Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 12

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.; 2017, 46., 173. nr.; 2018, 54. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" mērķis - veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību izglītojamiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū."

2. Papildināt ar 3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.3. šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" ietvaros."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs, ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu:

12.1. pasākumā "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, - Nodarbinātības valsts aģentūra;

12.2. līdz 2021. gada 31. decembrim pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu īsteno valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību, - Valsts izglītības attīstības aģentūra;

12.3. no 2022. gada 1. janvāra pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" ir tiešās pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar nolikumu veicina jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicina jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību, - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra."

4. Papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno kopīgi ar sadarbības partneriem - pilsētu vai novadu pašvaldībām."

5. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai ir pienākums ar katru sadarbības partneri noslēgt līgumu par sadarbību atbalstāmo darbību īstenošanā, kontrolēt sadarbības līgumu izpildi un nodrošināt, lai vienas un tās pašas darbības netiktu finansētas dubulti. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:

15.11. finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru tiesības un pienākumus pasākuma īstenošanā;

15.12. sadarbības partneru īstenojamās atbalstāmās darbības un to apjomu;

15.13. maksājumu veikšanas kārtību šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā sadarbības partnerim izmaksātā avansa dzēšanas un atgūšanas kārtību;

15.14. pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus."

6. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanai, ko līdz 2021. gada 31. decembrim veic šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs:

18.2.1. sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, un mērķstipendijas piešķiršana šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

18.2.2. izglītības programmu īstenošana šo noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei;

18.2.3. karjeras atbalsta pasākumi šo noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

18.2.4. jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā;

18.2.5. individuālās pieejas nodrošināšana izglītības turpināšanai profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai prasmju novērtējumam šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

18.2.6. profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei šo noteikumu 3.2.1.1. un 3.2.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Minētās izglītības programmas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);".

7. Papildināt ar 18.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.1 pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanai, ko no 2022. gada 1. janvāra veic šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs:

18.2.11. individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā;

18.2.12. individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera nodrošināšana šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu;

18.2.13. atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi), šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

18.2.14. atbalsts profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

18.2.15. atbalsts modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Jaunietim pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;

18.2.16. atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai. Jaunietim pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju un norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu;

18.2.17. atbalsts jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam, ja jaunietis piedalās šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. vai 18.2.16. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;

18.2.18. atbalsts speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) nodrošināšanai šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai un pilsētas vai novada pašvaldību speciālistiem nepieciešamo konsultāciju vai tematisko atbalsta grupu sniegšanai, lai sekmētu jauniešu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā un nodrošinātu sociālo iekļaušanos;".

8. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētās tiešās personāla izmaksas ietver finansējuma saņēmēja projektu īstenošanas personāla izmaksas un finansējuma saņēmēja vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja projekta īstenošanas vai vadības personāls ir iesaistīts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā un tā pienākumi ir vienādi ar pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" paredzētajiem, personāla atlīdzības apmēru katrā projektā nosaka atbilstoši mērķa grupas proporcijai. Šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajās izmaksās netiek ietvertas šo noteikumu 22.10.1., 22.10.2., 22.13.1 1., 22.13.1 3., 22.13.2, 22.13.3 un 22.13.7 apakšpunktā minētās sadarbības partneru projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras ir noteiktas, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi."

9. Papildināt ar 22.13.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.3 individuāla mentora vai personiskās izaugsmes trenera izmaksas šo noteikumu 18.2.11. un 18.2.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi;".

10. Papildināt ar 22.13.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.4 izmaksas šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām:

22.13.41. profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.42. profesionālās tālākizglītības programmas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.43. modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguves izmaksas, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.44. studiju moduļa vai studiju kursa apguves izmaksas augstskolā vai koledžā, kam piemēro vienas vienības izmaksu metodi;

22.13.45. stipendijas, ko šo noteikumu 13.1 apakšpunktā minētais sadarbības partneris piešķir šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas mācās šo noteikumu 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. vai 18.2.16. apakšpunktā minētajās profesionālās pilnveides programmās, profesionālās tālākizglītības programmās vai apgūst modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā. Piešķiramās stipendijas apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes, koledžas vai tehnikuma izglītojamam ir 5 euro par vienu apmācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī;".

11. Papildināt ar 22.13.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.5 finanšu atbalsts šo noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas ceļa izdevumu segšanai šo noteikumu 18.2.17. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām:

22.13.51. reģionālās vietējās nozīmes un reģionālās starppilsētu nozīmes sabiedriskā transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

22.13.52. vieglā transportlīdzekļa ceļa izdevumu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

22.13.53. vietējā sabiedriskā (vienas apdzīvotas vietas ietvaros) transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot Finanšu ministrijas metodiku "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai"."

12. Papildināt ar 22.13.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.6 karjeras konsultantu, psihologu, psihoterapeitu, atkarību profilakses speciālistu, narkologu, psihiatru, juristu, finanšu speciālistu vai citu speciālistu pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

13. Papildināt ar 22.13.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.13.7 projekta īstenošanā iesaistīto pilsētas vai novada pašvaldību atbalsta personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi."

14. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotās izglītības programmas veido sinerģiju ar atbalsta pasākumiem, kas paredzēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū", 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā", 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" un Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros."

15. Izteikt 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 18.2.6., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura vienlaikus nav iesaistīta profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" projektā. Šo noteikumu 18.2.11. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura vienlaikus nav nodarbināta pie darba devēja un nav iesaistīta darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" projektā."

16. Izteikt 38.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.8. šo noteikumu 3.2.1.3. un 3.2.1.4. apakšpunktā minētos jauniešus projektā uzskaita atbilstoši šo noteikumu 5.2.1.4. un 5.2.2.14. apakšpunktā minētajiem sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem."

17. Papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, uzsākot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15., 18.2.16., 18.2.17. un 18.2.18. apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iegūst datus no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu, lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu iesaistes brīdī, kā arī, ja nepieciešams, iegūst papildu informāciju no sadarbības partneriem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina datu apmaiņu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, lai mērķa grupai sniegtais atbalsts nepārklātos ar šo noteikumu 28.1 punktā minētajiem atbalsta pasākumiem."

18. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs) dokumentus par piešķirto atbalstu glabā 10 fiskālos gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts."

19. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības termiņa beigām."

20. Papildināt ar 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Ar 2022. gada 1. janvāri šo noteikumu 40. punktā minētās prasības finansējuma saņēmējiem projekta īstenošanā par pasākumu "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" nodrošina šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs."

21. Papildināt ar 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Valsts izglītības attīstības aģentūra atbilstoši kompetencei uzņemas atbildību par projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanu laikposmā no 2014. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām (vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei, revīzijas iestādei un sertifikācijas iestādei) par šo laikposmu nodrošina pieeju tās pārziņā esošo visu ar minētā projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, tostarp saistībā ar maksājuma pieprasījuma un to pamatojošo dokumentu pārbaudi, kā arī rādītāju sasniegšanas uzraudzību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329142
14.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"