Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 30

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
58. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 14. nr.; 2021, 56. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Augstskola katru gadu līdz 15. septembrim rakstveidā informē Tieslietu ministriju par to studējošo skaitu, kuriem paredzēts kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā akadēmiskajā gadā.";

1.2. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Tieslietu ministrs apstiprina komisiju 45 locekļu sastāvā. Komisijas sastāvā ietilpst augstskolu un šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji. Komisijas locekli komisijas sastāvā drīkst iekļaut atkārtoti.";

1.3. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Augstskolas pēc tieslietu ministra uzaicinājuma dalībai komisijā izvirza tieslietu ministra noteiktu pārstāvju skaitu proporcionāli to studējošo skaitam, kuriem paredzēts kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecīgajā akadēmiskajā gadā, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi, un informāciju par pārstāvjiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram.";

1.4. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Komisiju veido tā, lai tajā vienādā skaitā būtu pārstāvētas visas šo noteikumu 24. punktā minētās jomas.";

1.5. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23.  Komisija pieņem lēmumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas datumu un laiku un vismaz mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena norises dienas informāciju par to publicē elektroniskajā vidē.";

1.6. papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Komisija vienojas par kvalifikācijas eksāmena uzraudzību kvalifikācijas eksāmena laikā eksāmena telpās. Tieslietu ministrija vismaz trīs darbdienas pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas elektroniski informē augstskolas, Ģenerālprokuratūru un attiecīgo tiesu sistēmas institūciju par komisijas locekļiem, kas to pārstāv un piedalīsies kvalifikācijas eksāmena uzraudzībā.";

1.7. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ņemot vērā tiesību sistēmas vienotību un iekšējo saskaņotību, kvalifikācijas eksāmenā pārbauda studējošā zināšanas, prasmes un kompetences šādās jomās:

24.1. krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;

24.2. civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības;

24.3. konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;

24.4. starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;

24.5. tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture.";

1.8. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Kvalifikācijas eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) komisija izstrādā komisijas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā un skaitā atbilstoši kvalifikācijas eksāmena vērtējuma noteikšanas principiem (2. pielikums).";

1.9. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Komisijas priekšsēdētāja vietnieki sagatavotos kvalifikācijas eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) katrā no šo noteikumu 24. punktā minētajām jomām iesniedz komisijas priekšsēdētājam. Katrā no šo noteikumu 24. punktā minētajām jomām izstrādā vairāk kvalifikācijas eksāmena jautājumu, nekā tas paredzēts šo noteikumu 25.1. apakšpunktā, un vismaz divus uzdevumus (kāzusus).";

1.10. svītrot 29. punktu;

1.11. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Konkrētus kvalifikācijas eksāmena jautājumus un uzdevumus (kāzusus) nosaka komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieki un šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji. Konkrētu kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) noteikšanā nepiedalās šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju pārstāvji, kuri piedalās studiju programmas īstenošanā augstskolās.";

1.12. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Studējošajam līdz šo noteikumu 24. punktā minētās kvalifikācijas eksāmena jomas daļas kārtošanas sākumam nav pieejami kvalifikācijas eksāmena attiecīgās jomas jautājumi un uzdevums (kāzuss).";

1.13. papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Komisija sagatavo katras šo noteikumu 24. punktā minētās jomas teorētiskās daļas ietvara anotāciju, ko publicē elektroniskajā vidē vismaz trīs nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena kārtošanas.";

1.14. izteikt 32.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.14. augstskolas administratoram - šo noteikumu 23., 32.5 un 41. punktā minētajai informācijai;"

1.15. izteikt 32.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.15. studējošajam - šo noteikumu 32. un 32.5 punktā minētajai informācijai par sevi un kvalifikācijas eksāmena sadaļai. Piekļuves tiesības tiek nodrošinātas laikposmā līdz trim mēnešiem pēc kvalifikācijas eksāmena rezultāta paziņošanas.";

1.16. izteikt 32.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.22. komisijas loceklim un augstskolas administratoram - Tieslietu ministrijas pārstāvis vai, izņēmuma gadījumā, Latvijas Universitātes pārstāvis pēc Tieslietu ministrijas pārstāvja rakstveida pieprasījuma;"

1.17. izteikt 32.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.23. studējošajam - augstskolas administrators.";

1.18. izteikt 32.4 punktu šādā redakcijā:

"32.4 Par Tieslietu ministrijas pārstāvi, komisijas locekli un augstskolas administratoru elektroniskajā vidē iesniedz šādu informāciju:

32.41. vārds, uzvārds;

32.42. personas kods;

32.43. elektroniskā pasta adrese;

32.44. mobilā tālruņa numurs.";

