŪRNIEKA), KAS IR NODARBINĀTA (DARBA ATTIECĪBĀS)
UZ STARPTAUTISKOS PĀRVADĀJUMOS IZMANTOJAMA KUĢA,
ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese) Bruto ieņēmumi Ienākumu gūšanas periods Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients
(norādīt 1,5 vai 2,5)
Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) Ārvalstī samaksātais nodoklis
no līdz nodokļa likme summa euro
(5. x 6. aile)
1 2 3 4 5 6 7 8
-
-
-
-
Kopā X X - X X X X
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D3
                         
Personas kods             -          

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā: 1.  
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 1.1.  
Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības 1.2.  
Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 1.3.  
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai 1.4.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā: 2.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro pilnā apmērā 2.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 2.2.  
Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Izdevumu ierobežojums (1. rinda x 80 %) 3.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 2. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 2.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 2.1. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 2. rinda ir lielāka par 3. rindu un 2.1. rinda ir mazāka par 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda - 1.4. rinda - 3. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

4.  
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 5.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (4. rinda - 5. rinda) 6.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem
(1. rinda - 1.4. rinda - 2. rinda - 4. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

7.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 8.  
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (6. rinda - 8. rinda) 9.  
Neapliekamie ienākumi 10.  
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem 11.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, tai skaitā: 12.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā 12.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 12.2.  
Izdevumu ierobežojums (11. rinda x 80 %) 13.  
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 12. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 12.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 12.1. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 12. rinda ir lielāka par 13. rindu un 12.1. rinda ir mazāka par 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda - 13. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (11. rinda - 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

14.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (11. rinda - 12. rinda - 14. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

15.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem 16.  
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citiem saimnieciskās darbības veidiem (14. rinda - 16. rinda) 17.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (9. rinda + 17. rinda) 18.  
Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības (1. rinda - 1.4. rinda + 11. rinda) 19.  
Kopā saimnieciskās darbības izdevumi (2. rinda + 12. rinda) 20.  
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā
(2.1. rinda + 12.1. rinda)
20.1.  
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu (2.2. rinda + 12.2. rinda) 20.2.  
Izdevumu ierobežojums ((1. rinda + 11. rinda) x 80 %) 21.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 20. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 20. rinda + 27. rinda;

2) ja 20.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 20.1. rinda + 27. rinda;

3) ja 20. rinda ir lielāka par 21. rindu un 20.1. rinda ir mazāka par 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda - 21. rinda + 27. rinda

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (19. rinda - 20. rinda) + 27. rinda.

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

22.  
Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (19. rinda - 22. rinda)

Ja nepiemēro izdevumu ierobežojumu, tad 23. rinda = 19. rinda - 20. rinda

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

23.  
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem 24.  
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (22. rinda - 24. rinda) 25.  
Nodokļa avanss 26.  
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 27.  
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības 28.  
Minimālais apliekamais ienākums (28. rinda : nodokļa likme) 29.  
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (18. rinda - 29. rinda)

vai

(25. rinda - 29. rinda), ja tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

30.  

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1 2 3 4
I. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas
       
       
       
       
Kopā      
II. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem
       
       
       
       
Kopā      
III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu
X
     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D31
                         
Personas kods             -          

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS,
JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

    Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Taksācijas gada ieņēmumi 1.  
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai 1.1.  
Taksācijas gada izdevumi, tai skaitā: 2.  
Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu 2.1.  
Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu 2.2.  
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda - 2. rinda) 3.  
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 4.  
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa, tai skaitā: 5.  
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5.1.  
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa) 5.2.  
Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 5.3.  
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa, tai skaitā: 6.  
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa
un 11.5 pants)
6.1.  
Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 6.2.  
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (3. rinda + 4. rinda + 5. rinda - 6. rinda) 7.  
Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums
(1. rinda x 20 %) - (1.1. rinda x 80 %)

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 8. rindu neaizpilda

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8.  
Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus (1. rinda + 5.1. rinda - 2.1. rinda - 6.1. rinda)

Aizpilda, ja rezultāts ir mazāks par 8. rindu

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 9. rindu neaizpilda

9.  
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas 10.  
Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja aizpildīta 9. rinda, tad 9. un 7. rindas starpība

2) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad 7. un 8. rindas starpība

vai

ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja 7. rindā ir negatīvs skaitlis, tad 11. rinda = 7. rinda

2) ja 7. rindā ir pozitīvs skaitlis, tad 11. rindā raksta 0

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "-1"

11.  
Iepriekšējo gadu zaudējumi, izdevumu ierobežojuma pārsniegums un koriģētais apliekamais ienākums, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības (aizpilda, ja izpildīti visi šādi nosacījumi):

1) nav aizpildīta 9. rinda

2) 7. rinda ir lielāka par 8. rindu

3) 7. un 10. rindas starpība ir pozitīvs skaitlis

12. rinda nevar būt lielāka par 7. un 10. rindas starpību un lielāka
par 7. un 8. rindas starpību

12.  
Apliekamais ienākums:

1) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad raksta
8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

2) ja ir aizpildīta 9. rinda, tad raksta 9. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

3) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir lielāka par 8. rindu, tad raksta 7., 10.
un 12. rindā norādīto skaitļu starpību

vai

apliekamie ienākumi, nepiemērojot apliekamā ienākuma ierobežojumu (7. rinda - 10. rinda - 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13.  
Nodokļa avanss 14.  
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības 15.  
Minimālais apliekamais ienākums (15. rinda : nodokļa likme) 16.  
Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (13. rinda -
16. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

17.  

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1 2 3 4
Kopā

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

     
(datums)   (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads         D4
                         
Personas kods             -          

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU, ĀRSTNIECISKAJIEM PAKALPOJUMIEM,
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM

Attaisnojuma dokumenta Pakalpojuma sniedzēja/
ienākuma saņēmēja
Attaisnotie izdevumi Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. - 11.)
datums numurs reģistrācijas numurs vai personas kods nosaukums vai vārds, uzvārds par izglītību par ārstnie-ciskajiem pakalpojumiem kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu
5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)
par ziedo-jumiem un dāvinājumiem par ziedo-jumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai par ziedo-jumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X x
X X X x
Taksācijas
gada
attaisnotie
izdevumi Kopā
X X
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu X X X X X X X X X X
1. X X X X X X X
2. X X X X X X X
3. X X X X X X X
4. X X X X X X X
5. X X X X X X X
Kopā X X X X X X X X X

Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati1:

Vārds, uzvārds  
Personas kods             -            
Radniecības pakāpe  
     
(datums2)   (nodokļa maksātāja paraksts2)

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu."

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja I. Gailīte

 
Saistītie dokumenti
  • Precizētais
329234
14.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"