Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 36. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību" un Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 18. punktu

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības apvienoto pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos 60 709 212 euro apmērā, izdevumos 74 075 318 euro apmērā, finansēšanu 13 366 106 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam.

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām.

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam.

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām.

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"" ar pielikumu.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

1. pielikums
Bauskas novada domes 25.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Bauskas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

60 089 415

619 797 60 709 212
Ienākuma nodokļi 1.0.0.0.

23 023 633

  23 023 633
Īpašuma nodokļi 4.0.0.0.

4 132 415

  4 132 415
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 5.0.0.0.

120 006

  120 006
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 8.0.0.0.

16 471

  16 471
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 9.0.0.0.

30 012

150 30 162
Naudas sodi un sankcijas 10.0.0.0.

24 753

868 25 621
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12.0.0.0.

48 765

20 48 785
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0.

961 627

263 961 890
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0.

295 737

  295 737
Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

27 620 921

576 867 28 197 788
Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0.

649 528

  649 528
Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0.

3 165 547

41 629 3 207 176
         

II IZDEVUMI - kopā

 

73 464 770

610 548 74 075 318

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

   
Vispārējie valdības dienesti 01.000

5 114 880

- 43 894 5 070 986
Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

673 321

8 351 681 672
Ekonomiskā darbība 04.000

10 240 295

245 653 10 485 948
Vides aizsardzība 05.000

443 064

  443 064
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

7 089 574

49 732 7 139 306
Veselība 07.000

1 093 474

83 210 1 176 684
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

5 830 700

- 28 322 5 802 378
Izglītība 09.000

36 558 922

180 592 36 739 514
Sociālā aizsardzība 10.000

6 420 540

115 226 6 535 766

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

   
Atlīdzība 1000

35 201 826

296 003 35 497 829
Preces un pakalpojumi 2000

14 936 730

- 66 449 14 870 281
Subsīdijas un dotācijas 3000

1 536 807

- 3 540 1 533 267
Procentu izdevumi 4000

51 648

- 13 880 37 768
Pamatkapitāla veidošana 5000

17 927 174

156 694 18 083 868
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

2 712 762

42 2 712 804
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

1 097 773

241 678 1 339 451
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 8000

50

  50
         

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

- 13 375 355

9 249 - 13 366 106
         

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

13 375 355

- 9 249 13 366 106
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000

8 853 229

- 14 125 8 839 104
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F21010000 AS
F22010000 AS

9 496 242

  9 496 242
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās F21010000 AB
F22010000 AB

643 013

14 125 657 138
Aizņēmumi F40020000

4 596 282

4 876 4 601 158
Saņemtie aizņēmumi F40020010 7 972 254 4 876 7 977 130
Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 3 375 972   3 375 972
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000

- 74 156

  - 74 156

 

2. pielikums
Bauskas novada domes 25.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Bauskas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa funkciju klasifikācijas kodiem, iestādēm un programmām

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

PAVISAM KOPĀ

 

73 464 770

610 548

74 075 318

BAUSKA

II IZDEVUMI - kopā  

35 264 225

151 821

35 416 046

Bauskas novada pašvaldība

 

14 808 338

55 476

14 863 814

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

1 963 888

- 5 356

1 958 532

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

1 486 457

567

1 487 024

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

1 486 457

567

1 487 024

1.1.1.1 Bauskas novada administrācijas vadība  

1 287 519

-

1 287 519

Atlīdzība 1000

1 141 766

- 1 052

1 140 714

Preces un pakalpojumi 2000

125 550

-

125 550

Subsīdijas un dotācijas 3000

470

-

470

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

19 733

1 052

20 785

1.1.1.2 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs  

41 527

567

42 094

Atlīdzība 1000

36 085

567

36 652

Preces un pakalpojumi 2000

5 442

-

5 442

1.1.1.7 Sabiedrisko attiecību nodaļa  

157 411

-

157 411

Atlīdzība 1000

74 015

2 233

76 248

Preces un pakalpojumi 2000

63 861

- 2 233

61 628

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

19 535

-

19 535

01.300 Vispārējas nozīmes dienesti  

263 644

-

263 644

1.1.1.3 Administratīvie izdevumi ATR ietvaros  

263 644

-

263 644

Atlīdzība 1000

61 661

-

61 661

Preces un pakalpojumi 2000

201 983

-

201 983

01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti  

101 010

-

101 010

1.1.4 Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana  

101 010

-

101 010

Atlīdzība 1000

86 292

-

86 292

Preces un pakalpojumi 2000

14 718

-

14 718

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

-

-

01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi  

106 854

-

106 854

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi  

106 854

-

106 854

1.1.2 Budžeta parāda darijumi  

106 854

-

106 854

Preces un pakalpojumi 2000

74 615

-

74 615

Procentu izdevumi 4000

32 239

-

32 239

01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem  

5 923

- 5 923

-

01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem  

5 923

- 5 923

-

1.1.3 Rezerves fonds  

5 923

- 5 923

-

Preces un pakalpojumi 2000

5 923

- 5 923

-

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  

376 126

5 300

381 426

03.100 Policija  

304 768

5 300

310 068

03.110 Policijas dienesti  

304 768

5 300

310 068

1.3.3 Pašvaldības policija  

304 768

5 300

310 068

Atlīdzība 1000

268 556

7 428

275 984

Preces un pakalpojumi 2000

28 932

2 152

31 084

Subsīdijas un dotācijas 3000

1 020

- 400

620

Pamatkapitāla veidošana 5000

6 260

- 3 880

2 380

03.300 Tiesa un prokuratūras iestādes  

71 358

-

71 358

03.390 Pārējās tieslietu iestādes  

71 358

-

71 358

1.3.1 Dzimtsarakstu nodaļa  

71 358

-

71 358

Atlīdzība 1000

55 133

-

55 133

Preces un pakalpojumi 2000

2 718

100

2 818

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

13 507

- 100

13 407

04.000 Ekonomiskā darbība  

4 928 270

13 941

4 942 211

04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība  

18 692

-

18 692

04.230 Zivsaimniecība un medniecība  

18 692

-

18 692

1.4.9.2 Zivju fonda līdzfinansētais projekts "Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP72  

18 692

-

18 692

Preces un pakalpojumi 2000

18 692

-

18 692

04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība  

148 270

-

148 270

04.430 Būvniecība  

148 270

-

148 270

1.4.1 Būvvalde  

148 270

-

148 270

Atlīdzība 1000

142 830

-

142 830

Preces un pakalpojumi 2000

5 440

-

5 440

04.500 Transports  

4 218 631

- 21 787

4 196 844

04.510 Autotransports  

4 218 631

- 21 787

4 196 844

1.4.10.10 Investīciju projekts "Mēmeles gaisa tiltiņa rekonstrukcija", AP/RP/VP1/RV1.2/IP12.3  

231 788

-

231 788

Pamatkapitāla veidošana 5000

231 788

-

231 788

1.4.10.2 Investīciju projekts "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Dāviņu pagastā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP10.1  

520 544

- 21 787

498 757

Pamatkapitāla veidošana 5000

520 544

- 21 787

498 757

1.4.10.4 Investīciju projekts "Pilskalna ielas Bauskā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1  

692 170

-

692 170

Pamatkapitāla veidošana 5000

692 170

-

692 170

1.4.10.7 Investīciju projekts "Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve", AP/RP/VP1/RV1.2/IP17  

320 910

-

320 910

Pamatkapitāla veidošana 5000

320 910

-

320 910

1.4.10.8 Investīciju projekts "Seguma maiņa Zemgaļu ielas posmam no Skolas ielas līdz Lauku ielai un Lauku ielai Bauskas pilsētā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP4.1.  

123 828

-

123 828

Pamatkapitāla veidošana 5000

123 828

-

123 828

1.4.10.9 Investīciju projekts "Pārupes ielas pārbūve Bauskā"  

88 744

-

88 744

Pamatkapitāla veidošana 5000

88 744

-

88 744

1.4.2 Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana  

1 145 903

-

1 145 903

Preces un pakalpojumi 2000

830 274

-

830 274

Subsīdijas un dotācijas 3000

315 629

-

315 629

1.4.8.15 ERAF, SAM 5.6.2. projekts"Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā", AP/RP/VP1/RV1.2/IP9  

780 679

-

780 679

Pamatkapitāla veidošana 5000

780 679

-

780 679

1.4.8.17 ERAF, SAM 5.6.2 projekts "Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai", AP/RP/VP1/RV1.2/IP7.2  

314 065

-

314 065

Pamatkapitāla veidošana 5000

314 065

-

314 065

04.600 Sakari  

284 628

5 951

290 579

1.4.3 Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana  

284 628

5 951

290 579

Atlīdzība 1000

124 365

-

124 365

Preces un pakalpojumi 2000

134 980

5 951

140 931

Pamatkapitāla veidošana 5000

25 283

-

25 283

04.700 Citas nozares  

258 049

29 777

287 826

04.730 Tūrisms  

205 263

21 016

226 279

1.4.4 Tūrisms  

88 985

-

88 985

Atlīdzība 1000

67 531

-

67 531

Preces un pakalpojumi 2000

20 048

-

20 048

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 406

-

1 406

1.4.8.16 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska"; AP/RP/VP4/RV4.1/IP129,133  

116 278

21 016

137 294

Preces un pakalpojumi 2000

17 303

-

17 303

Pamatkapitāla veidošana 5000

98 975

21 016

119 991

04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti  

52 786

8 761

61 547

1.4.5 Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai, AP/RP/VP5/RV5.4/IP165,166  

20 000

-

20 000

Subsīdijas un dotācijas 3000

20 000

-

20 000

1.4.8.3 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts "Accelerate Sunshine", AP/RP/VP5/RV2.2/IP66.6  

32 786

8 761

41 547

Atlīdzība 1000

3 708

- 3 708

-

Preces un pakalpojumi 2000

28 078

- 25 113

2 965

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 000

- 1 000

-

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

38 582

38 582

05.000 Vides aizsardzība  

178 594

-

178 594

05.100 Atkritumu apsaimniekošana  

100 370

-

100 370

1.5.1 Atkritumu apsaimniekošana  

100 370

-

100 370

Preces un pakalpojumi 2000

100 370

-

100 370

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana  

78 224

-

78 224

1.5.2 Notekūdeņu apsaimniekošana  

78 224

-

78 224

Preces un pakalpojumi 2000

78 224

-

78 224

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

2 371 971

- 10 695

2 361 276

06.200 Teritoriju attīstība  

353 203

- 11 695

341 508

1.6.1 Projektu sagatavošanas izdevumi  

95 804

-

95 804

Preces un pakalpojumi 2000

11 065

-

11 065

Pamatkapitāla veidošana 5000

84 739

-

84 739

1.6.10.3 Latvijas vides aizsardzības fonda projekts "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka "Bauska" teritorijā", AP/RP/VP2/RV2.2/IP68  

60 050

- 11 695

48 355

Preces un pakalpojumi 2000

32 850

- 4 435

28 415

Pamatkapitāla veidošana 5000

27 200

- 7 260

19 940

1.6.2 Attīstības un plānošanas nodaļa  

197 349

-

197 349

Atlīdzība 1000

154 415

-

154 415

Preces un pakalpojumi 2000

5 734

-

5 734

Pamatkapitāla veidošana 5000

36 200

-

36 200

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

1 000

-

1 000

06.400 Ielu apgaismošana  

177 746

25 100

202 846

1.6.3 Ielu apgaismošana  

177 746

25 100

202 846

Preces un pakalpojumi 2000

177 746

25 100

202 846

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

1 841 022

- 24 100

1 816 922

1.6.11 Nekustamo īpašumu nodaļa  

240 952

1 000

241 952

Atlīdzība 1000

149 700

788

150 488

Preces un pakalpojumi 2000

90 054

212

90 266

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 198

-

1 198

1.6.4 Saimnieciskā nodaļa  

379 546

- 25 100

354 446

Atlīdzība 1000

212 448

-

212 448

Preces un pakalpojumi 2000

122 747

6 200

128 947

Pamatkapitāla veidošana 5000

44 351

- 31 300

13 051

1.6.5 Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi, AP/RP/VP2/RV2.2/IP66.3  

35 000

-

35 000

Subsīdijas un dotācijas 3000

30 000

-

30 000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

5 000

-

5 000

1.6.6 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana  

49 540

-

49 540

Preces un pakalpojumi 2000

49 540

-

49 540

1.6.7 Teritoriju apsaimniekošana  

781 268

-

781 268

Preces un pakalpojumi 2000

40 593

-

40 593

Subsīdijas un dotācijas 3000

740 675

-

740 675

1.6.8 Autotransports  

354 716

-

354 716

Atlīdzība 1000

193 504

-

193 504

Preces un pakalpojumi 2000

161 212

-

161 212

07.000 Veselība  

87 500

-

87 500

07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi  

87 500

-

87 500

07.450 Veselības veicināšana  

60 000

-

60 000

1.7.2.1 ESF projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", AP/RP/VP2/RV5.4/IP167  

60 000

-

60 000

Preces un pakalpojumi 2000

60 000

-

60 000

07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš  

27 500

-

27 500

1.7.1 Līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam  

27 500

-

27 500

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

27 500

-

27 500

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

352 047

-

352 047

08.200 Kultūra  

331 284

-

331 284

08.220 Muzeji un izstādes  

315 632

-

315 632

1.8.3.8 ERAF, SAM 5.5.1 projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā", AP/RP/VP4/RV4.1./IP125  

315 632

-

315 632

Pamatkapitāla veidošana 5000

315 632

-

315 632

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

15 652

-

15 652

1.8.4.1 Valsts kultūrkapitāla fonda finansētais projekts "Bauskas vecpilsētas vēsturiskās datu bāzes izveidošana", AP/RP/VP2/RV2.2/IP81  

15 652

-

15 652

Atlīdzība 1000

4 000

-

4 000

Pamatkapitāla veidošana 5000

11 652

-

11 652

08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi  

20 763

-

20 763

08.620 Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi  

20 763

-

20 763

1.8.2 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā  

20 763

-

20 763

Preces un pakalpojumi 2000

20 763

-

20 763

09.000 Izglītība  

3 307 040

52 316

3 359 356

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

2 510 602

55 480

2 566 082

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

2 510 602

55 480

2 566 082

1.9.6.2 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.1  

41 062

- 515

40 547

Atlīdzība 1000

33 883

-

33 883

Preces un pakalpojumi 2000

7 179

- 515

6 664

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

1.9.6.4 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.3  

72 407

42 283

114 690

Atlīdzība 1000

72 392

29 162

101 554

Preces un pakalpojumi 2000

15

13 121

13 136

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

-

-

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

1.9.6.5 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", AP/RP/VP3/RV3.1/IP106.2  

93 396

13 712

107 108

Atlīdzība 1000

82 590

14 912

97 502

Preces un pakalpojumi 2000

2 526

- 1 200

1 326

Subsīdijas un dotācijas 3000

8 280

-

8 280

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

1.9.6.6 ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība", AP/RP/VP3/RV3.1/IP86.2, 86.3  

2 273 708

-

2 273 708

Preces un pakalpojumi 2000

153 242

- 2 126

151 116

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 120 466

2 126

2 122 592

1.9.7.5 Programma "Latvijas skolas soma"  

30 029

-

30 029

Preces un pakalpojumi 2000

30 029

-

30 029

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

28 923

1 723

30 646

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

28 923

1 723

30 646

1.9.6.1 ESF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts "PROTI un DARI!", AP/RP/VP2/RV2.1/IP30.2  

28 923

1 723

30 646

Atlīdzība 1000

15 163

2 619

17 782

Preces un pakalpojumi 2000

13 210

- 428

12 782

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

550

- 468

82

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

144 956

- 4 290

140 666

1.9.1.2 Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, JPAS/RV 3.1.1.  

