Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 18

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 46., 119. nr.; 2016, 62., 169. nr.; 2017, 51. nr.; 2018, 49., 252. nr.; 2019, 255. nr.; 2020, 146., 248. nr.; 2021, 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi".

2. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk - atbalsta mērķis) 9.1.1.1. pasākumu "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (turpmāk - pasākums);".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pasākuma mērķa grupa ir nodarbinātās personas ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (turpmāk - bezdarbnieki), kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
3.1. persona ar invaliditāti;
3.2. nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 4. punkta "a", "d" un "g" apakšpunktu:
3.2.1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
3.2.2. persona ir vecāka par 55 gadiem;
3.2.3. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
3.3. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
3.4. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums;
3.5. persona, kas vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas un nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
3.6. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
3.7. persona ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem un ir uzņemta augstākās izglītības programmā klātienē;
3.8. persona nav bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes šo noteikumu 15.2.5 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā;
3.9. persona ir vecumā līdz 29 gadiem un ir absolvējusi speciālo izglītības programmu;
3.10. persona, kura pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bijusi nepārtraukti nodarbināta vismaz trīs gadus."

4. Izteikt 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas iesaistīti pasākumā, - 16 373;".

5. Izteikt 4.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.2. rezultāta rādītājs - nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) - 4 754;".

6. Izteikt 4.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.3. rezultāta rādītājs - pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā - 3 051."

7. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 82 770 302 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 68 087 520 euro, valsts budžeta finansējums - 3 449 668 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 11 233 114 euro."".

8. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 82,26 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 95,18 procentus no pasākumam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, kā arī nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā minēto pasākumam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru."

9. Papildināt ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Pasākuma ietvaros šo noteikumu 15.2.42. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības izmaksas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri."

10. Izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. subsidētās darbavietas nodrošināšana šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:
15.1.1. bezdarbnieku un darba devēju informēšana, piesaiste un atlase dalībai pasākumā, tai skaitā de minimis valsts atbalsta uzskaites un kontroles sistēmas izstrāde;
15.1.2. darbavietu pielāgošana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku vajadzībām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
15.1.3. konsultācijas darba devējiem par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanu;
15.1.4. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (atbalsta personu darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - atbalsta persona), ergoterapeitu, surdotulku u. c.) piesaiste, kā arī atbalsta personu piesaiste šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minēto bezdarbnieku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai;
15.1.5. bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana;".

11. Izteikt 15.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.1 aktivizācijas pasākumi:
15.2.11. individuālas psihologa konsultācijas šo noteikumu 3.2.1. un 3.10. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;
15.2.12. motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;
15.2.13. profesionālās piemērotības noteikšana šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti;".

12. Papildināt ar 15.2.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.6 darba vietu pielāgošanas pasākumi šo noteikumu 3. punkta ievaddaļā minētajām nodarbinātajām personām ar invaliditāti;".

13. Papildināt ar 15.2.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.7 komplekss atbalsts personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai;".

14. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:
17.2.1. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai - finanšu atlīdzība pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk - vienas vienības izmaksu metodika), un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā;
17.2.2. pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto obligāto veselības pārbaužu kompensācijas izmaksas bezdarbniekiem;".

15. Papildināt ar 17.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1 transporta kompensācijas izmaksas, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai, bezdarbniekiem, kuri saņēmuši nosūtījumu dalībai šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā un 15.2.2 apakšpunktā minētajā darbībā un izmanto sabiedrisko vai personisko transportu nokļūšanai no dzīvesvietas vai Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles līdz darbības īstenošanas vietai un atpakaļ;".

16. Izteikt 17.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam par šo noteikumu 3.1. , 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:
17.3.1.1. darba algām bezdarbniekiem;
17.3.1.2. darba vadītājam par bezdarbnieku darba vadīšanu;
17.3.1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ko finansējuma saņēmējs līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

17. Izteikt 17.3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.2.1. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekiem;".

18. Izteikt 17.3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.2.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darba vietu bezdarbniekiem ar invaliditāti;".

