Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 5. jūlijā.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/21

Smiltenē 2021. gada 29. decembrī

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 428 (prot. Nr. 16, 64. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. svītrot 8.2.22. apakšpunktu;

2. izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde" ar šādām iestādes struktūrvienībām:

8.3.1. struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēka" ar apakšstruktūrām:

8.3.3.1. struktūrvienība "Apes bibliotēka";

8.3.3.2. struktūrvienība "Bilskas bibliotēka" ar Birzuļu nodaļu un Lobērģu nodaļu;

8.3.3.3. struktūrvienība "Blomes bibliotēka";

8.3.3.4. struktūrvienība "Brantu bibliotēka";

8.3.3.5. struktūrvienība "Drustu bibliotēka ar Gatartas nodaļu";

8.3.3.6. struktūrvienība "Gaujienas bibliotēka";

8.3.3.7. struktūrvienība "Grundzāles bibliotēka";

8.3.3.8. struktūrvienība "Launkalnes bibliotēka";

8.3.3.9. struktūrvienība "Palsmanes bibliotēka";

8.3.3.10. struktūrvienība "Raunas bibliotēka ar Rozes nodaļu";

8.3.3.11. struktūrvienība "Trapenes bibliotēka";

8.3.3.12. struktūrvienība "Variņu bibliotēka";

8.3.3.13. struktūrvienība "Vidagas bibliotēka";

8.3.2. struktūrvienība "Smiltenes novada Kultūras centrs" ar apakšstruktūru "Tautas lietišķās mākslas studija "Smiltene"";

8.3.3. struktūrvienība "Apes tautas nams";

8.3.4. struktūrvienība "Birzuļu tautas nams";

8.3.5. struktūrvienība "Blomes tautas nams";

8.3.6. struktūrvienība "Drustu tautas nams"

8.3.7. struktūrvienība "Gaujienas tautas nams";

8.3.8. struktūrvienība "Grundzāles kultūras nams";

8.3.9. struktūrvienība "Launkalnes tautas nams";

8.3.10. struktūrvienība "Palsmanes kultūras nams";

8.3.11. struktūrvienība "Raunas kultūras centrs";

8.3.12. struktūrvienība "Trapenes kultūras nams";

8.3.13. struktūrvienība "Variņu tautas nams";

8.3.14. struktūrvienība "Virešu Saieta nams";

8.3.15. struktūrvienība "Elīnas Zālītes memoriālā māja";

8.3.16. struktūrvienība "Trapenes novadpētniecības centrs";

8.3.17. struktūrvienība "Virešu novadpētniecības centrs "Mājvieta"";

8.3.18. struktūrvienība "Smiltenes tūrisma informācijas centrs";

8.3.19. struktūrvienība "Raunas tūrisma informācijas centrs";

8.3.20. struktūrvienība "Smiltenes novada muzejs";

8.3.21. pašvaldības iestāde "Drustu novadpētniecības muzejs";

8.3.22. pašvaldības iestāde "Raunas muzejs"";

8.3.23. pašvaldības iestāde "Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"";

3. papildināt noteikumus ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3.1 Pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sporta pārvalde";

4. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, šā nolikuma 8.1., 8.2. punktā, 8.2.1.-8.2.21. apakšpunktā, 8.3. un 8.3.1 punktā, 8.4.-8.17. punktā, 8.17.1.-8.17.3. apakšpunktā, 8.19.-8.22. punktā noteiktās iestādes ir atzīstamas par darba devēju.".

5. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu īsteno Pašvaldības izpilddirektors.";

6. svītrot saistošo noteikumu 26.6., 26.9. un 26.11. apakšpunktu;

7. izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. īsteno Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu un Smiltenes novada būvvaldes, Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas, Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Smiltenes novada Bāriņtiesas, Izglītības pārvaldes un Smiltenes novada Sociālā dienesta pārraudzību;";

8. izteikt 31.12. apakšpunktu punktu šādā redakcijā:

"31.12. pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības administrācijas darbiniekus;";

9. svītrot 38. punktā vārdus "to iepriekš saskaņojot ar domes priekšsēdētāju";

10. papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus pārvaldes uzdevuma efektīvākai veikšanai citām domes institūcijām, pašvaldības orgāniem un privātpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.";

11. izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēde notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Domes deputātiem. Domes sēdes notiek valsts valodā. Domes sēdes ir atklātas. Domes sēdi vai tās daļu pasludina par slēgtu, ja nepieciešams izskatīt jautājumu, kas saistīts ar valsts noslēpumu, adopciju, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu interesēm vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta. Slēgtajā Domes sēdē piedalās Domes deputāti, uzaicinātās personas un tie Pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu.";

12. Izteikt 131., 132. punktu šādā redakcijā:

"131. Pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, ja likums neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.