11 522

- 4 290

7 232

Preces un pakalpojumi 2000

-

-

-

Subsīdijas un dotācijas 3000

11 522

- 4 290

7 232

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

1.9.2 Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija  

15 799

-

15 799

Preces un pakalpojumi 2000

4 386

-

4 386

Pamatkapitāla veidošana 5000

11 413

-

11 413

1.9.5 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā  

117 635

-

117 635

Preces un pakalpojumi 2000

117 635

-

117 635

09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība  

622 559

- 597

621 962

09.810 Pārējā izglītības vadība  

179 859

- 597

179 262

1.9.1 Izglītības nodaļa  

150 622

-

150 622

Atlīdzība 1000

90 170

-

90 170

Preces un pakalpojumi 2000

15 233

-

15 233

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

44 010

-

44 010

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

1 209

-

1 209

1.9.1.1 Darba ar jaunatni koordinēšana  

19 436

-

19 436

Atlīdzība 1000

16 361

-

16 361

Preces un pakalpojumi 2000

3 075

-

3 075

1.9.7.6 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais projekts "Mans novads - mans atbalsts", JPAS/RV2  

9 801

- 597

9 204

Atlīdzība 1000

5 216

- 191

5 025

Preces un pakalpojumi 2000

4 585

- 406

4 179

09.820 Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi  

442 700

-

442 700

1.9.3 Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  

377 678

-

377 678

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

377 678

-

377 678

1.9.4 Mācību literatūras iegāde  

65 022

-

65 022

Preces un pakalpojumi 2000

18 187

- 4 017

14 170

Pamatkapitāla veidošana 5000

46 835

4 017

50 852

10.000 Sociālā aizsardzība  

1 242 902

- 30

1 242 872

10.500 Atbalsts bezdarba gadījumā  

98 265

-

98 265

1.10.4.1 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"  

98 265

-

98 265

Atlīdzība 1000

1 726

-

1 726

Preces un pakalpojumi 2000

3 975

-

3 975

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

92 564

-

92 564

10.600 Mājokļa atbalsts  

1 440

-

1 440

1.10.1 Sociālo dzīvokļu uzturēšana  

1 440

-

1 440

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 440

-

1 440

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām  

948 015

- 30

947 985

1.10.2 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  

543 608

- 30

543 578

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

516 408

-

516 408

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

27 200

- 30

27 170

1.10.4.3 ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā", AP/RP/VP2/RV2.1/IP31  

404 407

-

404 407

Preces un pakalpojumi 2000

9 403

-

9 403

Pamatkapitāla veidošana 5000

395 004

-

395 004

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība  

195 182

-

195 182

1.10.4.2 ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē!"  

193 593

-

193 593

Atlīdzība 1000

75 357

-

75 357

Preces un pakalpojumi 2000

83 374

-

83 374

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

30 293

-

30 293

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

4 569

-

4 569

10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi  

1 589

-

1 589

1.10.3 Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības jomā  

1 589

-

1 589

Preces un pakalpojumi 2000

1 589

-

1 589

Kultūras centrs

 

610 411

-

610 411

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

610 411

-

610 411

08.200 Kultūra  

610 411

-

610 411

08.230 Kultūras centri, nami, klubi  

610 411

-

610 411

3.8.3 Bauskas Kultūras centrs  

610 411

-

610 411

Atlīdzība 1000

338 652

- 740

337 912

Preces un pakalpojumi 2000

256 210

- 4 060

252 150

Subsīdijas un dotācijas 3000

6 000

1 150

7 150

Pamatkapitāla veidošana 5000

7 999

4 800

12 799

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 550

- 1 150

400

Centrālā bibliotēka

 

633 216

149

633 365

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

633 216

149

633 365

08.200 Kultūra  

633 216

149

633 365

08.210 Bibliotēkas  

633 216

149

633 365

3.8.2 Bauskas Centrālā bibliotēka  

633 216

149

633 365

Atlīdzība 1000

517 982

149

518 131

Preces un pakalpojumi 2000

72 614

-

72 614

Pamatkapitāla veidošana 5000

42 620

-

42 620

Bauskas pils muzejs

 

488 080

-

488 080

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

488 080

-

488 080

08.200 Kultūra  

488 080

-

488 080

08.220 Muzeji un izstādes  

488 080

-

488 080

3.8.4.1 Bauskas pils muzejs PB  

488 080

-

488 080

Atlīdzība 1000

348 027

-

348 027

Preces un pakalpojumi 2000

126 573

- 16 010

110 563

Pamatkapitāla veidošana 5000

13 480

16 010

29 490

Bauskas muzejs

 

322 073

1 869

323 942

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

322 073

1 869

323 942

08.200 Kultūra  

322 073

1 869

323 942

08.220 Muzeji un izstādes  

322 073

1 869

323 942

3.8.1 Bauskas muzejs  

322 073

1 869

323 942

Atlīdzība 1000

249 740

-

249 740

Preces un pakalpojumi 2000

36 941

1 869

38 810

Pamatkapitāla veidošana 5000

35 392

-

35 392

Sporta centrs Mēmele

 

316 509

-

316 509

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

316 509

-

316 509

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi  

316 509

-

316 509

3.8.5 Sporta centrs "Mēmele"  

316 509

-

316 509

Atlīdzība 1000

203 535

-

203 535

Preces un pakalpojumi 2000

90 349

-

90 349

Subsīdijas un dotācijas 3000

10 000

-

10 000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

12 625

-

12 625

Sociālās iestādes

 

2 243 660

55 121

2 298 781

Bauskas novada sociālais dienests (2. līmeņa iestāde)  

2 077 488

55 121

2 132 609

09.000 Izglītība  

264 990

-

264 990

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

264 990

-

264 990

3.10.7.8. Pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā  

264 990

-

264 990

Preces un pakalpojumi 2000

71 358

-

71 358

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

193 632

-

193 632

10.000 Sociālā aizsardzība  

1 812 498

55 121

1 867 619

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

82 103

- 18 150

63 953

3.10.7.9. Ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpe  

82 103

- 18 150

63 953

Atlīdzība 1000

58 103

- 18 150

39 953

Preces un pakalpojumi 2000

23 215

-

23 215

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

785

-

785

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām  

1 730 395

73 271

1 803 666

3.10.7.1 Iestāde "Bauskas novada sociālais dienests"  

1 517 496

17 271

1 534 767

Atlīdzība 1000

612 414

-

612 414

Preces un pakalpojumi 2000

67 528

11 941

79 469

Subsīdijas un dotācijas 3000

3 575

-

3 575

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 981

18 150

20 131

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

831 618

- 12 820

818 798

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

380

-

380

3.10.7.3 Bauskas novada sociālā dienesta asistenta pakalpojumi  

196 010

56 000

252 010

Atlīdzība 1000

166 276

51 500

217 776

Preces un pakalpojumi 2000

28 734

4 500

33 234

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 000

-

1 000

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

-

-

-

3.10.7.6. ESF projekts "Bauskas novada Sociālā dienesta atbalsta sistēmas pilnveide pilngadīgām personām ar GRT"  

16 889

-

16 889

Atlīdzība 1000

5 730

-

5 730

Preces un pakalpojumi 2000

1 065

-

1 065

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

10 094

-

10 094

Bāriņtiesa

 

166 172

-

166 172

10.000 Sociālā aizsardzība  

166 172

-

166 172

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

166 172

-

166 172

3.10.6 Iestāde "Bauskas novada bāriņtiesa"  

166 172

-

166 172

Atlīdzība 1000

150 745

-

150 745

Preces un pakalpojumi 2000

15 427

-

15 427

Brunavas pagasta pārvalde

 

290 690

-

290 690

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

42 178

- 3 080

39 098

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

42 178

- 3 080

39 098

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

42 178

- 3 080

39 098

2.1.1.1 Brunavas pagasta pārvaldes administrācija  

42 178

- 3 080

39 098

Atlīdzība 1000

36 080

- 3 080

33 000

Preces un pakalpojumi 2000

4 359

-

4 359

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 689

-

1 689

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 8000

50

-

50

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

212 573

4 780

217 353

06.400 Ielu apgaismošana  

2 304

500

2 804

2.1.6.1 Ielu apgaismošana  

2 304

500

2 804

Preces un pakalpojumi 2000

2 304

500

2 804

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

210 269

4 280

214 549

2.1.6.2 Komunālā saimniecība  

25 886

2 573

28 459

Atlīdzība 1000

9 978

-

9 978

Preces un pakalpojumi 2000

15 908

2 573

18 481

2.1.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

184 383

1 707

186 090

Atlīdzība 1000

111 590

- 6 678

104 912

Preces un pakalpojumi 2000

72 793

8 385

81 178

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

32 648

-

32 648

08.200 Kultūra  

32 648

-

32 648

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

32 648

-

32 648

2.1.8.1 Kultūras pasākumi  

32 648

-

32 648

Atlīdzība 1000

27 126

-

27 126

Preces un pakalpojumi 2000

5 522

-

5 522

09.000 Izglītība  

3 291

- 1 700

1 591

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

3 291

- 1 700

1 591

2.1.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

3 291

- 1 700

1 591

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

3 291

- 1 700

1 591

Ceraukstes pagasta pārvalde

 

191 687

-

191 687

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

41 975

- 550

41 425

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

41 975

- 550

41 425

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

41 975

- 550

41 425

2.2.1.1 Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija  

41 975

- 550

41 425

Atlīdzība 1000

35 891

-

35 891

Preces un pakalpojumi 2000

5 045

- 550

4 495

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 039

-

1 039

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

113 545

5 550

119 095

06.400 Ielu apgaismošana  

5 253

800

6 053

2.2.6.1 Ielu apgaismošana  

5 253

800

6 053

Preces un pakalpojumi 2000

5 253

800

6 053

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

108 292

4 750

113 042

2.2.6.2 Komunālā saimniecība  

52 953

2 200

55 153

Atlīdzība 1000

23 506

-

23 506

Preces un pakalpojumi 2000

29 447

2 200

31 647

2.2.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

55 339

2 550

57 889

Atlīdzība 1000

39 633

-

39 633

Preces un pakalpojumi 2000

15 706

2 550

18 256

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

32 147

- 1 500

30 647

08.200 Kultūra  

32 147

- 1 500

30 647

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

32 147

- 1 500

30 647

2.2.8.1 Kultūras pasākumi  

32 147

- 1 500

30 647

Atlīdzība 1000

23 967

-

23 967

Preces un pakalpojumi 2000

8 180

- 1 500

6 680

09.000 Izglītība  

4 020

- 3 500

520

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

4 020

- 3 500

520

2.2.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

4 020

- 3 500

520

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

4 020

- 3 500

520

Codes pagasta pārvalde

 

407 347

7 138

414 485

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

49 876

88

49 964

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

49 876

88

49 964

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

49 876

88

49 964

2.3.1.1 Codes pagasta pārvaldes administrācija  

49 876

88

49 964

Atlīdzība 1000

42 210

- 163

42 047

Preces un pakalpojumi 2000

5 847

251

6 098

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 819

-

1 819

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

303 192

7 850

311 042

06.400 Ielu apgaismošana  

4 445

800

5 245

2.3.6.1 Ielu apgaismošana  

4 445

800

5 245

Preces un pakalpojumi 2000

4 445

800

5 245

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

298 747

7 050

305 797

2.3.6.2 Komunālā saimniecība  

145 495

7 050

152 545

Atlīdzība 1000

35 848

-

35 848

Preces un pakalpojumi 2000

109 647

7 050

116 697

2.3.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

153 252

-

153 252

Atlīdzība 1000

113 632

- 2 632

111 000

Preces un pakalpojumi 2000

36 821

2 632

39 453

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 299

-

2 299

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

500

-

500

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

53 143

-

53 143

08.200 Kultūra  

53 143

-

53 143

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

53 143

-

53 143

2.3.8.1 Kultūras pasākumi  

53 143

-

53 143

Atlīdzība 1000

41 034

- 3 201

37 833

Preces un pakalpojumi 2000

11 309

521

11 830

Pamatkapitāla veidošana 5000

800

2 680

3 480

09.000 Izglītība  

1 136

- 800

336

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

1 136

- 800

336

2.3.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

1 136

- 800

336

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 136

- 800

336

Dāviņu pagasta pārvalde

 

122 509

232

122 741

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

38 992

- 328

38 664

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

38 992

- 328

38 664

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

38 992

- 328

38 664

2.4.1.1 Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija  

38 992

- 328

38 664

Atlīdzība 1000

33 813

-

33 813

Preces un pakalpojumi 2000

4 399

- 68

4 331

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

780

- 260

520

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

72 614

2 460

75 074

06.400 Ielu apgaismošana  

3 650

-

3 650

2.4.6.1 Ielu apgaismošana  

3 650

-

3 650

Preces un pakalpojumi 2000

3 650

-

3 650

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

68 964

2 460

71 424

2.4.6.2 Komunālā saimniecība  

25 819

-

25 819

Atlīdzība 1000

8 919

-

8 919

Preces un pakalpojumi 2000

16 900

-

16 900

2.4.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

43 145

2 460

45 605

Atlīdzība 1000

26 691

-

26 691

Preces un pakalpojumi 2000

14 454

2 560

17 014

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 000

- 100

1 900

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

8 943

- 900

8 043

08.200 Kultūra  

8 943

- 900

8 043

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

8 943

- 900

8 043

2.4.8.1 Kultūras pasākumi  

8 943

- 900

8 043

Atlīdzība 1000

6 480

-

6 480

Preces un pakalpojumi 2000

2 463

- 900

1 563

09.000 Izglītība  

1 960

- 1 000

960

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

1 960

- 1 000

960

2.4.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

1 960

- 1 000

960

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 960

- 1 000

960

Gailīšu pagasta pārvalde

 