1.19. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Kvalifikācijas eksāmena laikā eksāmena telpā atrodas komisijas loceklis un augstskolas norīkots novērotājs. Augstskolas studējošo pašpārvalde, vismaz divas nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas informējot augstskolas attiecīgās fakultātes dekānu, var izvirzīt augstskolas studējošo pašpārvaldes pārstāvi kvalifikācijas eksāmena novērošanai. Novērotājam nav tiesību ietekmēt kvalifikācijas eksāmena norisi.";

1.20. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā studējošajam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos palīglīdzekļus (papīra formā). Kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā daļā palīglīdzekļus izmantot aizliegts.";

1.21. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošanas laikā studējošajam ir piekļuve tīmekļvietnei likumi.lv un nacionālo un starptautisko tiesu datubāzēm. Komisija var noteikt citas tīmekļvietnes, kurām studējošajam ir piekļuve kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas kārtošanas laikā, publicējot sarakstu ar šīm tīmekļvietnēm elektroniskajā vidē vismaz divas nedēļas pirms kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas.";

1.22. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Kvalifikācijas eksāmena laikā studējošais var izmantot pierakstu lapu (melnrakstu), uz kuras fiksē kvalifikācijas eksāmena izpildes gaitas piezīmes. Kvalifikācijas eksāmena attiecīgās daļas beigās studējošais pierakstu lapu (melnrakstu) nodod komisijas loceklim vai augstskolas norīkotajam novērotājam, kas pierakstu lapu (melnrakstu) iznīcina.";

1.23. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Kvalifikācijas eksāmenu organizē ne ilgāk kā triju nedēļu garumā, nodrošinot, ka pārtraukums starp kvalifikācijas eksāmena jomām ir vismaz divas dienas.";

1.24. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Komisijas loceklis kvalifikācijas eksāmena norises laikā var atļaut vienlaikus iziet no eksāmena telpas vienam studējošajam augstskolas norīkotā novērotāja pavadībā, ja tas nepieciešams veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā komisijas loceklis elektroniskajā vidē izdara piezīmi par prombūtnes faktu un laiku. Studējošā kvalifikācijas eksāmena izpildes laiku nepagarina.";

1.25. izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Atbildes uz kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumiem un praktiskās daļas risinājumus vērtē atbilstoši kvalifikācijas eksāmena vērtējuma noteikšanas principiem (2. pielikums).";

1.26. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšana notiek anonīmi elektroniskajā vidē. Komisijas loceklis vērtējumam, kas ir zemāks par 4 ballēm, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu.";

1.27. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Komisijas loceklis atbildes uz katru kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumu un praktiskās daļas uzdevumu (kāzusu) novērtē 10 ballu skalā saskaņā ar noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.";

1.28. papildināt ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Ja nav nokārtota teorētiskā vai praktiskā daļa vienā vai divās šo noteikumu 24. punktā minētajās jomās, eksāmenu atkārtoti kārto tajā šo noteikumu 24. punktā minētajā jomā, kurā kāda no daļām nav nokārtota.";

1.29. izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Kvalifikācijas eksāmena rezultātus studējošajam paziņo elektroniskajā vidē viena mēneša laikā no kvalifikācijas eksāmena pirmās jomas kārtošanas dienas. Tieslietu ministrija nosūta augstskolai izrakstu no elektroniskās vides par attiecīgās augstskolas studējošā kvalifikācijas eksāmena rezultātu.";

1.30. izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas par kvalifikācijas eksāmena rezultātu studējošais kvalifikācijas eksāmena rezultātu un kvalifikācijas eksāmena procesu var apstrīdēt apelācijas komisijā. Komisijas priekšsēdētājs katrā apstrīdēšanas gadījumā apstiprina apelācijas komisiju triju komisijas locekļu sastāvā. Apelācijas komisija no sava vidus ievēlē apelācijas komisijas priekšsēdētāju, kas paraksta lēmumu par apstrīdēšanas iesniegumu. Apelācijas komisijā neiekļauj kvalifikācijas eksāmena vērtētāju, kura vērtējums ir apstrīdēts.";

1.31. izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Komisijas metodiskās vadības, kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanas, kvalifikācijas eksāmena uzraudzības (izņemot šo noteikumu 60.1 punktā minētos izdevumus) un vērtēšanas izmaksas, ciktāl tās saistītas ar augstskolu pārstāvošo komisijas locekļu darba samaksu komisijā, sedz augstskola atbilstoši komisijas locekļa darba slodzei.";

1.32. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Komisijas metodiskās vadības, kvalifikācijas eksāmena jautājumu un uzdevumu (kāzusu) sagatavošanas, kvalifikācijas eksāmena uzraudzības (izņemot šo noteikumu 60.1 punktā minētos izdevumus) un vērtēšanas izmaksas, ciktāl tās saistītas ar šo noteikumu 12. punktā minētās institūcijas pārstāvošo komisijas locekļu darba samaksu komisijā, sedz attiecīgā institūcija.";

