Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Jēkabpils novadā 2021. gada 25. novembrī
Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 25.11.2021.
lēmumu Nr. 505 (prot. Nr. 13, 79. §)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes
13.01.2022. lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.

2. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir mājsaimniecībai, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada pašvaldībā, ārēju notikumu (katastrofas, citi no mājsaimniecības gribas neatkarīgi apstākļi, kuru rezultātā mājsaimniecība saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

3. Pabalsta krīzes situācijā saņemšanai viena no mājsaimniecības personām (turpmāk – iesniedzējs), uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina pabalsta pieprasītāja identitāti (izņemot gadījumus, ja personai nav piešķirts personas kods, personu apliecinošs dokuments nav izsniegts vai ir zudis) triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas iesniedz Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests) iesniegumu, kurā norāda krīzes situācijas novēršanai vai mazināšanai nepieciešamo pabalsta apmēru, krīzes situāciju pamatojošus dokumentus un citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā. Iesniedzējs iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

4. Pēc šo noteikumu 3. punktā noteiktā pabalsta pieprasīšanas termiņa notecējuma pabalstu var pieprasīt, ja mājsaimniecība objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, iesniedzot sociālajā dienestā dokumentu, kas to apliecina.

5. Iesniedzot sociālajā dienestā šo noteikumu 3. punktā minēto iesniegumu, mājsaimniecība sociālajam dienestam dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā un pašvaldības grāmatvedībai veikt datu apstrādi pabalsta izmaksas nodrošināšanai.

6. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietu, izvērtē apstākļus, kādos nonākusi mājsaimniecība un to radītās sekas, kā arī mājsaimniecības spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības. Par pieņemto lēmumu sociālais dienests informē iesniedzēju.

7. Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

8. Pabalstu citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, izņemot šo noteikumu 9. punktā minēto gadījumu, piešķir līdz 150 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

9. Pabalstu sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā periodā un gadījumos piešķir līdz 80 euro mēnesī katrai mājsaimniecības personai, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par katru bērnu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā apmērā un gadījumos.

10. Pabalstu iesniedzējam izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz šo noteikumu 3. punktā minētajā iesniegumā norādīto iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam.

11. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Aknīstes novada domes 2009. gada 21. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem";

12.2. Viesītes novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošos noteikumus Nr. 11/2017 "Par pabalstiem Viesītes novadā";

12.3. Krustpils novada domes 2017. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 2017/18 "Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem";

12.4. Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra saistošos noteikumus Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2019., 259. nr.; 2020., 67. nr.);

12.5. Salas novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2020/6 "Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību";

12.6. Aknīstes novada domes 2020. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2020 "Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību";

12.7. Salas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2021/4 "Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā";

12.8. Jēkabpils novada domes 2021. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 3/2021 "Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā".

13. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvi teritoriālās reformas ietvaros, apvienojot Aknīstes novada, Jēkabpils novada, Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada, Salas novada un Viesītes novada pašvaldības tikai izveidota jauna Jēkabpils novada pašvaldība, kas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi pārņēma attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūcijas, finanses, mantu un saistības.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētajai novada domei ir jāizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi un jāpieņem jauni novada saistošie noteikumi. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – SPSPL) Pārejas noteikumu 40. punktā noteikts, ka līdz šajā likumā paredzēto pašvaldību saistošo noteikumu par papildu sociālās palīdzības pabalstiem spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami apvienoto pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, un to piešķiršanas kritēriji.

Tā kā pabalsts krīzes situācijā saskaņā ar SPSPL 35. panta otrās daļas 2. punktu ir viens no papildu sociālās palīdzības pabalstiem, tad apvienoto pašvaldību saistošie noteikumi pārskatāmi un izdodami jauni SPSPL noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka pabalsta krīzes situācijā, t.sk. saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu2022. gadā budžeta izdevumu sadaļā provizoriski tiek plānoti 8000 EUR, t.sk.:

1. pabalstam katastrofu gadījumos 5000 EUR;

2. pabalstam no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ 1500 EUR;

3. pabalstam sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 1500 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 18.01.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 17.01.2022. OP numurs: 2022/11.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329213
18.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"