307 463

-

307 463

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

46 488

- 1 550

44 938

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

46 488

- 1 550

44 938

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

46 488

- 1 550

44 938

2.5.1.1 Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija  

46 488

- 1 550

44 938

Atlīdzība 1000

40 136

-

40 136

Preces un pakalpojumi 2000

5 313

- 1 550

3 763

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 039

-

1 039

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

215 301

2 490

217 791

06.400 Ielu apgaismošana  

6 708

1 550

8 258

2.5.6.1 Ielu apgaismošana  

6 708

1 550

8 258

Preces un pakalpojumi 2000

6 708

1 550

8 258

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

208 593

940

209 533

2.5.6.2 Komunālā saimniecība  

97 983

-

97 983

Atlīdzība 1000

24 601

-

24 601

Preces un pakalpojumi 2000

73 382

-

73 382

2.5.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

110 610

940

111 550

Atlīdzība 1000

65 261

- 579

64 682

Preces un pakalpojumi 2000

39 764

1 519

41 283

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 585

-

5 585

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

43 612

-

43 612

08.200 Kultūra  

43 612

-

43 612

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

43 612

-

43 612

2.5.8.1 Kultūras pasākumi  

43 612

-

43 612

Atlīdzība 1000

36 995

-

36 995

Preces un pakalpojumi 2000

6 617

-

6 617

09.000 Izglītība  

2 062

- 940

1 122

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

2 062

- 940

1 122

2.5.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

2 062

- 940

1 122

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

2 062

- 940

1 122

Īslīces pagasta pārvalde

 

392 796

- 974

391 822

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

46 926

-

46 926

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

46 926

-

46 926

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

46 926

-

46 926

2.6.1.1 Īslīces pagasta pārvaldes administrācija  

46 926

-

46 926

Atlīdzība 1000

38 042

259

38 301

Preces un pakalpojumi 2000

6 416

-

6 416

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

2 468

- 259

2 209

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

231 204

6 848

238 052

06.400 Ielu apgaismošana  

14 791

1 869

16 660

2.6.6.1 Ielu apgaismošana  

14 791

1 869

16 660

Preces un pakalpojumi 2000

14 791

1 869

16 660

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

216 413

4 979

221 392

2.6.6.2 Īpašumu apsaimniekošana  

216 413

4 979

221 392

Atlīdzība 1000

131 944

-

131 944

Preces un pakalpojumi 2000

81 135

1 400

82 535

Pamatkapitāla veidošana 5000

3 334

3 579

6 913

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

105 666

- 1 750

103 916

08.200 Kultūra  

105 666

- 1 750

103 916

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

105 666

- 1 750

103 916

2.6.8.1 Kultūras pasākumi  

105 666

- 1 750

103 916

Atlīdzība 1000

65 125

- 322

64 803

Preces un pakalpojumi 2000

39 438

- 1 428

38 010

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 103

-

1 103

09.000 Izglītība  

9 000

- 6 072

2 928

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

9 000

- 6 072

2 928

2.6.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

9 000

- 6 072

2 928

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

9 000

- 6 072

2 928

Mežotnes pagasta pārvalde

 

469 535

- 309

469 226

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

45 698

- 190

45 508

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

45 698

- 190

45 508

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

45 698

- 190

45 508

2.7.1.1 Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija  

45 698

- 190

45 508

Atlīdzība 1000

37 468

-

37 468

Preces un pakalpojumi 2000

6 541

- 190

6 351

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 689

-

1 689

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

384 393

- 119

384 274

06.400 Ielu apgaismošana  

2 976

190

3 166

2.7.6.1 Ielu apgaismošana  

2 976

190

3 166

Preces un pakalpojumi 2000

2 976

190

3 166

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

381 417

- 309

381 108

2.7.6.2 Komunālā saimniecība  

221 391

- 309

221 082

Atlīdzība 1000

15 764

280

16 044

Preces un pakalpojumi 2000

44 317

- 589

43 728

Pamatkapitāla veidošana 5000

161 310

-

161 310

2.7.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

160 026

-

160 026

Atlīdzība 1000

91 359

-

91 359

Preces un pakalpojumi 2000

68 667

-

68 667

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

38 694

-

38 694

08.200 Kultūra  

38 694

-

38 694

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

38 694

-

38 694

2.7.8.1 Kultūras pasākumi  

38 694

-

38 694

Atlīdzība 1000

34 197

-

34 197

Preces un pakalpojumi 2000

4 497

- 1 100

3 397

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

1 100

1 100

09.000 Izglītība  

750

-

750

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

750

-

750

2.7.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

750

-

750

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

750

-

750

Vecsaules pagasta pārvalde

 

271 474

- 132

271 342

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

47 932

- 2 978

44 954

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

47 932

- 2 978

44 954

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

47 932

- 2 978

44 954

2.8.1.1 Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija  

47 932

- 2 978

44 954

Atlīdzība 1000

39 338

- 2 638

36 700

Preces un pakalpojumi 2000

7 814

- 1 090

6 724

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

750

750

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

780

-

780

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

174 583

3 646

178 229

06.400 Ielu apgaismošana  

3 816

- 1 260

2 556

2.8.6.1 Ielu apgaismošana  

3 816

- 1 260

2 556

Preces un pakalpojumi 2000

3 816

- 1 260

2 556

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

170 767

4 906

175 673

2.8.6.2 Komunālā saimniecība  

35 181

- 132

35 049

Atlīdzība 1000

12 021

-

12 021

Preces un pakalpojumi 2000

23 160

- 132

23 028

2.8.6.3 Īpašumu apsaimniekošana  

135 586

5 038

140 624

Atlīdzība 1000

86 336

2 638

88 974

Preces un pakalpojumi 2000

49 250

1 600

50 850

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

800

800

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

47 609

-

47 609

08.200 Kultūra  

47 609

-

47 609

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

47 609

-

47 609

2.8.8.1 Kultūras pasākumi  

47 609

-

47 609

Atlīdzība 1000

41 246

-

41 246

Preces un pakalpojumi 2000

6 363

-

6 363

09.000 Izglītība  

1 350

- 800

550

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

1 350

- 800

550

2.8.9.1 Skolēnu pārvadājumi  

1 350

- 800

550

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 350

- 800

550

Codes pagasta pamatskola

 

550 940

2 078

553 018

09.000 Izglītība  

550 940

2 078

553 018

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

550 940

2 078

553 018

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

550 940

2 078

553 018

4.9.7.1 Codes pamatskola  

254 348

- 518

253 830

Atlīdzība 1000

166 603

-

166 603

Preces un pakalpojumi 2000

86 229

- 987

85 242

Pamatkapitāla veidošana 5000

615

619

1 234

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

901

- 150

751

4.9.7.2.1 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

258 547

1 896

260 443

Atlīdzība 1000

258 547

1 896

260 443

4.9.7.2.2 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

10 803

-

10 803

Atlīdzība 1000

10 803

-

10 803

4.9.7.2.3 Codes pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

24 075

-

24 075

Atlīdzība 1000

24 075

-

24 075

4.9.7.4 Codes pamatskolas asistenta pakalpojumi  

3 167

700

3 867

Atlīdzība 1000

3 167

700

3 867

Griķu pamatskola

 

759 017

2 838

761 855

09.000 Izglītība  

759 017

2 838

761 855

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

759 017

2 838

761 855

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

759 017

2 838

761 855

4.9.8.1 Griķu pamatskola  

475 066

1 286

476 352

Atlīdzība 1000

342 172

- 995

341 177

Preces un pakalpojumi 2000

127 057

2 281

129 338

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 762

-

5 762

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

75

-

75

4.9.8.2.1 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

218 465

1 552

220 017

Atlīdzība 1000

218 465

1 552

220 017

4.9.8.2.2 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

6 498

-

6 498

Atlīdzība 1000

6 498

-

6 498

4.9.8.2.3 Griķu pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

55 033

-

55 033

Atlīdzība 1000

55 033

-

55 033

4.9.8.6 Griķu pamatskolas asistenta pakalpojumi  

3 955

-

3 955

Atlīdzība 1000

3 955

-

3 955

Īslīces pamatskola

 

806 025

1 942

807 967

09.000 Izglītība  

806 025

1 942

807 967

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

806 025

1 942

807 967

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

806 025

1 942

807 967

4.9.5.1 Īslīces pamatskola  

467 953

239

468 192

Atlīdzība 1000

328 010

-

328 010

Preces un pakalpojumi 2000

138 659

239

138 898

Pamatkapitāla veidošana 5000

565

-

565

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

719

-

719

4.9.5.2.1 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

226 795

1 703

228 498

Atlīdzība 1000

226 795

1 703

228 498

4.9.5.2.2 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

10 723

-

10 723

Atlīdzība 1000

10 723

-

10 723

4.9.5.2.3 Īslīces pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

94 220

-

94 220

Atlīdzība 1000

94 220

-

94 220

4.9.5.3 Īslīces pamatskolas asistenta pakalpojumi  

6 334

-

6 334

Atlīdzība 1000

6 334

-

6 334

Uzvaras pamatskola

 

708 985

1 504

710 489

09.000 Izglītība  

708 985

1 504

710 489

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

708 985

1 504

710 489

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

708 985

1 504

710 489

4.9.6.1 Uzvaras pamatskola  

443 196

-

443 196

Atlīdzība 1000

271 980

-

271 980

Preces un pakalpojumi 2000

169 741

- 600

169 141

Pamatkapitāla veidošana 5000

605

600

1 205

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

870

-

870

4.9.6.2.1 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

219 790

1 504

221 294

Atlīdzība 1000

219 790

1 504

221 294

4.9.6.2.2 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

10 995

-

10 995

Atlīdzība 1000

10 995

-

10 995

4.9.6.2.3 Uzvaras pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

35 004

-

35 004

Atlīdzība 1000

35 004

-

35 004

Mežotnes sākumskola

 

229 336

- 5 336

224 000

09.000 Izglītība  

229 336

- 5 336

224 000

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2.

un 3.līmenis)

 

229 336

- 5 336

224 000

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

229 336

- 5 336

224 000

4.9.10.1 Mežotnes sākumskola  

163 738

- 2 920

160 818

Atlīdzība 1000

129 959

3 406

133 365

Preces un pakalpojumi 2000

33 779

- 6 326

27 453

Pamatkapitāla veidošana 5000

-

-

-

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

-

-

-

4.9.10.2.1 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

43 411

-

43 411

Atlīdzība 1000

43 411

-

43 411

4.9.10.2.2 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

1 372

-

1 372

Atlīdzība 1000

1 372

-

1 372

4.9.10.2.3 Mežotnes sākumskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

20 815

- 2 416

18 399

Atlīdzība 1000

20 815

- 2 416

18 399

Vecsaules pamatskola

 

778 103

- 1 123

776 980

09.000 Izglītība  

778 103

- 1 123

776 980

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

778 103

- 1 123

776 980

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

778 103

- 1 123

776 980

4.9.11.1 Vecsaules pamatskola  

404 976

132

405 108

Atlīdzība 1000

266 178

-

266 178

Preces un pakalpojumi 2000

136 576

- 1 718

134 858

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 600

1 850

3 450

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

622

-

622

4.9.11.2.1 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

319 256

2 102

321 358

Atlīdzība 1000

319 256

2 102

321 358

4.9.11.2.2 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

11 858

-

11 858

Atlīdzība 1000

11 858

-

11 858

4.9.11.2.3 Vecsaules pamatskolas pedagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

37 079

-

37 079

Atlīdzība 1000

37 079

-

37 079

4.9.11.3 Vecsaules pamatskolas asistentu pakalpojumi  

4 934

- 3 357

1 577

Atlīdzība 1000

4 934

- 3 357

1 577

Bauskas 2.vidusskola

 

1 741 058

6 671

1 747 729

09.000 Izglītība  

1 741 058

6 671

1 747 729

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

1 741 058

6 671

1 747 729

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

1 741 058

6 671

1 747 729

4.9.2.1 Bauskas 2.vidusskola  

597 903

- 2 034

595 869

Atlīdzība 1000

350 976

-

350 976

Preces un pakalpojumi 2000

240 212

- 18 724

221 488

Pamatkapitāla veidošana 5000

6 715

16 690

23 405

4.9.2.2.1 Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

1 124 488

8 705

1 133 193

Atlīdzība 1000

1 124 488

8 705

1 133 193

4.9.2.2.2. Bauskas 2.vidusskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

18 667

-

18 667

Atlīdzība 1000

18 667

-

18 667

Bauskas Valsts ģimnāzija

 

1 945 643

4 165

1 949 808

09.000 Izglītība  

1 945 643

4 165

1 949 808

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

1 945 643

4 165

1 949 808

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

1 945 643

4 165

1 949 808

4.9.1.1. Bauskas Valsts ģimnāzija  

639 694

- 5 400

634 294

Atlīdzība 1000

368 754

-

368 754

Preces un pakalpojumi 2000

263 840

- 5 110

258 730

Pamatkapitāla veidošana 5000

3 905

-

3 905

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

3 195

- 290

2 905

4.9.1.2.1 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (skola)  

1 255 646

9 565

1 265 211

Atlīdzība 1000

1 255 646

9 565

1 265 211

4.9.1.2.2 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogu atlīdzība (interešu)  

45 595

-

45 595

Atlīdzība 1000

45 595

-

45 595

4.9.1.5.4 Bauskas Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs  

4 708

-

4 708

Atlīdzība 1000

1 985

1 400

3 385

Preces un pakalpojumi 2000

2 722

- 1 400

1 322

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7000

1

-

1

Bauskas pamatskola

 

856 471

3 936

860 407

09.000 Izglītība  

856 471

3 936

860 407

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un

3.līmenis)

 

856 471

3 936

860 407

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

856 471

3 936

860 407

4.9.4.1 Bauskas pilsētas pamatskola  

278 145

-

278 145

Atlīdzība 1000

161 292

- 1 810

159 482

Preces un pakalpojumi 2000

114 840

- 1 278

113 562

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 605

3 088

4 693

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

408

-

408

4.9.4.2.1 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (skola)  

524 020

3 936

527 956

Atlīdzība 1000

524 020

3 936

527 956

4.9.4.2.2 Bauskas pilsētas pamatskolas pedagogu atlīdzība (interešu)  

19 946

-

19 946

Atlīdzība 1000

19 946

-

19 946

4.9.4.6 Bauskas pilsētas pamatskolas asistenta pakalpojumi  

8 754

-

8 754

Atlīdzība 1000

8 754

-

8 754

4.9.4.7 Bauskas pilsētas pamatskolas projekts Erasmus+ Key Action 2  

25 606

-

25 606

Atlīdzība 1000

4 759

-

4 759

Preces un pakalpojumi 2000

20 847

-

20 847

PII Pasaulīte

 

769 927

12 284

782 211

09.000 Izglītība  

769 927

12 284

782 211

09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)  

769 927

12 284

782 211

4.9.15.1 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte"  

589 492

9 868

599 360

Atlīdzība 1000

450 620

11 499

462 119

Preces un pakalpojumi 2000

138 872

- 1 631

137 241

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

-

-

-

4.9.15.2.3 Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

180 435

2 416

182 851

Atlīdzība 1000

180 435

2 416

182 851

PII Zīlīte

 

1 158 171

-

1 158 171

09.000 Izglītība  

1 158 171

-

1 158 171

09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)  

1 158 171

-

1 158 171

4.9.14.1 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte"  

868 190

-

868 190

Atlīdzība 1000

678 594

-

678 594

Preces un pakalpojumi 2000

188 969

-

188 969

Pamatkapitāla veidošana 5000

627

-

627

4.9.14.2.3 Bauskas pilsētas PII "Zīlīte" padagogu atlīdzība (5-6 gad.)  

287 509

-

287 509

Atlīdzība 1000

287 509

-

287 509

4.9.14.4 Bauskas pilsētas PII Zīlīte asistenta pakalpojumi  

2 472

-

2 472

Atlīdzība 1000

2 472

-

2 472

Bērnu un jauniešu centrs

 