132. Ja administratīvais akts izdots, pildot attiecīgu deleģētu valsts pārvaldes funkciju vai pārvaldes uzdevumu, tad attiecīgo administratīvo aktu var apstrīdēt tiešās pārvaldes iestādē, kuras padotībā deleģējuma ietvaros ir Pašvaldība, ja normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.".

13. Izteikt 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.".

14. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1

"

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Grozījumi 2021. gada 8. jūlija Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2021. gada 9. jūlijā (lēmums Nr. 6; sēdes protokols Nr. 3, 1. §), turpmāk tekstā arī - Pašvaldības nolikums. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta lēmumam Nr. 115 "Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu" dome nolēma uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde" un Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Apes kultūras un tūrisma centrs" ar tām pakļautajām struktūrvienībām ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienības "Kultūras nodaļa" un Raunas novada domes iestāžu - "Raunas pagasta bibliotēka", "Drustu bibliotēka", "Drustu novadpētniecības muzejs", "Raunas muzejs" un "Raunas novada tūrisma informācijas centrs", reorganizāciju, savukārt atbilstoši 2021. gada 27. oktobra lēmumam Nr. 277 "Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta lēmumā Nr. 115 "Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu"" izdarīti grozījumi Lēmuma Nr. 115 1.-3. punktos nosakot, ka tiek uzsākta Smiltenes novada pašvaldības iestāžu "Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde" un Smiltenes novada pašvaldības iestādes "Apes kultūras un tūrisma centrs" ar tām pakļautajām struktūrvienībām ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienības "Kultūras nodaļa" un Raunas novada domes iestāžu - "Raunas pagasta bibliotēka", "Drustu bibliotēka", "Drustu novadpētniecības muzejs", "Raunas muzejs" un "Raunas novada tūrisma informācijas centrs", reorganizāciju, tās apvienojot un uz apvienojamo iestāžu un struktūrvienību bāzes izveidojot pašvaldības iestādi "Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde" un pašvaldības iestādi "Smiltenes novada Sporta pārvalde" kuras darbību uzsāks ar 2022. gada 1. janvāri.

Reorganizācijas procesā dome ir izveidojusi pastāvīgi funkcionējošas institūcijas atsevišķu uzdevumu risināšanai, piemēram - Nekustamā īpašuma lietu komisiju, Dzīvokļu komisiju, kurām dome ir nodevusi lēmuma pieņemšanas tiesības to kompetences jautājumos. Līdz ar to nolikums ir papildināts ar 75.1 punktu, paredzot domei tiesības ar lēmumu vai līgumu deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus pārvaldes uzdevuma efektīvākai veikšanai citām domes institūcijām, pašvaldības orgāniem un privātpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

Bez iepriekšminētā 2021. gada 1. septembrī ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) atzinums Nr. 1-18/7967 "Par saistošiem noteikumiem Nr. 1" (turpmāk - atzinums), kurā ministrija izteikusi 6 iebildumus par saistošo noteikumu redakciju un lūdz izvērtēt un veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos. 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem veikt atbilstošus grozījumus nolikumā, kā arī novērst trūkumus, kas norādīti ministrijas atzinumā. Ar saistošo noteikumu izdošanu par grozījumiem Pašvaldības nolikumā:

1) tiek grozīts Pašvaldības nolikuma 8.3. apakšpunkts atbilstoši domes lēmumam par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizāciju, kā arī nolikums papildināts ar 8.3.1 apakšpunktu un atbilstoši tam grozīts nolikuma pielikums - Pašvaldības pārvaldes struktūra (shēma).

2) atbilstoši ministrijas atzinumam:

- tiek precizēts saistošo noteikumu 18. punkts un 31.2. apakšpunkts, nosakot, ka Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu īsteno Pašvaldības izpilddirektors;

- atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" dotajam pilnvarojumam Domes priekšsēdētājam īstenot savas pilnvaras likumā noteikto tiesību ietvaros, tiek precizētas domes priekšsēdētāja pilnvaras, un svītroti saistošo noteikumu 26.6., 26.9. un 26.11. apakšpunkti, kā arī precizēts 31.12. apakšpunkts;

- tiek precizēts 76. punkts, nosakot, ka domes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā domes sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta;

- tiek precizēti 131. un 132. punkti par administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību;

3) nolikums papildināts ar 75.1 punktu, kas noteic, ka domei ir tiesības ar lēmumu vai līgumu deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus pārvaldes uzdevuma efektīvākai veikšanai citām domes institūcijām, pašvaldības orgāniem un privātpersonām, izņemot jautājumos, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - pašvaldības iestādē "Smiltenes novada Centrālā administrācija", adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Smiltenes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26/21Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 06.01.2022.Zaudē spēku: 05.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.34
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329104
06.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"