Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 849

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
29. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 34. nr.; 2021, 215. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.21.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.21.1 naudas plūsmas riska ierobežošana - nodrošinātā posteņa naudas plūsmu mainības riska ierobežošana, kas ir attiecināma uz noteiktu risku un var ietekmēt budžeta iestādes ieņēmumus vai izdevumus;";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.24.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.24.1 nodrošināts postenis - finanšu aktīvs vai finanšu saistības, kas atbilst finanšu instrumentu klasifikācijas kritērijiem, vai to grupa ar līdzīgām riska pazīmēm, kas rada budžeta iestādei nākotnes naudas plūsmas izmaiņu risku un kuru budžeta iestāde nosaka kā pret risku nodrošinātu posteni;";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.27.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.27.1 patiesās vērtības riska ierobežošana - nodrošinātā posteņa patiesās vērtības izmaiņu riska ierobežošana, kas attiecināma uz noteiktu risku un var ietekmēt budžeta iestādes ieņēmumus vai izdevumus;";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.30.1 un 4.30.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.30.1 riska ierobežošanas efektivitāte - pakāpe, kādā riska ierobežošanas instrumenta patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas kompensē nodrošinātā posteņa patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas, kas attiecināmas uz ierobežoto risku;

4.30.2 riska ierobežošanas instruments - atvasināts finanšu instruments, kura patiesā vērtība vai naudas plūsmas kompensēs attiecīgā nodrošinātā posteņa patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas;";

1.5. papildināt noteikumus ar 2.20.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.20.4. Finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaite

420.1 Budžeta iestādes veic finanšu instrumentu riska ierobežošanas uzskaiti šajā sadaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:
420.11. budžeta iestādes iekšējie normatīvie akti (piemēram, finanšu vadības stratēģija) paredz finanšu instrumentu riska ierobežošanu (turpmāk - riska ierobežošana) un nosaka tās mērķus, un budžeta iestāde savā grāmatvedības uzskaites kārtībā paredz iestādes riska ierobežošanā izmantoto riska ierobežošanas instrumentu un nodrošināto posteņu uzskaites kārtību;
420.12. pirms riska ierobežošanas uzsākšanas budžeta iestāde katram riska ierobežošanas darījumam izstrādā riska ierobežošanas dokumentāciju, kurā ietver:
420.12.1. riska ierobežošanas darījuma būtību un mērķi;
420.12.2. riska ierobežošanas veidu;
420.12.3. nodrošināto posteni;
420.12.4. riska ierobežošanas instrumentu;
420.12.5. ierobežotā riska veidu (piemēram, procentu likmju vai valūtas kursa svārstību risks);
420.12.6. laika periodu, kurā piemēro riska ierobežošanas uzskaiti;
420.12.7. sākotnējo riska ierobežošanas darījuma efektivitātes novērtējumu, kas ietver:
420.12.7.1. nodrošinātā posteņa un riska ierobežošanas instrumenta ekonomisko attiecību esības pierādījumus;
420.12.7.2. kredītriska novērtējumu, lai noteiktu, ka kredītrisks (gan nodrošinātajam postenim, gan riska ierobežošanas instrumentam) neveido lielākās patiesās vērtības izmaiņas;
420.12.7.3. nodrošinātā posteņa un riska ierobežošanas instrumenta noteikto proporciju;
420.12.7.4. informāciju par citiem faktoriem, kas varētu ietekmēt riska ierobežošanas darījuma efektivitāti (ja tādi ir identificēti);
420.12.7.5. informāciju par paredzēto riska ierobežošanas instrumenta aizvietošanu ar citu riska ierobežošanas instrumentu vai par tā pagarināšanu;
420.12.7.6. informāciju par plānoto riska ierobežošanas darījuma efektivitātes noteikšanas kārtību (metodi), tai skaitā patiesās vērtības aprēķina kārtību, un novērtēšanas periodiskumu;
420.13. nodrošinātā posteņa patieso vērtību vai naudas plūsmas, kuras attiecināmas uz ierobežoto risku, un riska ierobežošanas instrumenta patieso vērtību var ticami novērtēt;
420.14. riska ierobežošanas efektivitāti atkārtoti novērtē vismaz vienu reizi ceturksnī laika periodā, kurā riska ierobežošana ir noteikta, saskaņā ar šo noteikumu 420.12. apakšpunktā minēto dokumentāciju. Riska ierobežošanu novērtē kā efektīvu, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:
420.14.1. riska ierobežošanas instrumenta patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas kompensē nodrošinātā posteņa patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas, kas attiecināmas uz ierobežoto risku;
420.14.2. riska ierobežošanas efektivitātes pakāpe ir 80 % līdz 125 %. To aprēķina, attiecinot riska ierobežošanas instrumenta patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņas pret nodrošinātā posteņa patiesās vērtības vai naudas plūsmas izmaiņām.