222 902

- 4 500

218 402

09.000 Izglītība  

222 902

- 4 500

218 402

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

222 902

- 4 500

218 402

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

222 902

- 4 500

218 402

4.9.16.1 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs  

155 838

- 4 500

151 338

Atlīdzība 1000

96 160

-

96 160

Preces un pakalpojumi 2000

59 678

- 4 500

55 178

4.9.16.2.2 Bauskas Bērnu un jauniešu centra padagogu atlīdzība (interešu)  

67 064

-

67 064

Atlīdzība 1000

67 064

-

67 064

Bērnu un jaunatnes sporta skola

 

1 393 834

-

1 393 834

09.000 Izglītība  

1 393 834

-

1 393 834

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

1 393 834

-

1 393 834

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

1 393 834

-

1 393 834

4.9.17.1 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola  

421 621

-

421 621

Atlīdzība 1000

241 890

-

241 890

Preces un pakalpojumi 2000

134 279

-

134 279

Pamatkapitāla veidošana 5000

36 887

-

36 887

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

8 565

-

8 565

4.9.17.2 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseins  

317 937

-

317 937

Atlīdzība 1000

193 017

-

193 017

Preces un pakalpojumi 2000

124 920

-

124 920

4.9.17.3 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola pedagogu atlīdzība (sporta)  

338 459

-

338 459

Atlīdzība 1000

338 459

-

338 459

4.9.17.6 BJSS interešu izglītība MD  

16 497

-

16 497

Atlīdzība 1000

16 497

-

16 497

4.9.17.9 Investīciju projekts "Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola""  

299 320

-

299 320

Pamatkapitāla veidošana 5000

299 320

-

299 320

Pamūšas speciālā pamatskola

 

922 966

5 350

928 316

09.000 Izglītība  

922 966

5 350

928 316

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un

3.līmenis)

 

922 966

5 350

928 316

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

922 966

5 350

928 316

4.9.13.2.4 Pamūšas speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumi  

375 840

-

375 840

Atlīdzība 1000

191 793

- 7 500

184 293

Preces un pakalpojumi 2000

181 667

- 30 794

150 873

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 210

38 294

39 504

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 170

-

1 170

4.9.13.2.5 Pamūšas speciālās pamatskolas padagogu atlīdzība  

529 781

5 350

535 131

Atlīdzība 1000

529 781

5 350

535 131

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7000

-

-

-

4.9.13.7 Pamūšas speciālās pamatskolas maksas pakalpojumi  

17 345

-

17 345

Atlīdzība 1000

12 160

-

12 160

Preces un pakalpojumi 2000

5 185

-

5 185

Bauskas Mūzikas un mākslas skola

 

545 059

3 442

548 501

09.000 Izglītība  

545 059

3 442

548 501

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

545 059

3 442

548 501

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

545 059

3 442

548 501

4.9.21.1 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (PB)  

299 477

-

299 477

Atlīdzība 1000

247 264

-

247 264

Preces un pakalpojumi 2000

31 951

-

31 951

Pamatkapitāla veidošana 5000

19 338

-

19 338

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

924

-

924

4.9.21.2 Bauskas Mūzikas un mākslas skola (MD)  

245 582

3 442

249 024

Atlīdzība 1000

245 582

3 442

249 024

IECAVA

IZDEVUMI - kopā  

16 262 588

108 575

16 371 163

Iecavas novada pašvaldības administrācija

 

7 969 718

- 8 559

7 961 159

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

1 271 468

-

1 271 468

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas  

897 490

-

897 490

01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas  

897 490

-

897 490

01.101 Iecavas novada pašvaldības administrācija  

897 490

-

897 490

Atlīdzība 1000

722 225

 

722 225

Preces un pakalpojumi 2000

172 993

- 1 359

171 634

Pamatkapitāla veidošana 5 000

1 813

1 359

3 172

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

459

 

459

01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi  

5 070

-

5 070

01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi  

5 070

-

5 070

01.721 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi  

5 070

-

5 070

Preces un pakalpojumi 2000

4 720

 

4 720

Procentu izdevumi 4000

350

 

350

01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem  

368 908

-

368 908

01.820 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam  

1 000

-

1 000

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

1 000

 

1 000

01.830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam  

367 908

-

367 908

01.831 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

izglītības funkciju nodrošināšanai

 

77 268

-

77 268

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

77 268

 

77 268

01.832 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

 

14 518

-

14 518

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

14 518

 

14 518

01.835 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

pašvaldības deleģēto funkciju nodrošināšanai

 

276 122

-

276 122

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

276 122

 

276 122

01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem  

-

-

-

01.890 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem  

-

-

-

Preces un pakalpojumi 2000

-

-

-

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  

91 439

2 053

93 492

03.100 Policija  

91 439

2 053

93 492

03.110 Sabiedriskā kārtība  

25 776

2 053

27 829

Preces un pakalpojumi 2000

15 686

 

15 686

Pamatkapitāla veidošana 5000

10 090

2 053

12 143

03.110 Sabiedriskā kārtība  

65 663

-

65 663

03.110 Projekts "Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības

pamats"

 

65 663

-

65 663

Atlīdzība 1000

3 645

 

3 645

Preces un pakalpojumi 2000

8 708

 

8 708

Pamatkapitāla veidošana 5000

53 310

 

53 310

04.000 Ekonomiskā darbība  

1 622 952

- 5 178

1 617 774

04.100 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība  

32 043

- 4 258

27 785

04.110 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība  

2 336

-

2 336

Preces un pakalpojumi 2 000

2 336

 

2 336

04.120 Vispārējie nodarbinātības jautājumi  

29 707

- 4 258

25 449

04.120 Skolēnu nodarbinātība  

24 220

- 4 258

19 962

Atlīdzība 1 000

24 131

- 4 169

19 962

Preces un pakalpojumi 2 000

89

- 89

-

04.120 Nodarbinātības pasākums "Algoti sabiedriskie darbi"  

5 487

-

5 487

Atlīdzība 1 000

825

 

825

Preces un pakalpojumi 2 000

76

 

76

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

4 586

 

4 586

04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība  

105 061

-

105 061

04.210 Lauksaimniecība  

105 061

-

105 061

Atlīdzība 1 000

60 564

 

60 564

Preces un pakalpojumi 2000

44 497

 

44 497

04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība un būvniecība  

49 446

-

49 446

04.430 Būvniecība  

49 446

-

49 446

Atlīdzība 1000

44 894

 

44 894

Preces un pakalpojumi 2000

4 552

 

4 552

04.500 Transports  

1 425 145

-

1 425 145

04.510 Autotransports  

1 425 145

-

1 425 145

Atlīdzība 1 000

13 147

 

13 147

Preces un pakalpojumi 2 000

684 311

 

684 311

Pamatkapitāla veidošana 5 000

727 687

 

727 687

04.600 Sakari  

1 931

-

1 931

04.600 Publiskie interneta pieejas punkti  

1 931

-

1 931

Preces un pakalpojumi 2000

1 931

 

1 931

04.700 Citas nozares  

9 326

- 920

8 406

04.730 Tūrisms  

9 326

- 920

8 406

Preces un pakalpojumi 2000

3 552

- 920

2 632

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 474

 

5 474

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

300

 

300

05.000 Vides aizsardzība  

83 446

-

83 446

05.100 Atkritumu apsaimniekošana  

15 919

-

15 919

Preces un pakalpojumi 2000

15 919

 

15 919

05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana  

23 366

-

23 366

Preces un pakalpojumi 2000

22 630

 

22 630

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

736

 

736

05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība  

44 161

-

44 161

Preces un pakalpojumi 2 000

44 161

 

44 161

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

811 299

- 7 852

803 447

06.100 Mājokļu attīstība  

69 693

2 261

71 954

Preces un pakalpojumi 2000

26 513

2 261

28 774

Pamatkapitāla veidošana 5000

43 180

 

43 180

06.400 Ielu apgaismošana  

205 911

920

206 831

Preces un pakalpojumi 2000

113 065

 

113 065

Pamatkapitāla veidošana 5 000

92 846

920

93 766

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

535 695

- 11 033

524 662

06.600 Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana  

448 658

- 11 033

437 625

Preces un pakalpojumi 2 000

67 226

- 1 720

65 506

Subsīdijas un dotācijas 3 000

260 747

 

260 747

Pamatkapitāla veidošana 5000

120 685

- 9 313

111 372

06.600 Projekts "Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošana"  

1 615

-

1 615

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 615

 

1 615

06.600 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un

pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos"

 

85 422

-

85 422

Atlīdzība 1 000

5 262

 

5 262

Preces un pakalpojumi 2 000

29 047

 

29 047

Pamatkapitāla veidošana 5 000

51 113

 

51 113

07.000 Veselība  

68 582

- 7 535

61 047

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  

27 592

1 720

29 312

07.211 Ambulatoro ārstniecības iestāžu ēku uzturēšanas uzdevumi  

6 380

-

6 380

Preces un pakalpojumi 2 000

2 292

 

2 292

Pamatkapitāla veidošana 5 000

4 088

 

4 088

07.211 Projekts "Primārās aprūpes centra attīstība Iecavas novadā"  

21 212

1 720

22 932

Pamatkapitāla veidošana 5 000

21 212

1 720

22 932

07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi  

40 990

- 9 255

31 735

07.450 Veselības veicināšanas pasākumi  

19 668

-

19 668

Atlīdzība 1 000

16 662

 

16 662

Preces un pakalpojumi 2 000

3 006

 

3 006

07.450 Projekts "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse

Iecavas novadā"

 

21 322

- 9 255

12 067

Atlīdzība 1 000

5 050

 

5 050

Preces un pakalpojumi 2000

16 272

- 9 255

7 017

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

616 873

-

616 873

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi  

254 767

-

254 767

08.100 Atpūtas un sporta pasākumi  

8 242

-

8 242

Atlīdzība 1 000

742

 

742

Preces un pakalpojumi 2 000

2 950

 

2 950

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

4 550

 

4 550

08.100 Projekts "Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībā"  

246 525

-

246 525

Atlīdzība 1 000

5 262

 

5 262

Preces un pakalpojumi 2 000

600

 

600

Pamatkapitāla veidošana 5 000

240 663

 

240 663

08.200 Kultūra  

280 339

-

280 339

08.210 Bibliotēkas  

191 697

-

191 697

08.211 E.Virzas Iecavas bibliotēka  

48 512

-

48 512

Atlīdzība 1 000

30 051

 

30 051

Preces un pakalpojumi 2 000

11 711

 

11 711

Pamatkapitāla veidošana 5 000

6 750

 

6 750

08.212 Iecavas bērnu bibliotēka  

39 069

-

39 069

Atlīdzība 1 000

27 058

 

27 058

Preces un pakalpojumi 2 000

6 811

 

6 811

Pamatkapitāla veidošana 5 000

5 200

 

5 200

08.213 Zorģu bibliotēka  

32 341

-

32 341

Atlīdzība 1 000

15 499

 

15 499

Preces un pakalpojumi 2 000

12 642

 

12 642

Pamatkapitāla veidošana 5 000

4 200

 

4 200

08.214 Rosmes bibliotēka  

23 153

-

23 153

Atlīdzība 1 000

15 243

 

15 243

Preces un pakalpojumi 2 000

5 910

 

5 910

Pamatkapitāla veidošana 5 000

2 000

 

2 000

08.215 Zālītes bibliotēka  

25 543

-

25 543

Atlīdzība 1 000

14 404

 

14 404

Preces un pakalpojumi 2 000

7 339

 

7 339

Pamatkapitāla veidošana 5 000

3 800

 

3 800

08.216 Ziemeļu bibliotēka  

23 079

-

23 079

Atlīdzība 1 000

14 208

 

14 208

Preces un pakalpojumi 2 000

6 171

 

6 171

Pamatkapitāla veidošana 5 000

2 700

 

2 700

08.230 Kultūras centri, nami, klubi  

4 022

-

4 022

08.231 Kultūras namu ēku uzturēšanas izdevumi  

4 022

-

4 022

Pamatkapitāla veidošana 5 000

4 022

 

4 022

08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra  

84 620

-

84 620

08.292 Kultūras pasākumi  

84 620

-

84 620

Atlīdzība 1000

621

 

621

Preces un pakalpojumi 2 000

43 049

 

43 049

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

40 950

 

40 950

08.300 Apraides un izdevniecības pakalpojumi  

141

-

141

08.330 Izdevniecība  

141

-

141

08.330 Laukraksts "Iecavas Ziņas"  

141

-

141

Preces un pakalpojumi 2000

141

 

141

08.400 Reliģisko organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu pakalpojumi  

81 626

-

81 626

Subsīdijas un dotācijas 3 000

81 626

 

81 626

09.000 Izglītība  

3 037 010

9 923

3 046 933

09.100 Pirmsskolas izglītība  

6 717

-

6 717

09.100 Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi  

6 717

-

6 717

Pamatkapitāla veidošana 5000

6 717

 

6 717

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība  

2 553 166

7 663

2 560 829

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

2 553 166

7 663

2 560 829

09.219 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās

izglītības iestādēs"

 

5 926

-

5 926

Atlīdzība 1000

5 626

 

5 626

Preces un pakalpojumi 2000

300

 

300

09.219 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  

35 500

7 663

43 163

Atlīdzība 1000

23 004

7 663

30 667

Preces un pakalpojumi 2000

12 496

 

12 496

09.219 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  

30 397

-

30 397

Atlīdzība 1000

30 397

 

30 397

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

-

 

-

09.219 Programma "Latvijas skolas soma"  

13 173

-

13 173

Preces un pakalpojumi 2000

13 173

 

13 173

09.219 Vispārējās izglītības mācību iestāžu ēku uzturēšanas izdevumi  

2 468 170

-

2 468 170

Preces un pakalpojumi 2 000

10 386

 

10 386

Pamatkapitāla veidošana 5 000

2 457 784

 

2 457 784

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

251 988

7 260

259 248

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

251 988

7 260

259 248

09.513 Ēkas Grāfa laukumā 1, Iecavā uzturēšanas izdevumi  

21 333

-

21 333

Preces un pakalpojumi 2 000

21 333

 

21 333

09.514 Ēkas Grāfa laukumā 7, Iecavā uzturēšanas izdevumi  

26 727

7 260

33 987

Pamatkapitāla veidošana 5 000

26 727

7 260

33 987

09.517 Eiropas tālmācības vidusskola  

29 714

-

29 714

Atlīdzība 1 000

29 714

 

29 714

09.511 Biedrība "Futbola klubs "Iecava""  

25 087

-

25 087

Atlīdzība 1 000

25 087

 

25 087

09.51T Rīgas 1.Tālmācības vidusskola  

14 460

-

14 460

Atlīdzība 1 000

14 460

 

14 460

09.51s Iecavas stadions  

80 265

-

80 265

Atlīdzība 1 000

53 885

 