19. Izteikt 17.3.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.2.3. individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas bezdarbniekiem, kas uzsākuši dalību šo noteikumu 15.1., 15.2.4 un 15.2.5 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā līdz 2022. gada 30. jūnijam;".

20. Izteikt 17.3.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai darba alga kopā ar dotāciju šo noteikumu 3.2., 3.8. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;".

21. Izteikt 17.3.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.8. un 3.9. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, izņemot šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās iemaksas;".

22. Izteikt 17.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.4. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 2., 15.2.6, 15.2.7 un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;".

23. Izteikt 17.3.5.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.3 izdevumi par transportu, ēdināšanu un uzturēšanos dienesta viesnīcā šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā, kurus nosaka atbilstoši atbildīgās iestādes metodikai "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika";".

24. Papildināt ar 17.3.5.85. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.85. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem;".

25. Papildināt ar 17.3.5.86. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.86. dotācija darba vadītājiem;".

26. Papildināt ar 17.3.5.10 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.10 izmaksas šo noteikumu 15.2.6 apakšpunktā minētās darbības īstenošanai:
17.3.5.101. ergoterapeita pakalpojumi;
17.3.5.102. vienreizēja dotācija atbilstoši darba devēja iesniegtajai tāmei un ergoterapeita atzinumam iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, tai skaitā piegādei un uzstādīšanai;".

27. Izteikt 17.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.2.7, 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;".

28. Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.2.2., 17.3.1.1., 17.3.1.2., 17.3.2. un 17.3.5.1 apakšpunktā minētās izmaksas - atbilstoši attiecīgo pasākumu (pasākumi noteiktām personu grupām - nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem) īstenošanas nosacījumiem, bet šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas - atbilstoši to pasākumu īstenošanas nosacījumiem, kuri paredz darba līguma slēgšanu;".

29. Papildināt ar 21.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.5. šo noteikumu 15.2.6 un 15.2.7 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un to izmaksas - atbilstoši darba vietu pielāgošanas pasākumu un kompleksa atbalsta personu ar invaliditāti iekļaujošai nodarbinātībai īstenošanas nosacījumiem."

30. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.9. apakšpunktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, un kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos ar darba līgumu slēgšanu, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Šo noteikumu 15.2.1 2. apakšpunktā minētajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus ar invaliditāti, kuri vienlaikus nesaņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros."

31. Papildināt ar 28.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.10.1 izvēlas preču piegādātājus vai pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;".

32. Izteikt 28.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.12. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15.1., 15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4 2., 15.2.7, 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis)."

33. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Finanšu atbalstu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.5.81., 17.3.5.86., 17.3.5.91., 17.3.5.92. un 17.3.5.102. apakšpunktā ​minētajām izmaksām, izņemot individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas bezdarbniekiem šo noteikumu 15.2.41. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas regulu Nr. 651/2014."

34. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu darba devējam dotācijas veidā šo noteikumu 17.3.1., 17.3.2., 17.3.5.81., 17.3.5.86., 17.3.5.91., 17.3.5.92. un 17.3.5.102. apakšpunktā, izņemot individuālo aizsardzības līdzekļu bezdarbniekiem iegādes izmaksas šo noteikumu 15.2.41. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, minētajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:
33.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;
33.2. pirms pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;
33.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
33.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 136);
33.5. ja darba devējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu."

35. Izteikt 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpums, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

36. Izteikt 35.3 punktu šādā redakcijā:

"35.3 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasību pārkāpums, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt valsts atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

37. Papildināt ar 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Pasākuma ietvaros izmaksas, kas saistītas ar grozījumu šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā, ar kuru ir noteikts, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai finansējuma saņēmējs līdzfinansē visiem iesaistītajiem darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti, ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri."

38. Papildināt ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Pasākuma ietvaros izmaksas, kas saistītas ar grozījumu šo noteikumu 17.3.2.3. apakšpunktā, kas nosaka finansējuma saņēmējam tiesības finansēt individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi bezdarbniekiem, kas uzsākuši dalību šo noteikumu 15.1., 15.24. un 15.25. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā līdz 2022. gada 30. jūnijam, ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
329132
14.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"