Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 879

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 63. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu,
20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu,
20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2 un otro daļu,
likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu,
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu un
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26., 52., 254. nr.; 2020, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1.2 un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.2 panta otro daļu".

2. Svītrot 1.5. apakšpunktu.

3. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu."

4. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām un šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētās darba devēja ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina."

5. Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), par darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējiem, kuri ir atstādināti no darba bez darba algas saglabāšanas, - ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas."

6. Izteikt 8.4 punktu šādā redakcijā:

"8.4 Darba devējs, reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesija (arods, amats, specialitāte), darba devējs līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7. aili. Darba devējs 5. ailē norāda ziņu kodu PM - darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4. ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7. ailē - profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums)."

7. Izteikt 8.6 punktu šādā redakcijā:

"8.6 Darba devējs kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēju, iesniedzot līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu."

8. Svītrot 9. punktu.

9. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja darba ņēmējam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju."

10. Svītrot 25.17. apakšpunktu.

11. Svītrot 25.1 punktu.

12. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:
26.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2. aile) un vārdu, uzvārdu (3. aile);
26.2. darba ienākumus (4. aile);
26.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5. aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi);
26.4. iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili)."

13. Svītrot 29.2 punktu.

14. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 11. ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums), un par kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem."

15. Svītrot 35. punktu.

16. Papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, no samaksas par zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu (turpmāk - ienākums no intelektuālā īpašuma) vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, iesniedzot pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu par ceturto ceturksni, veic atzīmi, ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas."

17. Papildināt ar 43.7 punktu šādā redakcijā:

"43.7 Darba devējs ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķā dokumentā (1. pielikums). Iesniegtās ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, darba devējs drīkst precizēt tikai vienu reizi 30 dienu laikā no pirmreizējā dokumenta iesniegšanas datuma."

18. Papildināt ar 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, 8.2. apakšpunktā, 8.4, 8.6, 10., 26. un 33. punktā un 1., 3. un 4. pielikumā, grozījumi par šo noteikumu 1.5. apakšpunkta, 9. punkta, 25.17. apakšpunkta, 25.1, 29.2 un 35. punkta svītrošanu, kā arī grozījumi par šo noteikumu papildināšanu ar 39.1 un 43.7 punktu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

19. Papildināt ar 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Līdz 2021. gada 31. decembrim darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, papildus šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam iesniedz šādus ziņu kodus:
47.1. 53 - datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas;
47.2. 54 - datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas;
47.3. 55 - darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija;
47.4. 56 - darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija."

20. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

21. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

22. Izteikt 3.1 pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

23. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 879

"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Ziņas par darba ņēmējiem

Nodokļu maksātāja kods           

 

(darba devēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds)

 

Nr. p. k.

Personas kods
(ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

Vārds, uzvārds

Datums, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.)

Ziņu kods

Valsts kods2

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 

 

 


 

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p. k.
Ziņu kods Atšifrējums
1. 11 Darba ņēmēja statusa iegūšana
2. 14 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
3. 21 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
4. 22 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba
5. 23 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja likvidāciju
6. 24 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
7. 25 Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
8. 40 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
9. 41 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
10. 50 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
11. 51 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
12. 61 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos
13. 71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
14. 72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
15. 81 Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
16. 82 Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
17. 29 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam
18. PM Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa
19. 91 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju
20. 92 Datums, ar kuru darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu vai pēc atvaļinājuma sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju

21.

26

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu
22. 53 Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas
23. 54 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas
24. 55 Darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija
25. 56 Darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija

Amats ___________________________________________________________
 

Vārds, uzvārds ____________________________________________________

Paraksts* _______________________

Datums* ________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīmes.

1. 1 (Svītrots)

2. 2 Aizpilda tikai darba devējs - Latvijas rezidents - par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.2 punktam.

3. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

5. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 879

3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Nodokļu maksātāja kods           

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Darba devēja ziņojums

darba ņēmēji, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai kuriem saskaņā ar tiesas spriedumu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi

personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas

darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu

darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

darba ņēmēji, kuru darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatējusi pārkāpumus

darba ņēmēji, kuru darba ienākumus precizē maksātnespējas procesa administrators

darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības

darba ņēmēji - kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

darba ņēmēji - kapitālsabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai (darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta izdienas pensija vai kuri ir personas ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmējas)

jaunuzņēmuma darba ņēmēji, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums un iemaksas privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā un kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem))

profesionāls sportists

persona, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu

Nr. p. k.

Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Darba ienākumi (euro) Aprēķinātās valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas (euro)
Precizētie darba ienākumi (palie-
linājums (+) vai samazi-
nājums (−)) (euro)
Precizētās aprēķinātās valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātās iemaksas (palie-
linājums (+) vai samazi-
nājums (−)) (euro)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (euro) Uzņēmēj-
darbības riska valsts nodeva (euro)
Obligāto iemaksu veikšanas datums1 Nostrādāto stundu skaits mēnesī Iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (euro) Aprēķinātais solidaritātes nodoklis (euro) Precizētās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (palielinājums (+) vai samazinājums (−)) (euro) Precizētais aprēķinātais solidaritātes nodoklis (palieli-
nājums (+) vai samazi-
nājums (−)) (euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopā X X
Amats    
Vārds, uzvārds    
Paraksts*    
Datums*    
Tālruņa numurs    

Piezīmes.

1. Ja jāveic uzņēmējdarbības riska valsts nodevas vai mēnesī nostrādāto stundu skaita precizējumi par iepriekšējiem pārskata periodiem, darba devējs iesniedz precizētos darba devēja ziņojumus par to pārskata mēnesi, kurā radās kļūda.

2.1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 29.3. apakšpunktu.

3. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Tabulas 12., 13., 14. un 15. aili aizpilda tikai jaunuzņēmumi par darbiniekiem, par kuriem tiek veikts fiksētais maksājums.

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 879

 3.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Nodokļu maksātāja kods           

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums

Nr. p. k. Personas Darba ienākumi Aprēķinātais sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis Aprēķinātā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījums Nodarbinātības periods
(ziņas par darba ņēmējiem pārskata mēnesī)
kods vārds, uzvārds valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas iedzīvotāju ienākuma nodoklis no līdz
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 879

4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 7. septembra
noteikumiem Nr. 827

Personas kods       -    

(vārds un uzvārds)

Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais vispārējā gadījumā vai pašnodarbinātais - persona ar invaliditāti)

 pašnodarbinātais, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (pašnodarbinātais, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

 pašnodarbinātais - nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vispārējā gadījumā)

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti - valsts speciālās pensijas saņēmēja)

 iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

 ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

pašnodarbinātais, kura ienākums mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un kurš no pašnodarbinātā ienākuma veic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai desmit procentu apmērā

pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas

Rādītāji Ceturkšņa mēnesis Kopā
     
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts1 (euro)        
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas1 (euro)        
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10 %        
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10 % (euro)        
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākums no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10 %2 x x x  
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākums no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai 10 % (euro)2 x x x  
(vārds, uzvārds un paraksts3)

Datums3 _______________________

Piezīmes.

1 Brīvi izvēlētais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts un attiecīgi aprēķinātās obligātās iemaksas.

2 Aizpilda par iepriekšējo kalendāra gadu.

3 Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 879Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 24.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.38
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328637
24.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"