53 885

Preces un pakalpojumi 2 000

18 842

 

18 842

Pamatkapitāla veidošana 5 000

7 538

 

7 538

09.51c Iecavas Jauniešu centrs  

44 427

-

44 427

Atlīdzība 1 000

35 857

 

35 857

Preces un pakalpojumi 2 000

8 570

 

8 570

09.51c Projekts "Esmu Es pats"  

9 975

-

9 975

Atlīdzība 1 000

1 996

 

1 996

Preces un pakalpojumi 2 000

7 979

 

7 979

09.600 Izglītības papildu pakalpojumi  

225 139

- 5 000

220 139

09.601 Izglītības nodaļa  

90 325

-

90 325

Atlīdzība 1000

58 411

 

58 411

Preces un pakalpojumi 2000

21 539

 

21 539

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

10 375

 

10 375

09.602 Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā  

134 814

- 5 000

129 814

Atlīdzība 1 000

56 058

 

56 058

Preces un pakalpojumi 2000

78 756

- 5 000

73 756

10.000 Sociālā aizsardzība  

366 649

30

366 679

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

85 200

-

85 200

10.402 Bāriņtiesa  

85 200

-

85 200

Atlīdzība 1000

75 213

 

75 213

Preces un pakalpojumi 2000

7 487

 

7 487

Pamatkapitāla veidošana 5 000

2 500

 

2 500

10.600 Mājokļa atbalsts  

1 529

-

1 529

10.600 Sociālo dzīvokļu uzturēšana  

1 529

-

1 529

Preces un pakalpojumi 2 000

1 529

 

1 529

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām  

279 920

30

279 950

10.700 Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un krīzes

dzīvokļa uzturēšana

 

97 510

30

97 540

Preces un pakalpojumi 2 000

1 518

 

1 518

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 000

95 992

30

96 022

10.700 Projekts "Dienas aprūpes centrs Iecavā"  

114 121

-

114 121

Pamatkapitāla veidošana 5000

114 121

 

114 121

10.700 Projekts "Atver sirdi Zemgalē!"  

6 634

-

6 634

Atlīdzība 1000

5 627

 

5 627

Preces un pakalpojumi 2000

1 007

 

1 007

10.700 Projekts "Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās iekļaušanās veicināšanai"  

60 812

-

60 812

Atlīdzība 1000

5 633

 

5 633

Preces un pakalpojumi 2000

16 109

 

16 109

Pamatkapitāla veidošana 5 000

39 070

 

39 070

10.700 Projekts "Sociālā partnerība - sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija

kopienas dzīvē"

 

843

-

843

Preces un pakalpojumi 2000

843

 

843

Pašvaldības aģentūra "Iecavas veselības centrs"

 

769 415

90 000

859 415

07.000 Veselība  

769 415

90 000

859 415

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  

769 415

90 000

859 415

07.211 P/a "iecavas veselības centrs"  

769 415

90 000

859 415

Atlīdzība 1000

659 366

80 900

740 266

Preces un pakalpojumi 2000

99 509

8 100

107 609

Pamatkapitāla veidošana 5000

10 540

1 000

11 540

Iecavas kultūras nams

 

475 006

-

475 006

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

411 087

-

411 087

08.200 Kultūra  

411 087

-

411 087

08.230 Kultūras centri, nami, klubi  

368 095

-

368 095

08.231 Iecavas kultūras nams  

368 095

-

368 095

Atlīdzība 1000

163 310

 

163 310

Preces un pakalpojumi 2 000

204 785

 

204 785

08.291 Pašdarbības kolektīvu vadītāju darba atlīdzība  

42 992

-

42 992

Atlīdzība 1000

42 992

 

42 992

09.000 Izglītība  

63 919

-

63 919

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

63 919

-

63 919

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

63 919

-

63 919

09.512 Iecavas kultūras nams  

63 919

-

63 919

Atlīdzība 1000

63 919

 

63 919

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"

 

958 988

-

958 988

09.000 Izglītība  

958 988

-

958 988

09.100 Pirmsskolas izglītība  

932 733

-

932 733

09.101 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"  

932 733

-

932 733

Atlīdzība 1000

769 942

 

769 942

Preces un pakalpojumi 2000

154 498

 

154 498

Pamatkapitāla veidošana 5000

8 293

 

8 293

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

26 255

-

26 255

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

26 255

-

26 255

09.519 Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis"  

26 255

-

26 255

Atlīdzība 1000

26 255

 

26 255

Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"

 

844 236

-

844 236

09.000 Izglītība  

844 236

-

844 236

09.100 Pirmsskolas izglītība  

824 007

-

824 007

09.103 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"  

824 007

-

824 007

Atlīdzība 1000

671 375

 

671 375

Preces un pakalpojumi 2000

148 985

 

148 985

Pamatkapitāla veidošana 5000

3 647

 

3 647

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

20 229

-

20 229

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

20 229

-

20 229

09.519 Pirmsskolas izglītības iestāde "Dartija"  

20 229

-

20 229

Atlīdzība 1000

20 229

 

20 229

Iecavas pamatskola

 

1 010 159

2 972

1 013 131

09.000 Izglītība  

1 010 159

2 972

1 013 131

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība  

974 918

2 972

977 890

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

974 918

2 972

977 890

09.201 Iecavas pamatskola  

974 918

2 972

977 890

Atlīdzība 1000

658 687

3 002

661 689

Preces un pakalpojumi 2000

306 157

- 30

306 127

Pamatkapitāla veidošana 5000

10 074

 

10 074

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

35 241

-

35 241

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

35 241

-

35 241

09.515 Iecavas pamatskola  

35 241

-

35 241

Atlīdzība 1000

35 241

 

35 241

Iecavas vidusskola

 

2 086 075

9 863

2 095 938

09.000 Izglītība  

2 086 075

9 863

2 095 938

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība  

2 040 596

9 863

2 050 459

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

2 040 596

9 863

2 050 459

09.205 Iecavas vidusskola  

2 040 596

9 863

2 050 459

Atlīdzība 1000

1 597 937

9 863

1 607 800

Preces un pakalpojumi 2000

383 355

 

383 355

Pamatkapitāla veidošana 5000

59 304

 

59 304

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

45 479

-

45 479

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

45 479

-

45 479

09.518 Iecavas vidusskola  

45 479

-

45 479

Atlīdzība 1000

45 479

 

45 479

Zālītes speciālā pamatskola

 

755 426

4 835

760 261

09.000 Izglītība  

755 426

4 835

760 261

09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība  

737 634

4 835

742 469

09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība  

737 634

4 835

742 469

09.204 Zālītes speciālā pamatskola  

737 634

4 835

742 469

Atlīdzība 1000

662 828

4 835

667 663

Preces un pakalpojumi 2000

74 156

 

74 156

Pamatkapitāla veidošana 5000

650

 

650

09.500 Līmeņos nedefinēta izglītība  

17 792

-

17 792

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

17 792

-

17 792

09.51z Zālītes speciālā pamatskola  

17 792

-

17 792

Atlīdzība 1000

17 792

 

17 792

Iecavas Mūzikas un mākslas skola

 

411 594

2 467

414 061

09.000 Izglītība  

411 594

2 467

414 061

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

411 594

2 467

414 061

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

411 594

2 467

414 061

09.513 Iecavas Mūzikas un mākslas skola  

411 594

2 467

414 061

Atlīdzība 1000

368 012

2 467

370 479

Preces un pakalpojumi 2000

34 182

 

34 182

Pamatkapitāla veidošana 5000

9 400

 

9 400

Iecavas novada sporta skola "Dartija"

 

322 825

-

322 825

09.000 Izglītība  

322 825

-

322 825

09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība  

322 825

-

322 825

09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība  

322 825

-

322 825

09.514 Iecavas novada sporta skola "Dartija"  

322 825

-

322 825

Atlīdzība 1000

244 829

 

244 829

Preces un pakalpojumi 2000

77 541

 

77 541

Pamatkapitāla veidošana 5000

455

 

455

Iecavas novada sociālais dienests

 

659 146

6 997

666 143

10.000 Sociālā aizsardzība  

659 146

6 997

666 143

10.100 Sociālā aizsardzība darba nespējas gadījumā  

97 928

-

97 928

10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumos  

97 928

-

97 928

Atlīdzība 1000

97 128

 

97 128

Preces un pakalpojumi 2000

800

 

800

10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem  

71 300

-

71 300

10.220 Mājas aprūpe  

71 300

-

71 300

Atlīdzība 1000

66 593

 

66 593

Preces un pakalpojumi 2000

4 707

 

4 707

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

18 567

- 3 912

14 655

10.401 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

18 567

- 3 912

14 655

Atlīdzība 1000

2 243

 

2 243

Preces un pakalpojumi 2000

7 672

- 3 712

3 960

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

8 652

- 200

8 452

10.600 Mājokļa atbalsts  

38 540

- 10 000

28 540

10.600 Mājokļa atbalsts  

38 540

- 10 000

28 540

Preces un pakalpojumi 2000

180

 

180

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

38 360

- 10 000

28 360

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām  

136 618

20 909

157 527

10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -pabalsti un sociālā palīdzība  

127 500

20 909

148 409

Preces un pakalpojumi 2000

2 750

- 1 000

1 750

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

123 750

22 909

146 659

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7000

1 000

- 1 000

-

10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -sociālās rehabilitācijas

pakalpojumi

 

5 686

-

5 686

Atlīdzība 1000

1 350

 

1 350

Preces un pakalpojumi 2000

264

 

264

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7 000

4 072

 

4 072

10.700 Pārējais atbalsts sociāli atstumtām grupām -atbalsts audžuģimenēm  

3 432

-

3 432

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

3 432

 

3 432

10.900 Pārējā citur neklasificēta sociālā aizsardzība  

296 193

-

296 193

10.901 Iecavas novada sociālais dienests  

251 634

-

251 634

Atlīdzība 1000

233 354

 

233 354

Preces un pakalpojumi 2000

17 341

- 80

17 261

Pamatkapitāla veidošana 5 000

939

80

1 019

10.923 Dienas centrs  

44 559

-

44 559

Atlīdzība 1000

35 646

 

35 646

Preces un pakalpojumi 2000

8 913

- 608

8 305

Pamatkapitāla veidošana 5 000

-

608

608

RUNDĀLE

II. IZDEVUMI- kopā

 

8 216 348

264 064

8 480 412

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI  

 

   
II IZDEVUMI  

576 096

 

576 096

01.110.05 Pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs  

 

   
II IZDEVUMI - kopā  

7 800

 

7 800

Atlīdzība 1000

6 000

 

6 000

Preces un pakalpojumi 2000

1 800

 

1 800

01.110.01 Pārvalde  

 

   
II IZDEVUMI - kopā  

450 862

  450 862
Atlīdzība 1000

392 957

  392 957
Preces un pakalpojumi 2000

57 905

  57 905
01.110.06 Sabiedriskās attiecības  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

56 204

-

56 204

Atlīdzība 1000

24 535

 

24 535

Preces un pakalpojumi 2000

30 649

 

30 649

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 020

 

1 020

01.600.01 Vēlēšanu komisija  

 

 

 

II IZDEVUMI - kopā  

8 455

 

8 455

Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām 7000

8 455

 

8 455

01.721 Budžeta parāda darījumi  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

7 237

 

7 237

Preces un pakalpojumi 2000

5 564

 

5 564

Procentu izdevumi 4000

1 673

 

1 673

01.890.01 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

45 538

 

45 538

Preces un pakalpojumi 2000

45 538

 

45 538

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA  

 

   
II IZDEVUMI  

58 877

 

59 745

03.110 Pašvaldības policija  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

46 497

 

47 365

Atlīdzība 1000

39 039

 

39 039

Preces un pakalpojumi 2000

7 458

868

8 326

03.390 Dzimtsaraksti  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

12 380

 

12 380

Atlīdzība 1000

9 863

 

9 863

Preces un pakalpojumi 2000

2 517

 

2 517

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA  

 

   
II IZDEVUMI  

3 199 729

 

3 436 619

04.122 ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā"  

7 449

 

7 449

Atlīdzība 1000

825

 

825

Sociālie pabalsti 6000

6 624

 

6 624

04.430.01 Būvvalde  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

6 084

 

6 084

Uzturēšanas izdevumu transferti 7000

6 084

 

6 084

04.510.522 Autoceļu uzturēšana  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

494 627

 

506 273

Preces un pakalpojumi 2000

182 749

 

182 749

Pamatkapitāla veidošana 5000

311 878

11 646

323 524

04.510.56 Transports  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

71 497

  71 497
Atlīdzība 1000

30 518

  30 518
Preces un pakalpojumi 2000

40 979

  40 979
04.600 Informācijas un tehnoloģijas joma  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

30 449

 

30 449

Preces un pakalpojumi 2000

25 130

- 1 433

23 697

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 319

1 433

6 752

04.700.03"Autoceļa B7 Priedītes_Mežotnes stacija pārbūve"  

 

 

 

II IZDEVUMI KOPĀ  

 

 

5 720

Pamatkapitāla veidošana 5000

 

5 720

5 720

04.730.01 Projekts "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē"  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

1 000

 

1 000

Preces un pakalpojumi 2000

1 000

 

1 000

04.740.01projekts "Ainava kā resurss "Atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā"  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

238 228

 

453 058

Atlīdzība 1000

1 128

 

1 128

Preces un pakalpojumi 2000

26 154

 

26 154

Pamatkapitāla veidošana 5000

176 352

 

176 352

Uzturēšanas izdevumi, transferti projekta finansējums 7000

34 594

214 830

249 424

04.740.02 Latvijas_Lietuvas-Baltkrievijas projekts"Inovatīvs kultūras tūrisms(LLB-2-340)  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

83 240

-

83 240

Preces un pakalpojumi 2000

32 449

- 16 889

15 560

Pamatkapitāla veidošana 5000

50 791

16 889

67 680

04.740.03 Projekts "Svitenes muižas glābšanas darbi"  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

413 241

 

413 241

Pamatkapitāla veidošana 5000

413 241

 

413 241

04.740.13 Projekts "Rundāles Avoti"  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

920 338

 

903 104

Pamatkapitāla veidošana 5000

920 338

- 17 234

903 104

04.740.14 Finansējums biedrībām un nodibinājumiem  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

18 000

 

18 000

Subsīdijas un dotācijas 3000

18 000

 

18 000

04.740.16 Attīstības nodaļa  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

60 559

 

60 559

Atlīdzība 1000

59 380

 

59 380

Preces un pakalpojumi 2000

1 179

 

1 179

04.740.17 Uzņēmējdarbības kompetenču centrs  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

33 748

 

33 748

Atlīdzība 1000

20 097

 

20 097

Preces un pakalpojumi 2000

5 935

 

5 935

Subsīdijas un dotācijas 3000

7 000

 

7 000

Uzturēšanas izdevumu transferi(Tūrisma informācijas centrs Bauska) 7000

716

 

716

04.740.18 Autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2./R.2.2.21.3./IP29  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

119 268

 

141 196

Pamatkapitāla veidošana 5000

119 268

21 928

141 196

04.740.19 Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.23/R.2.2.23.3/IP48  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