1.33. papildināt ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Komisijas locekļa komandējuma izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas eksāmena uzraudzību, augstskolai, Ģenerālprokuratūrai, tiesu sistēmas institūcijai un komisijas locekļiem, kas pārstāv citas šo noteikumu 12. punktā minētās institūcijas, atlīdzina Tieslietu ministrija atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzina ar komandējumiem saistītos izdevumus, pamatojoties uz augstskolas, Ģenerālprokuratūras, tiesu sistēmas institūcijas un to komisijas locekļu iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas pārstāv citas šo noteikumu 12. punktā minētās institūcijas.";

1.34. papildināt ar 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Studējošie, kas 2021. gada vasaras kvalifikācijas eksāmenā nav nokārtojuši teorētisko vai praktisko daļu vienā vai divās šo noteikumu 24. punktā minētajās jomās, atkārtoti kārto tikai nenokārtoto kvalifikācijas eksāmena teorētisko un praktisko daļu.";

1.35. papildināt ar 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 23.1, 59., 60. un 60.1 punktu, ciktāl tas attiecas uz to, ka komisijas locekļu komandējuma izdevumus atlīdzina Tieslietu ministrija, piemēro ar 2022. gada vasaras kvalifikācijas eksāmenu.";

1.36. svītrot pielikumu;

1.37. papildināt ar 2. pielikumu (pielikums).

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr. 30

"2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 15. janvāra
noteikumiem Nr. 46

Kvalifikācijas eksāmena vērtējuma noteikšanas principi

1. Katrs Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība" 24. punktā minētās kvalifikācijas eksāmena jomas (turpmāk - joma) teorētiskās daļas jautājums sastāv no trim komponentēm, kas konkretizē uz jautājumu sniedzamās atbildes ietvaru. Viena no jautājuma komponentēm var ietvert citas jomas aspektus. Komisijas attiecīgās jomas pārstāvji, sagatavojot teorētiskās daļas jautājumu, nosaka, cik punktus piešķir par atbildi uz katru no konkrētā jautājuma komponentēm, ievērojot, ka par atbildi piešķiramais maksimālais punktu skaits ir 10 punkti.

2. Par atbildi uz katru no trim kvalifikācijas eksāmena jomas teorētiskās daļas jautājumiem piešķir līdz 10 punktiem, un piešķirtais punktu skaits atbilst vērtējumam 10 ballu skalā.

3. Teorētiskā daļa katrā jomā ir nokārtota sekmīgi, ja vērtējums par katru no attiecīgās jomas trim jautājumiem ir vismaz 4 balles.

4. Vērtējumu par katru kvalifikācijas eksāmena jomas teorētisko daļu nosaka, aprēķinot vidējo vērtējumu no vērtējuma kopsummas par trim jautājumiem, un:

4.1. ja katrā no jomas teorētiskās daļas trim jautājumiem vērtējums ir vismaz 4 balles, vērtējums atbilst vidējam vērtējumam;

4.2. ja kādā no jomas teorētiskās daļas trim jautājumiem vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, vērtējums atbilst vidējam vērtējumam, bet tas nav augstāks par 3 ballēm.

5. Katru kvalifikācijas eksāmena jomas praktiskās daļas uzdevuma (kāzusa) risinājumu novērtē 10 ballu skalā.

6. Ievērojot katras jomas specifiku, par atbildēm uz praktiskās daļas uzdevumā (kāzusā) uzdotajiem jautājumiem vai par izmantotajām metodēm var tikt noteikts iegūstamo punktu skaits, kas atbilst vērtējumam 10 ballu skalā, ievērojot, ka par risinājumu piešķiramais maksimālais punktu skaits ir 10 punkti.

7. Praktiskā daļa katrā jomā ir nokārtota sekmīgi, ja vērtējums uzdevumā (kāzusā) ir vismaz 4 balles.

8. Kopējo vērtējumu par kvalifikācijas eksāmenu nosaka, aprēķinot vidējo vērtējumu no katras jomas teorētiskās daļas un praktiskās daļas vērtējumu kopsummas, un:

8.1. ja katras jomas teorētiskās daļas un praktiskās daļas vērtējums ir vismaz 4 balles, vērtējums atbilst vidējam vērtējumam;

8.2. ja kāds no jomas teorētiskās daļas vai praktiskās daļas vērtējumiem ir zemāks par 4 ballēm, vērtējums atbilst vidējam vērtējumam, bet tas nav augstāks par 3 ballēm.

9. Kopējo vērtējumu noapaļo pēc šādiem principiem:

9.1. vērtējumu, kas ir vismaz 4 balles un kurā cipars aiz komata ir "5" vai lielāks, noapaļo uz augšu;

9.2. vērtējumu, kas ir vismaz 4 balles un kurā cipars aiz komata ir mazāks par "5", noapaļo uz leju;

9.3. vērtējumu, kas ir zemāks par 4 ballēm, neatkarīgi no cipara aiz komata noapaļo uz leju."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 15.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 14.01.2022. OP numurs: 2022/10.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329150
15.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"