Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 15

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 29. nr.; 2018, 162. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 97., 236. nr.; 2021, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 117 073 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 4 349 512 euro un valsts budžeta finansējums - 767 561 euro."

2. Papildināt ar 15.1.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.4 psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:
15.1.41. apraksta izstrāde psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;
15.1.42. izmēģinājumprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana;".

3. Izteikt 17.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4 un 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 15.3. apakšpunktā un 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai un projekta vadības un tā īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;".

4. Papildināt ar 23.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.10. saskaņo šo noteikumu 24.10. apakšpunktā minēto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu."

5. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.1, 15.1.2 , 15.1.3 un 15.1.4 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:
24.1. veic šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā;
24.2. izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma aprakstu un ieviešanas metodiku šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras ir pārgājušas no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi sabiedrībā un kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijās. Izstrādājot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu:
24.2.1. nosaka optimālu valsts budžeta finansējuma plūsmu, lai nodrošinātu mērķa grupas personām individuālās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu;
24.2.2. izstrādā priekšlikumus citu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai un finansēšanai, kuru īstenošana nav paredzēta 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;
24.3. izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta pieejas (turpmāk - individuālā budžeta modelis) aprakstu un ieviešanas metodiku šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros sniegts atbalsts, tai skaitā:
24.3.1. izstrādā individuālā budžeta modeļa ieviešanas nosacījumus un metodiku;
24.3.2. nosaka minimālo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kopumu, izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku katram minētajā kopumā esošam pakalpojumam, izņemot ģimenes asistenta pakalpojumu, kuru aprobē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros;
24.3.3. izstrādā šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus;
24.3.4. izstrādā individuālā budžeta modeļa finansējuma plūsmu, nosakot atbalsta apmēru un saņemšanas kārtību;
24.4. īsteno projekta sadarbības partneru sociālo darbinieku izglītošanu darbam ar izstrādāto individuālā budžeta modeli;
24.5. izvērtē šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātus;
24.6. izstrādā priekšlikumus šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu pilnveidošanai;
24.7. izstrādā aprakstu atelpas brīža pakalpojumam mājoklī šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:
24.7.1. izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;
24.7.2. izstrādā kārtību, kādā organizējams atelpas brīža pakalpojums mājoklī;
24.7.3. izstrādā prasības atelpas brīža pakalpojuma mājoklī sniedzējam;
24.7.4. izstrādā šo noteikumu 24.7.5. apakšpunktā minētajos izmēģinājumprojektos iesaistīto personu atlases kritērijus;
24.7.5. īsteno atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izmēģinājumprojektus atbilstoši izstrādātajiem aprakstiem, iesaistot vismaz 10 personas no katras šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas katrā plānošanas reģionā (kopā vismaz 100 personas). Atelpas brīža pakalpojumu mājoklī vienai mērķa grupas personai nodrošina ne ilgāk kā 15 diennaktis sešu mēnešu periodā;
24.7.6. nodrošina šo noteikumu 24.7.5. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšanu;
24.7.7. izstrādā priekšlikumus aprakstu pilnveidošanai atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;
24.7.8. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos;
24.8. izstrādā atbalsta apmēra noteikšanas metodiku šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:
24.8.1. izstrādā vienotu metodiku klasifikācijā noteikto rādītāju apkopošanai, grupēšanai un izmantošanai individuālā budžeta modelī paredzētā atbalsta apmēra noteikšanai;
24.8.2. izstrādā atbalsta apmēra noteikšanas metodikas izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus un veic izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlasi;
24.8.3. īsteno izmēģinājumprojektu, novērtējot 100 šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu funkcionēšanas līmeni saskaņā ar klasifikāciju, un indikatīvi nosaka atbilstošo individuālā budžeta modeļa apmēru;
24.8.4. nodrošina šo noteikumu 24.8.3. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu novērtēšanu;
24.8.5. izstrādā priekšlikumus atbalsta apmēra noteikšanas metodikas pilnveidošanai;
24.8.6. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos;
24.9. izstrādā metodiku tehnoloģiju izmantošanai sociālo pakalpojumu sniegšanā un neformālajā aprūpē šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupām, tai skaitā:
24.9.1. izstrādā teorijā un pierādījumos balstītu vienotu metodiku tehnoloģiju izmantošanai;
24.9.2. izvērtē un analizē tehnoloģiju izmantošanas ieguvumus un priekšrocības, tai skaitā vērtējot piemērotāko veidu tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai nākotnē;
24.9.3. izvērtē tehnoloģiju izmaksas un to ieviešanas un izmantošanas izmaksas;
24.9.4. analizē tehnoloģiju izmantošanas ietekmi uz sociālo pakalpojumu izmaksām;
24.9.5. sagatavo skaidrojošu informāciju praktiskai tehnoloģiju izmantošanai;
24.9.6. izstrādā priekšlikumus tehnoloģiju izmantošanas popularizēšanai un sabiedrības informēšanai par tehnoloģiju izmantošanas iespējām;
24.10. izstrādā aprakstu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam šo noteikumu 3.2.punktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:
24.10.1. izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;
24.10.2. izstrādā kārtību, kādā organizējams psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums;
24.10.3. izstrādā prasības psihosociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam;
24.10.4. izstrādā šo noteikumu 24.10.5. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus;
24.10.5. īsteno psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmēģinājumprojektu atbilstoši izstrādātajam aprakstam, iesaistot vismaz 300 šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas. Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 12 mēnešus;
24.10.6. nodrošina šo noteikumu 24.10.5. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu novērtēšanu;
24.10.7. izstrādā priekšlikumus apraksta pilnveidošanai psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;
24.10.8. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos."

6. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
329138
14.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"