420.2 Budžeta iestāde piemēro šādus riska ierobežošanas veidus:
420.21. patiesās vērtības riska ierobežošana;
420.22. naudas plūsmas riska ierobežošana.

420.3 Patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti veic šādā kārtībā:
420.31. nosaka sākotnējo riska ierobežošanas instrumenta un nodrošinātā posteņa patieso vērtību uz riska ierobežošanas darījuma sākuma datumu. Novērtējumu dokumentē, bet vērtību negrāmato;
420.32. veicot atkārtotu patiesās vērtības novērtēšanu, riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņas uzskaita atsevišķā postenī bilances aktīva vai saistību sastāvā;
420.33. par riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņu daļu, kas novērtēta kā efektīva riska ierobežošana, koriģē nodrošinātā posteņa uzskaites vērtību;
420.34. riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņu daļu, kas novērtēta kā neefektīva riska ierobežošana, atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos;
420.35. nodrošinātā posteņa uzskaites vērtības korekcijas noraksta (amortizē) pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos. Nodrošinātā posteņa uzskaites vērtības korekcijas norakstīšanu uzsāk nākamajā dienā pēc korekcijas atzīšanas. Korekcijas norakstīšanu veic, piemērojot budžeta iestādes pārrēķinātu efektīvo procentu likmi dienā, kad uzsāk norakstīšanu. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētās uzskaites nodrošināšanai korekcijas norakstīšanas aprēķinam lietoto procentu likmi nosaka Valsts kases iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Korekciju noraksta līdz nodrošinātā posteņa termiņa beigām;
420.36. nodrošinātā posteņa patiesās vērtības izmaiņas, kas nav saistītas ar ierobežoto risku, nodala un atzīst atbilstoši attiecīgā finanšu instrumenta kategorijai noteiktajām uzskaites prasībām.

420.4 Budžeta iestāde pārtrauc patiesās vērtības riska ierobežošanas uzskaiti, ja:
420.41. riska ierobežošanas instrumenta termiņš beidzas, to pārdod, izbeidz vai izmanto. Riska ierobežošanas instrumenta aizvietošana ar citu riska ierobežošanas instrumentu vai tā pagarināšana nav uzskatāma par termiņa izbeigšanos vai tā izbeigšanu, ja šāda aizvietošana vai pagarināšana ir paredzēta budžeta iestādes riska ierobežošanas dokumentācijā;
420.42. riska ierobežošana vairs neatbilst šo noteikumu 420.1 punktā minētajiem riska ierobežošanas uzskaites nosacījumiem;
420.43. budžeta iestāde atceļ noteikto riska ierobežošanu.

420.5 Naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaiti veic šādā kārtībā:
420.51. nosaka sākotnējo riska ierobežošanas instrumenta un nodrošinātā posteņa nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību uz riska ierobežošanas darījuma sākuma datumu. Novērtējumu dokumentē, bet vērtību negrāmato;
420.52. veicot atkārtotu nākotnes naudas plūsmu pašreizējās vērtības novērtēšanu, riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņas uzskaita atsevišķā postenī aktīva vai saistību sastāvā;
420.53. riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņu daļu, kas novērtēta kā efektīva riska ierobežošana, atzīst finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervēs;
420.54. riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņu daļu, kas novērtēta kā neefektīva riska ierobežošana, atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos;
420.55. finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervēs uzskaitītās riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņas atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos vienlaikus ar nodrošinātā posteņa ieņēmumiem vai izdevumiem, uz kuriem attiecināma riska ierobežošana, saskaņojot ar šo ieņēmumu vai izdevumu summu.