11 284

 

11 284

Pamatkapitāla veidošana 5000

11 284

 

11 284

04.740.20 Mežotnes baznīcas rekonstrukcija II kārta AP/RP/VTP2/RV2.2/U2.2.2.3/R.2.2.2.3.3/IP48  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

690 717

 

690 717

Pamatkapitāla veidošana 5000

690 717

 

690 717

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA  

 

   
II IZDEVUMI  

171 024

 

171 024

05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

129 222

 

129 222

Atlīdzība 1000

28 116

 

28 116

Preces un pakalpojumi 2000

32 438

 

32 438

Pamatkapitāla veidošana 5000

68 668

 

68 668

05.300.511 Dabas resursu nodoklis  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

41 802

 

41 802

Pamatkapitāla veidošana 5000

41 802

 

41 802

06.000 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA  

 

 

 

II IZDEVUMI  

837 930

 

880 079

06.300 Ūdensapgāde  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

61 395

-

61 395

Atlīdzība 1000

27 843

 

27 843

Preces un pakalpujumi 2000

31 675

  31 675
Pamatkapitāla veidošana 5000

1 877

  1 877
06.600.01 Apsaimniekošana)_Saulaines profesionālā vidusskola  

 

  36 786
Preces un pakalpojumi 2000

 

36 786

36 786
06.600.15 Projekts "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos(LLI-437, Digital Cemetery)  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

62 187

 

62 187

Atlīdzība 1000

4 869

 

4 869

Preces un pakalpojumi 2000

4 772

- 35

4 737

Pamatkapitāla veidošana 5000

52 546

35

52 581

06.620 Siltumenerģija  

 

 

 

II IZDEVUMI  

201 086

 

201 086

Atlīdzība 1000

17 933

 

17 933

Preces un pakalpojumi 2000

171 353

 

171 353

Pamatkapitāla veidošana 5000

11 800

 

11 800

06.600.636 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

53 488

 

53 488

Preces un pakalpojumi 2000

53 488

 

53 488

06.600.66 Apsaimniekošana  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

187 913

 

187 913

Atlīdzība 1000

48 136

 

48 136

Preces un pakalpojumi 2000

139 777

 

139 777

06.600.74 Dzīvokļu saimniecība  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

46 200

  46 200
Atlīdzība 1000

5 895

  5 895
Preces un pakalpojumi 2000

40 305

  40 305
06.600.738 Labiekārtošana  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

231 024

 

231 024

Atlīdzība 1000

116 299

 

116 299

Preces un pakalpojumi 2000

59 443

 

59 443

Pamatkapitāla veidošana 5000

54 282

 

54 282

Uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji atvasinātām personām(Zemgales plānošanas reģions) 7000

1 000

 

1 000

07.000 VESELĪBAS APRŪPE  

 

 

 

II IZDEVUMI  

10 716

 

11 461

07.211.13 Veselības aprūpe  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

260

 

1 005

Preces un pakalpojumi 2000

260

745

1 005

07.450 Projekts" Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veicinašanai un slimibu profilaksei  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

10 456

 

10 456

Ailīdzība 1000

1 623

 

1 623

Preces un pakalpojumi 2000

8 833

 

8 833

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA  

 

   
II IZDEVUMI  

488 675

 

471 407

08.110.09 SPORTA NODAĻA  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

38 079

 

38 079

Atlīdzība 1000

25 729

 

25 729

Preces un pakalpojumi 2000

11 450

 

11 450

Pamatkapitāla veidošana 5000

900

 

900

09.210.077 BIBLIOTĒKAS  

 

 

 

I IEŅĒMUMI  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

89 559

 

89 559

Atlīdzība 1000

62 003

 

62 003

Preces un pakalpojumi 2000

14 595

 

14 595

Pamatkapitāla veidošana 5000

12 450

 

12 450

Pašvaldību uzturēšanas transferti citām pašvaldībām 7000

511

 

511

08.230.08 KULTŪRA  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

361 037

  343 769
Atlīdzība 1000

125 074

44 125 118
Preces un pakalpojumi 2000

148 343

- 17 312 131 031
Pamatkapitāla veidošana 5000

12 047

  12 047
08.230.091 Projekts "Brīvā laika pavadīšanas iespējau pilnveidošana Viesturu kultūras centrā"  

 

   
08.230.092 Projekts"Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš atpazīstamības veicinašana(LL-447, Izzini Baltus)  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

75 573

 

75 573

Atlīdzība 1000

5 572

 

5 572

Preces un pakalpojumi 2000

4 280

 

4 280

Pamatkapitāla veidošana 5000

65 721

 

65 721

09.000 IZGLĪTĪBA  

 

   
II IZDEVUMI  

2 530 205

  2 534 055
09.110. PII Mārpuķīte  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

458 442

  458 442
Atlīdzība 1000

365 272

  365 272
Preces un pakalpojumi 2000

92 235

  92 235
Pamatkapitāla veidošana 5000

935

  935
09.111 PII Saulespuķe  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

392 712

  392 712
Atlīdzība 1000

321 523

  321 523
Preces un pakalpojumi 2000

70 589

- 870 69 719
Pamatkapitāla veidošana 5000

600

870 1 470
09.111.05 ERASMUS projekts  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

3 264

  3 264
Preces un pakalpojumi 2000

1 957

  1 957
Uzturēšanas izdevumu transferti 7000

1 307

  1 307
09.111.06 Asistenti  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

20 104

 

20 104

Atlīdzība 1000

20 104

 

20 104

09.210 Pilsrundāles vidusskola  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

1 467 868

  1 471 786
Atlīdzība 1000

898 188

3 918 902 106
Preces un pakalpojumi 2000

350 661

- 3 772 346 889
Pamatkapitāla veidošana 5000

209 724

3 772

213 496

Sociālie pabalsti 6000

9 295

 

9 295

09.210.11 Skolēnu pārvadājumi  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

41 490

 

41 490

Preces un pakalpojumi 2000

41 490

 

41 490

09.210.13 Izglītības savstarpējie norēķini  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

60 698

  60 698
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7000

60 698

  60 698
09.210.14 Skolēnu ēdinašana IZM mērķdotācija  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

27 024

 

27 024

Preces un pakalpojumi 2000

27 024

 

27 024

09.210.85 Projekts'Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

3 895

 

3 895

Atlīdzība 1000

2 846

 

2 846

Preces un pakalpojumi 2000

1 049

 

1 049

09.210.86 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

12 728

 

12 728

Atlīdzība 1000

9 823

 

9 823

Preces un pakalpojumi 2000

398

 

398

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 507

 

2 507

09.210.87 Programma "Latvijas skolas soma"  

 

   
II IZDEVUMI  

3 778

  3 778
Preces un pakalpojumi 2000

3 778

  3 778
09.210.88 Projekts"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtaukšanas samazināšanai  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

6 100

 

6 032

Atlīdzība 1000

1 500

- 68

1 432

Subsīdijas un dotācijas 3000

4 600

 

4 600

09.810 Novada izglītības pasākumi  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

32 102

 

32 102

Atlīdzība 1000

26 138

 

26 138

Preces un pakalpojumi 2000

4 233

 

4 233

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti 7000

1 731

 

1 731

10. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA  

 

   
II IZDEVUMI  

337 733

 

339 926

10.400.14 Bāriņtiesa  

 

   
II IZDEVUMI  

16 780

 

16 780

Atlīdzība 1000

15 707

 

15 707

Preces un pakalpojumi 2000

1 073

 

1 073

10.920.02 Sociālais dienests  

 

   
II IZDEVUMI  

138 806

  140 999
Atlīdzība 1000

114 207

  114 207
Preces un pakalpojumi 2000

21 389

  21 389
Pamatkapitāla veidošana 5000

1 017

  1 017
Sociālie pabalsti 6000

2 193

2 193

4 386
10.920.03 Sociālie pabalsti  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

149 891

  149 891
Sociālie pabalsti 6000

124 076

  124 076
Pašvaldības uzturēšanas izdevumi transferti 7000

25 815

  25 815
10.920.04 Asistenta pakalpojumi  

 

   
II IZDEVUMI-kopā  

28 418

 

28 418

Atlīdzība 1000

22 128

 

22 128

Preces un pakalpojumi 2000

627

 

627

Sociālie pabalsti 6000

5 663

 

5 663

10.920.07 Projekts "Atver sirdi Zemgalei"  

 

 

 

II IZDEVUMI-kopā  

3 838

 

3 838

Atlīdzība 1000

2 498

 

2 498

Preces un pakalpojumi 2000

1 340

 

1 340

VECUMNIEKI

IZDEVUMI - kopā  

13 721 609

86 088

13 807 697

01.000 Vispārējie valdības dienesti  

943 363

-29 950

913 413

01.100 Izpildvara, likumdošanas vara  

872 135

2 250

874 385

01.101 Domes administrācija  

602 606

-6 200

596 406

Atlīdzība 1000

499 041

-6200

492 841

Preces un pakalpojumi 2000

96 465

 

96 465

Pamatkapitāla veidošana 5000

6 100

 

6 100

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

1 000

 

1 000

01.102 Stelpes pagasta pārvalde  

44 411

0

44 411

Atlīdzība 1000

29 573

 

29 573

Preces un pakalpojumi 2000

13 288

 

13 288

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 550

 

1 550

01.103 Bārbeles pagasta pārvalde  

48 722

0

48 722

Atlīdzība 1000

34 042

 

34 042

Preces un pakalpojumi 2000

14 080

 

14 080

Pamatkapitāla veidošana 5000

600

 

600

01.104 Skaistkalnes pagasta pārvalde  

59 272

0

59 272

Atlīdzība 1000

43 952

 

43 952

Preces un pakalpojumi 2000

14 620

 

14 620

Pamatkapitāla veidošana 5000

700

 

700

01.1041. KAC izveide Skaistkalnes pagastā  

0

8450

8450

Preces un pakalpojumi 2000

 

1283

1 283

Pamatkapitāla veidošana 5000

 

7167

7 167

01.105 Valles pagasta pārvalde  

70 462

0

70 462

Atlīdzība 1000

51 128

 

51 128

Preces un pakalpojumi 2000

16 564

 

16 564

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 770

 

2 770

01.106 Kurmenes pagasta pārvalde  

46 662

0

46 662

Atlīdzība 1000

32 942

 

32 942

Preces un pakalpojumi 2000

13 720

 

13 720

01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti  

33 190

0

33 190

01.600 Vēlēšanu procesa nodrošināšanas izdevumi  

19 358

0

19 358

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

19 358

 

19 358

01.6021 Līdzdalība Bauskas novada Būvvaldē  

13 832

0

13 832

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

13 832

 

13 832

01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi  

27 018

-21 180

5 838

01.700 Pašvaldību parādu procentu nomaksa  

27 018

-21 180

5 838

Preces un pakalpojumi 2000

9 632

-7300

2 332

Procentu izdevumi 4000

17 386

-13880

3 506

01.800 Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem  

11 020

-11 020

0

01.890 Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti starp dažādiem valsts pārvaldes līmeņiem  

11 020

-11 020

0

01.900 Neparedzēti izdevumi  

11 020

-11 020

0

Preces un pakalpojumi 2000

11 020

-11020

0

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība  

146 879

130

147 009

03.200 Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti  

29 328

130

29 458

03.201 Civilā aizsardzība un darba drošība Vecumnieku novadā  

20 409

0

20 409

Atlīdzība 1000

600

 

600

Preces un pakalpojumi 2000

19 809

 

19 809

03.203 Ugunsdzēsēju dienests Bārbelē  

5 646

130

5 776

Atlīdzība 1000

3 406

 

3 406

Preces un pakalpojumi 2000

1 595

130

1 725

Pamatkapitāla veidošana 5000

645

 

645

03.204 Ugunsdzēsēju dienests Skaistkalnē  

3 273

0

3 273

Atlīdzība 1000

875

 

875

Preces un pakalpojumi 2000

2 398

 

2 398

03.600 Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi  

117 551

0

117 551

03.601 Sabiedriskās kārtības nodaļa Vecumnieku novadā  

117 551

0

117 551

Atlīdzība 1000

102 920

2500

105 420

Preces un pakalpojumi 2000

13 871

-1740

12 131

Pamatkapitāla veidošana 5000

760

-760

0

04.000 Ekonomiskā darbība  

489 344

0

489 344

04.500 Transports  

489 344

0

489 344

04.515 Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana  

308 971

0

308 971

Preces un pakalpojumi 2000

308 971

0

308 971

t.sk. Bārbele

 

62 874

 

62 874

Kurmene

 

44 585

 

44 585

Skaistkalne

 

50 796

 

50 796

Stelpe

 

26 277

 

26 277

Valle

 

43 297

 

43 297

Vecumnieki

 

81 142

 

81 142

04.516 Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos  

124 275

0

124 275

Pamatkapitāla veidošana 5000

124 275

 

124 275

04.517 Sporta ielas pārbūve Skaistkalnē  

30 039

0

30 039

Pamatkapitāla veidošana 5000

30 039

 

30 039

04.518 Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē  

26 059

0

26 059

Pamatkapitāla veidošana 5000

26 059

 

26 059

05.000 Vides aizsardzība  

10 000

0

10 000

05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība  

10 000

0

10 000

05.601 Vides aizsardzība  

10 000

0

10 000

Preces un pakalpojumi 2000

10 000

 

10 000

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

1 355 606

-2 012

1 353 594

06.300 Ūdensapgāde  

350 085

12 500

362 585

06.705 Valles pašvaldības aģentūra (iestāde)  

350 085

12 500

362 585

Atlīdzība 1000

143 075

 

143 075

Preces un pakalpojumi 2000

188 953

12500

201 453

Pamatkapitāla veidošana 5000

18 057

 

18 057

06.400 Ielu apgaismošana  

31 859

-5 000

26 859

06.400 Ielu apgaismošana novadā  

31 859

-5 000

26 859

Preces un pakalpojumi 2000

31 859

-5000

26 859

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība  

973 662

-9 512

964 150

06.601 Vecumnieku teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

416 131

0

416 131

Atlīdzība 1000

137 968

3000

140 968

Preces un pakalpojumi 2000

239 170

-3000

236 170

Pamatkapitāla veidošana 5000

38 993

 

38 993

06.6012. Projekts "Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos"  

48 777

0

48 777

Pamatkapitāla veidošana 5000

48 777

 

48 777

06.6024 Stelpes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

31 304

0

31 304

Atlīdzība 1000

13 965

 

13 965

Preces un pakalpojumi 2000

13 339

 

13 339

Pamatkapitāla veidošana 5000

4 000

 

4 000

06.6031 Bārbeles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

47 332

0

47 332

Atlīdzība 1000

24 397

 

24 397

Preces un pakalpojumi 2000

21 535

 

21 535

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 400

 

1 400

06.6045 Skaistkalnes teritorijas un mājokļu apsaimniekošana  

70 786

0

70 786

Atlīdzība 1000

32 517

290

32 807

Preces un pakalpojumi 2000

31 265

-1285

29 980

Pamatkapitāla veidošana 5000

7 004

995

7 999

06.6046 Skaistkalnes teritorijas apsaimniekošanas transports  

2 500

0

2 500

Preces un pakalpojumi 2000

2 500

 

2 500

06.605 Valles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

55 530

0

55 530

Atlīdzība 1000

12 807

 

12 807

Preces un pakalpojumi 2000

22 662

-3392

19 270

Pamatkapitāla veidošana 5000

20 061

3392

23 453

06.606 Kurmenes teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  

45 751

0

45 751

Atlīdzība 1000

21 527

 

21 527

Preces un pakalpojumi 2000

24 124

-3155

20 969

Pamatkapitāla veidošana 5000

100

3155

3 255

06.608 Novada teritorijas apsaimniekošanas izdevumi  

109 521

3 050

112 571

Atlīdzība 1000

16 500

-2663

13 837

Preces un pakalpojumi 2000

39 959

3050

43 009

Pamatkapitāla veidošana 5000

50 262

 

50 262

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

2 800

2663

5 463

06.609 Sabiedrisko attiecību nodaļa  

86 260

-12 562

73 698

Atlīdzība 1000

51 330

-5562

45 768

Preces un pakalpojumi 2000

28 580

-7000

21 580

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 700

 

5 700

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

650

 

650

06.818 Informācijas tehnoloģiju nodaļa  

59 770

0

59 770

Atlīdzība 1000

51 128

 

51 128

Preces un pakalpojumi 2000

6 842

 

6 842

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 800

 

1 800

07.000 Veselība  

157 261

0

157 261

07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi  

115 571

0

115 571

07.210 Vecumnieku veselības centrs - iestāde  

115 571

0

115 571

Atlīdzība 1000

86 383

 

86 383

Preces un pakalpojumi 2000

29 188

-3158

26 030

Pamatkapitāla veidošana 5000

0

3158

3 158

07.600 Pārējā citur neklasificēta veselības aprūpe  

41 690

0

41 690

07.601 Prakses vieta Vecumniekos  

3 210

0

3 210

Preces un pakalpojumi 2000

1 900

 

1 900

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 310

 

1 310

07.602 Prakses vieta Stelpē  

2 970

0

2 970

Preces un pakalpojumi 2000

2 970

 

2 970

07.603 Prakses vieta Bārbelē  

1 628

0

1 628

Preces un pakalpojumi 2000

1 628

 

1 628

07.6051 Veselības aprūpe Taurkalnē  

7 196

0

7 196

Atlīdzība 1000

6 796

 

6 796

Preces un pakalpojumi 2000

400

 

400

07.606 Prakses vieta Kurmenē  

1 686

0

1 686

Preces un pakalpojumi 2000

1 686

 

1 686

07.608 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā  

25 000

0

25 000

Atlīdzība 1000

580

 

580

Preces un pakalpojumi 2000

24 420

 

24 420

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija  

1 229 147

-8 922

1 220 225

08.100 Sports  

283 865

-3 922

279 943

08.1001 Sports Vecumnieku novadā  

61 786

-3 922

57 864

t.sk. Vecumnieki  

52 944

-3 922

49 022

Atlīdzība 1000

17 527

595

18 122

Preces un pakalpojumi 2000

34 504

-4517

29 987

Subsīdijas un dotācijas 3000

913

 

913

Stelpe  

2 079

0

2 079

Preces un pakalpojumi 2000

2 079

 

2 079

Bārbele  

1 451

0

1 451

Preces un pakalpojumi 2000

1 451

 

1 451

Skaistkalne  

2 886

0

2 886

Preces un pakalpojumi 2000

2 886

 

2 886

Kurmene  

2 426

0

2 426

Preces un pakalpojumi 2000

2 426

 

2 426

08.105 Valles skolas Sports (pie Valles p-skolas - iestāde)  

15 136

0

15 136

Atlīdzība 1000

12 144

 

12 144

Preces un pakalpojumi 2000

2 992

 

2 992

08.108 Vecumnieku Sporta skola  

206 943

0

206 943

Atlīdzība 1000

151 110

 

151 110

Preces un pakalpojumi 2000

53 283

 

53 283

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 550

 

2 550

08.210 Bibliotēkas  

209 612

0

209 612

08.2101 Vecumnieku bibliotēka  

33 786

0

33 786

Atlīdzība 1000

24 522

 

24 522

Preces un pakalpojumi 2000

4 864

 

4 864

Pamatkapitāla veidošana 5000

4 400

 

4 400

08.2103 Beibežu bibliotēka  

19 121

0

19 121

Atlīdzība 1000

11 174

 

11 174

Preces un pakalpojumi 2000

6 147

 

6 147

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 800

 

1 800

08.2104 Misas bibliotēka  

19 115

0

19 115

Atlīdzība 1000

12 114

 

12 114

Preces un pakalpojumi 2000

4 301

 

4 301

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 700

 

2 700

08.2105 Stelpes bibliotēka  

21 426

0

21 426

Atlīdzība 1000

16 259

 

16 259

Preces un pakalpojumi 2000

3 167

 

3 167

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 000

 

2 000

08.2106 Bārbeles bibliotēka  

14 467

0

14 467

Atlīdzība 1000

10 379

 

10 379

Preces un pakalpojumi 2000

2 688

 

2 688

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 400

 

1 400

08.2107 Skaistkalnes bibliotēka  

28 778

0

28 778

Atlīdzība 1000

16 747

 

16 747

Preces un pakalpojumi 2000

9 897

 

9 897

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 134

 

2 134

08.2108 Valles bibliotēka  

22 548

0

22 548

Atlīdzība 1000

12 114

 

12 114

Preces un pakalpojumi 2000

8 634

 

8 634

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 800

 

1 800

08.2109 Taurkalnes bibliotēka  

31 130

0

31 130

Atlīdzība 1000

17 719

 

17 719

Preces un pakalpojumi 2000

6 645

 

6 645

Pamatkapitāla veidošana 5000

6 766

 

6 766

08.2110 Kurmenes bibliotēka  

16 800

0

16 800

Atlīdzība 1000

9 879

 

9 879

Preces un pakalpojumi 2000

5 421

 

5 421

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 500

 

1 500

08.2111 Līdzdalība Bauskas Centrālajā bibliotēkā  

2 441

0

2 441

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

2 441

 

2 441

08.220 Muzeji  

160 356

0

160 356

08.2201. Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs  

11 905

0

11 905

Atlīdzība 1000

7 410

 

7 410

Preces un pakalpojumi 2000

4 495

 

4 495

08.2204. Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centrs  

13 255

0

13 255

Atlīdzība 1000

9 879

 

9 879

Preces un pakalpojumi 2000

3 376

 

3 376

08.22041. Projekts "Unikālu ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošanā zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanā" Nr.LLI-483  

108 222

0

108 222

Preces un pakalpojumi 2000

445

1090

1 535

Pamatkapitāla veidošana 5000

107 777

-1090

106 687

08.225 Valles muzejs  

26 974

0

26 974

Atlīdzība 1000

15 240

 

15 240

Preces un pakalpojumi 2000

3 671

 

3 671

Pamatkapitāla veidošana 5000

8 063

 

8 063

08.230 Kultūras un tautas nami  

463 498

0

463 498

08.2301 Vecumnieku tautas nams  

152 988

0

152 988

Atlīdzība 1000

90 119

 

90 119

Preces un pakalpojumi 2000

55 868

 

55 868

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 996

 

5 996

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 005

 

1 005

08.2302 Misas tautas nams  

54 253

0

54 253

Atlīdzība 1000

26 525

 

26 525

Preces un pakalpojumi 2000

27 728

 

27 728

08.2303 Stelpe-kultūra  

29 386

0

29 386

Atlīdzība 1000

22 146

 

22 146

Preces un pakalpojumi 2000

7 240

 

7 240

08.2304 Bārbeles tautas nams  

63 321

0

63 321

Atlīdzība 1000

29 753

 

29 753

Preces un pakalpojumi 2000

31 603

-1900

29 703

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 965

1900

3 865

08.2305 Skaistkalnes tautas nams  

81 778

0

81 778

Atlīdzība 1000

46 193

 

46 193

Preces un pakalpojumi 2000

33 585

2000

35 585

Pamatkapitāla veidošana 5000

2 000

-2000

0

08.2306 Valle-kultūra  

31 839

0

31 839

Atlīdzība 1000

21 862

 

21 862

Preces un pakalpojumi 2000

9 977

 

9 977

08.2307 Kurmenes tautas nams  

49 933

0

49 933

Atlīdzība 1000

35 170

 

35 170

Preces un pakalpojumi 2000

14 763

 

14 763

08.290 Pārējā kultūra  

111 816

-5 000

106 816

08.291 Pakalpojumu centrs Bārbelē  

13 219

0

13 219

Atlīdzība 1000

7 841

 

7 841

Preces un pakalpojumi 2000

5 378

 

5 378

08.292 Līdzfinansējums projektiem  

0

0

0

Pamatkapitāla veidošana 5000

0

 

0

08.294 Līdzdalība Bauskas novada Tūrisma informatīvajā centrā  

4 090

0

4 090

Preces un pakalpojumi 2000

1 280

 

1 280

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

2 810

 

2 810

08.296 Dažādi atbalstītie projekti ar nevalstiskajām organizācijām  

10 000

0

10 000

Preces un pakalpojumi 2000

250

 

250

Subsīdijas un dotācijas 3000

9 750

 

9 750

08.301 Iniciatīvu un aktivitāšu atbalsts  

37 663

-5 000

32 663

Atlīdzība 1000

14 728

 

14 728

Preces un pakalpojumi 2000

15 935

-5000

10 935

Subsīdijas un dotācijas 3000

7 000

 

7 000

08.302 Tūrisma informācijas punkts  

33 644

0

33 644

Atlīdzība 1000

17 561

985

18 546

Preces un pakalpojumi 2000

15 314

-985

14 329

Pamatkapitāla veidošana 5000

769

 

769

08.408 Iedzīvotāju projekti  

790

-500

290

Preces un pakalpojumi 2000

790

-500

290

08.4159. Iedzīvotāju projekts - Vecumnieku evanģēliski luteriskā draudze  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4166. Iedzīvotāju projekts - Atpūtnieki un darbinieki  

1 050

500

1 550

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

500

1 550

08.4167. Iedzīvotāju projekts - Vietējie čaļi  

1 028

0

1 028

Preces un pakalpojumi 2000

1 028

 

1 028

08.4168. Iedzīvotāju projekts - SOL(I)S  

927

0

927

Preces un pakalpojumi 2000

927

 

927

08.4169. Iedzīvotāju projekts - Lidinām šķīvīšus  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4170. Iedzīvotāju projekts - Kalna iela 4  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4171. Iedzīvotāju projekts - Biedrība "Jaunatne smaidam"  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4172. Iedzīvotāju projekts - Suņu draugi  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4173. Iedzīvotāju projekts - Pie Gobas  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4174. Iedzīvotāju projekts - Mēmeles skati  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

08.4175. Iedzīvotāju projekts - Valles evanģēliski luteriskās baznīcas draudze  

1 005

0

1 005

Preces un pakalpojumi 2000

1 005

 

1 005

08.4176. Iedzīvotāju projekts - Dzīvo koši!  

1 050

0

1 050

Preces un pakalpojumi 2000

1 050

 

1 050

09.000 Izglītība  

7 554 569

75 927

7 630 496

09.231 Vecumnieku vidusskola - iestāde  

1 744 263

5 856

1 750 119

Atlīdzība 1000

1 403 848

2474

1 406 322

Preces un pakalpojumi 2000

313 114

3382

316 496

Pamatkapitāla veidošana 5000

26 781

 

26 781

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,

starptautiskā sadarbība

7000

520

 

520

09.2311 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Vecumnieki)  

24 287

0

24 287

Atlīdzība 1000

15 193

 

15 193

Preces un pakalpojumi 2000

9 094

 

9 094

09.2317. Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve  

1 441 721

0

1 441 721

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 441 721

 

1 441 721

09.2321 Stelpes pamatskola - iestāde  

332 403

459

332 862

Atlīdzība 1000

256 247

2364

258 611

Preces un pakalpojumi 2000

67 951

-1905

66 046

Pamatkapitāla veidošana 5000

8 205

 

8 205

09.2322 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Stelpe)  

43 613

0

43 613

Atlīdzība 1000

15 193

 

15 193

Preces un pakalpojumi 2000

28 420

 

28 420

09.2331 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Bārbele)  

35 025

0

35 025

Atlīdzība 1000

15 193

 

15 193

Preces un pakalpojumi 2000

19 832

 

19 832

09.2332 Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"  

1 432

0

1 432

Atlīdzība 1000

1 432

 

1 432

09.234 Skaistkalnes vidusskola - iestāde  

759 003

4 997

764 000

Atlīdzība 1000

567 054

2647

569 701

Preces un pakalpojumi 2000

159 147

4850

163 997

Pamatkapitāla veidošana 5000

32 802

-2500

30 302

09.2344 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Skaistkalne)  

38 849

0

38 849

Atlīdzība 1000

15 193

 

15 193

Preces un pakalpojumi 2000

23 656

 

23 656

09.2346. Skaistkalnes sporta zāles būvniecība  

952 478

40 804

993 282

Pamatkapitāla veidošana 5000

952 478

40804

993 282

09.2351 Valles pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa" - iestāde  

276 279

970

277 249

Atlīdzība 1000

210 973

 

210 973

Preces un pakalpojumi 2000

60 686

970

61 656

Pamatkapitāla veidošana 5000

4 620

 

4 620

09.2352 Valles pamatskola - iestāde  

447 093

883

447 976

t.sk. izglītība

 

431 957

883

432 840

Atlīdzība 1000

273 555

883

274 438

Preces un pakalpojumi 2000

148 606

-2000

146 606

Pamatkapitāla veidošana 5000

9 796

2000

11 796

09.2357 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Valle)  

34 073

0

34 073

Atlīdzība 1000

15 193

 

15 193

Preces un pakalpojumi 2000

18 880

 

18 880

09.2358 Autobuss skolēnu pārvadāšanai (Kurmene)  

19 263

0

19 263

Atlīdzība 1000

12 888

 

12 888

Preces un pakalpojumi 2000

6 375

 

6 375

09.2364 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"  

13 000

13 972

26 972

Atlīdzība 1000

11 279

13972

25 251

Preces un pakalpojumi 2000

1 721

 

1 721

09.2365 Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  

7 000

0

7 000

Atlīdzība 1000

4 360

 

4 360

Preces un pakalpojumi 2000

2 640

 

2 640

09.2366 Projekts "Latvijas skolas soma"  

8 442

0

8 442

Preces un pakalpojumi 2000

8 442

 

8 442

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

 

 

0

09.2368 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  

24 200

-2 899

21 301

Atlīdzība 1000

14 717

 

14 717

Preces un pakalpojumi 2000

9 483

-2899

6 584

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

 

 

0

09.237 Misas pamatskola - iestāde  

740 625

3 372

743 997

Atlīdzība 1000

550 687

3372

554 059

Preces un pakalpojumi 2000

153 971

 

153 971

Pamatkapitāla veidošana 5000

35 967

 