420.6 Budžeta iestāde pārtrauc naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaiti, ja:
420.61. riska ierobežošanas instrumenta termiņš beidzas vai budžeta iestāde to pārdod, izbeidz vai izmanto. Riska ierobežošanas instrumenta aizvietošana ar citu riska ierobežošanas instrumentu vai tā pagarināšana nav uzskatāma par termiņa izbeigšanos vai tā izbeigšanu, ja šāda aizvietošana vai pagarināšana ir noteikta budžeta iestādes riska ierobežošanas dokumentācijā;
420.62. riska ierobežošana vairs neatbilst šo noteikumu 420.1 punktā minētajiem riska ierobežošanas uzskaites nosacījumiem;
420.63. ja budžeta iestāde atceļ noteikto riska ierobežošanu.

420.7 Pārtraucot naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaiti, riska ierobežošanas instrumenta vērtības izmaiņas, kuras uzskaitītas rezervēs, atzīst pārskata perioda finanšu ieņēmumos vai izdevumos, piemērojot šo noteikumu 420.55. apakšpunktu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 456.3 punktu šādā redakcijā:

"456.3 Šo noteikumu 4.21.1, 4.24.1, 4.27.1, 4.30.1 un 4.30.2 apakšpunktu un 420.1, 420.2, 420.3, 420.4, 420.5, 420.6 un 420.7 punktu piemēro:
456.31. Valsts kase - valsts budžeta finanšu uzskaitē, sākot ar 2021. gadu, finanšu instrumentiem, kuri ir tās grāmatvedības uzskaitē 2021. gada 31. decembrī, saskaņā ar šo noteikumu 430. punktu;
456.32. budžeta iestādes, izņemot šo noteikumu 456.31. apakšpunktā minēto iestādi, - sākot ar 2023. gadu, finanšu instrumentiem, kuri ir to grāmatvedības uzskaitē 2023. gada 31. decembrī, saskaņā ar šo noteikumu 430. punktu.";

1.7. papildināt 1. pielikuma I daļu aiz konta 1389 ar kontu grupu 1390 šādā redakcijā:

"   1390   Ilgtermiņa prasības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem Kontu grupā uzskaita ilgtermiņa prasības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem"

1.8. papildināt 1. pielikuma I daļu aiz konta 2577 ar kontu grupu 2590 šādā redakcijā:

"   2590 Īstermiņa prasības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem Kontu grupā uzskaita īstermiņa prasības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem"

1.9. papildināt 1. pielikuma I daļu aiz konta 5176 ar kontu grupu 5180 šādā redakcijā:

" 5180 Ilgtermiņa saistības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem Kontu grupā uzskaita ilgtermiņa saistības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem"

1.10. papildināt 1. pielikuma I daļu aiz konta 5822 ar kontu grupu 5880 šādā redakcijā:

" 5880 Īstermiņa saistības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem Kontu grupā uzskaita īstermiņa saistības par atvasinātajiem finanšu instrumentiem"

1.11. papildināt 1. pielikuma I daļā konta 8190 aprakstu aiz vārdiem "finanšu ieņēmumus" ar vārdiem "tai skaitā riska ierobežošanas uzskaitē atzītos ieņēmumus";

1.12. papildināt 1. pielikuma I daļā konta 8290 aprakstu aiz vārdiem "citos gadījumos" ar vārdiem "tai skaitā riska ierobežošanas uzskaitē atzītos izdevumus";

1.13. papildināt 3. pielikumā finanšu instrumentu kategorijas kodu PVFA un PVFS aprakstu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "riska ierobežošanas instrumentus un".

2. Šo noteikumu 1.7., 1.8., 1.9. un 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 849Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 24.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
328670
24.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"