35 967

09.240 Novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņu un skolēnu brīvpusdienas  

80 412

5 400

85 812

Preces un pakalpojumi 2000

80 412

5400

85 812

09.511 Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skola - iestāde  

366 301

2 113

368 414

Atlīdzība 1000

303 302

2113

305 415

Preces un pakalpojumi 2000

50 170

 

50 170

Pamatkapitāla veidošana 5000

10 975

 

10 975

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

1 215

 

1 215

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

639

 

639

09.801 Izglītības funkciju nodrošināšana (skolu savst. nor.)  

94 785

0

94 785

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

94 785

 

94 785

09.810 Izglītības nodaļa  

85 158

0

85 158

Atlīdzība 1000

41 880

 

41 880

Preces un pakalpojumi 2000

38 888

-1000

37 888

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

4 390

1000

5 390

10.000 Sociālā aizsardzība  

1 835 440

50 915

1 886 355

10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem  

518 546

4 000

522 546

10.200 Pansionāts "Atvasara" - iestāde  

518 546

4 000

522 546

Atlīdzība 1000

333 633

 

333 633

Preces un pakalpojumi 2000

179 563

4000

183 563

Pamatkapitāla veidošana 5000

5 350

 

5 350

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem  

75 547

0

75 547

10.401 Vecumnieku novada Bāriņtiesa  

75 547

0

75 547

Atlīdzība 1000

68 137

 

68 137

Preces un pakalpojumi 2000

6 410

 

6 410

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 000

 

1 000

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām  

845 418

1 480

846 898

10.701 Sociālā aizsardzība Vecumnieku novadā  

315 000

0

315 000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

315 000

 

315 000

10.7053 Algotie pagaidu darbi  

31 103

1 480

32 583

Atlīdzība 1000

21 200

1480

22 680

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

9 903

 

9 903

10.707 Sociālā aizsardzība (zobārsta pakalpojumiem novada bērniem)  

7 000

0

7 000

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

7 000

 

7 000

10.708 Projekts "Atver sirdi Zemgalē"  

35 199

0

35 199

Atlīdzība 1000

1 676

 

1 676

Preces un pakalpojumi 2000

33 523

 

33 523

10.710 Projekts "Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem"  

289 616

0

289 616

Preces un pakalpojumi 2000

500

7000

7 500

Pamatkapitāla veidošana 5000

289 116

-7000

282 116

10.711 Projekts "Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka attīstība"  

167 500

0

167 500

Atlīdzība 1000

4 792

-569

4 223

Pamatkapitāla veidošana 5000

162 708

569

163 277

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība  

395 929

45 435

441 364

10.901 Sociālais dienests Vecumnieku novadā  

242 873

45 435

288 308

Atlīdzība 1000

190 138

53535

243 673

Preces un pakalpojumi 2000

51 735

-10000

41 735

Pamatkapitāla veidošana 5000

1 000

1900

2 900

10.907 Pabalsts atbilstoši likumam par "Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu"  

7 600

0

7 600

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

7 600

 

7 600

10.911 Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai (savst. nor. par pansion.)  

43 745

0

43 745

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

 

10 704

10 704

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

43 745

-10704

33 041

10.920 Mājas aprūpe  

8 466

0

8 466

Atlīdzība 1000

8 466

 

8 466

10.925 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs  

93 245

0

93 245

Atlīdzība 1000

24 245

 

24 245

Preces un pakalpojumi 2000

44 000

 

44 000

Pamatkapitāla veidošana 5000

25 000

 

25 000

 

3. pielikums
Bauskas novada domes 25.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2021. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

 

 

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

1 442   1 442
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

23.0.0.0.

1 442   1 442

II IZDEVUMI - kopā

 

123 893

  123 893

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

     
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 137   137
Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 10   10
Izglītība 09.000 123 446   123 446
Sociālā aizsardzība 10.000 300   300

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

     
Preces un pakalpojumi 2000 105 983 - 1 275 104 708
Pamatkapitāla veidošana 5000 10   10
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 17 900 1 275 19 175

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

- 122 451

  - 122 451

IV FINANSĒŠANA - kopā

  122 451   122 451
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 122 451   122 451
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F21010000AS
F22010000AS
305 346   305 346
Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās F21010000PB
F22010000PB
182 895   182 895

 

4. pielikums
Bauskas novada domes 25.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Bauskas novada pašvaldības apvienotā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas kodiem un programmām

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

IZDEVUMI - pavisam kopā

 

123 893

-

123 893

BAUSKA

       
IZDEVUMI - kopā  

120 061

  120 061

Bauskas Valsts ģimnāzija

 

120 051

  120 051
09.000 Izglītība  

120 051

  120 051
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

120 051

  120 051
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)  

120 051

  120 051
4.9.1.9 Bauskas valsts ģimnāzija  

120 051

  120 051
Preces un pakalpojumi 2000

103 051

  103 051
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

17 000

  17 000

Bauskas pils muzejs

 

10

  10
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija  

10

  10
08.200 Kultūra  

10

  10
08.220 Muzeji un izstādes  

10

  10
3.8.4.2 Bauskas pils muzejs  

10

  10
Pamatkapitāla veidošana 5000

10

  10

RUNDĀLE

   
IZDEVUMI - kopā   400   400
09.000 Izglītība   400   400
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   400   400
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   400   400
09.210.79 Ozoliņa fonds   400   400
Preces un pakalpojumi 2000 400   400

VECUMNIEKI

   
IZDEVUMI - kopā   3 432   3 432

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

  137   137
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   137   137
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība   137   137
Preces un pakalpojumi 2000 137   137

Vecumnieku vidusskola

  122   122
09.000 Izglītība   122   122
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   122   122
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   122   122
Preces un pakalpojumi 2000     -

Valles pamatskola

  2 873   2 873
09.000 Izglītība   2 873   2 873
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   2 873   2 873
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)   2 873   2 873
Preces un pakalpojumi 2000 1 973

-1275

698
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000 900

1275

2 175

Bāriņtiesa

  300   300
10.000 Sociālā aizsardzība   300   300
09.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem   300   300
Preces un pakalpojumi 2000 300   300

 

6. pielikums
Bauskas novada domes 25.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados (EUR)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Līguma Nr.

Līguma noslēgšanas datums

Atmaksas termiņš

Līguma summa

Saistību pamatsummas parāds uz 01.01.2021.

Saistību apmērs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

turpmākajos gados

kopā

 

Aizņēmumi

                           

1

Valsts kase Uzvaras vidusskolas sporta zāles būvniecības pabeigšana

A2/4/05/357

09.08.2005.

05.03.2021.

213 431

7 610

7 618

-

-

-

-

-

-

-

7 618

2

Valsts kase Projekta "Rātsnama vēsturiskā interjera izveide" īstenošanai

A2/1/15/114

18.03.2015.

20.03.2025.

186 591

97 242

23 134

23 075

23 017

22 959

5 668

-

-

-

97 853

3

Valsts kase Projekta "Apkures griestu paneļu uzstādīšana Bauskas 2.vidusskolas sporta zālē" īstenošanai

A2/1/15/220

18.05.2015.

20.05.2025.

36 001

17 064

3 834

3 824

3 815

3 805

1 899

-

-

-

17 177

4

Valsts kase Projekta "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbi Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai

A2/1/15/221

20.05.2015.

20.05.2025.

35 830

16 974

3 814

3 804

3 794

3 785

1 889

-

-

-

17 086

5

Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai

A2/1/15/297

12.06.2015.

20.05.2035.

387 136

287 912

20 578

20 528

20 477

20 428

20 377

20 326

20 276

150 469

293 459

6

Valsts kase Projekta "Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošana" īstenošanai

A2/1/15/387

21.07.2015.

20.07.2022.

54 708

14 189

8 141

6 092

-

-

-

-

-

-

14 233

7

Valsts kase Projekta "Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācija" īstenošanai

A2/1/15/454

20.08.2015.

20.08.2035.

299 523

223 728

15 729

15 691

15 652

15 615

15 575

15 537

15 498

118 811

228 108

8

Valsts kase Projekta "Zemgaļu ielas, Bauskā seguma rekonstrukcija" īstenošanai

A2/1/15/524

16.09.2015.

20.09.2025.

58 458

28 480

6 066

6 051

6 035

6 020

4 506

-

-

-

28 678

9

Valsts kase Projekta "Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība" īstenošanai

A2/1/15/526

18.09.2015.

20.09.2040.

480 161

405 705

21 620

21 568

21 516

21 466

21 411

21 359

21 307

265 951

416 198

10

Valsts kase Projekta "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

A2/1/16/44

03.03.2016.

20.02.2036.

151 608

120 109

8 177

8 157

8 137

8 118

8 097

8 078

8 058

65 714

122 536

11

Valsts kase Projekta "Higiēnas centra būvniecība" īstenošanai

A2/1/16/45

03.03.2016.

20.02.2041.

242 413

202 743

10 522

10 497

10 471

10 447

10 420

10 395

10 370

135 005

208 127

12

Valsts kase Projekta "Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola" infrastruktūras objekta būvniecība" daļas, kas saistīta izglītības funkcijas nodrošināšanu, īstenošanai

A2/1/16/107

29.04.2016.

20.04.2046.

1 637 158

1 464 924

64 016

60 993

60 847

60 710

60 556

60 411

60 265

1 088 656

1 516 454

13

Valsts kase Projekta "Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārta" īstenošanai

A2/1/16/108

29.04.2016.

20.04.2031.

88 488

64 092

6 390

6 249

6 233

6 218

6 202

6 187

6 171

21 478

65 128

14

Valsts kase Projekta "Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūve" īstenošanai

A2/1/16/141

18.05.2016.

20.05.2031.

166 843

120 834

11 813

11 781

11 751

11 722

11 693

11 664

11 635

40 493

122 552

15

Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs" īstenošanai

A2/1/16/277

27.07.2016.

20.07.2036.

265 803

212 688

14 038

14 004

13 969

13 936

13 901

13 867

13 832

119 575

217 122

16

Valsts kase Projekta "Gājēju tilta pār Mūsu būvniecība" īstenošanai

A2/1/16/313

17.08.2016.

20.08.2046.

610 898

528 802

21 868

21 816

21 764

21 715

21 660

21 608

21 556

394 545

546 532

17

Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei

A2/1/16/375

22.09.2016.

20.09.2021.

48 512

7 662

7 677

-

-

-

-

-

-

-

7 677

18

Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai

A2/1/16/439

20.10.2016.

20.10.2021.

119 494

24 300

24 352

1

-

-

-

-

-

-

24 353

19

Valsts kase Projekta "Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūve" īstenošanai

A2/1/16/453

25.10.2016.

20.10.2031.

118 952

88 748

8 290

8 269

8 249

8 229

8 208

8 188

8 167

32 464

90 064

20

Valsts kase ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07-A019.2201-000005) "Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana" īstenošanai

A2/1/17/93

01.03.2017.

20.09.2026.

92 003

36 823

6 495

6 479

6 462

6 446

6 429

4 814

-

-

37 125

21

Valsts kase ELFLA projekta (Nr.16-06-AL07-A019.2201-000006) "Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija" īstenošanai

A2/1/17/92

01.03.2017.

20.12.2026.

95 705

39 816

6 734

6 717

6 701

6 684

6 667

6 650

1

-

40 154

22

Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama jumta atjaunošanas un lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanas būvdarbi" īstenošanai

A2/1/17/148

27.03.2017.

20.03.2037.

238 827

201 630

12 914

12 883

12 851

12 821

12 788

12 757

12 726

116 223

205 963

23

Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauska novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"" īstenošanai

A2/1/17/210

28.04.2017.

20.04.2047.

4 102 470

3 953 376

166 735

158 768

158 389

158 035

157 633

157 256

156 878

2 983 584

4 097 278

24

Valsts kase Projekta "Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūve" īstenošana

A2/1/17/428

28.06.2017.

20.06.2047.

772 384

699 812

28 172

28 104

28 037

27 975

27 904

27 837

27 770

528 146

723 945

25

Valsts kase Projekta "Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs"īstenošanai (atbilstoši iepirkumu komisijas lēmumos minētajām izglītības iestādēm)

A2/1/17/425

28.06.2017.

20.06.2037.

238 305

203 742

12 860

12 828

12 797

12 767

12 734

12 703

12 672

118 824

208 185

26

Valsts kase Projekta "Mežotnes pamatskolas pārbūve " īstenošanai

A2/1/17/424

28.06.2017.

20.06.2047.

642 766

587 452

23 648

23 592

23 536

23 483

23 424

23 367

23 311

454 420

618 781

27

Valsts kase Projekta "Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2. kārta"īstenošanai

A2/1/17/423

28.06.2017.

20.06.2042.

574 514

509 377

24 974

24 914

24 854

24 797

24 734

24 674

24 614

350 155

523 716

28

Valsts kase Projekta "Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - ēkas fasādes siltināšana" īstenošanai

A2/1/17/504

28.07.2017.

20.07.2047.

831 260

773 503

30 865

30 792

30 719

30 650

30 572

30 499

30 426

585 897

800 420

29

Valsts kase ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/004) "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai

A2/1/17/624

30.08.2017.

20.08.2047.

828 319

589 570

23 526

23 470

23 414

23 362

23 302

23 247

23 191

446 576

610 088

30

Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai

A2/1/17/625

30.08.2017.

20.08.2022.

123 486

45 500

26 105

19 538

-

-

-

-

-

-

45 643

31

Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (automašīnu un autobusu) iegādei

A2/1/17/626

30.08.2017.

20.08.2024.

129 372

71 880

19 342

19 294

19 246

14 405

-

-

-

-

72 287

32

Valsts kase Projekta "Gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūve" īstenošanai

A2/1/17/767

19.10.2017.

20.10.2032.

274 947

230 640

19 797

19 748

19 700

19 652

19 602

19 554

19 505

96 794

234 352

33

Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000053) ''Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā" īstenošanai

A2/1/17/778

27.10.2017.

20.12.2028.

995 818

145 504

18 550

18 504

18 457

18 412

18 365

18 319

18 273

18 230

147 110

34

Valsts kase Projekta "Ielu seguma pārbūve Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā" īstenošanai

A2/1/17/894

14.12.2017.

20.12.2032.

303 578

260 256

22 339

22 284

22 229

22 175

22 119

22 064

22 009

109 226

264 445

35

Valsts kase Kultūras iestāžu investīciju projekta "Bauskas muzeja ēkas jumta un fasādes atjaunošana" īstenošanai

A2/1/17/915

20.12.2017.

20.12.2022.

65 969

32 992

16 573

16 532

2

-

-

-

-

-

33 107

36

Valsts kase ELFLA projekta (Nr.17-06-AL07-A019.2202-000006) "Īslīces kultūras nama 1. stāva atjaunošana" īstenošanai

A2/1/18/44

05.02.2018.

20.12.2021.

59 993

8 000

8 017

1

-

-

-

-

-

-

8 018

37

Valsts kase Projekta "Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde" īstenošanai

A2/1/18/181

25.04.2018.

20.04.2023.

71 314

39 620

16 016

15 902

7 936

-

-

-

-

-

39 854